Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Toto je starší verze dokumentu!


7. Převedení na jinou práci

 • Upraveno v §41 ZP
 • Jedná se o institut, který zajišťuje ZC pokračování pracovního poměru tehdy, kdy dočasně nebo trvale není schopen konat práci podle pracovní smlouvy
 • Jde o právní úkon týkající se změny druhu vykonávané práce z iniciativy ZL
 • Při určitých událostech v životě ZC je znemožněn výkon sjednané práce, tak aby PP neskončil, má ZL povinnost nebo možnost uložit ZC jinou práci
 • ZL musí zajistit, aby převedená práce byla vhodná k zdravotnímu stavu a schopnostem a pokud možno kvalifikaci ZC
 • ZL musí předem projednat s ZC důvod převedení a dobu trvání převedení.
 • Dojde-li převedením ke změně prac. smlouvy, ZL musí vydat písemné potvrzení o důvodu převedení na jinou práci a o době trvání (netýká se mimořádných událostí, hrozících škod a převedeních trvajících max.30 dnů
 • Pokud odpadnou důvody převedení na jinou práci nebo doba, je ZL povinen zařadit ZC zpět podle prac. smlouvy, nedohodne-li se se ZC na změně prac. smlouvy (§ 44 ZP)
 • Rozlišuje se, jestli je ZL povinen převést, může převést, převádí jednostranně nebo se souhlasem ZC

§41 ods.1 Povinnost převést ZC na jinou práci

 • ZL má povinnost převést ZC na jinou vhodnou práci v případě, kdy není možné připustit další výkon současné práce ZC
 • Důvody jsou: zdravotní stav ZC, pravomocné rozhodnutí soudu o zákazu činnosti
 • ZL ho musí převést a nesmí mu dosavadní práci přidělovat (ani kdyby ZC souhlasil)
 • Může ho převést i na práci jiného druhu než je v prac. smlouvě (účelu převedení nelze dosáhnout v rámci prac. smlouvy)
 • §41 ods.1: (přečti si v UZ)
  • a) podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb – nikoliv jen doporučení závodního lékaře,pokud má nižší mzdu,nic se mu nedoplácí
  • b) pozbyl-li způsobilost konat dosavadní práci, pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání, ohrožení touto nemocí (ZC náleží doplatek ke mzdě do výše jeho průměrného výdělku, jen 12měsíců od převedení), ochrana veřejného zdraví na pracovišti
  • c) těhotná, kojící, do konce 9 měsíce po porodu konají pro ně zakázanou práci (§239)nebo práci ohrožující těhotenství nebo mateřství
  • d) ochrana zdraví před přenosnými nemocemi - uloženo ZC karanténní opatření na základě lékařského posudku nebo rozhodnutí státní zdravotní zprávy, náleží mu doplatek ke mzdě do výše jeho průměrného výdělku, nejdéle 12 měsíců od převedení
  • e) podle rozhodnutí – nemůže už být napadnuto odvoláním; takové, které ukládá trest zákazu činnosti
  • f) nezpůsobilost pro práci v noci
  • g) požádá-li o přeložení matka do 9 měsíců po porodu, kojící, těhotná - pracující v noci

§41 ods. 2 Možnost převést ZC na jinou práci

 • O převedení rozhoduje ZL sám, závisí tak pouze na jeho rozhodnutí
 • Převádí ho bez jeho souhlasu a po stanovenou dobu
 • Může ho převést i na práci jiného druhu než je v prac. smlouvě (účelu převedení nelze dosáhnout v rámci prac. smlouvy)
 • §41 ods.2: (přečti si v UZ)
  • a) po dobu výpovědní doby (2 měsíce) v případě výpovědi z §52 f) - ZC nesplňuje předpoklady a požadavky pro řádný výkon sjednané práce a g) - pro porušení pracovních povinností (dostane zaplaceno jen za převedenou práci)
  • b) od zahájení TŘ pro podezření z úmyslné trestné činnosti spáchané při plnění pr. úkonů nebo v přímé souvislosti s ním ke škodě na majetku ZL, nebude-li ZC odsouzen, náleží mu za dobu převedení doplatek do výše jeho průměrného výdělku
  • c) pozbytí předpokladů pro výkon sjednané práce, 30 dnů má poskytnout dostatečný prostor k uspořádání poměrů mezi ZL a ZC, pak mohou uzavřít dohodu o změně druhu vykonávané práce, skončení PP, dohoda či výpověď ZL

§41 ods.4

 • Převedení ZC bez jeho souhlasu po dobu nezbytně nutnou k odvrácení mimořádné události nebo hrozící nehody nebo zmírnění jejich bezprostředních následků (požár, povodeň), převést na nezbytně nutnou dobu, ZC náleží doplatek do výše průměrného výdělku

§41 ods.5

 • Nemůže-li ZC konat práci pro postoj nebo pro přerušení práce kvůli povětrnostním vlivům – ZC musí s převedením souhlasit
 • Prostoj = ZC nemůže konat práci pro závadu způsobenou poruchou na strojích, kterou nezavinil, nebo v dodávce surovin nebo pohonné síly, chybnými pracovními podklady
 • ZL musí se ZC předem projednat důvod převedení a dobu trvání, náleží mu původní mzda
 • Pokud nebude ZC s převedením souhlasit, jde o překážku v práci na straně ZC kvůli nezaviněnému prostoji. Náleží mů náhrada mzdy nejméně 80% prům. výdělku , při nepříznivých povětrnostních podmínkách a při živelných událostech nejméně 60% prům. výdělku
 • Převedení na jinou práci konkludentně = mlčky
  • ZC svým jednáním dává najevo, že se změnou pracovní smlouvy souhlasí
  • Když začne konat práci při poruše stroje, přerušení dodávky surovin….
  • Ne tehdy, pokud koná, ale a převedením nesouhlasí
 • Převedení úplně neodpovídá soukromoprávní povaze pracovněprávních vztahů.
 • Mohli bychom chápat jako nucenou práci - FO koná práci, která není předmětem smluvního ujednání, bez vlastního souhlasu
 • Zákaz nucené práceje zakotven v Listině čl.8 (nevymezuje ji) – pro výklad se použije Úmluva o nucené nebo povinné práci (nucená práce = každá práce nebo služba, ke které se řečená osoba nenabídla dobrovolně, jedná se ale spíš o veřejnoprávní vztah)
  • V obou najdeme taxativní výčet prací, které se za nucené nebo povinné nepovažují (vojenská služba, obvyklé občanské povinnosti, práce v důsledku odsouzení, mimořádné okolnosti, války, pohromy,
 • Převedení by se mělo akceptovat jen v případě veřejného zájmu přesahujícího osobu ZL a ZC – to jsou případy odvrácení mimořádných událostí, hrozících nehod nebo jejich bezprostředních následků. Ostatní případy by bylo vhodnější řešit s využitím vůle stran – např. změnit druh vykonávané práce - než je rovnou převádět.

Prameny

 • BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6, s. 226 an.
 • Poznámky ze semináře - Hůrka
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code