Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-39 [2012/12/19 18:08]
Petr Veselý
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-39 [2012/12/20 14:27]
Petr Veselý
Řádek 2: Řádek 2:
    
 ===== Právo na stávku ===== ===== Právo na stávku =====
- +  ​* Právo na stávku možno použít jako krajní prostředek řešení sporu o uzavření kol. sml. odborovou organizací 
-  ​* Právo na stávku možno použít jako krajní prostředek řešení sporu o uzavřené kolektivní smlouvy ​odborovou organizací +  * Pokud nedojde k uzavření ​kol. sml. ani po řízení před zprostředkovatelem,​ není požádáno o řešení sporu rozhodcem ​→ nelze vyhlásit stávku, aniž by předtím proběhlo řízení před zprostředkovatelem. Pokud by se strany rozhodly pro řízení před rozhodcem, zbavují se tak možnosti stávkyresp. výluky. Rozhodnutím rozhodce je totiž ​kol. sml. uzavřena. ​
-  * Pokud nedojde k uzavření ​kolektivní smlouvy ​ani po řízení před zprostředkovatelem,​ není požádáno o řešení sporu rozhodcem ​=> nelze vyhlásit stávku, aniž by předtím proběhlo řízení před zprostředkovatelem. Pokud by ses strany rozhodly pro řízení před rozhodcem, zbavují se tak možnosti stávky resp. výluky. Rozhodnutím rozhodce je totiž ​kolektivní smlouva ​uzavřena. ​+
   * Stávka = **částečné nebo úplné přerušení práce zaměstnanci**   * Stávka = **částečné nebo úplné přerušení práce zaměstnanci**
-  * Solidární stávka = stávka na podporu požadavků ​zaměstnanců stávkujících ve sporu o uzavření jiné kolektivní smlouvy. Jedná se o právo kolektivní,​ které může realizovat kolektiv ​zaměstnanců prostřednictvím odborové organizace+  * Solidární stávka = stávka na podporu požadavků ​ZCů stávkujících ve sporu o uzavření jiné kol. sml. Jedná se o právo kolektivní,​ které může realizovat kolektiv ​ZCů prostřednictvím odborové organizace ​
   * **Zakotveno:​**   * **Zakotveno:​**
-    * Čl.27 ​odst. Listiny základních práv a svobod, “právo ​na stávku je zaručeno za podmínek stanovených zákonem. Právo zakotvené v tomto článku je širší, než právo na stávku při kolektivním vyjednávání,​ je zde zakotveno právo na stávku na obranu sociálních a hospodářských práv. Jediným prováděcím předpisem je zde však zákon o kolektivním vyjednávání,​ který ale upravuje pouze právo na stávku při kolektivním vyjednávání. ​+    * Čl. 27 (4) LZPS: „Právo ​na stávku je zaručeno za podmínek stanovených zákonem. Právo zakotvené v tomto článku je širší, než právo na stávku při kolektivním vyjednávání,​ je zde zakotveno právo na stávku na obranu sociálních a hospodářských práv. Jediným prováděcím předpisem je zde však zákon o kolektivním vyjednávání,​ který ale upravuje pouze právo na stávku při kolektivním vyjednávání. ​
     * Mezinárodní pakt o hospodářských,​ sociálních a kulturních právech     * Mezinárodní pakt o hospodářských,​ sociálních a kulturních právech
-    * Úmluvy o svobodě sdružování a ochraně práva odborově+    * Úmluvy o svobodě sdružování a ochraně práva odborově ​se organizovat
     * Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání ​     * Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání ​
-  * Vyhlašuje odborová organizace, musí souhlasit min. 2/3 zaměstnanců zúčastněných na hlasování o stávce, hlasování se musí zúčastnit min.polovina ​zaměstnanců +  * Vyhlašuje odborová organizace, musí souhlasit min. 2/3 ZCů zúčastněných na hlasování o stávce, hlasování se musí zúčastnit min. polovina ​ZCů 
-    * povinnost ​písemně oznámit ​zaměstnavateli+    * Povinnost ​písemně oznámit ​ZLi
     * 3 pracovní dny předem     * 3 pracovní dny předem
-    * kdy bude stávka zahájena +    * Kdy bude stávka zahájena 
-    * důvod a cíle stávky +    * Důvod a cíle stávky 
-    * počet zúčastněných ​zaměstnanců a seznam pracovišť,​ která nebudou v provozu +    * Počet zúčastněných ​ZCů a seznam pracovišť,​ která nebudou v provozu 
-  * Subjektivní právo, odborové org. může s právem celou dobu disponovat, např. může vyhlášenou stávku odvolat ještě před jejím ​zahájení +  * Subjektivní právo, odborové org. může s právem celou dobu disponovat, např. může vyhlášenou stávku odvolat ještě před jejím ​zahájením 
-  * NS, 21 Cdo 2489/2000, 22. 1. 2002:
 právo na stávku musí být vykonáváno způsobem, který šetří jak práva osob na stávce nezúčastněných,​ tak práva ​zaměstnavatele, zúčastnění nesmí nad míru nezbytnou pro realizaci stávky omezovat práva jiných osob +  * NS, 21 Cdo 2489/2000, 22. 1. 2002:
 právo na stávku musí být vykonáváno způsobem, který šetří jak práva osob na stávce nezúčastněných,​ tak práva ​ZLe, zúčastnění nesmí nad míru nezbytnou pro realizaci stávky omezovat práva jiných osob 
-  * Účast není povinná, nezúčastněným nemůže být bráněno ve výkonu práce či vyhrožováno. Zákon tedy nepovažuje za legální tzv. okupační stávky. Na druhou stranu ​zaměstnavateli ​je zakázáno přijímat na místa stávkujících jiné zaměstnance. ​+  * Účast není povinná, nezúčastněným nemůže být bráněno ve výkonu práce či vyhrožováno. Zákon tedy nepovažuje za legální tzv. okupační stávky. Na druhou stranu ​ZLi je zakázáno přijímat na místa stávkujících jiné ZCe 
   * Povinnost odborové org. součinnosti při zabezpečení nezbytné činnosti a provozu zařízení (ohled na bezpečnost,​ zdraví, možnost vzniku škody)   * Povinnost odborové org. součinnosti při zabezpečení nezbytné činnosti a provozu zařízení (ohled na bezpečnost,​ zdraví, možnost vzniku škody)
   * Nezákonná stávka: definována zákonem o kolektivním vyjednávání,​ o nezákonnosti rozhoduje krajský soud, např.:   * Nezákonná stávka: definována zákonem o kolektivním vyjednávání,​ o nezákonnosti rozhoduje krajský soud, např.:
-    * nepředcházelo řízení před zprostředkovatelem +    * Nepředcházelo řízení před zprostředkovatelem 
-    * vyhlášena nebo pokračuje po zahájení řízení před rozhodcem nebo po uzavření kol.smlouvy +    * Vyhlášena nebo pokračuje po zahájení řízení před rozhodcem nebo po uzavření kol. sml. 
-    * ve zdravotnickém zařízení,​ pokud by tím došlo k ohrožení života nebo zdraví občanů (platí obdobně pro obsluhu jaderné elekt., hasiče, atd.)- u určitého okruhu ​zaměstnanců je vyloučena (§20 ZKV).+    * Ve zdravotnickém zařízení,​ pokud by tím došlo k ohrožení života nebo zdraví občanů (platí obdobně pro obsluhu jaderné elekt., hasiče, atd.) - u určitého okruhu ​ZCů je vyloučena (§20 ZKV).
   * Účastníkovi stávky nepřísluší mzda ani náhrada mzdy   * Účastníkovi stávky nepřísluší mzda ani náhrada mzdy
-  * Do rozhodnutí soudu o nezákonnosti stávky se posuzuje absence ​zaměstnance ​jako omluvená, i kdyby soud stávku prohlásil za nelegální (zaměstnanec ​je zde chráněn). Po rozhodnutí soudu by se však další pokračování v nelegální stávce považovalo za neomluvenou absenci se vším všudy (možnost rozvázat pracovní poměr). Odborová organizace odpovídá za škodu vzniklou ​zaměstnavateli ​v důsledku nezákonné stávky.  +  * Do rozhodnutí soudu o nezákonnosti stávky se posuzuje absence ​ZCe jako omluvená, i kdyby soud stávku prohlásil za nelegální (ZC je zde chráněn). Po rozhodnutí soudu by se však další pokračování v nelegální stávce považovalo za neomluvenou absenci se vším všudy (možnost rozvázat pracovní poměr). Odborová organizace odpovídá za škodu vzniklou ​ZLi v důsledku nezákonné stávky.  
-  * Přípustnost stávky tzv. mimo zákon o kolektivním vyjednávání:​ stávka za účelem obrany hospodářských a sociálních zájmů, ​politická stávka+  * Přípustnost stávky tzv. mimo zákon o kolektivním vyjednávání:​ stávka za účelem obrany hospodářských a sociálních zájmů, ​politická stávka
     * Chybí obecná úprava, problematické     * Chybí obecná úprava, problematické
-      * NS, 21 Cdo 2489/2000, 22. 1. 2002:
To však neznamená, že právo na stávku lze v České republice uplatňovat pouze v mezích citovaného zákona. Nelze přehlédnout,​ že ustanovení článku 2 odst. 3 Listiny stanoví, že každý může činit, co mu není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Uvedený základní princip pro posuzování dovolenosti chování v poměrech českého právního řádu nutno aplikovat i při posuzování otázky zákonnosti (legálnosti) stávky konané mimo rámec zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání. Upravuje-li zákon pravidla stávky jen v případech stávky v souvislosti s kolektivním vyjednáváním,​ plyne z toho závěr, že jiného (zákonného) omezení práva na stávku v českém právním řádu není. Platí tedy, že právo na stávku je zaručeno (článek 27 odst. 4 Listiny), aniž by (s výjimkou stávek v souvislosti s kolektivním vyjednáváním) bylo v souladu s ústavními principy omezeno.+      * NS, 21 Cdo 2489/2000, 22. 1. 2002:
 ​„“...To však neznamená, že právo na stávku lze v České republice uplatňovat pouze v mezích citovaného zákona. Nelze přehlédnout,​ že ustanovení článku 2 odst. 3 Listiny stanoví, že každý může činit, co mu není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Uvedený základní princip pro posuzování dovolenosti chování v poměrech českého právního řádu nutno aplikovat i při posuzování otázky zákonnosti (legálnosti) stávky konané mimo rámec zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání. Upravuje-li zákon pravidla stávky jen v případech stávky v souvislosti s kolektivním vyjednáváním,​ plyne z toho závěr, že jiného (zákonného) omezení práva na stávku v českém právním řádu není. Platí tedy, že právo na stávku je zaručeno (článek 27 odst. 4 Listiny), aniž by (s výjimkou stávek v souvislosti s kolektivním vyjednáváním) bylo v souladu s ústavními principy omezeno.
  
 ===== Výluka ===== ===== Výluka =====
- +  ​Upraveno ​v zákoně o kolektivním vyjednávání 
-  ​upraveno ​v zákoně o kolektivním vyjednávání +  * Výluka ​je protiváhou stávky 
-  * výluka ​je protiváhou stávky +  * Krajní ​prostředek řešení sporu o uzavření ​kol. sml., pokud nedojde k uzavření ​kol. sml. ani po řízení před zprostředkovatelem a strany nepožádaly o řešení sporu rozhodce 
-  * krajní ​prostředek řešení sporu o uzavření ​kolektivní smlouvy, pokud nedojde k uzavření ​kolektivní smlouvy ​ani po řízení před zprostředkovatelem a strany nepožádaly o řešení sporu rozhodce +  * Výluka ​= **částečné nebo úplné zastavení práce zaměstnavatelem** 
-  * výluka ​= **částečné nebo úplné zastavení práce zaměstnavatelem** +  * Zahájení, rozsah, důvody, cíle a jmenný seznam ​ZCů, vůči nimž je výluka uplatněna, musí ZL oznámit příslušné odborové organizaci a ZCům alespoň 3 pracovní dny předem 
-  * zahájení, rozsah, důvody, cíle a jmenný seznam ​zaměstnanců, vůči nimž je výluka uplatněna, musí zaměstnavatel ​oznámit příslušné odborové organizaci a zaměstnancům alespoň 3 pracovní dny předem +  * Nezákonná ​výluka: 
-  * nezákonná ​výluka: +    * Nepředcházelo řízení před zprostředkovatelem,​ s výjimkou výluky při solidární stávce 
-    * nepředcházelo řízení před zprostředkovatelem,​ s výjimkou výluky při solidární stávce +    * Byla vyhlášena nebo pokračuje po zahájení řízení před rozhodcem nebo po uzavření ​kol. sml. 
-    * byla vyhlášena nebo pokračuje po zahájení řízení před rozhodcem nebo po uzavření ​kolektivní smlouvy +    * Nebyla ​řádně vyhlášena ​ZLem za zákonem stanovených podmínek 
-    * nebyla ​řádně vyhlášena ​Ztelem ​za zákonem stanovených podmínek +    * případě branné pohotovosti státu a v době mimořádných opatření 
-    * případě branné pohotovosti státu a v době mimořádných opatření +    * Vztahující ​se na ZCe zdravotnických zařízení nebo zařízení sociální péče, pokud by došlo k ohrožení života nebo zdraví občanů 
-    * vztahující ​se na zaměstnance ​zdravotnických zařízení nebo zařízení sociální péče, pokud by došlo k ohrožení života nebo zdraví občanů +    * Vztahující ​se na ZCe při obsluze zařízení jaderných elektráren,​ zařízení se štěpným materiálem a zařízení ropovodů nebo plynovodů 
-    * vztahující ​se na zaměstnance ​při obsluze zařízení jaderných elektráren,​ zařízení se štěpným materiálem a zařízení ropovodů nebo plynovodů +    * Vztahující ​se na soudce, prokurátory,​ příslušníky ozbrojených sil a ozbrojených sborů a ZCe při řízení a zabezpečování letového provozu 
-    * vztahující ​se na soudce, prokurátory,​ příslušníky ozbrojených sil a ozbrojených sborů a zaměstnance ​při řízení a zabezpečování letového provozu +    * Vztahující ​se na příslušníky sborů požární ochrany, ​ZCe závodních jednotek požární ochrany a členy záchranných sborů zřízených podle zvláštních předpisů pro příslušná pracoviště a ZCe zabezpečující telekomunikační provoz, pokud by výlukou došlo k ohrožení života nebo zdraví občanů, popřípadě majetku 
-    * vztahující ​se na příslušníky sborů požární ochrany, ​zaměstnance ​závodních jednotek požární ochrany a členy záchranných sborů zřízených podle zvláštních předpisů pro příslušná pracoviště a zaměstnance ​zabezpečující telekomunikační provoz, pokud by výlukou došlo k ohrožení života nebo zdraví občanů, popřípadě majetku +    * Vztahující ​se na ZCe, kteří pracují v oblastech postižených živelními událostmi, ve kterých byla příslušnými státními orgány vyhlášena mimořádná opatření 
-    * vztahující ​se na zaměstnance, kteří pracují v oblastech postižených živelními událostmi, ve kterých byla příslušnými státními orgány vyhlášena mimořádná opatření. +  * nezákonnosti rozhoduje krajský soud v jehož obvodu má sídlo příslušný ​ZL 
-  * nezákonnosti rozhoduje krajský soud v jehož obvodu má sídlo příslušný ​Ztel +  * Jedná ​se o překážku v práci na straně ​ZLe, proto ZCi přísluší náhrada mzdy ve výši 50% průměrného výdělku (pokud je nezákonná,​ tak ve výši průměrného výdělku) 
-  * jedná ​se o překážku v práci na straně ​zaměstnavatele, proto zaměstnanci ​přísluší náhrada mzdy ve výši 50% průměrného výdělku (pokud je nezákonná,​ tak ve výši průměrného výdělku) +  * Výluka ​je ukončena, jestliže o tom rozhodl ​ZL, který výluku vyhlásil, ukončení musí oznámit odborové organizaci a ZCům, vůči nimž je výluka uplatněna 
-  * výluka ​je ukončena, jestliže o tom rozhodl ​Ztel, který výluku vyhlásil, ukončení musí oznámit odborové organizaci a Zcům, vůči nimž je výluka uplatněna +  * Rozumné ​ekonomické chování ​ZLi realizaci výluky neumožňuje,​ v praxi není znám příklad využití
-  * rozumné ​ekonomické chování ​zaměstnavateli ​realizaci výluky neumožňuje,​ v praxi není znám příklad využití+
  
 ===== Prameny ===== ===== Prameny =====
   * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 568 - 572.   * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 568 - 572.
   * //Jiné právo// [online]. [cit. 2012-12-09]. Dostupné z: http://​jinepravo.blogspot.cz/ ​   * //Jiné právo// [online]. [cit. 2012-12-09]. Dostupné z: http://​jinepravo.blogspot.cz/ ​
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code