Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-3 [2012/12/09 02:01]
Petr Veselý
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-3 [2013/01/03 14:31] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== 3. Jmenování na vedoucí pracovní místo a odvolání z (vzdání se) pracovního místa vedoucího zaměstnance ====== ====== 3. Jmenování na vedoucí pracovní místo a odvolání z (vzdání se) pracovního místa vedoucího zaměstnance ======
- +  ​* Jmenování je sice jednostranný právní úkon, ale zásadně předpokládá **souhlas jmenovaného** – zaměstnanec nejprve vysloví souhlas a poté je jednostranně jmenován ​(pokud by nebylo, byl by zde rozpor s LZPS - zákaz nucené práce) ​ 
-  ​* Jmenování je sice jednostranný právní úkon, ale zásadně předpokládá **souhlas jmenovaného** – zaměstnanec nejprve vysloví souhlas a poté je jednostranně jmenován +  * Jmenováním na vedoucí pracovní místo se zakládá pracovní poměr v případech stanovených ​(v jiných případech nelze jmenováním prac. poměr založit. Naopak v těchto stanovených případech nelze založit prac. poměr prac. smlouvou; taková prac. smlouva by byla neplatná pro rozpor se zákonem (§ 39 OZ). Pokud by k tomu v praxi ale přesto došlo, pak to ještě neznamená, že nevznikl platně prac. poměr, a to zvláště, pokud zaměstnanec začne práci vykonávat. Pokud z projevu vůle zaměstnavatele je jasně patrná jeho vůle, aby zaměstnanec jmenované prac. místo vykonával, a z projevu vůle FO souhlas s výkonem vedoucího prac. místa, pak došlo k platnému vzniku prac. poměru. Je třeba na něj ale nahlížet jako na prac. poměr založený jmenováním - zaměstnanec bude odvolatelný a může se svého místa vzdát). 
-  * Jmenováním na vedoucí pracovní místo se zakládá pracovní poměr v případech stanovených  +    - ZPr
-    - zákoníkem práce+
     - zvláštním právním předpisem - např. zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,​ základním,​ středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákonem č. 128/2000 Sb., o krajích atd.     - zvláštním právním předpisem - např. zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,​ základním,​ středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákonem č. 128/2000 Sb., o krajích atd.
   * Tyto zvláštní právní předpisy upravují např. délku funkčního období nebo stanoví důvody, za kterých je možné jmenovaného zaměstnance odvolat. ​   * Tyto zvláštní právní předpisy upravují např. délku funkčního období nebo stanoví důvody, za kterých je možné jmenovaného zaměstnance odvolat. ​
-  * Jedná se o úpravu speciální k ZPZP lze tedy použít jen tehdy, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného.+  * Jedná se o úpravu speciální k ZPrZPr lze tedy použít jen tehdy, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného.
  
 ===== Jmenování dle ZP ===== ===== Jmenování dle ZP =====
- 
   * Dle § 33 odst. 3 ZP se pracovní poměr zakládá jmenováním u vedoucího:   * Dle § 33 odst. 3 ZP se pracovní poměr zakládá jmenováním u vedoucího:
     * organizační složky státu ​     * organizační složky státu ​
Řádek 20: Řádek 18:
  
 ===== Kdo provádí jmenování ===== ===== Kdo provádí jmenování =====
- 
   * Jmenování provádí ten, kdo je k tomu podle zvláštního právního předpisu příslušný,​ není-li to tímto předpisem staveno, v souladu s §33 odst. 4. ZP provede jmenování u vedoucího:   * Jmenování provádí ten, kdo je k tomu podle zvláštního právního předpisu příslušný,​ není-li to tímto předpisem staveno, v souladu s §33 odst. 4. ZP provede jmenování u vedoucího:
     * organizační složky státu vedoucí nadřízené organizační složky státu     * organizační složky státu vedoucí nadřízené organizační složky státu
Řádek 33: Řádek 30:
  
 ===== Forma jmenování ===== ===== Forma jmenování =====
- +  ​ZPr neupravuje formu ani obsah jmenování. Jmenovat vedoucího zaměstnance lze tedy písemně, ústně i konkludentně.
-  ​ZP neupravuje formu ani obsah jmenování. Jmenovat vedoucího zaměstnance lze tedy písemně, ústně i konkludentně.+
   * Z povahy věci je zřejmé, že jmenováním musí zaměstnavatel stanovit minimálně pracovní místo, které by měl zaměstnanec vykonávat, a musí z něho být patrný den, který byl stanoven jako den nástupu do práce. Pokud by ve jmenování nebylo uvedeno, kde zaměstnanec bude práci vykonávat, místem výkonu práce bude sídlo zaměstnavatele.   * Z povahy věci je zřejmé, že jmenováním musí zaměstnavatel stanovit minimálně pracovní místo, které by měl zaměstnanec vykonávat, a musí z něho být patrný den, který byl stanoven jako den nástupu do práce. Pokud by ve jmenování nebylo uvedeno, kde zaměstnanec bude práci vykonávat, místem výkonu práce bude sídlo zaměstnavatele.
   * Pracovní poměr vzniká jmenováním pouze u těch osob, které předtím nebyly v pracovním poměru k zaměstnavateli. V případě jmenování některého z dosavadních zaměstnanců zaměstnavatele dochází jmenováním ke změně druhu práce.   * Pracovní poměr vzniká jmenováním pouze u těch osob, které předtím nebyly v pracovním poměru k zaměstnavateli. V případě jmenování některého z dosavadních zaměstnanců zaměstnavatele dochází jmenováním ke změně druhu práce.
Řádek 41: Řádek 37:
  
 ===== Odvolání a vzdání se pracovního místa vedoucího zaměstnance ===== ===== Odvolání a vzdání se pracovního místa vedoucího zaměstnance =====
- 
   * Vedoucího zaměstnance je možné z pracovního místa odvolat, vedoucí zaměstnanec se může tohoto místa také vzdát (§ 73 odst. 1 ZP)   * Vedoucího zaměstnance je možné z pracovního místa odvolat, vedoucí zaměstnanec se může tohoto místa také vzdát (§ 73 odst. 1 ZP)
   * Jestliže je zaměstnavatelem jiná právnická osoba než uvedena v § 33 odst. 3 nebo fyzická osoba, může být s vedoucím zaměstnancem dohodnuta možnost odvolání z pracovního místa, musí však být zároveň dohodnuto, že se vedoucí zaměstnanec může tohoto místa vzdát (§73 odst. 2). Vedoucími pracovními místy se v tomto případě myslí místa:   * Jestliže je zaměstnavatelem jiná právnická osoba než uvedena v § 33 odst. 3 nebo fyzická osoba, může být s vedoucím zaměstnancem dohodnuta možnost odvolání z pracovního místa, musí však být zároveň dohodnuto, že se vedoucí zaměstnanec může tohoto místa vzdát (§73 odst. 2). Vedoucími pracovními místy se v tomto případě myslí místa:
Řádek 50: Řádek 45:
   * Odvoláním nebo vzdáním se vedoucího pracovního místa nekončí pracovní poměr (pokud nebyl založen na dobu určitou). Zaměstnavatel je povinen nabídnout zaměstnanci jinou pracovní pozici odpovídající jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci. Pokud takovou pozici nemá nebo ji zaměstnanec odmítne, vzniká tak překážka na straně zaměstnavatele a současně výpovědní důvod dle § 52 písm. c) – organizační změna z důvodu nadbytečnosti.   * Odvoláním nebo vzdáním se vedoucího pracovního místa nekončí pracovní poměr (pokud nebyl založen na dobu určitou). Zaměstnavatel je povinen nabídnout zaměstnanci jinou pracovní pozici odpovídající jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci. Pokud takovou pozici nemá nebo ji zaměstnanec odmítne, vzniká tak překážka na straně zaměstnavatele a současně výpovědní důvod dle § 52 písm. c) – organizační změna z důvodu nadbytečnosti.
   * Výkon práce na pozici vedoucího zaměstnance končí dnem následujícím po dni, v němž bylo odvolání / vzdání se pracovního místa doručeno.   * Výkon práce na pozici vedoucího zaměstnance končí dnem následujícím po dni, v němž bylo odvolání / vzdání se pracovního místa doručeno.
-Pracovní poměr s vedoucím ​zaměstnancem ​lze skončit stejnými způsoby jako s běžným ​zaměstnancem, není třeba, aby byl nejdříve odvolán nebo se vzdal pozice vedoucího ​zaměstnance.+  * Pracovní poměr s vedoucím ​ZCem lze skončit stejnými způsoby jako s běžným ​ZCem, není třeba, aby byl nejdříve odvolán nebo se vzdal pozice vedoucího ​ZCe
  
 ===== Prameny ===== ===== Prameny =====
 +  * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 219 - 221.
   * BĚLINA, Miroslav. //Zákoník práce: komentář//​. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, xviii, 1616 s. ISBN 978-80-7179-251-2,​ s. 212 - 218.   * BĚLINA, Miroslav. //Zákoník práce: komentář//​. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, xviii, 1616 s. ISBN 978-80-7179-251-2,​ s. 212 - 218.
   * HŮRKA, Petr a kol. //Pracovní právo//. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2,​ s. 131 - 135.   * HŮRKA, Petr a kol. //Pracovní právo//. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2,​ s. 131 - 135.
   * Prezentace JUDr. Jakuba Morávka   * Prezentace JUDr. Jakuba Morávka
 +{{template>​pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​navigace}}
 +
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code