Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-41 [2012/12/16 19:58]
Michala Šmahelová [Prameny]
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-41 [2013/01/03 14:31]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== 41. Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci ====== 
  
-  * upraveno v zákoně o zaměstnanosti,​ č. 435/2004 Sb. 
-  * Úřad práce (ÚP) je povinen zařadit fyzickou osobu do **evidence uchazečů o zaměstnání **pokud: 
-     * **splňuje podmínky v § 25** Zákona o zaměstnanosti (fyzická osoba, která má bydliště na území ČR a není v PP vztahu nebo služebním poměru-neplatí v případě, kdy výdělek nepřesáhne 1/2 minimální mzdy , OSVČ, společníkem nebo jednatelem společnosti,​ členem představenstva,​ soudcem, poslancem, členem vlády, apod.) 
-     * podá **písemnou žádost** o zprostředkování zaměstnání ​ 
- 
-===== Podpora v nezaměstnanosti ===== 
- 
-  * nárok na podporu v nezaměstnanosti má **uchazeč o zaměstnání**,​ který: 
-     * v posledních 2 letech před podáním žádosti o zprostředkování zaměstnání byl účasten na **důchodovém pojištění z titulu zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti alespoň v délce 12 měsíců** (dobu 12 měsíců lze splnit i započtením tzv. "​náhradní doby" - osobní péče o dítě ve věku 4 let, osobní péče o v 2.,3.,3. stupni závislou osobu, výkon dobrovolnické služby) 
-     * požádal ÚP o poskytnutí podpory 
-     * není poživatelem starobního důchodu 
-  * nárok na podporu v nezaměstnanosti __nemá__ uchazeč o zaměstnání,​ který v posledních 6 měsících:​ 
-     * skončil PP vztah z důvodů **porušení povinností zvlášť hrubým způsobem** 
-     * opakovaně bez vážného důvodu sám **ukončil zaměstnání zprostředkované úřadem práce** 
-     * podpora v nezaměstnanosti se dále neposkytuje po dobu, po kterou náleží odstupné, poživateli výsluhového příspěvku či příspěvku za službu vyššího než by byl nárok na podporu 
-  * při splnění podmínek náleží uchazeči podpora **ode dne podání písemné žádosti**,​ ale jestliže požádá o poskytnutí podpory **do 3 pracovních dnů po skončení zaměstnání**,​ přizná se podpora již **ode dne následujícího po skončení zaměstnání 
-** 
-  * poskytuje se pouze po stanovenou **__podpůrčí dobu__** 
-     * její délka je odstupňována **podle věku** uchazeče (důvod: starší uchazeči mají většinou ztížené možnosti dalšího pracovního uplatnění) 
-     * do 50 let → **5 měsíců** 
-     * 50 - 55 let → **8 měsíců** 
-     * nad 55 let → **11 měsíců** 
-  * __neposkytuje se__ po dobu poskytování starobního důchodu, dávek nemocenského pojištění a po dobu vazby 
-  * nárok __zaniká__ uplynutím podpůrčí doby nebo ukončením vedení/​vyřazením z evidence uchazečů 
-  * její výše je stanovena **procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku** v posledním zaměstnání (u OSVČ procentní sazba z posledního **vyměřovacího základu**) 
-     * první 2 měsíce → **65 %** 
-     * další 2 měsíce → **50 %** 
-     * zbytek podpůrčí doby → **45 %** 
-     * výše podpory je však __omezena maximální částkou__ 
-        * max. výše je **0,58 násobek průměrné mzdy** (za 1. - 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího roku, ve kterém byla podána žádost), aktuálně max. 13 762 Kč 
- 
-==== opětovné poskytování podpory v nezaměstnanosti ==== 
-  * __neuplynula podpůrčí doba__ 
-        * odpracoval 3 a více měsíců - celá podpora znovu 
-        * odpracoval méně než 3 měsíce - doplatek 
-  * __uplynula celá podpůrčí doba__ 
-        * odpracoval alespoň 6 měsíců - celá podpora znovu 
-        * odpracoval méně než 6 měsíců - není nárok na podporu 
- 
- 
-==== kompenzace odstupného ==== 
-  * nově od 1.1.2012 
-  * v případě, kdy zákonné odstupné nebylo zaměstnavatelem vyplaceno 
-  * poskytuje se jednorázová kompenzace odstupného za dobu, za kterou odstupné náleží 
-  * ve výši 65 % částky odstupného 
-  * částka se poté vymáhá na zaměstnavateli 
-  * oblastním inspektorátem práce může být zaměstnavateli uložena sankce za porušení zákoníku práce 
- 
- 
-===== Podpora při rekvalifikaci ===== 
- 
-  * nárok na podporu při rekvalifikaci má **uchazeč o zaměstnání**,​ který: 
-     * se **účastní rekvalifikace** zabezpečované úřadem práce 
-     * není poživatelem starobního důchodu 
-  * poskytuje se **po celou dobu rekvalifikace** 
-  * __neposkytuje se__ po dobu poskytování starobního důchodu, dávek nemocenského pojištění a po dobu vazby (stejné jako u podpory v nezam.) 
-  * její výše je také stanovena **procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku/​vyměřovacího základu** 
-     * po celou dobu **60 %** 
-     * max. výše je **0,65 násobek průměrné mzdy** 
- 
-===== Společné oběma ===== 
- 
-  * nárok na podporu (nebo jejích splátek) **zaniká uplynutím 5 let** ode dne, od kterého náležela 
-  * pokud je zjištěno, že se podpora __poskytuje neprávem__ nebo __ve vyšší částce__, než v jaké náleží, rozhodne ÚP o jejím **snížení** nebo o **zastavení její výplaty** (ale pouze do budoucna) 
-     * ALE: bylo-li to **zaviněním uchazeče** (zamlčel rozhodnou skutečnost,​ nesplnil oznamovací povinnost apod.), je **povinen neprávem přijatou podporu vrátit** (nárok na vrácení podpory zaniká uplynutím 5 let) 
-  * pokud je zjištěno, že podpora byla uchazeči __neprávem odepřena__ nebo se poskytuje __v nižší částce__, než v jaké náleží, **dodatečně se přizná** nebo **zvýší a doplatí** (zaniká uplynutím 5 let) 
-  * **neposkytují se do ciziny** (pokud mezinárodní smlouva podle čl. 10 Ústavy nestanoví jinak) 
- 
-===== Prameny ===== 
-  * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 539 - 541. 
-  * prezentace k přednášce "​Zákon o zaměstnanosti a činnost Úřadu práce"​ - Mgr. Svěrčinová,​ seminář Pracovní právo v aplikační praxi - veřejnoprávní aspekty 
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code