Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-39 [2012/12/09 17:50]
Janotova Hana [Výluka]
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-39 [2012/12/20 14:27]
Petr Veselý
Řádek 2: Řádek 2:
    
 ===== Právo na stávku ===== ===== Právo na stávku =====
- +  ​* Právo na stávku možno použít jako krajní prostředek řešení sporu o uzavření kol. sml. odborovou organizací 
-  ​* Právo na stávku možno použít jako krajní prostředek řešení sporu o uzavřené kolektivní smlouvy ​odborovou organizací +  * Pokud nedojde k uzavření ​kol. sml. ani po řízení před zprostředkovatelem,​ není požádáno o řešení sporu rozhodcem ​→ nelze vyhlásit stávku, aniž by předtím proběhlo řízení před zprostředkovatelem. Pokud by se strany rozhodly pro řízení před rozhodcem, zbavují se tak možnosti stávky, resp. výluky. Rozhodnutím rozhodce je totiž kol. sml. uzavřena. ​ 
-  * Pokud nedojde k uzavření ​kolektivní smlouvy ​ani po řízení před zprostředkovatelem,​ není požádáno o řešení sporu rozhodcem +  * Stávka = **částečné nebo úplné přerušení práce zaměstnanci** 
-  * Stávka = částečné nebo úplné přerušení práce zaměstanci +  * Solidární stávka = stávka na podporu požadavků ​ZCů stávkujících ve sporu o uzavření jiné kol. sml. Jedná se o právo ​kolektivní, které může realizovat kolektiv ZCů prostřednictvím odborové organizace ​
-  * Solidární stávka = stávka na podporu požadavků ​zaměstnanců stávkujících ve sporu o uzavření jiné kolektivní ​smlouvy+
   * **Zakotveno:​**   * **Zakotveno:​**
-    * Čl.27 ​odst. Listiny základních práv a svobod, “právo ​na stávku je zaručeno za podmínek stanovených zákonem+    * Čl. 27 (4) LZPS: „Právo ​na stávku je zaručeno za podmínek stanovených zákonem“. Právo zakotvené v tomto článku je širší, než právo na stávku při kolektivním vyjednávání,​ je zde zakotveno právo na stávku na obranu sociálních a hospodářských práv. Jediným prováděcím předpisem je zde však zákon o kolektivním vyjednávání,​ který ale upravuje pouze právo na stávku při kolektivním vyjednávání. ​
     * Mezinárodní pakt o hospodářských,​ sociálních a kulturních právech     * Mezinárodní pakt o hospodářských,​ sociálních a kulturních právech
-    * Úmluvy o svobodě sdružování a ochraně práva odborově +    * Úmluvy o svobodě sdružování a ochraně práva odborově ​se organizovat 
-    * Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání +    * Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání  
-  * Vyhlašuje odborová organizace, musí souhlasit min. 2/3 zaměstnanců zúčastněných na hlasování o stávce, hlasování se musí zúčastnit min.polovina ​zaměstnanců +  * Vyhlašuje odborová organizace, musí souhlasit min. 2/3 ZCů zúčastněných na hlasování o stávce, hlasování se musí zúčastnit min. polovina ​ZCů 
-    * povinnost ​písemně oznámit ​zaměstnavateli+    * Povinnost ​písemně oznámit ​ZLi
     * 3 pracovní dny předem     * 3 pracovní dny předem
-    * kdy bude stávka zahájena +    * Kdy bude stávka zahájena 
-    * důvod a cíle stávky +    * Důvod a cíle stávky 
-    * počet zúčastněných ​zaměstnanců a seznam pracovišť,​ která nebudou v provozu +    * Počet zúčastněných ​ZCů a seznam pracovišť,​ která nebudou v provozu 
-  * Subjektivní právo, odborové org.může s právem celou dobu disponovat, např. může vyhlášenou stávku odvolat ještě před jejím ​zahájení +  * Subjektivní právo, odborové org. může s právem celou dobu disponovat, např. může vyhlášenou stávku odvolat ještě před jejím ​zahájením 
-  * NS, 21 Cdo 2489/2000, 22. 1. 2002:​
právo ​ona stávku musí být vykonáváno způsobem, který šetří jak práva osob na stávce nezúčastněných,​ tak práva ​zaměstnavatele, zúčastnění nesmí nad míru nezbytnou pro realizaci stávky omezovat práva jiných osob +  * NS, 21 Cdo 2489/2000, 22. 1. 2002:
 právo ​na stávku musí být vykonáváno způsobem, který šetří jak práva osob na stávce nezúčastněných,​ tak práva ​ZLe, zúčastnění nesmí nad míru nezbytnou pro realizaci stávky omezovat práva jiných osob 
-  * Účast není povinná, nezúčastněným nemůže být bráněno ve výkonu práce či vyhrožováno+  * Účast není povinná, nezúčastněným nemůže být bráněno ve výkonu práce či vyhrožováno. Zákon tedy nepovažuje za legální tzv. okupační stávky. Na druhou stranu ZLi je zakázáno přijímat na místa stávkujících jiné ZCe 
   * Povinnost odborové org. součinnosti při zabezpečení nezbytné činnosti a provozu zařízení (ohled na bezpečnost,​ zdraví, možnost vzniku škody)   * Povinnost odborové org. součinnosti při zabezpečení nezbytné činnosti a provozu zařízení (ohled na bezpečnost,​ zdraví, možnost vzniku škody)
   * Nezákonná stávka: definována zákonem o kolektivním vyjednávání,​ o nezákonnosti rozhoduje krajský soud, např.:   * Nezákonná stávka: definována zákonem o kolektivním vyjednávání,​ o nezákonnosti rozhoduje krajský soud, např.:
-    * nepředcházelo řízení před zprostředkovatelem +    * Nepředcházelo řízení před zprostředkovatelem 
-    * vyhlášena nebo pokračuje po zahájení řízení před rozhodcem nebo po uzavření kol.smlouvy +    * Vyhlášena nebo pokračuje po zahájení řízení před rozhodcem nebo po uzavření kol. sml. 
-    * ve zdravotnickém zařízení,​ pokud by tím došlo k ohrožení života nebo zdraví občanů (platí obdobně pro obsluhu jaderné elekt., hasiče, atd.)+    * Ve zdravotnickém zařízení,​ pokud by tím došlo k ohrožení života nebo zdraví občanů (platí obdobně pro obsluhu jaderné elekt., hasiče, atd.) - u určitého okruhu ZCů je vyloučena (§20 ZKV).
   * Účastníkovi stávky nepřísluší mzda ani náhrada mzdy   * Účastníkovi stávky nepřísluší mzda ani náhrada mzdy
-  * Přípustnost stávky tzv. mimo zákon o kolektivním vyjednávání:​ stávka za účelem obrany hospodářských a sociálních zájmů, ​politická stávka+  ​* Do rozhodnutí soudu o nezákonnosti stávky se posuzuje absence ZCe jako omluvená, i kdyby soud stávku prohlásil za nelegální (ZC je zde chráněn). Po rozhodnutí soudu by se však další pokračování v nelegální stávce považovalo za neomluvenou absenci se vším všudy (možnost rozvázat pracovní poměr). Odborová organizace odpovídá za škodu vzniklou ZLi v důsledku nezákonné stávky.  
 +  ​* Přípustnost stávky tzv. mimo zákon o kolektivním vyjednávání:​ stávka za účelem obrany hospodářských a sociálních zájmů, ​politická stávka
     * Chybí obecná úprava, problematické     * Chybí obecná úprava, problematické
-      * NS, 21 Cdo 2489/2000, 22. 1. 2002:
To však neznamená, že právo na stávku lze v České republice uplatňovat pouze v mezích citovaného zákona. Nelze přehlédnout,​ že ustanovení článku 2 odst. 3 Listiny stanoví, že každý může činit, co mu není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Uvedený základní princip pro posuzování dovolenosti chování v poměrech českého právního řádu nutno aplikovat i při posuzování otázky zákonnosti (legálnosti) stávky konané mimo rámec zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání. Upravuje-li zákon pravidla stávky jen v případech stávky v souvislosti s kolektivním vyjednáváním,​ plyne z toho závěr, že jiného (zákonného) omezení práva na stávku v českém právním řádu není. Platí tedy, že právo na stávku je zaručeno (článek 27 odst. 4 Listiny), aniž by (s výjimkou stávek v souvislosti s kolektivním vyjednáváním) bylo v souladu s ústavními principy omezeno.+      * NS, 21 Cdo 2489/2000, 22. 1. 2002:
 ​„“...To však neznamená, že právo na stávku lze v České republice uplatňovat pouze v mezích citovaného zákona. Nelze přehlédnout,​ že ustanovení článku 2 odst. 3 Listiny stanoví, že každý může činit, co mu není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Uvedený základní princip pro posuzování dovolenosti chování v poměrech českého právního řádu nutno aplikovat i při posuzování otázky zákonnosti (legálnosti) stávky konané mimo rámec zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání. Upravuje-li zákon pravidla stávky jen v případech stávky v souvislosti s kolektivním vyjednáváním,​ plyne z toho závěr, že jiného (zákonného) omezení práva na stávku v českém právním řádu není. Platí tedy, že právo na stávku je zaručeno (článek 27 odst. 4 Listiny), aniž by (s výjimkou stávek v souvislosti s kolektivním vyjednáváním) bylo v souladu s ústavními principy omezeno.
  
 ===== Výluka ===== ===== Výluka =====
- +  ​Upraveno ​v zákoně o kolektivním vyjednávání 
-  ​upraveno ​v zákoně o kolektivním vyjednávání +  * Výluka ​je protiváhou stávky 
-  * výluka ​je protiváhou stávky +  * Krajní ​prostředek řešení sporu o uzavření ​kol. sml., pokud nedojde k uzavření ​kol. sml. ani po řízení před zprostředkovatelem a strany nepožádaly o řešení sporu rozhodce 
-  * krajní ​prostředek řešení sporu o uzavření ​kolektivní smlouvy, pokud nedojde k uzavření ​kolektivní smlouvy ​ani po řízení před zprostředkovatelem a strany nepožádaly o řešení sporu rozhodce +  * Výluka ​= **částečné nebo úplné zastavení práce zaměstnavatelem** 
-  * výluka ​= **částečné nebo úplné zastavení práce zaměstnavatelem** +  * Zahájení, rozsah, důvody, cíle a jmenný seznam ​ZCů, vůči nimž je výluka uplatněna, musí ZL oznámit příslušné odborové organizaci a ZCům alespoň 3 pracovní dny předem 
-  * zahájení, rozsah, důvody, cíle a jmenný seznam ​zaměstnanců, vůči nimž je výluka uplatněna, musí zaměstnavatel ​oznámit příslušné odborové organizaci a zaměstnancům alespoň 3 pracovní dny předem +  * Nezákonná ​výluka: 
-  * nezákonná ​výluka: +    * Nepředcházelo řízení před zprostředkovatelem,​ s výjimkou výluky při solidární stávce 
-    * nepředcházelo řízení před zprostředkovatelem,​ s výjimkou výluky při solidární stávce +    * Byla vyhlášena nebo pokračuje po zahájení ​řízení před rozhodcem nebo po uzavření ​kol. sml. 
-    * byla vyhlášena nebo pokračuje po zaháhení ​řízení před rozhodcem nebo po uzavření ​kolektivní smlouvy +    * Nebyla ​řádně vyhlášena ​ZLem za zákonem ​stanovených podmínek 
-    * nebyla ​řádně vyhlášena ​Ztelem ​za zákonm ​stanovených podmínek +    * případě branné pohotovosti státu a v době mimořádných opatření 
-    * případě branné pohotovosti státu a v době mimořádných opatření +    * Vztahující ​se na ZCe zdravotnických zařízení nebo zařízení sociální péče, pokud by došlo k ohrožení života nebo zdraví občanů 
-    * vztahující ​se na zaměstnance ​zdravotnických zařízení nebo zařízení sociální péče, pokud by došlo k ohrožení života nebo zdraví občanů +    * Vztahující ​se na ZCe při obsluze zařízení jaderných elektráren,​ zařízení se štěpným materiálem a zařízení ropovodů nebo plynovodů 
-    * vztahující ​se na zaměstnance ​při obsluze zařízení jaderných elektráren,​ zařízení se štěpným materiálem a zařízení ropovodů nebo plynovodů +    * Vztahující ​se na soudce, prokurátory,​ příslušníky ozbrojených sil a ozbrojených sborů a ZCe při řízení a zabezpečování letového provozu 
-    * vztahující ​se na soudce, prokurátory,​ příslušníky ozbrojených sil a ozbrojených sborů a zaměstnance ​při řízení a zabezpečování letového provozu +    * Vztahující ​se na příslušníky sborů požární ochrany, ​ZCe závodních jednotek požární ochrany a členy záchranných sborů zřízených podle zvláštních předpisů pro příslušná pracoviště a ZCe zabezpečující telekomunikační provoz, pokud by výlukou došlo k ohrožení života nebo zdraví občanů, popřípadě majetku 
-    * vztahující ​se na příslušníky sborů požární ochrany, ​zaměstnance ​závodních jednotek požární ochrany a členy záchranných sborů zřízených podle zvláštních předpisů pro příslušná pracoviště a zaměstnance ​zabezpečující telekomunikační provoz, pokud by výlukou došlo k ohrožení života nebo zdraví občanů, popřípadě majetku +    * Vztahující ​se na ZCe, kteří pracují v oblastech postižených živelními událostmi, ve kterých byla příslušnými státními orgány vyhlášena mimořádná opatření 
-    * vztahující ​se na zaměstnance, kteří pracují v oblastech postižených živelními událostmi, ve kterých byla příslušnými státními orgány vyhlášena mimořádná opatření. +  * nezákonnosti rozhoduje krajský soud v jehož obvodu má sídlo příslušný ​ZL 
-  * nezákonnosti rozhoduje krajský soud v jehož obvodu má sídlo příslušný ​Ztel +  * Jedná ​se o překážku v práci na straně ​ZLe, proto ZCi přísluší náhrada mzdy ve výši 50% průměrného výdělku (pokud je nezákonná,​ tak ve výši průměrného výdělku) 
-  * jedná ​se o překážku v práci na straně ​zaměstnavatele, proto zaměstnanci ​přísluší náhrada mzdy ve výši 50% průměrného výdělku (pokud je nezákonná,​ tak ve výši průměrného výdělku) +  * Výluka ​je ukončena, jestliže o tom rozhodl ​ZL, který výluku vyhlásil, ukončení musí oznámit ​odborové ​organizaci a ZCům, vůči nimž je výluka uplatněna 
-  * výluka ​je ukončena, jestliže o tom rozhodl ​Ztel, který výluku vyhlásil, ukončení musí oznámit ​dborové ​organizaci a Zcům, vůči nimž je výluka uplatněna +  * Rozumné ​ekonomické chování ​ZLi realizaci výluky neumožňuje, v praxi není znám příklad využití
-  * rozumné ​ekonomické chování ​zaměstnavateli ​realizaci výluky neumožnuje, v praxi není znám příklad využití+
  
 ===== Prameny ===== ===== Prameny =====
   * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 568 - 572.   * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 568 - 572.
   * //Jiné právo// [online]. [cit. 2012-12-09]. Dostupné z: http://​jinepravo.blogspot.cz/ ​   * //Jiné právo// [online]. [cit. 2012-12-09]. Dostupné z: http://​jinepravo.blogspot.cz/ ​
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code