Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


41. Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci

 • upraveno v zákoně o zaměstnanosti, č. 435/2004 Sb.
 • Úřad práce (ÚP) je povinen zařadit fyzickou osobu do evidence uchazečů o zaměstnání pokud:
  • splňuje podmínky v § 25 Zákona o zaměstnanosti (fyzická osoba, která má bydliště na území ČR a není v PP vztahu nebo služebním poměru-neplatí v případě, kdy výdělek nepřesáhne 1/2 minimální mzdy , OSVČ, společníkem nebo jednatelem společnosti, členem představenstva, soudcem, poslancem, členem vlády, apod.)
  • podá písemnou žádost o zprostředkování zaměstnání

Podpora v nezaměstnanosti

 • nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který:
  • v posledních 2 letech před podáním žádosti o zprostředkování zaměstnání byl účasten na důchodovém pojištění z titulu zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti alespoň v délce 12 měsíců (dobu 12 měsíců lze splnit i započtením tzv. „náhradní doby“ - osobní péče o dítě ve věku 4 let, osobní péče o v 2.,3.,4. stupni závislou osobu, výkon dobrovolnické služby)
  • požádal ÚP o poskytnutí podpory
  • není poživatelem starobního důchodu
 • nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá uchazeč o zaměstnání, který v posledních 6 měsících:
  • skončil PP vztah z důvodů porušení povinností zvlášť hrubým způsobem
  • opakovaně bez vážného důvodu sám ukončil zaměstnání zprostředkované úřadem práce
  • podpora v nezaměstnanosti se dále neposkytuje po dobu, po kterou náleží odstupné, poživateli výsluhového příspěvku či příspěvku za službu vyššího než by byl nárok na podporu
 • při splnění podmínek náleží uchazeči podpora ode dne podání písemné žádosti, ale jestliže požádá o poskytnutí podpory do 3 pracovních dnů po skončení zaměstnání, přizná se podpora již ode dne následujícího po skončení zaměstnání
 • poskytuje se pouze po stanovenou podpůrčí dobu
  • její délka je odstupňována podle věku uchazeče (důvod: starší uchazeči mají většinou ztížené možnosti dalšího pracovního uplatnění)
  • do 50 let → 5 měsíců
  • 50 - 55 let → 8 měsíců
  • nad 55 let → 11 měsíců
 • neposkytuje se po dobu poskytování starobního důchodu, dávek nemocenského pojištění a po dobu vazby
 • nárok zaniká uplynutím podpůrčí doby nebo ukončením vedení/vyřazením z evidence uchazečů
 • její výše je stanovena procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku v posledním zaměstnání (u OSVČ procentní sazba z posledního vyměřovacího základu)
  • první 2 měsíce → 65 %
  • další 2 měsíce → 50 %
  • zbytek podpůrčí doby → 45 %
  • výše podpory je však omezena maximální částkou
   • max. výše je 0,58 násobek průměrné mzdy (za 1. - 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího roku, ve kterém byla podána žádost), aktuálně max. 13 762 Kč

opětovné poskytování podpory v nezaměstnanosti

 • neuplynula podpůrčí doba
  • odpracoval 3 a více měsíců - celá podpora znovu
  • odpracoval méně než 3 měsíce - doplatek
 • uplynula celá podpůrčí doba
  • odpracoval alespoň 6 měsíců - celá podpora znovu
  • odpracoval méně než 6 měsíců - není nárok na podporu

kompenzace odstupného

 • nově od 1.1.2012
 • v případě, kdy zákonné odstupné nebylo zaměstnavatelem vyplaceno
 • poskytuje se jednorázová kompenzace odstupného za dobu, za kterou odstupné náleží
 • ve výši 65 % částky odstupného
 • částka se poté vymáhá na zaměstnavateli
 • oblastním inspektorátem práce může být zaměstnavateli uložena sankce za porušení zákoníku práce

Podpora při rekvalifikaci

 • nárok na podporu při rekvalifikaci má uchazeč o zaměstnání, který:
  • se účastní rekvalifikace zabezpečované úřadem práce
  • není poživatelem starobního důchodu
 • poskytuje se po celou dobu rekvalifikace
 • neposkytuje se po dobu poskytování starobního důchodu, dávek nemocenského pojištění a po dobu vazby (stejné jako u podpory v nezam.)
 • její výše je také stanovena procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku/vyměřovacího základu
  • po celou dobu 60 %
  • max. výše je 0,65 násobek průměrné mzdy

Společné oběma

 • nárok na podporu (nebo jejích splátek) zaniká uplynutím 5 let ode dne, od kterého náležela
 • pokud je zjištěno, že se podpora poskytuje neprávem nebo ve vyšší částce, než v jaké náleží, rozhodne ÚP o jejím snížení nebo o zastavení její výplaty (ale pouze do budoucna)
  • ALE: bylo-li to zaviněním uchazeče (zamlčel rozhodnou skutečnost, nesplnil oznamovací povinnost apod.), je povinen neprávem přijatou podporu vrátit (nárok na vrácení podpory zaniká uplynutím 5 let)
 • pokud je zjištěno, že podpora byla uchazeči neprávem odepřena nebo se poskytuje v nižší částce, než v jaké náleží, dodatečně se přizná nebo zvýší a doplatí (zaniká uplynutím 5 let)
 • neposkytují se do ciziny (pokud mezinárodní smlouva podle čl. 10 Ústavy nestanoví jinak)

Prameny

 • BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6, s. 539 - 541.
 • prezentace k přednášce „Zákon o zaměstnanosti a činnost Úřadu práce“ - Mgr. Svěrčinová, seminář Pracovní právo v aplikační praxi - veřejnoprávní aspekty

Navigace

Skupina A
1. Pojem, vymezení a obsah pracovního práva | 2. Postavení pracovního práva v systému práva | 3. Vztah pracovního a občanského práva | 4. Mezinárodní prvek v pracovním právu | 5. Evropské pracovní právo | 6. Prameny pracovního práva | 7. Vznik a vývoj pracovního práva | 8. Základní zásady pracovněprávních vztahů a jejich význam | 9. Ochranná funkce pracovního práva v její projevy v právní úpravě | 10. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu | 11. Pracovněprávní vztahy a jejich prvky | 12. Právní skutečnosti v pracovním právu | 13. Počítání času; lhůty a doby v pracovním právu | 14. Smlouvy v pracovním právu | 15. Vady pracovněprávních úkonů a jejich právní následky | 16. Účastníci individuálních pracovněprávních vztahů, jejich jednání a zastoupení | 17. Účastníci kolektivních pracovněprávních vztahů | 18. Pojem a druhy pracovního poměru | 19. Vznik pracovního poměru | 20. Změna pracovního poměru | 21. Dočasné přidělení | 22. Skončení pracovního poměru | 23. Závazky v pracovněprávních vztazích | 24. Zajištění závazků z pracovněprávních vztahů | 25. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance | 26. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci | 27. Flexibilní formy výkonu práce | 28. Vysílání zaměstnanců k výkonu práce do zahraničí | 29. Osobní práva zaměstnance a jejich ochrana při realizaci činnosti zaměstnavatele | 30. Doručování písemnosti | 31. Přechod práva a povinností z pracovněprávních vztahů | 32. Další právní vztahy účasti na práci | 33. Pojetí odpovědnosti v pracovním právu | 34. Základní rozdíly v postavení zaměstnanců v podnikatelské a v nepodnikatelské sféře | 35. Agenturní zaměstnávání | 36. Principy kolektivního vyjednávání | 37. Formy kolektivních pracovněprávních vztahů | 38. Zástupci zaměstnanců v kolektivních pracovněprávních vztazích | 39. Postavení odborů a zaměstnavatele - sociální dialog | 40. Rada zaměstnanců, zástupce pro BOZP a jejich úloha v procesu informování a projednání | 41. Právo na práci a zabezpečení v nezaměstnanosti | 42. Kontrolní činnost v oblasti pracovního práva

Skupina B

1. Práva a povinnosti stran před vznikem pracovního poměru | 2. Pracovní smlouva a její náležitosti | 3. Jmenování na vedoucí pracovní místo a odvolání z (vzdání se) pracovního místa vedoucího zaměstnance | 4. Pracovní poměr na dobu určitou (sjednání, skončení a důsledky protiprávního sjednání) | 5. Zkušební doba (sjednání, skončení pracovního poměru ve zkušební době) | 6. Omezení další výdělečné činnosti zaměstnance (v době trvání a po skončení základního pracovněprávního vztahu) | 7. Převedení na jinou práci | 8. Pracovní cesta, cestovní náhrady a přeložení | 9. Rozvázání pracovního poměru výpovědí | 10. Dohoda o rozvázání pracovního poměru | 11. Okamžité zrušení pracovního poměru | 12. Omezení při rozvazování pracovního poměru | 13. Hromadné propouštění a povinnosti zaměstnavatele | 14. Plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům při skončení pracovního poměru | 15. Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho právní následky | 16. Vedoucí zaměstnanci a jejich práva a povinnosti | 17. Dohoda o pracovní činnosti | 18. Dohoda o provedení práce | 19. Délka pracovní doby a její rozvržení | 20. Konto pracovní doby | 21. Doba odpočinku a její druhy | 22. Práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost | 23. Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP | 24. Pracovní podmínky žen a mladistvých | 25. Postavení zaměstnanců se zdravotním postižením a uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením | 26. Odměňování v podnikatelské sféře | 27. Odměňování v nepodnikatelské sféře | 28. Překážky v práci na straně zaměstnance | 29. Překážky v práci na straně zaměstnavatele | 30. Dovolená | 31. Péče o zaměstnance | 32. Prohlubování a zvyšování kvalifikace | 33. Odpovědnost zaměstnance za škodu | 34. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu | 35. Odpovědnost za pracovní úraz a nemoc z povolání | 36. Přístup k nadnárodním informacím | 37. Obsah kolektivní smlouvy | 38. Kolektivní spory | 39. Právo na stávku, výluka | 40. Zprostředkování zaměstnání | 41. Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci | 42. Nástroje podpory zaměstnávání

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code