Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-6 [2012/12/30 03:04]
Michala Šmahelová
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-6 [2013/01/03 14:31]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== 6. Omezení další výdělečné činnosti zaměstnance (v době trvání a po skončení základního pracovněprávního vztahu) ====== 
  
-===== Čl. 26 LZPS ===== 
- 
-  * svobodná volba povolání, právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost 
- 
-===== § 304 ZP ===== 
- 
-  * vedle základního pracovněpr. vztahu smí zamec vykonávat **výdělečnou činnost shodnou s předmětem činnosti zamtele** s předchozím písemným souhlasem zamtele 
-  * souhlas lze kdykoliv odvolat – písemně, odůvodnit (→ zamec povinen práci ukončit) 
-      * neodůvodnění = porušení pracovněpr. předpisů, ale odvolání zůstává platné 
-  * neplatí pro vědeckou, pedagogickou,​ publicistickou,​ literární,​ uměleckou činnost 
- 
- 
-===== § 310 a 311 - konkurenční doložka ===== 
- 
-  * obsah dohody - ochrana předmětu činnosti zamtele (know-how) pro dobu po skončení PP 
-  * zamec se zaváže, že se po určitou dobu po skončení zaměstnání (max 1 rok), zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zamtele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu 
-  * zamtel poskytne přiměřené peněžité vyrovnání – min. ½ průměrného měsíčního výdělku za každý měsíc plnění závazku – splatné pozadu (pokud se nedohodnou jinak) 
-  * možno sjednat smluvní pokutu 
-      * výše přiměřená povaze a významu 
-      * zamec platí, jestliže poruší závazek → zaplacením závazek zaniká 
-  * KD i její výpověď a odstoupení musí být písemně 
-  * netýká se pedagogických pracovníků 
-      * škol a školských zařízení zřizovaných MŠMT, krajem, obcí a dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství 
-      * v zařízeních sociálních služeb 
-  * vznik 
-      * v pracovní smlouvě i v samostatné dohodě mimo pracovní smlouvu; lze uzavřít i na zákl. DPP a DPČ 
-      * kdykoliv během trvání PP, nově možno sjednat i ve zkušební době 
-      * jen pokud to je od zamce možno spravedlivě požadovat – získané informace, technologické postupy, atd., jejichž využití by zamteli mohlo závažným způsobem ztížit činnost 
-  * ukončení 
-      * zamtel může odstoupit jen po dobu trvání PP zamce 
-      * zamec může vypovědět,​ pokud mu zamtel nevyplatí peněžité vyrovnání (příp. jeho část) do 15 dnů od splatnosti → KD zaniká 1. den kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi 
-      * pokud zamec zaplatí pokutu 
- 
- 
-   * pokud je na určité místo přijat zaměstnanec,​ který bude přicházet do styku s informacemi,​ jejichž zneužití ve prospěch konkurence by značně poškodilo firmu, nejde o pracovněprávní problém, ale o ochranu obchodního tajemství (řídí se ObchZ: obchodní tajemství = skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, nejsou běžné dostupné a mají být podle vůle podnikatele utajeny; jeho porušováním je jednání, kterým je neoprávněné osobě sděleno, zpřístupněno nebo využito pro sebe nebo pro jiného, pokud se o tom dozvěděl jednající na základě pracovního vztahu) 
- 
- 
-===== Prameny ===== 
-  * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 221 - 222. 
-  * HŮRKA, Petr a kol. //Pracovní právo//. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2,​ s. 139 - 142. 
-  * Pracko - nové otázky. In: //​Vakobobři//​ [online]. 2009 [cit. 2012-12-09]. Dostupné z: http://​www.vakobobri.cz/​download.php?​view.1135 ​ 
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code