Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-3 [2012/10/29 10:49]
Lenka Václavíková vytvořeno
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-3 [2013/01/03 14:31] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== 3. Jmenování na vedoucí pracovní místo a odvolání z (vzdání se) pracovního místa vedoucího zaměstnance ====== ====== 3. Jmenování na vedoucí pracovní místo a odvolání z (vzdání se) pracovního místa vedoucího zaměstnance ======
 +  * Jmenování je sice jednostranný právní úkon, ale zásadně předpokládá **souhlas jmenovaného** – zaměstnanec nejprve vysloví souhlas a poté je jednostranně jmenován (pokud by nebylo, byl by zde rozpor s LZPS - zákaz nucené práce) ​
 +  * Jmenováním na vedoucí pracovní místo se zakládá pracovní poměr v případech stanovených (v jiných případech nelze jmenováním prac. poměr založit. Naopak v těchto stanovených případech nelze založit prac. poměr prac. smlouvou; taková prac. smlouva by byla neplatná pro rozpor se zákonem (§ 39 OZ). Pokud by k tomu v praxi ale přesto došlo, pak to ještě neznamená, že nevznikl platně prac. poměr, a to zvláště, pokud zaměstnanec začne práci vykonávat. Pokud z projevu vůle zaměstnavatele je jasně patrná jeho vůle, aby zaměstnanec jmenované prac. místo vykonával, a z projevu vůle FO souhlas s výkonem vedoucího prac. místa, pak došlo k platnému vzniku prac. poměru. Je třeba na něj ale nahlížet jako na prac. poměr založený jmenováním - zaměstnanec bude odvolatelný a může se svého místa vzdát).
 +    - ZPr
 +    - zvláštním právním předpisem - např. zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,​ základním,​ středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákonem č. 128/2000 Sb., o krajích atd.
 +  * Tyto zvláštní právní předpisy upravují např. délku funkčního období nebo stanoví důvody, za kterých je možné jmenovaného zaměstnance odvolat. ​
 +  * Jedná se o úpravu speciální k ZPr, ZPr lze tedy použít jen tehdy, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného.
 +
 +===== Jmenování dle ZP =====
 +  * Dle § 33 odst. 3 ZP se pracovní poměr zakládá jmenováním u vedoucího:
 +    * organizační složky státu ​
 +    * organizačního útvaru organizační složky státu
 +    * organizačního útvaru státního podniku
 +    * organizačního útvaru státního fondu
 +    * příspěvkové organizace
 +    * organizačního útvaru příspěvkové organizace
 +    * organizačního útvaru v Policii České republiky
 +
 +===== Kdo provádí jmenování =====
 +  * Jmenování provádí ten, kdo je k tomu podle zvláštního právního předpisu příslušný,​ není-li to tímto předpisem staveno, v souladu s §33 odst. 4. ZP provede jmenování u vedoucího:
 +    * organizační složky státu vedoucí nadřízené organizační složky státu
 +    * organizačního útvaru organizační složky státu vedoucí této organizační složky státu
 +    * organizačního útvaru státního podniku ředitel státního podniku
 +    * organizačního útvaru státního fondu, v jehož čele stojí individuální statutární orgán, vedoucí tohoto fondu
 +    * příspěvkové organizace zřizovatel
 +    * organizačního útvaru příspěvkové organizace vedoucí této příspěvkové organizace
 +    * organizačního útvaru v Policii České republiky policejní prezident.
 +  * Za organizační útvar se považuje každý vnitřní celek, který je vytvořen podle organizačního předpisu (např. organizačního řádu) vydaného zaměstnavatelem. ​
 +
 +
 +===== Forma jmenování =====
 +  * ZPr neupravuje formu ani obsah jmenování. Jmenovat vedoucího zaměstnance lze tedy písemně, ústně i konkludentně.
 +  * Z povahy věci je zřejmé, že jmenováním musí zaměstnavatel stanovit minimálně pracovní místo, které by měl zaměstnanec vykonávat, a musí z něho být patrný den, který byl stanoven jako den nástupu do práce. Pokud by ve jmenování nebylo uvedeno, kde zaměstnanec bude práci vykonávat, místem výkonu práce bude sídlo zaměstnavatele.
 +  * Pracovní poměr vzniká jmenováním pouze u těch osob, které předtím nebyly v pracovním poměru k zaměstnavateli. V případě jmenování některého z dosavadních zaměstnanců zaměstnavatele dochází jmenováním ke změně druhu práce.
 +  * V praxi bývá po jmenování uzavírána inominátní smouva, která upravuje zpravidla mzdové a ostatní pracovní podmínky jmenovaného zaměstnance,​ nejedná se však o pracovní smlouvu. Často bývá označována jako manažerská smlouva.
 +  * Rozsudek NS sp. zn. 2 Cdon 382/97: O jmenování zaměstnance do funkce jde nejen tendy, jestliže zaměstnavatel svůj projev vůle takto označí. Za jmenování do funkce lze považovat též takový projev vůle zaměstnavatele,​ kterým zaměstnance "​pověří"​ určitou funkcí (ať dočasně či trvale), jestliže je nepochybné,​ že nejde jen o zastupování jiného vedoucího zaměstnance (např. v době jeho nepřítomnosti),​ které vyplývá z vnitřních předpisů zaměstnavatele a které zaměstnavatel "​pověřovací listinou"​ jen potvrzuje.
 +
 +===== Odvolání a vzdání se pracovního místa vedoucího zaměstnance =====
 +  * Vedoucího zaměstnance je možné z pracovního místa odvolat, vedoucí zaměstnanec se může tohoto místa také vzdát (§ 73 odst. 1 ZP)
 +  * Jestliže je zaměstnavatelem jiná právnická osoba než uvedena v § 33 odst. 3 nebo fyzická osoba, může být s vedoucím zaměstnancem dohodnuta možnost odvolání z pracovního místa, musí však být zároveň dohodnuto, že se vedoucí zaměstnanec může tohoto místa vzdát (§73 odst. 2). Vedoucími pracovními místy se v tomto případě myslí místa:
 +
 +  * v přímé řídící působnosti statutárního orgánu (je-li zaměstnavatelem právnická osoba) nebo zaměstnavatele (je-li zaměstnavatelem fyzická osoba)
 +  * v přímé řídící působnosti vedoucího zaměstnance přímo podřízeného statutárnímu orgánu (je-li zaměstnavatelem právnická osoba) nebo zaměstnavateli (je-li zaměstnavatelem fyzická osoba)
 +  * Odvolání z vedoucího pracovního místa nebo vzdání se tohoto místa musí být písemné, jinak je neplatné.
 +  * Odvoláním nebo vzdáním se vedoucího pracovního místa nekončí pracovní poměr (pokud nebyl založen na dobu určitou). Zaměstnavatel je povinen nabídnout zaměstnanci jinou pracovní pozici odpovídající jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci. Pokud takovou pozici nemá nebo ji zaměstnanec odmítne, vzniká tak překážka na straně zaměstnavatele a současně výpovědní důvod dle § 52 písm. c) – organizační změna z důvodu nadbytečnosti.
 +  * Výkon práce na pozici vedoucího zaměstnance končí dnem následujícím po dni, v němž bylo odvolání / vzdání se pracovního místa doručeno.
 +  * Pracovní poměr s vedoucím ZCem lze skončit stejnými způsoby jako s běžným ZCem, není třeba, aby byl nejdříve odvolán nebo se vzdal pozice vedoucího ZCe
 +
 +===== Prameny =====
 +  * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 219 - 221.
 +  * BĚLINA, Miroslav. //Zákoník práce: komentář//​. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, xviii, 1616 s. ISBN 978-80-7179-251-2,​ s. 212 - 218.
 +  * HŮRKA, Petr a kol. //Pracovní právo//. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2,​ s. 131 - 135.
 +  * Prezentace JUDr. Jakuba Morávka
 +{{template>​pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code