Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


4. Pracovní poměr na dobu určitou (sjednání, skončení, důsledky protiprávního sjednání)

 • v PS možné ujednání o době trvání pracovního poměru
  • není podstatnou náležitostí
  • platí nevyvratitelná domněnka – PP na dobu neurčitou, jestliže:
   • nebyla doba trvání PP sjednána - § 39 ZPr
   • bude ujednání neplatné
 • doba trvání PP na dobu určitou
  • může být určena:
   • pevným datem (např. 2 roky nebo od 1.1. do 31.12.)
   • vymezenou dobou trvání urč. prací či jinou skutečností (na dobu kampaně, sezony, po doby trvání MD jiné zaměstnankyně)
  • musí se jednat o projev účastníků, kt. nepřipouští pochybnosti, že se má jednat o PP s omezenou dobou trvání
 • úprava omezující dobu trvání PP vychází ze směrnice Rady 1999/70/ES o rámcové dohodě o PP na dobu určitou mezi Evr. unií konfederací průmyslu a zaměstanavatelů (UNICE)
  • kogentní ustanovení
  • lze se odchýlit pouze ve prospěch ZCe
 • § 39
  • nesmí přesáhnout mezi týmiž stranami 3 roky ode dne vzniku PP
  • opakované uzavření PP na dobu určitou mezi týmiž účastníky - nejvýše 2krát - § 39 odst. 2 ZPr
   • za opakované uzavření považováno i prodloužení doby trvání PP
  • jestliže od skončení předchozího PP uplynula doba alespoň 3 let, k předchozímu PP se nepřihlíží (3 roky mezi skončením jednoho PP a vznikem nového PP - např. nestačí, že ZC po dobu 3 let nevykonává práci pro překážku v práci)
  • omezující doba trvání platí i u PP založený jmenováním
  • sjedná-li ZL se ZCem trvání PP na dobu určitou v rozporu s podmínkami v odst. 2 § 39 + oznámí-li ZC před uplynutím sjednané doby písemně ZTLi, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával ⇒ jedná se o PP na dobu neurčitou
   • návrh na určení u soudu lze uplatnit ZCem i ZTLem do 2 měsíců ode dne, kdy měl PP skončit uplynutím sjednané doby - §39 odst.4 → prekluzivní lhůta

Skončení PP na dobu určitou

 • §65
 • kromě klasických způsobů dle § 48 také uplynutím sjednané doby
 • byla-li doba trvání tohoto PP omezena na dobu konání urč. prací, ZTL je povinen upozornit ZCe na skončení těchto prací včas, zpravidla 3 dny předem
 • pokračuje-li ZC po uplynutí sjednané doby trvání PP na dobu určitou s vědomím ZTLe dále v konání prací, platí, že se jedná o PP na dobu neurčitou – § 65 odst. 2 ZPr

Prameny

 • BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6, s. 216 - 218.
 • HŮRKA, Petr a kol. Pracovní právo v bodech s příklady. 3. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwert ČR, 2012, 144 s., ISBN 978-80-7357-846-6, s. 24.
 • Semináře doc. Hůrky - LS 2012

Navigace

Skupina A
1. Pojem, vymezení a obsah pracovního práva | 2. Postavení pracovního práva v systému práva | 3. Vztah pracovního a občanského práva | 4. Mezinárodní prvek v pracovním právu | 5. Evropské pracovní právo | 6. Prameny pracovního práva | 7. Vznik a vývoj pracovního práva | 8. Základní zásady pracovněprávních vztahů a jejich význam | 9. Ochranná funkce pracovního práva v její projevy v právní úpravě | 10. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu | 11. Pracovněprávní vztahy a jejich prvky | 12. Právní skutečnosti v pracovním právu | 13. Počítání času; lhůty a doby v pracovním právu | 14. Smlouvy v pracovním právu | 15. Vady pracovněprávních úkonů a jejich právní následky | 16. Účastníci individuálních pracovněprávních vztahů, jejich jednání a zastoupení | 17. Účastníci kolektivních pracovněprávních vztahů | 18. Pojem a druhy pracovního poměru | 19. Vznik pracovního poměru | 20. Změna pracovního poměru | 21. Dočasné přidělení | 22. Skončení pracovního poměru | 23. Závazky v pracovněprávních vztazích | 24. Zajištění závazků z pracovněprávních vztahů | 25. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance | 26. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci | 27. Flexibilní formy výkonu práce | 28. Vysílání zaměstnanců k výkonu práce do zahraničí | 29. Osobní práva zaměstnance a jejich ochrana při realizaci činnosti zaměstnavatele | 30. Doručování písemnosti | 31. Přechod práva a povinností z pracovněprávních vztahů | 32. Další právní vztahy účasti na práci | 33. Pojetí odpovědnosti v pracovním právu | 34. Základní rozdíly v postavení zaměstnanců v podnikatelské a v nepodnikatelské sféře | 35. Agenturní zaměstnávání | 36. Principy kolektivního vyjednávání | 37. Formy kolektivních pracovněprávních vztahů | 38. Zástupci zaměstnanců v kolektivních pracovněprávních vztazích | 39. Postavení odborů a zaměstnavatele - sociální dialog | 40. Rada zaměstnanců, zástupce pro BOZP a jejich úloha v procesu informování a projednání | 41. Právo na práci a zabezpečení v nezaměstnanosti | 42. Kontrolní činnost v oblasti pracovního práva

Skupina B

1. Práva a povinnosti stran před vznikem pracovního poměru | 2. Pracovní smlouva a její náležitosti | 3. Jmenování na vedoucí pracovní místo a odvolání z (vzdání se) pracovního místa vedoucího zaměstnance | 4. Pracovní poměr na dobu určitou (sjednání, skončení a důsledky protiprávního sjednání) | 5. Zkušební doba (sjednání, skončení pracovního poměru ve zkušební době) | 6. Omezení další výdělečné činnosti zaměstnance (v době trvání a po skončení základního pracovněprávního vztahu) | 7. Převedení na jinou práci | 8. Pracovní cesta, cestovní náhrady a přeložení | 9. Rozvázání pracovního poměru výpovědí | 10. Dohoda o rozvázání pracovního poměru | 11. Okamžité zrušení pracovního poměru | 12. Omezení při rozvazování pracovního poměru | 13. Hromadné propouštění a povinnosti zaměstnavatele | 14. Plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům při skončení pracovního poměru | 15. Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho právní následky | 16. Vedoucí zaměstnanci a jejich práva a povinnosti | 17. Dohoda o pracovní činnosti | 18. Dohoda o provedení práce | 19. Délka pracovní doby a její rozvržení | 20. Konto pracovní doby | 21. Doba odpočinku a její druhy | 22. Práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost | 23. Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP | 24. Pracovní podmínky žen a mladistvých | 25. Postavení zaměstnanců se zdravotním postižením a uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením | 26. Odměňování v podnikatelské sféře | 27. Odměňování v nepodnikatelské sféře | 28. Překážky v práci na straně zaměstnance | 29. Překážky v práci na straně zaměstnavatele | 30. Dovolená | 31. Péče o zaměstnance | 32. Prohlubování a zvyšování kvalifikace | 33. Odpovědnost zaměstnance za škodu | 34. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu | 35. Odpovědnost za pracovní úraz a nemoc z povolání | 36. Přístup k nadnárodním informacím | 37. Obsah kolektivní smlouvy | 38. Kolektivní spory | 39. Právo na stávku, výluka | 40. Zprostředkování zaměstnání | 41. Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci | 42. Nástroje podpory zaměstnávání

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code