Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-40 [2012/12/15 12:34]
Janotova Hana [Sdílené zprostředkování zaměstnání]
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-40 [2013/01/03 14:31]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== 40. Zprostředkování zaměstnání ====== 
-  * upraveno především v zákoně o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., část II. Zprostředkování zaměstnání //(zkratka ZZ)// a zákoníku práce, část XIII., hlava V. (§ 307a-309, úprava agenturního zaměstnávání) 
-  * **Zprostředkováním zaměstnání se rozumí:** 
-  - vyhledání zaměstnání pro FO, která se o práci uchází, a vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele,​ který hledá nové pracovní síly, 
-  - zaměstnávání FO za účelem výkonu jejich práce pro uživatele - PO / FO, který práci přiděluje a dohlíží na její provedení = agenturní zaměstnávání (tuto činnost mohou provádět pouze agentury práce, nikoli krajské pobočky Úřadu práce) 
-  - poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí ​ 
-  * **zaměstnání zprostředkovává:​** 
-    * Úřad práce - jeho krajské pobočky 
-    * agentury práce - FO/PO, které mají povolení k příslušné formě zprostředkování zaměstnání 
  
-  * krajské pobočky Úřadu práce a agentury práce spolupracují při zprostředkovatelské činnosti 1.a 3. při řešení situace na trhu práce 
-  * agentury práce mohou zprostředkovatelskou činnost 1.a 3. vykonávat i na základě dohody s Úřadem práce 
-  * za zprostředkování zaměstnání se nepovažuje zveřejňování nabídek zaměstnání sdělovacími prostředky nebo prostřednictvím elektronických médií v případech,​ kdy není prováděna přímá zprostředkovatelská činnost mezi Zteli a FO, které se o práci ucházejí 
-  * **poradenství pro FO** - zaměřuje se na posouzení osobnostních předpokladů,​ schopností a dovedností a na doporučení zaměstnání,​ přípravy na budoucí povolání, volby povolání a rekvalifikace 
-  * **poradenství pro zaměstnavatele** - zaměřuje se na výběr Zců podle kvalifikačních a osobnostních předpokladů ​ 
-  * **informační činnost** - spočívá v informování o možnostech zaměstnání a o volných pracovních místech a volných pracovních silách 
- 
- 
-===== Úřad práce - krajské pobočky ===== 
-  * krajské pobočky Úřadu práce zprostředkovávají zaměstnání na celém území ČR; v případech stanovených vyhlášenou mezinárodní smlouvou, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je Česká republika vázána, mohou zprostředkovávat zaměstnání z území ČR do zahraničí a ze zahraničí na území ČR 
-  * zprostředkování zaměstnání Úřadem práce je bezplatné 
-  * Úřad práce - jeho krajské pobočky - zajišťují bezplatné zprostředkování zaměstnání pro FO (část **1.**) + informační a poradenskou činnost (**3.**) 
-  * FO si může zabezpečit zaměstnání prostřednictvím krajské pobočky Úřadu práce, a to jako 
-    * zájemce o zaměstnání nebo  
-    * uchazeč o zaměstnání ​ 
-  * informace o možnostech zaměstnání a volných pracovních místech může FO požadovat u kterékoliv krajské pobočky Úřadu práce 
-  * FO má právo na zprostředkování **vhodného zaměstnání**,​ tím je zaměstnání,​ které: ​ 
-    * zakládá povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politku zaměstnanosti 
-    * jehož délka pracovní doby činí nejméně 80 % stanovené týdenní pracovní doby 
-    * které je sjednáno na dobu neurčitou nebo na dobu určitou delšé než 3 měsíce 
-    * které odpovídá zdravotní způsobilosti FO a pokud možno její kvalifikaci,​ schopnostem,​ dosavadní délce doby zaměstnání,​ možnosti ubytování a dopravní dosažitelnosti zaměstnání 
-== Zájemce o zaměstnání == 
-  * = FO, která má zájem o zprostředkování zaměstnání a za tím účelem požádá o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání kteroukoliv krajskou pobočku Úřadu práce na území ČR, zájemci o zaměstnání krajská pobočka Úřadu práce zprostředkovává vhodné zaměstnání a může mu zabezpečit rekvalifikaci 
-  * zájemce o zaměstnání je na základě písemné žádostí a veden v **evidenci zájemců o zaměstnání** 
-  * krajská pobočka ÚP ukončí vedení v evidenci zájemců na základě žádosti zájemce nebo pokud zájemce neposkytuje krajské pobočce ÚP součinnost pro zpostředkování zaměstnání nebo ji maří 
-== Uchazeč o zaměstnání == 
-  * = FO, která osobně požádá o zprostředkování vhodného zaměstnání krajskou pobočku ÚP, v jejímž územním obvodu má bydliště, a při splnění zákonem stanovených podmínek je krajskou pobočkou ÚP zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání 
-  * zákonem stanovené podmínky jsou vymezeny v §25 ZZ, zejm. jsou to tyto: 
-      * uchazečem může být pouze FO, která má na území ČR bydliště 
-      * nesmí být v pracovněprávním vtahu nebo služebním poměru, jehož měsíční odměna přesahuje ½  minimální mzdy 
-      * nesmí být OSVČ, osobou soustavně se připravující na budoucí povolání ​ 
-      * funkcionářem v obchodních korporacích nebo ve státní správě (taxativně vymezeny - např. poslanec, soudce, člen vlády, prezident republiky) 
-  * uchazečem o zaměstnání se dále nemůže stát: 
-      * FO která je dočasně práce neschopná 
-      * vykonává trest odnětí svobody, ochranné opatření zabezpečovací detencí, je ve vazbě 
-      * pobírá peněžitou pomoc v mateřství v době před porodem a 6 týdnů po porodu 
-      * je invalidní ve 3.stupni ​ 
-   * z evidence možné uchazeče vyřadit: pokud nastane některá ze skutečností uvedená v § 25 ZZ; uchazeč vykonává nelegální práci; odmítne nastoupit do vhodné práce, na vhodnou rekvalifikaci,​ zdravotní vyšetření,​ vykonávat veřejnou službu nebo maří součinnost s úřadem práce ​ 
- 
-   * při zprostředkování zaměstnání se věnuje zvýšená péče věnována uchazečům o zaměstnání,​ kteří ji pro svůj zdravotní stav, věk, péči o dítě nebo z jiných vážných důvodů potřebují 
-   * ke zvýšení možnosti uplatnění uchazeče o zaměstnání na trhu práce slouží **individuální akční plán** 
-     * = dokument, který vypracovává krajská pobočka ÚP za součinnosti uchazeče o zaměstnání 
-     * obsahem individuálního akčního plánu je zejména stanovení postupu a časového harmonogramu plnění jednotlivých opatření ke zvýšení možnosti uplatnění uchazeče o zaměstnání na trhu práce, při určování obsahu individuálního akčního plánu se vychází z dosažené kvalifikace,​ zdravotního stavu, možností a schopností uchazeče o zaměstnání 
-     * uchazeč o zaměstnání může požádat o vypracování individuálního akčního plánu kdykoliv v průběhu vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání 
-===== Volná pracovní místa ===== 
-  * Ztel získává zaměstnance v potřebném počtu a struktuře sám nebo za pomoci krajské pobočky ÚP, od které může vyžadovat informace o situaci na trhu práce, popřípadě poradenskou činnost při výběru vhodných zaměstnanců z řad uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání nebo za pomoci agentury práce 
-  * Ztel může oznámit příslušné krajské pobočce ÚP volná pracovní místa = nově vytvořená nebo uvolněná pracovní místa, na která Ztel zamýšlí získat zaměstnance nebo je hodlá obsadit dočasně přidělenými zaměstnanci agentury práce 
-  * krajská pobočka ÚP vede evidenci volných pracovních míst a nabízí je uchazečům o zaměstnání a zájemcům o zaměstnání,​ a se souhlasem Ztele je zveřejňuje 
-===== Sdílené zprostředkování zaměstnání ===== 
-  * od 1.1.2012 upravuje § 119a ZZ institut sdíleného zprostředkovani zamestnání,​ který je novým typem spolupráce mezi agenturou práce a krajskou pobočkou ÚP, která může zprostředkovávat zaměstnání uchazečům o zaměstnání prostřednictvím agentury práce 
-  * § 119a ZZ - [[pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​skupina-i:​otazka-35|]] 
- 
- 
- 
-===== Agentury práce =====  
-  * Viz ot. [[pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​skupina-i:​otazka-35|]] 
-  ​ 
-===== Prameny ===== 
-  * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 525 - 539. 
-  * HŮRKA, Petr a kol. //Pracovní právo//. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2,​ s. 151; 518 - 520. 
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code