Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Toto je starší verze dokumentu!


4. Pracovní poměr na dobu určitou (sjednání, skončení, důsledky protiprávního sjednání)

 • v PS možné ujednání o době trvání pracovního poměru
  • není podstatnou náležitostí
  • platí nevyvratitelná domněnka – PP na dobu neurčitou, jestliže:
   • nebyla doba trvání PP sjednána - § 39 ZPr
   • bude ujednání neplatné
 • doba trvání PP na dobu určitou
  • může být určena:
   • pevným datem (např. 2 roky nebo od 1.1. do 31.12.)
   • vymezenou dobou trvání urč. prací či jinou skutečností (na dobu kampaně, sezony, po doby trvání MD jiné zaměstnankyně)
  • musí se jednat o projev účastníků, kt. nepřipouští pochybnosti, že se má jednat o PP s omezenou dobou trvání
 • úprava omezující dobu trvání PP vychází ze směrnice Rady 1999/70/ES o rámcové dohodě o PP na dobu určitou mezi Evr. unií konfederací průmyslu a zaměstanavatelů (UNICE)
  • kogentní ustanovení
  • lze se odchýlit pouze ve prospěch ZCe
 • § 39
  • nesmí přesáhnout mezi týmiž stranami 3 roky ode dne vzniku PP
  • opakované uzavření PP na dobu určitou mezi týmiž účastníky - nejvýše 2krát - § 39 odst. 2 ZPr
   • za opakované uzavření považováno i prodloužení doby trvání PP
  • jestliže od skončení předchozího PP uplynula doba alespoň 3 let, k předchozímu PP se nepřihlíží (3 roky mezi skončením jednoho PP a vznikem nového PP - např. nestačí, že ZC po dobu 3 let nevykonává práci pro překážku v práci)
  • omezující doba trvání platí i u PP založený jmenováním
  • sjedná-li ZL se ZCem trvání PP na dobu určitou v rozporu s podmínkami v odst. 2 § 39 + oznámí-li ZC před uplynutím sjednané doby písemně ZTLi, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával ⇒ jedná se o PP na dobu neurčitou
   • návrh na určení u soudu lze uplatnit ZCem i ZTLem do 2 měsíců ode dne, kdy měl PP skončit uplynutím sjednané doby - §39 odst.4 → prekluzivní lhůta

Skončení PP na dobu určitou

 • §65
 • kromě klasických způsobů dle § 48 také uplynutím sjednané doby
 • byla-li doba trvání tohoto PP omezena na dobu konání urč. prací, ZTL je povinen upozornit ZCe na skončení těchto prací včas, zpravidla 3 dny předem
 • pokračuje-li ZC po uplynutí sjednané doby trvání PP na dobu určitou s vědomím ZTLe dále v konání prací, platí, že se jedná o PP na dobu neurčitou – § 65 odst. 2 ZPr

Prameny

 • BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6, s. 216 - 218.
 • HŮRKA, Petr a kol. Pracovní právo v bodech s příklady. 3. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwert ČR, 2012, 144 s., ISBN 978-80-7357-846-6, s. 24.
 • Semináře doc. Hůrky - LS 2012
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code