Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Toto je starší verze dokumentu!


6. Omezení další výdělečné činnosti zaměstnance (v době trvání a po skončení základního pracovněprávního vztahu)

Čl. 26 LZPS

 • svobodná volba povolání, právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost

§ 304 ZP

 • vedle základního pracovněpr. vztahu smí zamec vykonávat výdělečnou činnost shodnou s předmětem činnosti zamtele s předchozím písemným souhlasem zamtele
 • souhlas lze kdykoliv odvolat – písemně, odůvodnit (→ zamec povinen práci ukončit)
  • neodůvodnění = porušení pracovněpr. předpisů, ale odvolání zůstává platné
 • neplatí pro vědeckou, pedagogickou, publicistickou, literární, uměleckou činnost

§ 310 a 311 - konkurenční doložka

 • obsah dohody - ochrana předmětu činnosti zamtele (know-how) pro dobu po skončení PP
 • zamec se zaváže, že se po určitou dobu po skončení zaměstnání (max 1 rok), zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zamtele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu
 • zamtel poskytne přiměřené peněžité vyrovnání – min. ½ průměrného měsíčního výdělku za každý měsíc plnění závazku – splatné pozadu (pokud se nedohodnou jinak)
 • možno sjednat smluvní pokutu
  • výše přiměřená povaze a významu
  • zamec platí, jestliže poruší závazek → zaplacením závazek zaniká
 • KD i její výpověď a odstoupení musí být písemně
 • netýká se pedagogických pracovníků
  • škol a školských zařízení zřizovaných MŠMT, krajem, obcí a dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství
  • v zařízeních sociálních služeb
 • vznik
  • v pracovní smlouvě i v samostatné dohodě mimo pracovní smlouvu; lze uzavřít i na zákl. DPP a DPČ
  • kdykoliv během trvání PP, nově možno sjednat i ve zkušební době
  • jen pokud to je od zamce možno spravedlivě požadovat – získané informace, technologické postupy, atd., jejichž využití by zamteli mohlo závažným způsobem ztížit činnost
 • ukončení
  • zamtel může odstoupit jen po dobu trvání PP zamce
  • zamec může vypovědět, pokud mu zamtel nevyplatí peněžité vyrovnání (příp. jeho část) do 15 dnů od splatnosti → KD zaniká 1. den kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi
  • pokud zamec zaplatí pokutu
 • pokud je na určité místo přijat zaměstnanec, který bude přicházet do styku s informacemi, jejichž zneužití ve prospěch konkurence by značně poškodilo firmu, nejde o pracovněprávní problém, ale o ochranu obchodního tajemství (řídí se ObchZ: obchodní tajemství = skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, nejsou běžné dostupné a mají být podle vůle podnikatele utajeny; jeho porušováním je jednání, kterým je neoprávněné osobě sděleno, zpřístupněno nebo využito pro sebe nebo pro jiného, pokud se o tom dozvěděl jednající na základě pracovního vztahu)

Prameny

 • BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6, s. 221 - 222.
 • HŮRKA, Petr a kol. Pracovní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2, s. 139 - 142.
 • Pracko - nové otázky. In: Vakobobři [online]. 2009 [cit. 2012-12-09]. Dostupné z: http://www.vakobobri.cz/download.php?view.1135
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code