Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


39. Právo na stávku, výluka

Právo na stávku

 • Právo na stávku možno použít jako krajní prostředek řešení sporu o uzavření kol. sml. odborovou organizací
 • Pokud nedojde k uzavření kol. sml. ani po řízení před zprostředkovatelem, není požádáno o řešení sporu rozhodcem → nelze vyhlásit stávku, aniž by předtím proběhlo řízení před zprostředkovatelem. Pokud by se strany rozhodly pro řízení před rozhodcem, zbavují se tak možnosti stávky, resp. výluky. Rozhodnutím rozhodce je totiž kol. sml. uzavřena.
 • Stávka = částečné nebo úplné přerušení práce zaměstnanci
 • Solidární stávka = stávka na podporu požadavků ZCů stávkujících ve sporu o uzavření jiné kol. sml. Jedná se o právo kolektivní, které může realizovat kolektiv ZCů prostřednictvím odborové organizace
 • Zakotveno:
  • Čl. 27 (4) LZPS: „Právo na stávku je zaručeno za podmínek stanovených zákonem“. Právo zakotvené v tomto článku je širší, než právo na stávku při kolektivním vyjednávání, je zde zakotveno právo na stávku na obranu sociálních a hospodářských práv. Jediným prováděcím předpisem je zde však zákon o kolektivním vyjednávání, který ale upravuje pouze právo na stávku při kolektivním vyjednávání.
  • Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech
  • Úmluvy o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat
  • Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání
 • Vyhlašuje odborová organizace, musí souhlasit min. 2/3 ZCů zúčastněných na hlasování o stávce, hlasování se musí zúčastnit min. polovina ZCů
  • Povinnost písemně oznámit ZLi
  • 3 pracovní dny předem
  • Kdy bude stávka zahájena
  • Důvod a cíle stávky
  • Počet zúčastněných ZCů a seznam pracovišť, která nebudou v provozu
 • Subjektivní právo, odborové org. může s právem celou dobu disponovat, např. může vyhlášenou stávku odvolat ještě před jejím zahájením
 • NS, 21 Cdo 2489/2000, 22. 1. 2002:
 právo na stávku musí být vykonáváno způsobem, který šetří jak práva osob na stávce nezúčastněných, tak práva ZLe, zúčastnění nesmí nad míru nezbytnou pro realizaci stávky omezovat práva jiných osob
 • Účast není povinná, nezúčastněným nemůže být bráněno ve výkonu práce či vyhrožováno. Zákon tedy nepovažuje za legální tzv. okupační stávky. Na druhou stranu ZLi je zakázáno přijímat na místa stávkujících jiné ZCe
 • Povinnost odborové org. součinnosti při zabezpečení nezbytné činnosti a provozu zařízení (ohled na bezpečnost, zdraví, možnost vzniku škody)
 • Nezákonná stávka: definována zákonem o kolektivním vyjednávání, o nezákonnosti rozhoduje krajský soud, např.:
  • Nepředcházelo řízení před zprostředkovatelem
  • Vyhlášena nebo pokračuje po zahájení řízení před rozhodcem nebo po uzavření kol. sml.
  • Ve zdravotnickém zařízení, pokud by tím došlo k ohrožení života nebo zdraví občanů (platí obdobně pro obsluhu jaderné elekt., hasiče, atd.) - u určitého okruhu ZCů je vyloučena (§20 ZKV).
 • Účastníkovi stávky nepřísluší mzda ani náhrada mzdy
 • Do rozhodnutí soudu o nezákonnosti stávky se posuzuje absence ZCe jako omluvená, i kdyby soud stávku prohlásil za nelegální (ZC je zde chráněn). Po rozhodnutí soudu by se však další pokračování v nelegální stávce považovalo za neomluvenou absenci se vším všudy (možnost rozvázat pracovní poměr). Odborová organizace odpovídá za škodu vzniklou ZLi v důsledku nezákonné stávky.
 • Přípustnost stávky tzv. mimo zákon o kolektivním vyjednávání: stávka za účelem obrany hospodářských a sociálních zájmů, „politická stávka“
  • Chybí obecná úprava, problematické
   • NS, 21 Cdo 2489/2000, 22. 1. 2002:
 „“…To však neznamená, že právo na stávku lze v České republice uplatňovat pouze v mezích citovaného zákona. Nelze přehlédnout, že ustanovení článku 2 odst. 3 Listiny stanoví, že každý může činit, co mu není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Uvedený základní princip pro posuzování dovolenosti chování v poměrech českého právního řádu nutno aplikovat i při posuzování otázky zákonnosti (legálnosti) stávky konané mimo rámec zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání. Upravuje-li zákon pravidla stávky jen v případech stávky v souvislosti s kolektivním vyjednáváním, plyne z toho závěr, že jiného (zákonného) omezení práva na stávku v českém právním řádu není. Platí tedy, že právo na stávku je zaručeno (článek 27 odst. 4 Listiny), aniž by (s výjimkou stávek v souvislosti s kolektivním vyjednáváním) bylo v souladu s ústavními principy omezeno.“

Výluka

 • Upraveno v zákoně o kolektivním vyjednávání
 • Výluka je protiváhou stávky
 • Krajní prostředek řešení sporu o uzavření kol. sml., pokud nedojde k uzavření kol. sml. ani po řízení před zprostředkovatelem a strany nepožádaly o řešení sporu rozhodce
 • Výluka = částečné nebo úplné zastavení práce zaměstnavatelem
 • Zahájení, rozsah, důvody, cíle a jmenný seznam ZCů, vůči nimž je výluka uplatněna, musí ZL oznámit příslušné odborové organizaci a ZCům alespoň 3 pracovní dny předem
 • Nezákonná výluka:
  • Nepředcházelo řízení před zprostředkovatelem, s výjimkou výluky při solidární stávce
  • Byla vyhlášena nebo pokračuje po zahájení řízení před rozhodcem nebo po uzavření kol. sml.
  • Nebyla řádně vyhlášena ZLem za zákonem stanovených podmínek
  • V případě branné pohotovosti státu a v době mimořádných opatření
  • Vztahující se na ZCe zdravotnických zařízení nebo zařízení sociální péče, pokud by došlo k ohrožení života nebo zdraví občanů
  • Vztahující se na ZCe při obsluze zařízení jaderných elektráren, zařízení se štěpným materiálem a zařízení ropovodů nebo plynovodů
  • Vztahující se na soudce, prokurátory, příslušníky ozbrojených sil a ozbrojených sborů a ZCe při řízení a zabezpečování letového provozu
  • Vztahující se na příslušníky sborů požární ochrany, ZCe závodních jednotek požární ochrany a členy záchranných sborů zřízených podle zvláštních předpisů pro příslušná pracoviště a ZCe zabezpečující telekomunikační provoz, pokud by výlukou došlo k ohrožení života nebo zdraví občanů, popřípadě majetku
  • Vztahující se na ZCe, kteří pracují v oblastech postižených živelními událostmi, ve kterých byla příslušnými státními orgány vyhlášena mimořádná opatření
 • O nezákonnosti rozhoduje krajský soud v jehož obvodu má sídlo příslušný ZL
 • Jedná se o překážku v práci na straně ZLe, proto ZCi přísluší náhrada mzdy ve výši 50% průměrného výdělku (pokud je nezákonná, tak ve výši průměrného výdělku)
 • Výluka je ukončena, jestliže o tom rozhodl ZL, který výluku vyhlásil, ukončení musí oznámit odborové organizaci a ZCům, vůči nimž je výluka uplatněna
 • Rozumné ekonomické chování ZLi realizaci výluky neumožňuje, v praxi není znám příklad využití

Prameny

 • BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6, s. 568 - 572.
 • Jiné právo [online]. [cit. 2012-12-09]. Dostupné z: http://jinepravo.blogspot.cz/

Navigace

Skupina A
1. Pojem, vymezení a obsah pracovního práva | 2. Postavení pracovního práva v systému práva | 3. Vztah pracovního a občanského práva | 4. Mezinárodní prvek v pracovním právu | 5. Evropské pracovní právo | 6. Prameny pracovního práva | 7. Vznik a vývoj pracovního práva | 8. Základní zásady pracovněprávních vztahů a jejich význam | 9. Ochranná funkce pracovního práva v její projevy v právní úpravě | 10. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu | 11. Pracovněprávní vztahy a jejich prvky | 12. Právní skutečnosti v pracovním právu | 13. Počítání času; lhůty a doby v pracovním právu | 14. Smlouvy v pracovním právu | 15. Vady pracovněprávních úkonů a jejich právní následky | 16. Účastníci individuálních pracovněprávních vztahů, jejich jednání a zastoupení | 17. Účastníci kolektivních pracovněprávních vztahů | 18. Pojem a druhy pracovního poměru | 19. Vznik pracovního poměru | 20. Změna pracovního poměru | 21. Dočasné přidělení | 22. Skončení pracovního poměru | 23. Závazky v pracovněprávních vztazích | 24. Zajištění závazků z pracovněprávních vztahů | 25. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance | 26. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci | 27. Flexibilní formy výkonu práce | 28. Vysílání zaměstnanců k výkonu práce do zahraničí | 29. Osobní práva zaměstnance a jejich ochrana při realizaci činnosti zaměstnavatele | 30. Doručování písemnosti | 31. Přechod práva a povinností z pracovněprávních vztahů | 32. Další právní vztahy účasti na práci | 33. Pojetí odpovědnosti v pracovním právu | 34. Základní rozdíly v postavení zaměstnanců v podnikatelské a v nepodnikatelské sféře | 35. Agenturní zaměstnávání | 36. Principy kolektivního vyjednávání | 37. Formy kolektivních pracovněprávních vztahů | 38. Zástupci zaměstnanců v kolektivních pracovněprávních vztazích | 39. Postavení odborů a zaměstnavatele - sociální dialog | 40. Rada zaměstnanců, zástupce pro BOZP a jejich úloha v procesu informování a projednání | 41. Právo na práci a zabezpečení v nezaměstnanosti | 42. Kontrolní činnost v oblasti pracovního práva

Skupina B

1. Práva a povinnosti stran před vznikem pracovního poměru | 2. Pracovní smlouva a její náležitosti | 3. Jmenování na vedoucí pracovní místo a odvolání z (vzdání se) pracovního místa vedoucího zaměstnance | 4. Pracovní poměr na dobu určitou (sjednání, skončení a důsledky protiprávního sjednání) | 5. Zkušební doba (sjednání, skončení pracovního poměru ve zkušební době) | 6. Omezení další výdělečné činnosti zaměstnance (v době trvání a po skončení základního pracovněprávního vztahu) | 7. Převedení na jinou práci | 8. Pracovní cesta, cestovní náhrady a přeložení | 9. Rozvázání pracovního poměru výpovědí | 10. Dohoda o rozvázání pracovního poměru | 11. Okamžité zrušení pracovního poměru | 12. Omezení při rozvazování pracovního poměru | 13. Hromadné propouštění a povinnosti zaměstnavatele | 14. Plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům při skončení pracovního poměru | 15. Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho právní následky | 16. Vedoucí zaměstnanci a jejich práva a povinnosti | 17. Dohoda o pracovní činnosti | 18. Dohoda o provedení práce | 19. Délka pracovní doby a její rozvržení | 20. Konto pracovní doby | 21. Doba odpočinku a její druhy | 22. Práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost | 23. Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP | 24. Pracovní podmínky žen a mladistvých | 25. Postavení zaměstnanců se zdravotním postižením a uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením | 26. Odměňování v podnikatelské sféře | 27. Odměňování v nepodnikatelské sféře | 28. Překážky v práci na straně zaměstnance | 29. Překážky v práci na straně zaměstnavatele | 30. Dovolená | 31. Péče o zaměstnance | 32. Prohlubování a zvyšování kvalifikace | 33. Odpovědnost zaměstnance za škodu | 34. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu | 35. Odpovědnost za pracovní úraz a nemoc z povolání | 36. Přístup k nadnárodním informacím | 37. Obsah kolektivní smlouvy | 38. Kolektivní spory | 39. Právo na stávku, výluka | 40. Zprostředkování zaměstnání | 41. Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci | 42. Nástroje podpory zaměstnávání

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code