Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Toto je starší verze dokumentu!


40. Zprostředkování zaměstnání

 • upraveno především v zákoně o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., část II. Zprostředkování zaměstnání (zkratka ZZ) a zákoníku práce, část XIII., hlava V. (§ 307a-309, úprava agenturního zaměstnávání)
 • Zprostředkováním zaměstnání se rozumí:
 1. vyhledání zaměstnání pro FO, která se o práci uchází, a vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly,
 2. zaměstnávání FO za účelem výkonu jejich práce pro uživatele - PO / FO, který práci přiděluje a dohlíží na její provedení = agenturní zaměstnávání (tuto činnost mohou provádět pouze agentury práce, nikoli krajské pobočky Úřadu práce)
 3. poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí
 • zaměstnání zprostředkovává:
  • Úřad práce - jeho krajské pobočky
  • agentury práce - FO/PO, které mají povolení k příslušné formě zprostředkování zaměstnání
 • krajské pobočky Úřadu práce a agentury práce spolupracují při zprostředkovatelské činnosti 1.a 3. při řešení situace na trhu práce
 • agentury práce mohou zprostředkovatelskou činnost 1.a 3. vykonávat i na základě dohody s Úřadem práce
 • za zprostředkování zaměstnání se nepovažuje zveřejňování nabídek zaměstnání sdělovacími prostředky nebo prostřednictvím elektronických médií v případech, kdy není prováděna přímá zprostředkovatelská činnost mezi Zteli a FO, které se o práci ucházejí
 • poradenství pro FO - zaměřuje se na posouzení osobnostních předpokladů, schopností a dovedností a na doporučení zaměstnání, přípravy na budoucí povolání, volby povolání a rekvalifikace
 • poradenství pro zaměstnavatele - zaměřuje se na výběr Zců podle kvalifikačních a osobnostních předpokladů
 • informační činnost - spočívá v informování o možnostech zaměstnání a o volných pracovních místech a volných pracovních silách

Úřad práce - krajské pobočky

 • krajské pobočky Úřadu práce zprostředkovávají zaměstnání na celém území ČR; v případech stanovených vyhlášenou mezinárodní smlouvou, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je Česká republika vázána, mohou zprostředkovávat zaměstnání z území ČR do zahraničí a ze zahraničí na území ČR
 • zprostředkování zaměstnání Úřadem práce je bezplatné
 • Úřad práce - jeho krajské pobočky - zajišťují bezplatné zprostředkování zaměstnání pro FO (část 1.) + informační a poradenskou činnost (3.)
 • FO si může zabezpečit zaměstnání prostřednictvím krajské pobočky Úřadu práce, a to jako
  • zájemce o zaměstnání nebo
  • uchazeč o zaměstnání
 • informace o možnostech zaměstnání a volných pracovních místech může FO požadovat u kterékoliv krajské pobočky Úřadu práce
 • FO má právo na zprostředkování vhodného zaměstnání, tím je zaměstnání, které:
  • zakládá povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politku zaměstnanosti
  • jehož délka pracovní doby činí nejméně 80 % stanovené týdenní pracovní doby
  • které je sjednáno na dobu neurčitou nebo na dobu určitou delšé než 3 měsíce
  • které odpovídá zdravotní způsobilosti FO a pokud možno její kvalifikaci, schopnostem, dosavadní délce doby zaměstnání, možnosti ubytování a dopravní dosažitelnosti zaměstnání
Zájemce o zaměstnání
 • = FO, která má zájem o zprostředkování zaměstnání a za tím účelem požádá o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání kteroukoliv krajskou pobočku Úřadu práce na území ČR, zájemci o zaměstnání krajská pobočka Úřadu práce zprostředkovává vhodné zaměstnání a může mu zabezpečit rekvalifikaci
 • zájemce o zaměstnání je na základě písemné žádostí a veden v evidenci zájemců o zaměstnání
 • krajská pobočka ÚP ukončí vedení v evidenci zájemců na základě žádosti zájemce nebo pokud zájemce neposkytuje krajské pobočce ÚP součinnost pro zpostředkování zaměstnání nebo ji maří
Uchazeč o zaměstnání
 • = FO, která osobně požádá o zprostředkování vhodného zaměstnání krajskou pobočku ÚP, v jejímž územním obvodu má bydliště, a při splnění zákonem stanovených podmínek je krajskou pobočkou ÚP zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání
 • zákonem stanovené podmínky jsou vymezeny v §25 ZZ, zejm. jsou to tyto:
  • uchazečem může být pouze FO, která má na území ČR bydliště
  • nesmí být v pracovněprávním vtahu nebo služebním poměru, jehož měsíční odměna přesahuje ½ minimální mzdy
  • nesmí být OSVČ, osobou soustavně se připravující na budoucí povolání
  • funkcionářem v obchodních korporacích nebo ve státní správě (taxativně vymezeny - např. poslanec, soudce, člen vlády, prezident republiky)
 • uchazečem o zaměstnání se dále nemůže stát:
  • FO která je dočasně práce neschopná
  • vykonává trest odnětí svobody, ochranné opatření zabezpečovací detencí, je ve vazbě
  • pobírá peněžitou pomoc v mateřství v době před porodem a 6 týdnů po porodu
  • je invalidní ve 3.stupni
 • z evidence možné uchazeče vyřadit: pokud nastane některá ze skutečností uvedená v § 25 ZZ; uchazeč vykonává nelegální práci; odmítne nastoupit do vhodné práce, na vhodnou rekvalifikaci, zdravotní vyšetření, vykonávat veřejnou službu nebo maří součinnost s úřadem práce
 • při zprostředkování zaměstnání se věnuje zvýšená péče věnována uchazečům o zaměstnání, kteří ji pro svůj zdravotní stav, věk, péči o dítě nebo z jiných vážných důvodů potřebují
 • ke zvýšení možnosti uplatnění uchazeče o zaměstnání na trhu práce slouží individuální akční plán
  • = dokument, který vypracovává krajská pobočka ÚP za součinnosti uchazeče o zaměstnání
  • obsahem individuálního akčního plánu je zejména stanovení postupu a časového harmonogramu plnění jednotlivých opatření ke zvýšení možnosti uplatnění uchazeče o zaměstnání na trhu práce, při určování obsahu individuálního akčního plánu se vychází z dosažené kvalifikace, zdravotního stavu, možností a schopností uchazeče o zaměstnání
  • uchazeč o zaměstnání může požádat o vypracování individuálního akčního plánu kdykoliv v průběhu vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání

Volná pracovní místa

 • Ztel získává zaměstnance v potřebném počtu a struktuře sám nebo za pomoci krajské pobočky ÚP, od které může vyžadovat informace o situaci na trhu práce, popřípadě poradenskou činnost při výběru vhodných zaměstnanců z řad uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání nebo za pomoci agentury práce
 • Ztel může oznámit příslušné krajské pobočce ÚP volná pracovní místa = nově vytvořená nebo uvolněná pracovní místa, na která Ztel zamýšlí získat zaměstnance nebo je hodlá obsadit dočasně přidělenými zaměstnanci agentury práce
 • krajská pobočka ÚP vede evidenci volných pracovních míst a nabízí je uchazečům o zaměstnání a zájemcům o zaměstnání, a se souhlasem Ztele je zveřejňuje

Sdílené zprostředkování zaměstnání

 • od 1.1.2012 upravuje § 119a ZZ institut sdíleného zprostředkovani zamestnání, který je novým typem spolupráce mezi agenturou práce a krajskou pobočkou ÚP, která může zprostředkovávat zaměstnání uchazečům o zaměstnání prostřednictvím agentury práce

Agentury práce

Prameny

 • BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6, s. 525 - 539.
 • HŮRKA, Petr a kol. Pracovní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2, s. 151; 518 - 520.
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code