Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


8. Pracovní cesta, cestovní náhrady a přeložení

 • Obecně se jedná o změnu místa výkonu práce – to je podstatnou náležitostí prac. smlouvy
 • Konat práci mimo toto místo lze pouze se souhlasem ZC

§42 Pracovní cesta

 • ZL vyšle ZC dočasně konat práci do jiného místa, mimo sjednané místo na dobu nezbytné potřeby – doba trvání není zákonem omezena
 • ZC musí s cestou souhlasit a dostat kompenzaci – náhradu cestovních výdajů
 • ZL může vyslat ZC jen po dohodě s ním, dohoda může být obsahem prac. smlouvy , uzavřena později nebo k ní dojde průběžně podle potřeby, konkludentní (na cestu nastoupí)
 • → souhlas v prac. smlouvě nebo dohodě – zakládá možnost ZL vysílat stále; to neplatí u jednostranného souhlasu ZC nebo individuální dohody
 • ZC koná práce podle pokynu vedoucího ZC, který ho na cestu vyslal
 • Pokud je poslán do jiné organizační složky, může ZL pověřit jiné vedoucí ZC, aby dávali pokyny (ale nemohou činit právní úkony vůči ZC jménem vysílajícího ZL), nebo ZL, aby mu dával pokyny, práci organizoval…je třeba určit rozsah pověření,
 • Omezení práva vyslat ZC na pracovní cestu §240 ZP (ZC plní vlivem sociální události jiné i povinnosti)
  • Mohou být vyslány mimo obvod bydliště, pracoviště jen s jejich souhlasem (při každé cestě! – obecný souhlas na to nemá vliv)
 • Finanční kompenzace – není řešen zásah cesty do doby odpočinku – doba strávená na cestě na pracovní cestu před zahájením směny se jako výkon práce NEPOSUZUJE (pokud vyloženě nekoná práci, dostane jen stravné)
 • Neexistuje kompenzace ztráty svobody pohybu a volného času ZC

Cestovní náhrady

 • ZP upravuje náhrady za pracovní cesty, cesty mimo pravodelné pracoviště, přeložení, mimořádné směny, výkon práce v zahraničí
 • ZP zná náhrady: za prokázané jízdní výdaje, za prokázané výdaje za ubytování, strevné (diety), kapesné (jen u zahraničních cest), nutné vedlejší výdaje, jízdní výdaje za cesty k návštěvě rodiny, stěhovací výdaje, za používání silničních vozidel
 • V ZP jsou odděleny náhrady pro podnikatelskou sféru a pro nepodnikatelskou
  • v podnikatelské - uveden minimální povinný rozsah náhrad
  • v nepodnikatelské - výčet maximálně možných náhrad, nelze je rozšiřovat, pouze konkretizovat
  • podnikatelská sféra může poskytovat i jiné náhrady související s pracovní cestou, se změnami místa výkonu práce, s přijetím do zaměstnání (např. za ztrátu času stráveného cestováním)
 • Některé náhrady se musejí prokázat - jízdné, nocležné; jiné ne - stravné, kapesné
  • když je ZC neprokáže, ZL mu může poskytnout náhradu ve výši podle vlastního uvážení
  • náhrada výdajů za pohonné hmoty - náhrada podle průměrné ceny stanovené vyhláškou MPSV
 • náhrady lze paušalizovat - to je obvyklé v zahraničí (stanoven paušál za ubytování, stravování, přepravu - pak se už nevyúčtovává a neprokazuje doklady)
 • Stravné - má zajistit příspěvek na stravování; na zahraničních cestách má pokrýt přijatelné stravování
  • rozhodující je trvání cesty v rámci kalendářního dne
  • minimální hranice je 5 hodin, méně je jen fakultativní (5-12hod - 53-64 Kč,do 18 hod 81-97 Kč,nad 18 hod -127-152 Kč)
  • při zahraniční cestě víc jak 18 hodin, při kratší je sazba snížená
  • konkretizováno v: Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, Vyhlášky MPSV, Vyhláška Ministerstva financí - zahraniční stravné v cizí měně
 • Kromě pracovní cesty může ZL poskytnout náhrady i při cestě na konkurz nebo ZC s bydlištěm mimo místo výkonu práce náhradu za ubytování v místě výkonu
 • Náhrada při dočasném přeložení ZC k výkonu práce, přeložení z důvodu nezbytné provozní potřeby je ZL obligatorně poskytována
 • Přeložení na základě žádosti ZC (např. z rodinných důvodů) - není obligatorní nárok
 • Do 10 dní po ukončení cesty musí ZC vyúčtovat ZL poskytnutou zálohu - předložit doklady
 • ZL je povinnen do 10 dnů od předložení dokladů provést vyúčtování a uspokojit nároky ZC

§43 Přeložení do jiného místa výkonu práce

 • Např. do jiné provozovny, která není uvedená v prac. smlouvě
 • ZL je oprávněn přeložit ZC do jiného místa než je v prac. smlouvě pouze S jeho SOUHLASEM, a pokud to nezbytně vyžaduje provozní potřeba ZL
 • Po přeložení musí ZC soustavně konat práci na jiném místě
 • Dobu přeložení projedná předem ZL s ZC
 • Vedoucí ZC organizační jednotky, kam byl náš ZC přeložen, ukládá pracovní úkoly, organizuje jeho práci, kontroluje a vydává pokyny
 • V § 240 ZP je vymezeno omezení ZL přeložit ZC
  • a) Těhotné ZC a pečujícím o dítě do 8 let
  • b) Osamělí ZC pečující o dítě do 15 let (= neprovdaní, svobodní, ovdovělí, rozvedení, §350 ZP)
  • c) ZC sami a dlouhodobě pečující o částečně nebo úplně bezmocnou FO
  • ZL je může přeložit, ale pouze na jejich žádost – to ale nemá význam, protože přeložení provádí ZL kvůli provozním důvodům

Příklad k pracovní cestě

 • Pepa jel na pracovní cestu. Cesta tam trvala od 6.00 do 9.00. Od 9.00 do 17.30 měl jednání. Cesta zpět od 17.30-20.00. Jeho normální pracovní směna je od 8.00 do 16.30.
 • Za práci od 6.00 do 8.00 nedostane nic. Od 8.00 do 16.30 směna + do 17.30 je to přesčas. Od 17.30 do 20.00 nedostane taky nic. Má právo na proplacení celodenní stravy.

Prameny

 • BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6, s. 226 an.
 • Poznámky ze semináře - Hůrka

Navigace

Skupina A
1. Pojem, vymezení a obsah pracovního práva | 2. Postavení pracovního práva v systému práva | 3. Vztah pracovního a občanského práva | 4. Mezinárodní prvek v pracovním právu | 5. Evropské pracovní právo | 6. Prameny pracovního práva | 7. Vznik a vývoj pracovního práva | 8. Základní zásady pracovněprávních vztahů a jejich význam | 9. Ochranná funkce pracovního práva v její projevy v právní úpravě | 10. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu | 11. Pracovněprávní vztahy a jejich prvky | 12. Právní skutečnosti v pracovním právu | 13. Počítání času; lhůty a doby v pracovním právu | 14. Smlouvy v pracovním právu | 15. Vady pracovněprávních úkonů a jejich právní následky | 16. Účastníci individuálních pracovněprávních vztahů, jejich jednání a zastoupení | 17. Účastníci kolektivních pracovněprávních vztahů | 18. Pojem a druhy pracovního poměru | 19. Vznik pracovního poměru | 20. Změna pracovního poměru | 21. Dočasné přidělení | 22. Skončení pracovního poměru | 23. Závazky v pracovněprávních vztazích | 24. Zajištění závazků z pracovněprávních vztahů | 25. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance | 26. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci | 27. Flexibilní formy výkonu práce | 28. Vysílání zaměstnanců k výkonu práce do zahraničí | 29. Osobní práva zaměstnance a jejich ochrana při realizaci činnosti zaměstnavatele | 30. Doručování písemnosti | 31. Přechod práva a povinností z pracovněprávních vztahů | 32. Další právní vztahy účasti na práci | 33. Pojetí odpovědnosti v pracovním právu | 34. Základní rozdíly v postavení zaměstnanců v podnikatelské a v nepodnikatelské sféře | 35. Agenturní zaměstnávání | 36. Principy kolektivního vyjednávání | 37. Formy kolektivních pracovněprávních vztahů | 38. Zástupci zaměstnanců v kolektivních pracovněprávních vztazích | 39. Postavení odborů a zaměstnavatele - sociální dialog | 40. Rada zaměstnanců, zástupce pro BOZP a jejich úloha v procesu informování a projednání | 41. Právo na práci a zabezpečení v nezaměstnanosti | 42. Kontrolní činnost v oblasti pracovního práva

Skupina B

1. Práva a povinnosti stran před vznikem pracovního poměru | 2. Pracovní smlouva a její náležitosti | 3. Jmenování na vedoucí pracovní místo a odvolání z (vzdání se) pracovního místa vedoucího zaměstnance | 4. Pracovní poměr na dobu určitou (sjednání, skončení a důsledky protiprávního sjednání) | 5. Zkušební doba (sjednání, skončení pracovního poměru ve zkušební době) | 6. Omezení další výdělečné činnosti zaměstnance (v době trvání a po skončení základního pracovněprávního vztahu) | 7. Převedení na jinou práci | 8. Pracovní cesta, cestovní náhrady a přeložení | 9. Rozvázání pracovního poměru výpovědí | 10. Dohoda o rozvázání pracovního poměru | 11. Okamžité zrušení pracovního poměru | 12. Omezení při rozvazování pracovního poměru | 13. Hromadné propouštění a povinnosti zaměstnavatele | 14. Plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům při skončení pracovního poměru | 15. Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho právní následky | 16. Vedoucí zaměstnanci a jejich práva a povinnosti | 17. Dohoda o pracovní činnosti | 18. Dohoda o provedení práce | 19. Délka pracovní doby a její rozvržení | 20. Konto pracovní doby | 21. Doba odpočinku a její druhy | 22. Práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost | 23. Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP | 24. Pracovní podmínky žen a mladistvých | 25. Postavení zaměstnanců se zdravotním postižením a uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením | 26. Odměňování v podnikatelské sféře | 27. Odměňování v nepodnikatelské sféře | 28. Překážky v práci na straně zaměstnance | 29. Překážky v práci na straně zaměstnavatele | 30. Dovolená | 31. Péče o zaměstnance | 32. Prohlubování a zvyšování kvalifikace | 33. Odpovědnost zaměstnance za škodu | 34. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu | 35. Odpovědnost za pracovní úraz a nemoc z povolání | 36. Přístup k nadnárodním informacím | 37. Obsah kolektivní smlouvy | 38. Kolektivní spory | 39. Právo na stávku, výluka | 40. Zprostředkování zaměstnání | 41. Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci | 42. Nástroje podpory zaměstnávání

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code