Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-4 [2012/12/09 02:50]
Petr Veselý
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-4 [2013/01/03 14:31]
Řádek 1: Řádek 1:
- ​====== ​ 4. Pracovní poměr na dobu určitou (sjednání,​ skončení, důsledky protiprávního sjednání) ====== 
-  
-  * v PS možné ujednání o době trvání pracovního poměru 
-      * není podstatnou náležitostí 
-      * platí nevyvratitelná domněnka – PP na dobu neurčitou, jestliže: 
-           * nebyla doba trvání PP sjednána - § 39 ZPr 
-           * bude ujednání neplatné 
-  * **doba trvání PP na dobu určitou** 
-       * může být určena: 
-           * pevným datem (např. 2 roky nebo od 1.1. do 31.12.) 
-           * vymezenou dobou trvání urč. prací či jinou skutečností (na dobu kampaně, sezony, po doby trvání MD jiné zaměstnankyně) 
-       * musí se jednat o projev účastníků,​ kt. nepřipouští pochybnosti,​ že se má jednat o PP s omezenou dobou trvání 
-  * úprava omezující dobu trvání PP vychází ze //směrnice Rady 1999/70/ES o rámcové dohodě o PP na dobu určitou mezi Evr. unií konfederací průmyslu a zaměstanavatelů (UNICE)// 
-      * kogentní ustanovení 
-      * lze se odchýlit pouze ve prospěch ZCe 
-  * **§ 39** 
-      * nesmí přesáhnout mezi týmiž stranami 3 roky ode dne vzniku PP 
-      * opakované uzavření PP na dobu určitou mezi týmiž účastníky - nejvýše 2krát ​ - § 39 odst. 2 ZPr 
-         * za opakované uzavření považováno i prodloužení doby trvání PP 
-      * jestliže od skončení předchozího PP uplynula doba alespoň 3 let, k předchozímu PP se nepřihlíží (3 roky mezi skončením jednoho PP a vznikem nového PP - např. nestačí, že ZC po dobu 3 let nevykonává práci pro překážku v práci) 
-      * omezující doba trvání platí i u PP založený jmenováním 
-      * sjedná-li ZL se ZCem trvání PP na dobu určitou v rozporu s podmínkami v odst. 2 § 39 + oznámí-li ZC před uplynutím sjednané doby písemně ZTLi, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával ⇒ jedná se o PP na dobu neurčitou 
-         * návrh na určení u soudu lze uplatnit ZCem i ZTLem do 2 měsíců ode dne, kdy měl PP skončit uplynutím sjednané doby - §39 odst.4 → prekluzivní lhůta 
  
-===== Skončení PP na dobu určitou ===== 
- 
-      * §65 
-      * kromě klasických způsobů dle § 48 také uplynutím sjednané doby 
-      * byla-li doba trvání tohoto PP omezena na dobu konání urč. prací, ZTL je povinen upozornit ZCe na skončení těchto prací včas, zpravidla 3 dny předem 
-      * pokračuje-li ZC po uplynutí sjednané doby trvání PP na dobu určitou s vědomím ZTLe dále v konání prací, platí, že se jedná o PP na dobu neurčitou – § 65 odst. 2 ZPr 
- 
-===== Prameny ===== 
-  * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 216 - 218. 
-  * HŮRKA, Petr a kol. //Pracovní právo v bodech s příklady//​. 3. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwert ČR, 2012, 144 s., ISBN 978-80-7357-846-6,​ s. 24. 
-  * Semináře doc. Hůrky - LS 2012 
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code