Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


40. Zprostředkování zaměstnání

 • upraveno především v zákoně o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., část II. Zprostředkování zaměstnání (zkratka ZZ) a zákoníku práce, část XIII., hlava V. (§ 307a-309, úprava agenturního zaměstnávání)
 • Zprostředkováním zaměstnání se rozumí:
 1. vyhledání zaměstnání pro FO, která se o práci uchází, a vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly,
 2. zaměstnávání FO za účelem výkonu jejich práce pro uživatele - PO / FO, který práci přiděluje a dohlíží na její provedení = agenturní zaměstnávání (tuto činnost mohou provádět pouze agentury práce, nikoli krajské pobočky Úřadu práce)
 3. poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí
 • zaměstnání zprostředkovává:
  • Úřad práce - jeho krajské pobočky
  • agentury práce - FO/PO, které mají povolení k příslušné formě zprostředkování zaměstnání
 • krajské pobočky Úřadu práce a agentury práce spolupracují při zprostředkovatelské činnosti 1.a 3. při řešení situace na trhu práce
 • agentury práce mohou zprostředkovatelskou činnost 1.a 3. vykonávat i na základě dohody s Úřadem práce
 • za zprostředkování zaměstnání se nepovažuje zveřejňování nabídek zaměstnání sdělovacími prostředky nebo prostřednictvím elektronických médií v případech, kdy není prováděna přímá zprostředkovatelská činnost mezi Zteli a FO, které se o práci ucházejí
 • poradenství pro FO - zaměřuje se na posouzení osobnostních předpokladů, schopností a dovedností a na doporučení zaměstnání, přípravy na budoucí povolání, volby povolání a rekvalifikace
 • poradenství pro zaměstnavatele - zaměřuje se na výběr Zců podle kvalifikačních a osobnostních předpokladů
 • informační činnost - spočívá v informování o možnostech zaměstnání a o volných pracovních místech a volných pracovních silách

Úřad práce - krajské pobočky

 • krajské pobočky Úřadu práce zprostředkovávají zaměstnání na celém území ČR; v případech stanovených vyhlášenou mezinárodní smlouvou, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je Česká republika vázána, mohou zprostředkovávat zaměstnání z území ČR do zahraničí a ze zahraničí na území ČR
 • zprostředkování zaměstnání Úřadem práce je bezplatné
 • Úřad práce - jeho krajské pobočky - zajišťují bezplatné zprostředkování zaměstnání pro FO (část 1.) + informační a poradenskou činnost (3.)
 • FO si může zabezpečit zaměstnání prostřednictvím krajské pobočky Úřadu práce, a to jako
  • zájemce o zaměstnání nebo
  • uchazeč o zaměstnání
 • informace o možnostech zaměstnání a volných pracovních místech může FO požadovat u kterékoliv krajské pobočky Úřadu práce
 • FO má právo na zprostředkování vhodného zaměstnání, tím je zaměstnání, které:
  • zakládá povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politku zaměstnanosti
  • jehož délka pracovní doby činí nejméně 80 % stanovené týdenní pracovní doby
  • které je sjednáno na dobu neurčitou nebo na dobu určitou delšé než 3 měsíce
  • které odpovídá zdravotní způsobilosti FO a pokud možno její kvalifikaci, schopnostem, dosavadní délce doby zaměstnání, možnosti ubytování a dopravní dosažitelnosti zaměstnání
Zájemce o zaměstnání
 • = FO, která má zájem o zprostředkování zaměstnání a za tím účelem požádá o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání kteroukoliv krajskou pobočku Úřadu práce na území ČR, zájemci o zaměstnání krajská pobočka Úřadu práce zprostředkovává vhodné zaměstnání a může mu zabezpečit rekvalifikaci
 • zájemce o zaměstnání je na základě písemné žádostí a veden v evidenci zájemců o zaměstnání
 • krajská pobočka ÚP ukončí vedení v evidenci zájemců na základě žádosti zájemce nebo pokud zájemce neposkytuje krajské pobočce ÚP součinnost pro zpostředkování zaměstnání nebo ji maří
Uchazeč o zaměstnání
 • = FO, která osobně požádá o zprostředkování vhodného zaměstnání krajskou pobočku ÚP, v jejímž územním obvodu má bydliště, a při splnění zákonem stanovených podmínek je krajskou pobočkou ÚP zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání
 • zákonem stanovené podmínky jsou vymezeny v §25 ZZ, zejm. jsou to tyto:
  • uchazečem může být pouze FO, která má na území ČR bydliště
  • nesmí být v pracovněprávním vtahu nebo služebním poměru, jehož měsíční odměna přesahuje jednu polovinu minimální mzdy
  • nesmí být OSVČ, osobou soustavně se připravující na budoucí povolání
  • funkcionářem v obchodních korporacích nebo ve státní správě (taxativně vymezeny - např. poslanec, soudce, člen vlády, prezident republiky)
 • uchazečem o zaměstnání se dále nemůže stát:
  • FO která je dočasně práce neschopná
  • vykonává trest odnětí svobody, ochranné opatření zabezpečovací detencí, je ve vazbě
  • pobírá peněžitou pomoc v mateřství v době před porodem a 6 týdnů po porodu
  • je invalidní ve 3.stupni
 • z evidence možné uchazeče vyřadit: pokud nastane některá ze skutečností uvedená v § 25 ZZ; uchazeč vykonává nelegální práci; odmítne nastoupit do vhodné práce, na vhodnou rekvalifikaci, zdravotní vyšetření, vykonávat veřejnou službu nebo maří součinnost s úřadem práce
 • při zprostředkování zaměstnání se věnuje zvýšená péče věnována uchazečům o zaměstnání, kteří ji pro svůj zdravotní stav, věk, péči o dítě nebo z jiných vážných důvodů potřebují
 • ke zvýšení možnosti uplatnění uchazeče o zaměstnání na trhu práce slouží individuální akční plán
  • = dokument, který vypracovává krajská pobočka ÚP za součinnosti uchazeče o zaměstnání
  • obsahem individuálního akčního plánu je zejména stanovení postupu a časového harmonogramu plnění jednotlivých opatření ke zvýšení možnosti uplatnění uchazeče o zaměstnání na trhu práce, při určování obsahu individuálního akčního plánu se vychází z dosažené kvalifikace, zdravotního stavu, možností a schopností uchazeče o zaměstnání
  • uchazeč o zaměstnání může požádat o vypracování individuálního akčního plánu kdykoliv v průběhu vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání

Volná pracovní místa

 • Ztel získává zaměstnance v potřebném počtu a struktuře sám nebo za pomoci krajské pobočky ÚP, od které může vyžadovat informace o situaci na trhu práce, popřípadě poradenskou činnost při výběru vhodných zaměstnanců z řad uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání nebo za pomoci agentury práce
 • Ztel může oznámit příslušné krajské pobočce ÚP volná pracovní místa = nově vytvořená nebo uvolněná pracovní místa, na která Ztel zamýšlí získat zaměstnance nebo je hodlá obsadit dočasně přidělenými zaměstnanci agentury práce
 • krajská pobočka ÚP vede evidenci volných pracovních míst a nabízí je uchazečům o zaměstnání a zájemcům o zaměstnání, a se souhlasem Ztele je zveřejňuje

Sdílené zprostředkování zaměstnání

 • od 1.1.2012 upravuje § 119a ZZ institut sdíleného zprostředkovani zamestnání, který je novým typem spolupráce mezi agenturou práce a krajskou pobočkou ÚP, která může zprostředkovávat zaměstnání uchazečům o zaměstnání prostřednictvím agentury práce

Agentury práce

Prameny

 • BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6, s. 525 - 539.
 • HŮRKA, Petr a kol. Pracovní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2, s. 151; 518 - 520.

Navigace

Skupina A
1. Pojem, vymezení a obsah pracovního práva | 2. Postavení pracovního práva v systému práva | 3. Vztah pracovního a občanského práva | 4. Mezinárodní prvek v pracovním právu | 5. Evropské pracovní právo | 6. Prameny pracovního práva | 7. Vznik a vývoj pracovního práva | 8. Základní zásady pracovněprávních vztahů a jejich význam | 9. Ochranná funkce pracovního práva v její projevy v právní úpravě | 10. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu | 11. Pracovněprávní vztahy a jejich prvky | 12. Právní skutečnosti v pracovním právu | 13. Počítání času; lhůty a doby v pracovním právu | 14. Smlouvy v pracovním právu | 15. Vady pracovněprávních úkonů a jejich právní následky | 16. Účastníci individuálních pracovněprávních vztahů, jejich jednání a zastoupení | 17. Účastníci kolektivních pracovněprávních vztahů | 18. Pojem a druhy pracovního poměru | 19. Vznik pracovního poměru | 20. Změna pracovního poměru | 21. Dočasné přidělení | 22. Skončení pracovního poměru | 23. Závazky v pracovněprávních vztazích | 24. Zajištění závazků z pracovněprávních vztahů | 25. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance | 26. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci | 27. Flexibilní formy výkonu práce | 28. Vysílání zaměstnanců k výkonu práce do zahraničí | 29. Osobní práva zaměstnance a jejich ochrana při realizaci činnosti zaměstnavatele | 30. Doručování písemnosti | 31. Přechod práva a povinností z pracovněprávních vztahů | 32. Další právní vztahy účasti na práci | 33. Pojetí odpovědnosti v pracovním právu | 34. Základní rozdíly v postavení zaměstnanců v podnikatelské a v nepodnikatelské sféře | 35. Agenturní zaměstnávání | 36. Principy kolektivního vyjednávání | 37. Formy kolektivních pracovněprávních vztahů | 38. Zástupci zaměstnanců v kolektivních pracovněprávních vztazích | 39. Postavení odborů a zaměstnavatele - sociální dialog | 40. Rada zaměstnanců, zástupce pro BOZP a jejich úloha v procesu informování a projednání | 41. Právo na práci a zabezpečení v nezaměstnanosti | 42. Kontrolní činnost v oblasti pracovního práva

Skupina B

1. Práva a povinnosti stran před vznikem pracovního poměru | 2. Pracovní smlouva a její náležitosti | 3. Jmenování na vedoucí pracovní místo a odvolání z (vzdání se) pracovního místa vedoucího zaměstnance | 4. Pracovní poměr na dobu určitou (sjednání, skončení a důsledky protiprávního sjednání) | 5. Zkušební doba (sjednání, skončení pracovního poměru ve zkušební době) | 6. Omezení další výdělečné činnosti zaměstnance (v době trvání a po skončení základního pracovněprávního vztahu) | 7. Převedení na jinou práci | 8. Pracovní cesta, cestovní náhrady a přeložení | 9. Rozvázání pracovního poměru výpovědí | 10. Dohoda o rozvázání pracovního poměru | 11. Okamžité zrušení pracovního poměru | 12. Omezení při rozvazování pracovního poměru | 13. Hromadné propouštění a povinnosti zaměstnavatele | 14. Plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům při skončení pracovního poměru | 15. Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho právní následky | 16. Vedoucí zaměstnanci a jejich práva a povinnosti | 17. Dohoda o pracovní činnosti | 18. Dohoda o provedení práce | 19. Délka pracovní doby a její rozvržení | 20. Konto pracovní doby | 21. Doba odpočinku a její druhy | 22. Práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost | 23. Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP | 24. Pracovní podmínky žen a mladistvých | 25. Postavení zaměstnanců se zdravotním postižením a uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením | 26. Odměňování v podnikatelské sféře | 27. Odměňování v nepodnikatelské sféře | 28. Překážky v práci na straně zaměstnance | 29. Překážky v práci na straně zaměstnavatele | 30. Dovolená | 31. Péče o zaměstnance | 32. Prohlubování a zvyšování kvalifikace | 33. Odpovědnost zaměstnance za škodu | 34. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu | 35. Odpovědnost za pracovní úraz a nemoc z povolání | 36. Přístup k nadnárodním informacím | 37. Obsah kolektivní smlouvy | 38. Kolektivní spory | 39. Právo na stávku, výluka | 40. Zprostředkování zaměstnání | 41. Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci | 42. Nástroje podpory zaměstnávání

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code