Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-3 [2012/12/16 21:14]
Petr Veselý
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-3 [2013/01/03 14:31]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== 3. Jmenování na vedoucí pracovní místo a odvolání z (vzdání se) pracovního místa vedoucího zaměstnance ====== 
-  * Jmenování je sice jednostranný právní úkon, ale zásadně předpokládá **souhlas jmenovaného** – zaměstnanec nejprve vysloví souhlas a poté je jednostranně jmenován (pokud by nebylo, byl by zde rozpor s LZPS - zákaz nucené práce) ​ 
-  * Jmenováním na vedoucí pracovní místo se zakládá pracovní poměr v případech stanovených (v jiných případech nelze jmenováním prac. poměr založit. Naopak v těchto stanovených případech nelze založit prac. poměr prac. smlouvou; taková prac. smlouva by byla neplatná pro rozpor se zákonem (§ 39 OZ). Pokud by k tomu v praxi ale přesto došlo, pak to ještě neznamená, že nevznikl platně prac. poměr, a to zvláště, pokud zaměstnanec začne práci vykonávat. Pokud z projevu vůle zaměstnavatele je jasně patrná jeho vůle, aby zaměstnanec jmenované prac. místo vykonával, a z projevu vůle FO souhlas s výkonem vedoucího prac. místa, pak došlo k platnému vzniku prac. poměru. Je třeba na něj ale nahlížet jako na prac. poměr založený jmenováním - zaměstnanec bude odvolatelný a může se svého místa vzdát). 
-    - ZPr 
-    - zvláštním právním předpisem - např. zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,​ základním,​ středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákonem č. 128/2000 Sb., o krajích atd. 
-  * Tyto zvláštní právní předpisy upravují např. délku funkčního období nebo stanoví důvody, za kterých je možné jmenovaného zaměstnance odvolat. ​ 
-  * Jedná se o úpravu speciální k ZPr, ZPr lze tedy použít jen tehdy, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného. 
  
-===== Jmenování dle ZP ===== 
-  * Dle § 33 odst. 3 ZP se pracovní poměr zakládá jmenováním u vedoucího: 
-    * organizační složky státu ​ 
-    * organizačního útvaru organizační složky státu 
-    * organizačního útvaru státního podniku 
-    * organizačního útvaru státního fondu 
-    * příspěvkové organizace 
-    * organizačního útvaru příspěvkové organizace 
-    * organizačního útvaru v Policii České republiky 
- 
-===== Kdo provádí jmenování ===== 
-  * Jmenování provádí ten, kdo je k tomu podle zvláštního právního předpisu příslušný,​ není-li to tímto předpisem staveno, v souladu s §33 odst. 4. ZP provede jmenování u vedoucího: 
-    * organizační složky státu vedoucí nadřízené organizační složky státu 
-    * organizačního útvaru organizační složky státu vedoucí této organizační složky státu 
-    * organizačního útvaru státního podniku ředitel státního podniku 
-    * organizačního útvaru státního fondu, v jehož čele stojí individuální statutární orgán, vedoucí tohoto fondu 
-    * příspěvkové organizace zřizovatel 
-    * organizačního útvaru příspěvkové organizace vedoucí této příspěvkové organizace 
-    * organizačního útvaru v Policii České republiky policejní prezident. 
-  * Za organizační útvar se považuje každý vnitřní celek, který je vytvořen podle organizačního předpisu (např. organizačního řádu) vydaného zaměstnavatelem. ​ 
- 
- 
-===== Forma jmenování ===== 
-  * ZPr neupravuje formu ani obsah jmenování. Jmenovat vedoucího zaměstnance lze tedy písemně, ústně i konkludentně. 
-  * Z povahy věci je zřejmé, že jmenováním musí zaměstnavatel stanovit minimálně pracovní místo, které by měl zaměstnanec vykonávat, a musí z něho být patrný den, který byl stanoven jako den nástupu do práce. Pokud by ve jmenování nebylo uvedeno, kde zaměstnanec bude práci vykonávat, místem výkonu práce bude sídlo zaměstnavatele. 
-  * Pracovní poměr vzniká jmenováním pouze u těch osob, které předtím nebyly v pracovním poměru k zaměstnavateli. V případě jmenování některého z dosavadních zaměstnanců zaměstnavatele dochází jmenováním ke změně druhu práce. 
-  * V praxi bývá po jmenování uzavírána inominátní smouva, která upravuje zpravidla mzdové a ostatní pracovní podmínky jmenovaného zaměstnance,​ nejedná se však o pracovní smlouvu. Často bývá označována jako manažerská smlouva. 
-  * Rozsudek NS sp. zn. 2 Cdon 382/97: O jmenování zaměstnance do funkce jde nejen tendy, jestliže zaměstnavatel svůj projev vůle takto označí. Za jmenování do funkce lze považovat též takový projev vůle zaměstnavatele,​ kterým zaměstnance "​pověří"​ určitou funkcí (ať dočasně či trvale), jestliže je nepochybné,​ že nejde jen o zastupování jiného vedoucího zaměstnance (např. v době jeho nepřítomnosti),​ které vyplývá z vnitřních předpisů zaměstnavatele a které zaměstnavatel "​pověřovací listinou"​ jen potvrzuje. 
- 
-===== Odvolání a vzdání se pracovního místa vedoucího zaměstnance ===== 
-  * Vedoucího zaměstnance je možné z pracovního místa odvolat, vedoucí zaměstnanec se může tohoto místa také vzdát (§ 73 odst. 1 ZP) 
-  * Jestliže je zaměstnavatelem jiná právnická osoba než uvedena v § 33 odst. 3 nebo fyzická osoba, může být s vedoucím zaměstnancem dohodnuta možnost odvolání z pracovního místa, musí však být zároveň dohodnuto, že se vedoucí zaměstnanec může tohoto místa vzdát (§73 odst. 2). Vedoucími pracovními místy se v tomto případě myslí místa: 
- 
-  * v přímé řídící působnosti statutárního orgánu (je-li zaměstnavatelem právnická osoba) nebo zaměstnavatele (je-li zaměstnavatelem fyzická osoba) 
-  * v přímé řídící působnosti vedoucího zaměstnance přímo podřízeného statutárnímu orgánu (je-li zaměstnavatelem právnická osoba) nebo zaměstnavateli (je-li zaměstnavatelem fyzická osoba) 
-  * Odvolání z vedoucího pracovního místa nebo vzdání se tohoto místa musí být písemné, jinak je neplatné. 
-  * Odvoláním nebo vzdáním se vedoucího pracovního místa nekončí pracovní poměr (pokud nebyl založen na dobu určitou). Zaměstnavatel je povinen nabídnout zaměstnanci jinou pracovní pozici odpovídající jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci. Pokud takovou pozici nemá nebo ji zaměstnanec odmítne, vzniká tak překážka na straně zaměstnavatele a současně výpovědní důvod dle § 52 písm. c) – organizační změna z důvodu nadbytečnosti. 
-  * Výkon práce na pozici vedoucího zaměstnance končí dnem následujícím po dni, v němž bylo odvolání / vzdání se pracovního místa doručeno. 
-Pracovní poměr s vedoucím zaměstnancem lze skončit stejnými způsoby jako s běžným zaměstnancem,​ není třeba, aby byl nejdříve odvolán nebo se vzdal pozice vedoucího zaměstnance. 
- 
-===== Prameny ===== 
-  * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 219 - 221. 
-  * BĚLINA, Miroslav. //Zákoník práce: komentář//​. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, xviii, 1616 s. ISBN 978-80-7179-251-2,​ s. 212 - 218. 
-  * HŮRKA, Petr a kol. //Pracovní právo//. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2,​ s. 131 - 135. 
-  * Prezentace JUDr. Jakuba Morávka 
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code