Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


7. Převedení na jinou práci

 • Upraveno v §41 ZP
 • Jedná se o institut, který zajišťuje ZC pokračování pracovního poměru tehdy, kdy dočasně nebo trvale není schopen konat práci podle pracovní smlouvy
 • Jde o právní úkon týkající se změny druhu vykonávané práce z iniciativy ZL
 • Při určitých událostech v životě ZC je znemožněn výkon sjednané práce, tak aby PP neskončil, má ZL povinnost nebo možnost uložit ZC jinou práci
 • ZL musí zajistit, aby převedená práce byla vhodná k zdravotnímu stavu a schopnostem a pokud možno kvalifikaci ZC
 • ZL musí předem projednat s ZC důvod převedení a dobu trvání převedení.
 • Dojde-li převedením ke změně prac. smlouvy, ZL musí vydat písemné potvrzení o důvodu převedení na jinou práci a o době trvání (netýká se mimořádných událostí, hrozících škod a převedeních trvajících max.30 dnů
 • Pokud odpadnou důvody převedení na jinou práci nebo doba, je ZL povinen zařadit ZC zpět podle prac. smlouvy, nedohodne-li se se ZC na změně prac. smlouvy (§ 44 ZP)
 • Rozlišuje se, jestli je ZL povinen převést, může převést, převádí jednostranně nebo se souhlasem ZC

§41 ods.1 Povinnost převést ZC na jinou práci

 • ZL má povinnost převést ZC na jinou vhodnou práci v případě, kdy není možné připustit další výkon současné práce ZC
 • Důvody jsou: zdravotní stav ZC, pravomocné rozhodnutí soudu o zákazu činnosti
 • ZL ho musí převést a nesmí mu dosavadní práci přidělovat (ani kdyby ZC souhlasil)
 • Může ho převést i na práci jiného druhu než je v prac. smlouvě (účelu převedení nelze dosáhnout v rámci prac. smlouvy)
 • §41 ods.1: (přečti si v UZ)
  • a) podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb – nikoliv jen doporučení závodního lékaře,pokud má nižší mzdu,nic se mu nedoplácí
  • b) pozbyl-li způsobilost konat dosavadní práci, pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání, ohrožení touto nemocí (ZC náleží doplatek ke mzdě do výše jeho průměrného výdělku, jen 12měsíců od převedení), ochrana veřejného zdraví na pracovišti
  • c) těhotná, kojící, do konce 9 měsíce po porodu konají pro ně zakázanou práci (§239)nebo práci ohrožující těhotenství nebo mateřství
  • d) ochrana zdraví před přenosnými nemocemi - uloženo ZC karanténní opatření na základě lékařského posudku nebo rozhodnutí státní zdravotní zprávy, náleží mu doplatek ke mzdě do výše jeho průměrného výdělku, nejdéle 12 měsíců od převedení
  • e) podle rozhodnutí – nemůže už být napadnuto odvoláním; takové, které ukládá trest zákazu činnosti
  • f) nezpůsobilost pro práci v noci
  • g) požádá-li o přeložení matka do 9 měsíců po porodu, kojící, těhotná - pracující v noci

§41 ods. 2 Možnost převést ZC na jinou práci

 • O převedení rozhoduje ZL sám, závisí tak pouze na jeho rozhodnutí
 • Převádí ho bez jeho souhlasu a po stanovenou dobu
 • Může ho převést i na práci jiného druhu než je v prac. smlouvě (účelu převedení nelze dosáhnout v rámci prac. smlouvy)
 • §41 ods.2: (přečti si v UZ)
  • a) po dobu výpovědní doby (2 měsíce) v případě výpovědi z §52 f) - ZC nesplňuje předpoklady a požadavky pro řádný výkon sjednané práce a g) - pro porušení pracovních povinností (dostane zaplaceno jen za převedenou práci)
  • b) od zahájení TŘ pro podezření z úmyslné trestné činnosti spáchané při plnění pr. úkonů nebo v přímé souvislosti s ním ke škodě na majetku ZL, nebude-li ZC odsouzen, náleží mu za dobu převedení doplatek do výše jeho průměrného výdělku
  • c) pozbytí předpokladů pro výkon sjednané práce, 30 dnů má poskytnout dostatečný prostor k uspořádání poměrů mezi ZL a ZC, pak mohou uzavřít dohodu o změně druhu vykonávané práce, skončení PP, dohoda či výpověď ZL

§41 ods.4

 • Převedení ZC bez jeho souhlasu po dobu nezbytně nutnou k odvrácení mimořádné události nebo hrozící nehody nebo zmírnění jejich bezprostředních následků (požár, povodeň), převést na nezbytně nutnou dobu, ZC náleží doplatek do výše průměrného výdělku

§41 ods.5

 • Nemůže-li ZC konat práci pro postoj nebo pro přerušení práce kvůli povětrnostním vlivům – ZC musí s převedením souhlasit
 • Prostoj = ZC nemůže konat práci pro závadu způsobenou poruchou na strojích, kterou nezavinil, nebo v dodávce surovin nebo pohonné síly, chybnými pracovními podklady
 • ZL musí se ZC předem projednat důvod převedení a dobu trvání, náleží mu původní mzda
 • Pokud nebude ZC s převedením souhlasit, jde o překážku v práci na straně ZC kvůli nezaviněnému prostoji. Náleží mů náhrada mzdy nejméně 80% prům. výdělku , při nepříznivých povětrnostních podmínkách a při živelných událostech nejméně 60% prům. výdělku
 • Převedení na jinou práci konkludentně = mlčky
  • ZC svým jednáním dává najevo, že se změnou pracovní smlouvy souhlasí
  • Když začne konat práci při poruše stroje, přerušení dodávky surovin….
  • Ne tehdy, pokud koná, ale a převedením nesouhlasí
 • Převedení úplně neodpovídá soukromoprávní povaze pracovněprávních vztahů.
 • Mohli bychom chápat jako nucenou práci - FO koná práci, která není předmětem smluvního ujednání, bez vlastního souhlasu
 • Zákaz nucené práceje zakotven v Listině čl.8 (nevymezuje ji) – pro výklad se použije Úmluva o nucené nebo povinné práci (nucená práce = každá práce nebo služba, ke které se řečená osoba nenabídla dobrovolně, jedná se ale spíš o veřejnoprávní vztah)
  • V obou najdeme taxativní výčet prací, které se za nucené nebo povinné nepovažují (vojenská služba, obvyklé občanské povinnosti, práce v důsledku odsouzení, mimořádné okolnosti, války, pohromy,
 • Převedení by se mělo akceptovat jen v případě veřejného zájmu přesahujícího osobu ZL a ZC – to jsou případy odvrácení mimořádných událostí, hrozících nehod nebo jejich bezprostředních následků. Ostatní případy by bylo vhodnější řešit s využitím vůle stran – např. změnit druh vykonávané práce - než je rovnou převádět.

Prameny

 • BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6, s. 226 an.
 • Poznámky ze semináře - Hůrka

Navigace

Skupina A
1. Pojem, vymezení a obsah pracovního práva | 2. Postavení pracovního práva v systému práva | 3. Vztah pracovního a občanského práva | 4. Mezinárodní prvek v pracovním právu | 5. Evropské pracovní právo | 6. Prameny pracovního práva | 7. Vznik a vývoj pracovního práva | 8. Základní zásady pracovněprávních vztahů a jejich význam | 9. Ochranná funkce pracovního práva v její projevy v právní úpravě | 10. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu | 11. Pracovněprávní vztahy a jejich prvky | 12. Právní skutečnosti v pracovním právu | 13. Počítání času; lhůty a doby v pracovním právu | 14. Smlouvy v pracovním právu | 15. Vady pracovněprávních úkonů a jejich právní následky | 16. Účastníci individuálních pracovněprávních vztahů, jejich jednání a zastoupení | 17. Účastníci kolektivních pracovněprávních vztahů | 18. Pojem a druhy pracovního poměru | 19. Vznik pracovního poměru | 20. Změna pracovního poměru | 21. Dočasné přidělení | 22. Skončení pracovního poměru | 23. Závazky v pracovněprávních vztazích | 24. Zajištění závazků z pracovněprávních vztahů | 25. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance | 26. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci | 27. Flexibilní formy výkonu práce | 28. Vysílání zaměstnanců k výkonu práce do zahraničí | 29. Osobní práva zaměstnance a jejich ochrana při realizaci činnosti zaměstnavatele | 30. Doručování písemnosti | 31. Přechod práva a povinností z pracovněprávních vztahů | 32. Další právní vztahy účasti na práci | 33. Pojetí odpovědnosti v pracovním právu | 34. Základní rozdíly v postavení zaměstnanců v podnikatelské a v nepodnikatelské sféře | 35. Agenturní zaměstnávání | 36. Principy kolektivního vyjednávání | 37. Formy kolektivních pracovněprávních vztahů | 38. Zástupci zaměstnanců v kolektivních pracovněprávních vztazích | 39. Postavení odborů a zaměstnavatele - sociální dialog | 40. Rada zaměstnanců, zástupce pro BOZP a jejich úloha v procesu informování a projednání | 41. Právo na práci a zabezpečení v nezaměstnanosti | 42. Kontrolní činnost v oblasti pracovního práva

Skupina B

1. Práva a povinnosti stran před vznikem pracovního poměru | 2. Pracovní smlouva a její náležitosti | 3. Jmenování na vedoucí pracovní místo a odvolání z (vzdání se) pracovního místa vedoucího zaměstnance | 4. Pracovní poměr na dobu určitou (sjednání, skončení a důsledky protiprávního sjednání) | 5. Zkušební doba (sjednání, skončení pracovního poměru ve zkušební době) | 6. Omezení další výdělečné činnosti zaměstnance (v době trvání a po skončení základního pracovněprávního vztahu) | 7. Převedení na jinou práci | 8. Pracovní cesta, cestovní náhrady a přeložení | 9. Rozvázání pracovního poměru výpovědí | 10. Dohoda o rozvázání pracovního poměru | 11. Okamžité zrušení pracovního poměru | 12. Omezení při rozvazování pracovního poměru | 13. Hromadné propouštění a povinnosti zaměstnavatele | 14. Plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům při skončení pracovního poměru | 15. Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho právní následky | 16. Vedoucí zaměstnanci a jejich práva a povinnosti | 17. Dohoda o pracovní činnosti | 18. Dohoda o provedení práce | 19. Délka pracovní doby a její rozvržení | 20. Konto pracovní doby | 21. Doba odpočinku a její druhy | 22. Práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost | 23. Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP | 24. Pracovní podmínky žen a mladistvých | 25. Postavení zaměstnanců se zdravotním postižením a uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením | 26. Odměňování v podnikatelské sféře | 27. Odměňování v nepodnikatelské sféře | 28. Překážky v práci na straně zaměstnance | 29. Překážky v práci na straně zaměstnavatele | 30. Dovolená | 31. Péče o zaměstnance | 32. Prohlubování a zvyšování kvalifikace | 33. Odpovědnost zaměstnance za škodu | 34. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu | 35. Odpovědnost za pracovní úraz a nemoc z povolání | 36. Přístup k nadnárodním informacím | 37. Obsah kolektivní smlouvy | 38. Kolektivní spory | 39. Právo na stávku, výluka | 40. Zprostředkování zaměstnání | 41. Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci | 42. Nástroje podpory zaměstnávání

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code