Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


6. Omezení další výdělečné činnosti zaměstnance (v době trvání a po skončení základního pracovněprávního vztahu)

Čl. 26 LZPS

 • svobodná volba povolání, právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost

§ 304 ZP

 • vedle základního pracovněpr. vztahu smí zamec vykonávat výdělečnou činnost shodnou s předmětem činnosti zamtele s předchozím písemným souhlasem zamtele
 • souhlas lze kdykoliv odvolat – písemně, odůvodnit (→ zamec povinen práci ukončit)
  • neodůvodnění = porušení pracovněpr. předpisů, ale odvolání zůstává platné
 • neplatí pro vědeckou, pedagogickou, publicistickou, literární, uměleckou činnost

§ 310 a 311 - konkurenční doložka

 • obsah dohody - ochrana předmětu činnosti zamtele (know-how) pro dobu po skončení PP
 • zamec se zaváže, že se po určitou dobu po skončení zaměstnání (max 1 rok), zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zamtele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu
 • zamtel poskytne přiměřené peněžité vyrovnání – min. ve výši jedné poloviny průměrného měsíčního výdělku za každý měsíc plnění závazku – splatné pozadu (pokud se nedohodnou jinak)
 • možno sjednat smluvní pokutu
  • výše přiměřená povaze a významu
  • zamec platí, jestliže poruší závazek → zaplacením závazek zaniká
 • KD i její výpověď a odstoupení musí být písemně
 • netýká se pedagogických pracovníků
  • škol a školských zařízení zřizovaných MŠMT, krajem, obcí a dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství
  • v zařízeních sociálních služeb
 • vznik
  • v pracovní smlouvě i v samostatné dohodě mimo pracovní smlouvu; lze uzavřít i na zákl. DPP a DPČ
  • kdykoliv během trvání PP, nově možno sjednat i ve zkušební době
  • jen pokud to je od zamce možno spravedlivě požadovat – získané informace, technologické postupy, atd., jejichž využití by zamteli mohlo závažným způsobem ztížit činnost
 • ukončení
  • zamtel může odstoupit jen po dobu trvání PP zamce
  • zamec může vypovědět, pokud mu zamtel nevyplatí peněžité vyrovnání (příp. jeho část) do 15 dnů od splatnosti → KD zaniká 1. den kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi
  • pokud zamec zaplatí pokutu
 • pokud je na určité místo přijat zaměstnanec, který bude přicházet do styku s informacemi, jejichž zneužití ve prospěch konkurence by značně poškodilo firmu, nejde o pracovněprávní problém, ale o ochranu obchodního tajemství (řídí se ObchZ: obchodní tajemství = skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, nejsou běžné dostupné a mají být podle vůle podnikatele utajeny; jeho porušováním je jednání, kterým je neoprávněné osobě sděleno, zpřístupněno nebo využito pro sebe nebo pro jiného, pokud se o tom dozvěděl jednající na základě pracovního vztahu)

Prameny

 • BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6, s. 221 - 222.
 • HŮRKA, Petr a kol. Pracovní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2, s. 139 - 142.
 • Pracko - nové otázky. In: Vakobobři [online]. 2009 [cit. 2012-12-09]. Dostupné z: http://www.vakobobri.cz/download.php?view.1135

Navigace

Skupina A
1. Pojem, vymezení a obsah pracovního práva | 2. Postavení pracovního práva v systému práva | 3. Vztah pracovního a občanského práva | 4. Mezinárodní prvek v pracovním právu | 5. Evropské pracovní právo | 6. Prameny pracovního práva | 7. Vznik a vývoj pracovního práva | 8. Základní zásady pracovněprávních vztahů a jejich význam | 9. Ochranná funkce pracovního práva v její projevy v právní úpravě | 10. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu | 11. Pracovněprávní vztahy a jejich prvky | 12. Právní skutečnosti v pracovním právu | 13. Počítání času; lhůty a doby v pracovním právu | 14. Smlouvy v pracovním právu | 15. Vady pracovněprávních úkonů a jejich právní následky | 16. Účastníci individuálních pracovněprávních vztahů, jejich jednání a zastoupení | 17. Účastníci kolektivních pracovněprávních vztahů | 18. Pojem a druhy pracovního poměru | 19. Vznik pracovního poměru | 20. Změna pracovního poměru | 21. Dočasné přidělení | 22. Skončení pracovního poměru | 23. Závazky v pracovněprávních vztazích | 24. Zajištění závazků z pracovněprávních vztahů | 25. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance | 26. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci | 27. Flexibilní formy výkonu práce | 28. Vysílání zaměstnanců k výkonu práce do zahraničí | 29. Osobní práva zaměstnance a jejich ochrana při realizaci činnosti zaměstnavatele | 30. Doručování písemnosti | 31. Přechod práva a povinností z pracovněprávních vztahů | 32. Další právní vztahy účasti na práci | 33. Pojetí odpovědnosti v pracovním právu | 34. Základní rozdíly v postavení zaměstnanců v podnikatelské a v nepodnikatelské sféře | 35. Agenturní zaměstnávání | 36. Principy kolektivního vyjednávání | 37. Formy kolektivních pracovněprávních vztahů | 38. Zástupci zaměstnanců v kolektivních pracovněprávních vztazích | 39. Postavení odborů a zaměstnavatele - sociální dialog | 40. Rada zaměstnanců, zástupce pro BOZP a jejich úloha v procesu informování a projednání | 41. Právo na práci a zabezpečení v nezaměstnanosti | 42. Kontrolní činnost v oblasti pracovního práva

Skupina B

1. Práva a povinnosti stran před vznikem pracovního poměru | 2. Pracovní smlouva a její náležitosti | 3. Jmenování na vedoucí pracovní místo a odvolání z (vzdání se) pracovního místa vedoucího zaměstnance | 4. Pracovní poměr na dobu určitou (sjednání, skončení a důsledky protiprávního sjednání) | 5. Zkušební doba (sjednání, skončení pracovního poměru ve zkušební době) | 6. Omezení další výdělečné činnosti zaměstnance (v době trvání a po skončení základního pracovněprávního vztahu) | 7. Převedení na jinou práci | 8. Pracovní cesta, cestovní náhrady a přeložení | 9. Rozvázání pracovního poměru výpovědí | 10. Dohoda o rozvázání pracovního poměru | 11. Okamžité zrušení pracovního poměru | 12. Omezení při rozvazování pracovního poměru | 13. Hromadné propouštění a povinnosti zaměstnavatele | 14. Plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům při skončení pracovního poměru | 15. Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho právní následky | 16. Vedoucí zaměstnanci a jejich práva a povinnosti | 17. Dohoda o pracovní činnosti | 18. Dohoda o provedení práce | 19. Délka pracovní doby a její rozvržení | 20. Konto pracovní doby | 21. Doba odpočinku a její druhy | 22. Práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost | 23. Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP | 24. Pracovní podmínky žen a mladistvých | 25. Postavení zaměstnanců se zdravotním postižením a uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením | 26. Odměňování v podnikatelské sféře | 27. Odměňování v nepodnikatelské sféře | 28. Překážky v práci na straně zaměstnance | 29. Překážky v práci na straně zaměstnavatele | 30. Dovolená | 31. Péče o zaměstnance | 32. Prohlubování a zvyšování kvalifikace | 33. Odpovědnost zaměstnance za škodu | 34. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu | 35. Odpovědnost za pracovní úraz a nemoc z povolání | 36. Přístup k nadnárodním informacím | 37. Obsah kolektivní smlouvy | 38. Kolektivní spory | 39. Právo na stávku, výluka | 40. Zprostředkování zaměstnání | 41. Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci | 42. Nástroje podpory zaměstnávání

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code