Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-5 [2012/12/11 12:37]
Petr Veselý
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-5 [2013/01/03 14:31]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== 5.  Zkušební doba (sjednání,​ skončení pracovního poměru ve zkušební době) ====== 
  
-===== Sjednání zkušební doby ===== 
- 
-  * **Zkušební doba** významným institutem pracovního práva, **dává zaměstnanci i zaměstnavateli možnost posoudit, zda mají zájem na dalším trvání pracovního poměru.** 
-  * Může být sjednána v __pracovní smlouvě__ nebo i v __jiné smlouvě__. 
-    * Lze ji tak sjednat i se jmenovaným zaměstnancem - s tímto zaměstnancem se po jmenování obvykle uzavírá smlouva, v níž se sjednávají pracovní podmínky (v rámci této smlouvy může být sjednána i zkušební doba). 
-  * Upravena v **§ 35** ZP. 
-  * Musí být sjednána **písemně**. (požadavek ZP pod sankcí __absolutní neplatnosti__) 
-    * Pokud by zkušební doba byla dohodnuta např. pouze ústně, ale posléze by strany tuto vadu odstranily vyhotovením písemné formy, jednalo by se o platně uzavřenou zkušební dobu (možnost dává § 20 odst. 1) 
-  * **Zkušební doba nesmí být delší než 3 po sobě jdoucí měsíce / 6 po sobě jdoucích měsíců u vedoucího zaměstnance.** (ve staré úpravě byly maximálně 3 měsíce) 
-    * Pokud je zkušební doba sjednána na delší dobu, než stanoví ZP, nemá to za následek neplatnost celého ujednání o zkušební době, pouze __částečná neplatnost__ té části pracovní smlouvy, ve které byla doba sjednána. Zkušební doba v takovém případě bude činit 3 měsíce. 
-    * Zkušební doba běží ode dne vzniku pracovního poměru, pro počítání času se použije § 333 ZP.  
-    * Zkušební doba může být sjednána i na kratší dobu (3 a 6 měsíců maximum), nemusí být ale sjednána vůbec. 
-    * Zkušební dobu o délce 6 měsíců pro vedoucího zaměstnance lze sjednat až u pracovního poměru počínajícího nejdříve 1. 1. 2012. 
-  * **Nejpozději lze sjednat v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce / den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance.** 
-    * Dle Komentáře nová úprava odstranila pochybnosti ohledně sjednání zkušební doby podle staré úpravy. Podle staré úpravy platilo, že zkušební dobu bylo možné sjednat nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce, ale současně stanovila, že zkušební dobu není možné sjednat, jestliže pracovní poměr již vznikl - pochybnosti o platnosti zkušební doby sjednané v den vzniku PP. 
-    * Nová úprava: __Pokud došlo ke sjednání zkušební doby nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce, je zkušební doba__ při splnění ostatních zákonných podmínek (délka, písemná forma) __platně sjednána__ a nebude třeba zkoumat, zda sjednání této doby v tento den fakticky předcházelo nástupu zaměstnance do práce. 
-  * **Sjednaná zkušební doba nesmí být dodatečně prodlužována.** 
-    * Prodlužuje se pouze ze zákona (§ 35 odst. 4) o dobu celodenních překážek v práci a o dobu celodenní dovolené. 
-    * Když dočasná pracovní neschopnost coby překážka v práci (i celodenní dovolená) začne i skončí v původně sjednané zkušební době, prodlouží se zkušební doba **o tolik pracovních dnů, kolik jich zaměstnanec během ní zameškal**. Když překážka v práci svým koncem přesáhne konec původně sjednané zkušební doby, pak se zameškané pracovní dny **napočítají až po skončení nemoci**. 
-    * Zákaz dodatečného prodloužení platí jak pro případ sjednání maximální délky, tak pro případ, kdy byla sjednána kratší než zákonem stanovená zkušební doba (méně jak 3 nebo 6 měsíců). 
-  * **Zkušební doba nesmí být sjednána delší než je polovina sjednané doby pracovního poměru.** (relevantní u pracovních poměrů na dobu určitou) 
-    * Pokud by byla sjednána zkušební doba delší - __částečná neplatnost__,​ zkušební doba by činila polovinu sjednané doby trvání PP. 
-  * Lze sjednat **konkurenční doložku** se zaměstnancem,​ jehož zkušební doba ještě neuplynula. (od 1. 1. 2012) 
-  * V platné úpravě vypuštěno pravidlo, že zkušební dobu nelze sjednat, jestliže pracovní poměr (PP) již vznikl. / stará úprava: Ke sjednání zkušební doby nelze přistoupit,​ jestliže již PP vznikl. 
-  * Zkušební doba končí posledním dnem stanovené doby. 
- 
-===== Zrušení pracovního poměru ve zkušební době ===== 
- 
-  * Upraveno v **§ 66** ZP. 
-  * Jednostranný právní úkon směřující ke skončení PP.  ​ 
-  * **Možné ze strany zaměstnavatele i ze strany zaměstnance.** ​ 
-  * Podstatný **nepochybný projev vůle** sledující okamžité skončení PP ve zkušební době. 
-  * **PP lze takto zrušit pouze v průběhu sjednané zkušební doby, a to nejdříve v den následujícím po dni, který byl sjednán jako den nástupu do práce (stanoven jako den jmenování),​ a nejpozději v poslední den jejího trvání.** 
-  * Zrušení PP může být provedeno v době, kdy zaměstnanec nepracuje pro překážky v práci, **není ale přípustné,​ aby zaměstnavatel PP zrušil v době prvních 14 kalendářních dnů** (v období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013 **v době prvních 21 kalendářních dnů**) **trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance**,​ i když spadá do zkušební doby. 
-    * Zaměstnanci nic nebrání, PP v této době zrušit může. 
-  * PP ve zkušební době se ruší **písemně** **z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu**. 
-    * Stará úprava umožňovala zrušení PP ve zkušební době __ústní__,​ dnes __absolutně neplatné__. 
-  * PP skončí nejdříve dnem doručení zrušení, není-li v něm uveden den pozdější. Nelze určit pozdější den, než by byl poslední den zkušební doby. 
-    * V případě neuvedení dne rozvázání PP, zaniká PP dnem, kdy byl zrušovací projev druhé straně řádně doručen. 
-    * Písemné zrušení PP ve zkušební době **musí být druhé straně řádně doručeno** nejpozději do uplynutí zkušební doby, jinak je zrušení PP ve zkušební době neplatné. 
-  * Před uplynutím zkušební doby lze PP zrušit i dohodou, výpovědí či okamžitým zrušením. 
- 
-===== Prameny ===== 
-  * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 218 - 219; 250 - 251. 
-  * BĚLINA, Miroslav. //Zákoník práce: komentář//​. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, xviii, 1616 s. ISBN 978-80-7179-251-2,​ § 35 a § 66. 
-  * HŮRKA, Petr a kol. //Pracovní právo v bodech s příklady//​. 3. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwert ČR, 2012, 144 s., ISBN 978-80-7357-846-6,​ s. 21; 50. 
-  * ČECHTICKÁ,​ Alena. Největší změny v zákoníku práce. //Právní rádce//. 2011, roč. 2011, č. 12. Dostupné z: http://​pravniradce.ihned.cz/​c1-54200810-nejvetsi-zmeny-v-zakoniku-prace 
-  * CHLÁDKOVÁ,​ Alena. Zkušební doba postaru a ponovu. //Práce a mzda//. 2011, roč. 2011, č. 11. Dostupné z: http://​www.ucetnikavarna.cz/​archiv/​dokument/​doc-d35845v45541-zkusebni-doba-postaru-a-ponovu/​ 
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code