Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Případy z římského práva - řešení

VI. Bratři živnostníci

(Běhounek)

 1. emptio venditio
 2. emptio venditio (není to náhodou locatio conductio operis??? → MYSLÍM SI ŽE není, protože Aulus Cornelius nedodal látku k ušití tógy, Marcus si ji zajistil sám, u l.-c. operis je právě podmínkou, že objednatel dodá materiál, ALE v lonske sbirce pisou, ze to je l-c operis, Marcus ji zajistoval specialne pro Aula Cornelia)
 3. zrušení/snížení ceny
 4. actio empti
 5. mancipace/injurecese
 6. stipulace
 7. 2.stupeň
 8. půjčka (= výpůjčka, ale není to spíše zápůjčka? mutuum? další hlas: taky si myslím mutuum, a Slunečnice si taky myslí mutuum; půjčka = mutuum - tak to říkal Bělovský na přednášce)
 9. předmět a cena
 10. usurae

XVI. Dům v Tiburu

(Běhounek)

 1. commodatum
 2. locatio conductio rei
 3. reálné, neformální, dvoustranné, nerovné
 4. konsenzuální, dvoustranné, rovné, neformální
 5. převzetím dopisu a souhlasem
 6. hereditas petitio
 7. negotium gestio
 8. nemovitá, nědělitelná
 9. actio commodati contraria
 10. actio negotiorum gestorum contraria/commodati contraria

XVII. Dušičky

(Skřejpek)

 1. commodatum=půjčka (reálný kontrakt na dobu obvyklou)
 2. předáním tzn. tradicí
 3. 5.stupeň
 4. bonitární vlastnictví (otrokyně je věcí mancipační a byl předána pouze tradicí tzn. nemohlo vzniknout kviritské vlastnictví)
 5. věc: obchodovatelná, mancipační, nezastupitelná, movitá, nedělitelná, plodonosná…
 6. IC= per vindictam (hůlkou), IH= dopisem
 7. kůň náleží Serviovi, ten je PF
 8. peculium castrenze (táborové)
 9. abstraktní kontrakt (nebyla uveden causa)
 10. a)při vylepšení věci - právo požadovat náhradu za náklady spojené s vylepšním, pokud původní vlastník nechce zaplatit, mohou si věc nechat b)pokud jim věc způsobí škodu (*a bylo to úmyslem původního vlastníka) - mohou požadovat náhradu, nechce zaplatit, mohou si věc také nechat

Chamtivost potrestána

(Falada)

 1. manus nad manželkou, patria potestas – k synům a vnukům
 2. mancipace, iniurecesse
 3. 7agnátů – Livia, Iulius +manželka, Terentius +manželka+jejich 2synové Primus a Secundus.
 4. ve 4.stupni
 5. operis, operarum
 6. obligační vztah ex contractum, dvoustranná obligace – bilateralis
 7. urážka na cti – iniuria
 8. actio conducti,actio locati
 9. porotní soud – rekuperátoři – porotní sbor
 10. celkem ho přežili 4 - ale ženy nedědí v civilní intestátní posloupnosti, takže dědí je Primus, Secundus a Iulius. Iulius bude dědit ½ a Primus se Secundem si rozdělí ½.( Podle učebnice ženy v intestátní posloupnosti dědi, když jsou(byly) pod mocí otce rodiny. Takže je podle mě tato odpověď špatná. viz. str. 270 v učebnici; - ale Livia nedědí, protože je z 1. majetkové třídy)
 11. ad 10. - *nicméně na závěr zadání příkladu se jasně píše, že ze VŠECH aktérů příběhu se zachránili pouze Iulius, Primus, Secundus a Livia (tedy né manželky synů Tiberia!!!!!) - odpověď je tedy správně: Iulius: 1/2, Primus (1/4), Sekundus (1/4)

XXIV. Koňský handlíř

(Běhounek)

 1. emptio venditio
 2. sjednáním ceny
 3. předáním
 4. condictio furtiva/reivindice
 5. actio empti
 6. cena a předmět
 7. ne (pouze za odevzdání věci)
 8. actio doli
 9. kradené věci nelze vydržet
 10. nelze koupit vlastní věc

XXV. Kráska a zvíře

 • seminář u Skřejpka
 1. propustil ji na svobodu, před magistrátem
 2. liberta (též libertina) a římská občanka (protože byla propuštěna dle ius civile)
 3. patronát
 4. revocatio in servitutem (znovupovolání do otroctví)
 5. nezachovávala povinnou úctu
 6. obhájce, procesní zástupce (= adsertor)
 7. neformálním propuštěním (před přáteli, dopisem, pozváním ke stolu)
 8. contubernium
 9. cura prodigi (opatrovnictví nad marnotratníkem)
 10. Claudiánské usnesení senátu (je možno zotročit římskou občanku stýkající se s otrokem, pokud ji majitel otroka 3x upozorní)

XXVI. Krkolomná cesta šetrného argentaria

(Horák)

 1. Hostinský - odpovědnost za věci vnesené (Tibullus neručí, to je jen zaměstnanec)
 2. Čtyřnásobek hodnoty té věci (prsten 252 sesterciů ⇒ 1008 na osobu - proti všem ⇒ 4032 sesterciů, to samé za hůl - 50×4×4 = 800 ⇒ celkem 4832 sesterciů)
 3. Rapina
 4. Condictio furtiva
 5. Iunius
 6. Mucius
 7. Commodatum
 8. Emptio venditio
 9. Žádnou
 10. emptio rei speratae/emptio spei - obě jsou možné

Medvědář

(Falada)

 1. individuálně určená, nedělitelná, hmotná, movitá
 2. Tiberius je vlastník – malba je tady v tomto případě cennější
 3. locatio-conductio operis (tady to spíš vypadá na emptio-venditio, jelikož je jasně napsáno, že Tiberius si vzal své barvy)
 4. damnum iniuria datum (já si myslím, že furtum; - to určitě ne, protože úmyslně zabil cizí zvíře. to není odnětí cizí věci s úmyslem obohatit se, ale jasný d. i. d.)
 5. syn
 6. dědici domácí – 1.skup.
 7. actio legis Aquiliae
 8. žádném
 9. konkubinát
 10. Lucius

XXIX. Mezi Scyllou a Charybdou

(Horák)

 1. Detence
 2. Marcia a Publius
 3. Žádný
 4. 2 - commodatum (sandále) a mutuum (peníze)
 5. Rei vindicatio, Conductio furtiva
 6. 1 rok
 7. Furtum
 8. Aulus
 9. Prima, Publius, Marcus (z hlediska agnace i manželka Marcia)
 10. Tutela impuberum (nejde o Curu minorum, neboť Publius je chlapec, není dospělí ve 12 letech, curatora by dostal, kdyby mu bylo mezi 14-25 lety a chtěl by to…)

XXXII. Nachové klubko

(Běhounek)

 1. furtum
 2. mandatum
 3. neplatná (nelze koupit věc vlastní)
 4. pustit ho
 5. nestal se
 6. depositum iregular.
 7. narozením
 8. zákaz darování mezi manželi
 9. emptio venditio
 10. actio mandati directa

XXXIII. Naivní umělec

(Horák)

 1. ano, protože byly dodrženy podstatné náležitosti smlouvy
 2. movitá, nemancipační, individuálně určená,…
 3. legatum nebo fideicommissum
 4. 4. stupeň pobočná linie
 5. nelze koupit vlastní věc
 6. rei vindicatio - podává kviritský vlastník nebo condictio furtiva - žaloba na vrácení kradené věci
 7. okupace - originární nabytí derelinkvované = opuštěné věci
 8. damnum iniuria datum - protiprávní poškození cizí věci
 9. emptio venditio nebo locatio conductio operis
 10. předáním věci

XLIII. Patricijská pýcha

 1. propuštění otroka na svobodu přizváním ke stolu
 2. hypotheca
 3. ano, 4. stupeň pobočná linie, je to možné právě od 4. stupně
 4. nikomu, limit je 181 dní, navíc nevíme, jestli si ji opravdu vzal
 5. Titus 1/2, Gaia 1/2 - děti a manželka cum manu stejným dílem
 6. Aula, po smrti manžela je sui iuris, nejbližší agnát kromě syna je opatrovníkem > švagr / tutela mulierum
 7. rok 300 dní
 8. mutuum: reálné, neformální, lukrativní, jednostranné
 9. všem, podle podílů
 10. commixtio nebo confusio

XLVII. Píši Ti, příteli

(Běhounek)

 1. affinitas
 2. emptio venditio, locatio conductio rei aj. (ja myslim, ze spis Societas… a i v lonske sbirce to tak je)
 3. konsenzuální, neformální, dvoustranný, nerovný
 4. mandatum
 5. superficies
 6. konsenzem
 7. operae
 8. iura in re aliena - servitus personarum
 9. locatio conductio operarum/operis
 10. operis novi nuntiatio?

XLVIII. Plavba do Hispánie

(Skřejpek)

 1. l.-c. operis
 2. konsensuální
 3. neodpovídá za to, co si cestující způsobí mezi sebou, odpovídá jen za personál
 4. iniuria, furtum
 5. rekuperátoři apud iudiciem
 6. donatio mortis causa
 7. Lucius zemřel dříve než Gaius (Lucius si mohl vzít vázu až když zemře Gaius)
 8. hereditas petitio
 9. bylo to v leprosáriu, tedy v místě epidemické nemoci
 10. pokuta

LVI. Psí cvičitel

(Bělovský)

 1. 3
 2. Primus (jen on je vlastníkem)
 3. Actio doli, actio empti
 4. Actio furti, condictio furtiva
 5. Actio doli
 6. Secunda
 7. Nikdo
 8. Tradice
 9. Není mezi nimi žádný právní vztah → nemá osobní žalobu, není vlastníkem → nemá ani věcnou žalobu ⇒ nemá žádnou žalobu
 10. Actio legis Aquiliae (mimosmluvně způsobená škoda), actio empti, actio redhibitoria či actio quanti minoris (na základě odpovědnosti za faktické vady)

LXV. Smutek na Ianiculu

(Skřejpek)

 1. Nasciturus (bude to zároveň pohrobek – postumus)
 2. pupilární substituce
 3. za 12 let (hranice zletilosti je 25 let)
 4. cura ventris
 5. Vlastník domu, odkud padal džbán
 6. kvazidelikt
 7. vindikační a damnační
 8. 7
 9. locatio conductio operarum
 10. osobní služebnost (operae servorum – služby otroka)

LXIX. Stavitel lodí

(Bělovský)

 1. actio Publiciana in rem (mancipační věc byla převedena neformálně, to vede k bonitárnímu vlastnictví)
 2. actio conducti (proti Flaviovi)
 3. actio conducti
 4. podle zásady povrch ustupuje pozemku (Flavius je jejich majitelem)
 5. actio legis Aquiliae (tímto si nejsem 100%ně jistá)
 6. specifikace (výroba lodí z prken), akcese (vyrostou stromy)
 7. tradice
 8. emptio-venditio, případně locatio conductio operis (nevíme, kde bral materiál)
 9. služebnost: usus
 10. loď

LXXII. Šťastný konec

(Horák)

 1. zodpovědní jsou vlastníci zachráněného zboží (Skřejpek - kapitán lodi, na vlastnících věcí zachráněných pak bude požadovat jen náhradu)
 2. matrimonium iuris gentium - na jedné straně je cizinec, nezakládá agnátství
 3. specifikace, specificatio - nabytí zpracováním
 4. kupní, nájemní, o dílo, darovací smlouva
 5. čtyřnásobek (protože byl chycen při činu
 6. furtum = krádež
 7. receptum argentarii
 8. emptio venditio (pokud by měl výrobce vlastní materiál), locatio conductio operis (pokud by objednatel dodal materiál)
 9. 1. a 3.
 10. nunkupační testament (nunkupace - slavnostní prohlášení)

LXXV. Tři amfory

(Bělovský)

 1. Plnou částku
 2. Actio redhibitoria, actio empti
 3. Zrušení smlouvy
 4. Z actio redhibitoria nebude, z actio empti bude
 5. Ano (každý si musí splnit svoje povinnosti)
 6. Při tradici
 7. Societas
 8. Actio pro socio
 9. Zaniká societas
 10. Již při konsenzu

LXXVI. Tři funusy

(Skřejpek)

 1. Remus, Romulus, Sempronie, Gaia
 2. otrok!!! (emancipovaní synové nemohou dědit podle civilního práva)
 3. čtyři - manželka + oba narození synové + nenarozené dítě (část jeho vyděleného majetku spravuje curator ventris)
 4. jednou dědic, navždy dědic (tedy když se jednou vzdala, už nemá nárok)
 5. ordo under liberi, ordo proximi cognati
 6. fideicommisum sub modo (je suspenzivní - odkladací + pozitivní)
 7. adicí se stanou pouze držiteli, musí dědictví vydržet - 1 rok
 8. beneficium abstinendi (zdržení se, vzdání se)
 9. Lucretie
 10. nezmění se (jsou teď 4 vč. nascitura, až se narodí, zůstanou 4)

LXXX. Vášnivý čtenář

 1. sjednáním ceny v lázních
 2. tradice na krátkou ruku (traditio brevi manu)
 3. v okamžiku převzetí
 4. actione emti
 5. naturalis possessio = držba přirozená = detence
 6. commodatum
 7. mandatum
 8. žádné, příp. smlouva o smlouvě budoucí
 9. smlouva nabývá platnosti - perfekce
 10. nikdo - resp. Marcus (kupující odpovídá za škodu)

LXXXIII. Virtuos

(Skřejpek)

 1. Bulbus, Silvanus
 2. emptio venditio (koupě), locatio conductio rei(nájem), adrogace vlastníka věci, rapina(loupež),furtum(krádež), donatio(dar), věno(dos)
 3. nejvyšší forma zavinění (odpovídá i za náhodu), používal věc k neobvyklé činnosti bez souhlasu vlastníka
 4. actio furti(krádež), rei vindikace, acto legis Aquille(náhrada škody), actio negatori(proti rušení)
 5. Amatus, Silvanus
 6. commodatum, furtum, acto legis Aquillia, rei permutacio (výměna),jednatelství bez příkazu
 7. mancipace
 8. 7000, leasio enormis(„omezení stanovení ceny pro prodej = musí být alespoň příměřená tzn. polovina odhadované ceny)
 9. servitutes-usus
 10. peníze, pila, sazenice, chleba, víno, amfora, hl, maliny

LXXXIV. Vychytralý Amor

(Bělovský)

 1. emptio-venditio, mutuum, pignus
 2. emptio-venditio, furtum (vůči vlastníkovi), dolus (vůči kupujícímu)
 3. actio commodati directa
 4. possessio
 5. condictio sine causa
 6. custodia
 7. 11
 8. 0
 9. negotiorum gestio
 10. actio doli, actio empti

LXXXV. Záře nad Umbrií

(Skřejpek)

 1. Hostilius (Lucia je až ve 4. dědické třídě)
 2. 8 (5 svědků + vážený + nabyvatel a převodce)
 3. manumissio per testamento
 4. 2 (l.-c. rei a l.-c. operarum)
 5. na obou
 6. contubernium
 7. oblázky, hrábě, smetí, džbán, peníze, závěť
 8. actio conducti
 9. okamžikem smrti, mrtvý neplatí
 10. stipulatio, mutuum, damnum iniuria datum

LXXXVII. Zlatý důl

(Bělovský)

 1. Aulus Africanus, Tiberius Tacitus
  • byla smlouva s AuAf platná e-v?
   • je AA vlastníkem? - byl by, pokud by to byla věc ničí
   • je sebrání a ponechání si věci protiprávní jednání?
    • záleží na úmyslu
   • Kdy se dopouští protiprávního jednání?
    • ve chvíli prodeje, …
   • Na základě čeho se to opatruje?
    • úschova ne - dvojstranný kontrakt
    • nepřikázané jednatelství - asi ano
   • může prsten vydržet? - ne, jde o věc kradenou
  • je tedy platná?
   • ano, protože kupující je v dobré víře
 2. Aulus Africanus
 3. permutatio
 4. mutuum, pignus, (náhrdeník je location conductio rei, ne commodatum)
 5. emptio-venditio, locatio-conductio rei, locatio-conductio operis, mandatum
 6. následkem toho, že knihu někde zapomněl
  • zničená kniha + jako zástavní věřitel nesmí užívat předmět zástavy (četl knihu, mění se jeho stupeň odpovědnosti)
  • zlatý prášek ne (je nezničitelný, zastupitelný.. ukradli to jemu, ne tomu jinému zlatníkovi)
 7. 4.
 8. mutuum, pignus, mandatum
 9. Lucius Decimus, Tiberius Tacitus
 10. manumissio per vindictam, per epistulam,…

XCII. Zoufalý truhlář

(Bělovský)

 1. emptio-vendition
 2. držitel (ve zlé víře)
 3. žádný, kontrakt trvá
 4. může si je ponechat, nebudou na měn moci být vymáhány
 5. actio empti
 6. actio empti
 7. condictio furtiva
 8. mandatum
 9. oba
 10. 4 platné obligace

XCIII. Zrádná bažina

 1. societas
 2. 11
 3. 11
 4. locatio conductio operis
 5. 7
 6. mancipační, genericky určená, movitá, nezuživatelná …
 7. heredes sui et necessari
 8. actio locati
 9. Sempronius
 10. nikdo

XCV. Zvědavá kráva

 1. furtum
 2. ne
 3. occupatio
 4. res furtiva nelze vydržet
 5. ano
 6. rei vindicatio nebo actio Publiciana in rem
 7. Parvus
 8. divočák
 9. emptio venditio
 10. ano (konvalidace)

Případ 67 z Digest

(Skřejpek)

 • Jestliže jsi koupil pozemek od Titia, který se nacházel ve vlastnictví Sempronia a tento pozemek ti byl odevzdaný, přece ale po zaplacení kupní ceny ho Titius zdědil od Sempronia a ten stejný pozemek prodal a odevzdal Maeviovi, tak Julián říká, že je slušné jako prvního chránit tebe, neboť i sám Titius, jestliže by od tebe žádal pozemek, by byl prostřednictvím exceptio neúspěšný a ty, i když sám Titius pozemek držel, můžeš s actio Publiciana žalovat.
 • Otázky:
 1. Jakého právního postavení jsi dosáhl k pozemku Sempronia, který ti Titius prodal a odevzdal? – držitel (nabytí tradicí)
 2. Má následné dědění Titia vliv na tvé právní postavení? – konvalidace = konvalescence (v ŘP) – neplatnost právního jednání pro určitou překážku; pokud překážka odpadne, právní jednání se zhojí; prospívá lidem v dobré víře (dítě uzavře smlouvu, stane se dospělým; šílenec se uzdraví) → právo se dívá na Titia, jako by v době převodu pozemku byl jeho kviritským vlastníkem ← převedl mi mancipační věc tradicí → stanu se bonitárním vlastníkem
 3. Jakou žalobu může použít Titius proti tobě? Jakou procesní námitku můžeš účinně použít? – vindikace; exceptio rei venditae ac traditae, exceptio infactum (námitka založená na opsání skutkového stavu), exceptio doli (námitka podvodu)
 4. Jaké věcně-právní postavení nabyl Maevius k pozemku, který mu Titius prodal a odevzdal, ačkoli ten stejný už prodal a odevzdal? – držitel
 5. Jak se můžeme bránit proti Maeviovi? – publiciánská žaloba (já jsem bonitární vlastník, Maevius je držící nevlastník), příp. interdictum Uti possidetis → držet bude ten, kdo drží v okamžiku sporu, vyhrajeme to
 6. Jak se může chránit Maevius proti Titiovi? – může podat actio emptii, actio doli, actio infactum concepta, condictio sine causa → Kterou z nich podáme? → zohledníme čas (actio emptii se promlčí za 30 let, actio doli se promlčí za 1 rok), kolik se z toho dá vyžalovat (condictio sine causa na 10 000 HS, actio empti na 20 000 HS, actio doli na 28 000 HS), zohledníme i důkazy
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code