Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


5. Zkušební doba (sjednání, skončení pracovního poměru ve zkušební době)

Sjednání zkušební doby

 • Zkušební doba významným institutem pracovního práva, dává zaměstnanci i zaměstnavateli možnost posoudit, zda mají zájem na dalším trvání pracovního poměru.
 • Může být sjednána v pracovní smlouvě nebo i v jiné smlouvě.
  • Lze ji tak sjednat i se jmenovaným zaměstnancem - s tímto zaměstnancem se po jmenování obvykle uzavírá smlouva, v níž se sjednávají pracovní podmínky (v rámci této smlouvy může být sjednána i zkušební doba).
 • Upravena v § 35 ZP.
 • Musí být sjednána písemně. (požadavek ZP pod sankcí absolutní neplatnosti)
  • Pokud by zkušební doba byla dohodnuta např. pouze ústně, ale posléze by strany tuto vadu odstranily vyhotovením písemné formy, jednalo by se o platně uzavřenou zkušební dobu (možnost dává § 20 odst. 1)
 • Zkušební doba nesmí být delší než 3 po sobě jdoucí měsíce / 6 po sobě jdoucích měsíců u vedoucího zaměstnance. (ve staré úpravě byly maximálně 3 měsíce)
  • Pokud je zkušební doba sjednána na delší dobu, než stanoví ZP, nemá to za následek neplatnost celého ujednání o zkušební době, pouze částečná neplatnost té části pracovní smlouvy, ve které byla doba sjednána. Zkušební doba v takovém případě bude činit 3 měsíce.
  • Zkušební doba běží ode dne vzniku pracovního poměru, pro počítání času se použije § 333 ZP.
  • Zkušební doba může být sjednána i na kratší dobu (3 a 6 měsíců maximum), nemusí být ale sjednána vůbec.
  • Zkušební dobu o délce 6 měsíců pro vedoucího zaměstnance lze sjednat až u pracovního poměru počínajícího nejdříve 1. 1. 2012.
 • Nejpozději lze sjednat v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce / den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance.
  • Dle Komentáře nová úprava odstranila pochybnosti ohledně sjednání zkušební doby podle staré úpravy. Podle staré úpravy platilo, že zkušební dobu bylo možné sjednat nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce, ale současně stanovila, že zkušební dobu není možné sjednat, jestliže pracovní poměr již vznikl - pochybnosti o platnosti zkušební doby sjednané v den vzniku PP.
  • Nová úprava: Pokud došlo ke sjednání zkušební doby nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce, je zkušební doba při splnění ostatních zákonných podmínek (délka, písemná forma) platně sjednána a nebude třeba zkoumat, zda sjednání této doby v tento den fakticky předcházelo nástupu zaměstnance do práce.
 • Sjednaná zkušební doba nesmí být dodatečně prodlužována.
  • Prodlužuje se pouze ze zákona (§ 35 odst. 4) o dobu celodenních překážek v práci a o dobu celodenní dovolené.
  • Když dočasná pracovní neschopnost coby překážka v práci (i celodenní dovolená) začne i skončí v původně sjednané zkušební době, prodlouží se zkušební doba o tolik pracovních dnů, kolik jich zaměstnanec během ní zameškal. Když překážka v práci svým koncem přesáhne konec původně sjednané zkušební doby, pak se zameškané pracovní dny napočítají až po skončení nemoci.
  • Zákaz dodatečného prodloužení platí jak pro případ sjednání maximální délky, tak pro případ, kdy byla sjednána kratší než zákonem stanovená zkušební doba (méně jak 3 nebo 6 měsíců).
 • Zkušební doba nesmí být sjednána delší než je polovina sjednané doby pracovního poměru. (relevantní u pracovních poměrů na dobu určitou)
  • Pokud by byla sjednána zkušební doba delší - částečná neplatnost, zkušební doba by činila polovinu sjednané doby trvání PP.
 • Lze sjednat konkurenční doložku se zaměstnancem, jehož zkušební doba ještě neuplynula. (od 1. 1. 2012)
 • V platné úpravě vypuštěno pravidlo, že zkušební dobu nelze sjednat, jestliže pracovní poměr (PP) již vznikl. / stará úprava: Ke sjednání zkušební doby nelze přistoupit, jestliže již PP vznikl.
 • Zkušební doba končí posledním dnem stanovené doby.

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

 • Upraveno v § 66 ZP.
 • Jednostranný právní úkon směřující ke skončení PP.
 • Možné ze strany zaměstnavatele i ze strany zaměstnance.
 • Podstatný nepochybný projev vůle sledující okamžité skončení PP ve zkušební době.
 • PP lze takto zrušit pouze v průběhu sjednané zkušební doby, a to nejdříve v den následujícím po dni, který byl sjednán jako den nástupu do práce (stanoven jako den jmenování), a nejpozději v poslední den jejího trvání.
 • Zrušení PP může být provedeno v době, kdy zaměstnanec nepracuje pro překážky v práci, není ale přípustné, aby zaměstnavatel PP zrušil v době prvních 14 kalendářních dnů (v období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů) trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance, i když spadá do zkušební doby.
  • Zaměstnanci nic nebrání, PP v této době zrušit může.
 • PP ve zkušební době se ruší písemně z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu.
  • Stará úprava umožňovala zrušení PP ve zkušební době ústní, dnes absolutně neplatné.
 • PP skončí nejdříve dnem doručení zrušení, není-li v něm uveden den pozdější. Nelze určit pozdější den, než by byl poslední den zkušební doby.
  • V případě neuvedení dne rozvázání PP, zaniká PP dnem, kdy byl zrušovací projev druhé straně řádně doručen.
  • Písemné zrušení PP ve zkušební době musí být druhé straně řádně doručeno nejpozději do uplynutí zkušební doby, jinak je zrušení PP ve zkušební době neplatné.
 • Před uplynutím zkušební doby lze PP zrušit i dohodou, výpovědí či okamžitým zrušením.

Prameny

 • BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6, s. 218 - 219; 250 - 251.
 • BĚLINA, Miroslav. Zákoník práce: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, xviii, 1616 s. ISBN 978-80-7179-251-2, § 35 a § 66.
 • ČECHTICKÁ, Alena. Největší změny v zákoníku práce. Právní rádce. 2011, roč. 2011, č. 12. Dostupné z: http://pravniradce.ihned.cz/c1-54200810-nejvetsi-zmeny-v-zakoniku-prace
 • HŮRKA, Petr a kol. Pracovní právo v bodech s příklady. 3. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwert ČR, 2012, 144 s., ISBN 978-80-7357-846-6, s. 21; 50.
 • CHLÁDKOVÁ, Alena. Zkušební doba postaru a ponovu. Práce a mzda. 2011, roč. 2011, č. 11. Dostupné z: http://www.ucetnikavarna.cz/archiv/dokument/doc-d35845v45541-zkusebni-doba-postaru-a-ponovu/

Navigace

Skupina A
1. Pojem, vymezení a obsah pracovního práva | 2. Postavení pracovního práva v systému práva | 3. Vztah pracovního a občanského práva | 4. Mezinárodní prvek v pracovním právu | 5. Evropské pracovní právo | 6. Prameny pracovního práva | 7. Vznik a vývoj pracovního práva | 8. Základní zásady pracovněprávních vztahů a jejich význam | 9. Ochranná funkce pracovního práva v její projevy v právní úpravě | 10. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu | 11. Pracovněprávní vztahy a jejich prvky | 12. Právní skutečnosti v pracovním právu | 13. Počítání času; lhůty a doby v pracovním právu | 14. Smlouvy v pracovním právu | 15. Vady pracovněprávních úkonů a jejich právní následky | 16. Účastníci individuálních pracovněprávních vztahů, jejich jednání a zastoupení | 17. Účastníci kolektivních pracovněprávních vztahů | 18. Pojem a druhy pracovního poměru | 19. Vznik pracovního poměru | 20. Změna pracovního poměru | 21. Dočasné přidělení | 22. Skončení pracovního poměru | 23. Závazky v pracovněprávních vztazích | 24. Zajištění závazků z pracovněprávních vztahů | 25. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance | 26. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci | 27. Flexibilní formy výkonu práce | 28. Vysílání zaměstnanců k výkonu práce do zahraničí | 29. Osobní práva zaměstnance a jejich ochrana při realizaci činnosti zaměstnavatele | 30. Doručování písemnosti | 31. Přechod práva a povinností z pracovněprávních vztahů | 32. Další právní vztahy účasti na práci | 33. Pojetí odpovědnosti v pracovním právu | 34. Základní rozdíly v postavení zaměstnanců v podnikatelské a v nepodnikatelské sféře | 35. Agenturní zaměstnávání | 36. Principy kolektivního vyjednávání | 37. Formy kolektivních pracovněprávních vztahů | 38. Zástupci zaměstnanců v kolektivních pracovněprávních vztazích | 39. Postavení odborů a zaměstnavatele - sociální dialog | 40. Rada zaměstnanců, zástupce pro BOZP a jejich úloha v procesu informování a projednání | 41. Právo na práci a zabezpečení v nezaměstnanosti | 42. Kontrolní činnost v oblasti pracovního práva

Skupina B

1. Práva a povinnosti stran před vznikem pracovního poměru | 2. Pracovní smlouva a její náležitosti | 3. Jmenování na vedoucí pracovní místo a odvolání z (vzdání se) pracovního místa vedoucího zaměstnance | 4. Pracovní poměr na dobu určitou (sjednání, skončení a důsledky protiprávního sjednání) | 5. Zkušební doba (sjednání, skončení pracovního poměru ve zkušební době) | 6. Omezení další výdělečné činnosti zaměstnance (v době trvání a po skončení základního pracovněprávního vztahu) | 7. Převedení na jinou práci | 8. Pracovní cesta, cestovní náhrady a přeložení | 9. Rozvázání pracovního poměru výpovědí | 10. Dohoda o rozvázání pracovního poměru | 11. Okamžité zrušení pracovního poměru | 12. Omezení při rozvazování pracovního poměru | 13. Hromadné propouštění a povinnosti zaměstnavatele | 14. Plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům při skončení pracovního poměru | 15. Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho právní následky | 16. Vedoucí zaměstnanci a jejich práva a povinnosti | 17. Dohoda o pracovní činnosti | 18. Dohoda o provedení práce | 19. Délka pracovní doby a její rozvržení | 20. Konto pracovní doby | 21. Doba odpočinku a její druhy | 22. Práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost | 23. Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP | 24. Pracovní podmínky žen a mladistvých | 25. Postavení zaměstnanců se zdravotním postižením a uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením | 26. Odměňování v podnikatelské sféře | 27. Odměňování v nepodnikatelské sféře | 28. Překážky v práci na straně zaměstnance | 29. Překážky v práci na straně zaměstnavatele | 30. Dovolená | 31. Péče o zaměstnance | 32. Prohlubování a zvyšování kvalifikace | 33. Odpovědnost zaměstnance za škodu | 34. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu | 35. Odpovědnost za pracovní úraz a nemoc z povolání | 36. Přístup k nadnárodním informacím | 37. Obsah kolektivní smlouvy | 38. Kolektivní spory | 39. Právo na stávku, výluka | 40. Zprostředkování zaměstnání | 41. Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci | 42. Nástroje podpory zaměstnávání

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code