Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Říman, přednáška 16

Pignus

 • ruční zástava
 • odevzdává se zástava zástavnímu věřiteli, zprav. movitá věc (ale není to podmínkou), za účelem zajištění obligace
 • na hranici věcných práv a obligace
 • zástavní věřitel - chráněn proti samotnému vlastníkovi - není povinen věc kdykoli na vyžádání vydat
  • získává věcná práva k zástavě
  • detentor, ale právo jej chrání jako držitele - na pomezí mezi detencí a držbou - odvozená držba
 • vlastník věci zastavené nemůže chtít věc dřív, než je splatnost
 • má akcesorickou povahu - samotný neexistuje, vždy existují paralelně dvě obligace
  • utvrzuje jinou obligaci
  • nejčastěji u mutua - věřitel pojišťuje obligaci zajištěním nějaké věci dlužníka
 • zástavní věřitel nesmí věc užívat, jinak odpovědnost až na periculum
  • užítí se navíc kvalifikuje jako furtum (krádež)
 • když dlužník neplní mutuum ⇒ realizace zástavního práva
  • propadlá zástava
  • prodejní zástava - povinnost prodat zástavu, nechat si svoji pohledávku, případné úroky, hyperrochu vrátit zástavci (dlužníkovi)

x Hypotéka

 • není to reálný kontrakt, není to půjčka
 • hypoteční úvěr
 • zástavní právo, utvrzuje půjčku, ale liší se od pignu tím, že zástavce neodevzdává předmět zástavy, užívá věc (bydlí v tom domě)
 • zástavní věřitel má při realizaci právo ujmout se držby

Ochrana reálných kontraktů

 • Mutuum
  • actio certae pecuniae - jedná-li se o peníze
  • actio creditae rei - jedná-li se o jiné zastupitelné věci
  • obě žaloby má jedna strana - věřitel
 • Commodatum
  • actio commodati directa - komodant k získání věci zpět od komodatáře
  • actio commodati contraria - když vznikne komodatáři škoda nebo náklady kvůli uschované věci
 • Pignus
  • actio pigneraticia directa/contraria
 • Depositum
  • actio depositi directa/contraria

Konsenzuální kontrakty

Emptio-venditio

 • kupní smlouva
 • směňuje se věc za peníze
 • římští právníci řešili, zda předmětem plnění kupujícího může být něco jiného, než peníze, došli k tomu, že ne, protože peníze definují jednu ze smluvních stran
  • kupující platí v penězích
  • prodávající odevzdává individuální věc
 • předmětem konsenzu - to, co určuje perfekci - esentialia negotii:
  • ujednání o předmětu kupní smlouvy a o ceně
 • předmět kupní smlouvy - vyloučeny res extra commercium, to, co není věcí (objektem práv)
  • mohou to být věci očekávané - jejich vznik se očekává v relativně dohledné době (např. plody věci)
 • emptio rei speratae - koupě věci očekávané
  • podmíněná kupní smlouva
  • ůčinnost až v době vzniku věci
 • emptio spei - bezpodmínečná koupě věci očekávané
  • kupující dobrovolně vstupuje do rizika, že věc nevznikne
  • prodávající povinen vyvinout úsilí k tomu, aby ta věc vznikla
  • aleatorní, riskantní smlouva v neprospěch kupujícího
  • uzavření záleží na konkurenci
 • pretium - cena
  • musí být skutečná - pretium verum - musí být míněna vážně (v poměru k věci, jinak je to zamýšlené darování)
  • musí být určitá - pretium certum - jasně definovatelná, je možné ji objektivním způsobem zjistit
  • pretium iustum - spravedlivá cena - moderní pojem, za Justiniána předpisy proti nespravedlivé ceně

Práva a povinnosti kupních stran

 • kupující - povinen zaplatit cenu
 • prodávající - povinnost vydat věc, odevzdat předmět kupní smlouvy, ručit za vady (konsenzem ⇒ povinnost vydat věc)
 • 2 roviny, fáze smlouvy:
  • rovina obligační - 1. fáze - uzavření kupní smlouvy
   • žádné věcněprávní účinky
   • možné osobní žaloby (žaloba na vydání věci)
  • rovina věcněprávní - 2. fáze - odevzdání věci
   • převádí se vlastnické právo
 • prodávající nemá povinnost převádět vlastnické právo - neodpovídá za to, pokud se kupující nestane vlastníkem, kupní smlouva je přesto platná (v moderní judikatuře ustáleno, že taková kupní smlouva platná není)
 • hospodářský účel kupní smlouvy - převedení vlastnického práva
  • za tím účelem - tradice
  • v praxi nemusí vlastnické právo přejít, protože prodávající třeba není vlastníkem (nikdo nemůže odevzdat víc práv, než mu náleží - věcněprávní zásada) ⇒ kupující je maximálně držitelem věci, užívá věc, umožnění nabytí vlastnictví vydržením - vydržení vyžaduje platný titul (platná kupní smlouva - pokud smlouva není platná, nelze věc vydržet)
 • kupující nemůže žalovat prodávajícího za nepřevedení vlastnického práva
 • prodávající - ručení za právní vady věci - vady, které způsobují, že kupující nezíská věcná práva v rozsahu, v jakém bylo ujednáno (např. věc zatížená služebnostmi, prodávající to zatajil)
  • vindikační žaloba ⇒ kupující povinen odevzdat věc ⇒ pak teprv možno žalovat prodávajícího za právní vady věci
  • odpovědnost za evikci
 • periculum est emptoris = nebezpečí postihuje kupujícího (náhodně zničení věci) - motivace kupujícího věc co nejrychleji vyzvednout (dnes to není)
 • prodávající povinen věc opatrovat - odpovědnost za ostatní stupně - úmysl, nedbalost, krádež
 • prodávající oprávněn věc zničit, jestliže si ji kupující nevyzvedne
  • jen určité věci - např. při blokování sudů na nové víno kvůli nevyzvednutí toho starého kupujícím ⇒ právo to staré víno vylít)
 • není možné koupit vlastní věc - při takovém zjištění kupující oprávněn žádat vrácení plnění

Locatio-conductio rei

 • nájemní smlouva
 • založena na kupní smlouvě - ale nájemce získává věc pouze dočasně
 • nájemné - odměna za užívání věci (jakoby cena)
 • vlastník věci nechává nájemci do užívání věc
 • nájemné se platilo jednorázově, ne ve splátkách
 • pronajímatel - odpovědnost za vady faktické a právní

Locatio-conductio operis

 • smlouva o dílo
 • conductor se zavazuje vytvořit věc podle požadavků locatora z materiálu, který dodá locator ⇒ jen přidá svoji práci
  • pokud tvoří z vlastního materiálu, jde o smlouvu kupní
 • zhotovitel - povinnost dílo provést, odevzdat včas - sám nebo s pomocníky, ale odpovídá za jejich výběr
 • locator - povinnost zaplatit v plné výši, včas

Locatio-conductio operarum

 • smlouva námezdní
 • užívání k výkonu těžkých (otrockých) prací
 • obrácení conductora a locatora
  • dělník - pronajímatel své práce

Societas

 • smlouva společenská
 • umožňuje sdružování subjektů za účelem dosažení společného cíle
 • společnost není právnickou osobou
 • každý společník - sám za sebe
 • v oblasti majetku - societa nemůže vlastnit majetek - vytváří se spoluvlastnictví
  • plné ručení sociů za závazky society až do výše jejich osobního majetku (i dnes - vyšší podnikatelské riziko)
 • societa vázána na individualitu společníků - 1 umře ⇒ zaniká celá societa
 • societa založena na vzájemné důvěře - společníci se nesmí žalovat, jinak zanikne
 • actio pro socio - vymáhání vzájemných dluhů
 • actio dividundo - na rozdělení spoluvlastnictví

Mandatum

 • smlouva příkazní
 • mandant pokyn mandatáři, aby za něj něco bezuplatně vykonal
  • plnění faktická i právní (zastoupení u soudu, při uzavření smlouvy, doručení dopisu)
 • mandatář vázán příkazy mandanta, nesmí přestoupit meze mandátu
  • zastupuje nepřímo (přímé zastoupení není)
  • účinky směřují na mandatáře, ten pak povinen převést je na mandanta
 • mandatář může požadovat náhradu škody, která vznikla v přímé souvislosti s výkonem mandátu
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code