Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Toto je starší verze dokumentu!


38. Pracovněprávní spory

 • Spor = střet protichůdných názorů min. dvou subjektů
 • Spor v právním slova smyslu = střet názorů nositelů práv a povinností z konkrétních pr. vztahů, kdy alespoň jeden vystupuje v pr. zájmu a ochrany svého subjektivního práva
  • Jednostranné pr. úkony mezi ZCem a ZLem jako výpověď, převedení na jinou práci nejsou pracovněpr. spory
  • Subjekty musí vystupovat k ochraně svých subjektivních práv
  • Např. řízení o neplatnosti výpovědi
 • Pracovněprávní spor = spor mezi subjekty PPV (spor mezi jednotlivými spolupracovníky nelze nazvat pracovněpr. sporem)
  • Musí se jednat čistě o spor na základě PPV, např. spor týkající se dávek nemocenského zabezpečení není pracovněpr. sporem
  • Např. spor o náhradu mzdy, platbu, odměny z dohod konaných mimo pr. poměr při dočasné pracovní neschopnosti
 • Spor ve vlastním slova smyslu vzniká až v okamžiku, kdy se ochrana subjektivního práva uplatní předepsanou formou před státním nebo jiný orgánem, který je oprávněn střet projednat
 • Střet názorů nositelů práv a povinností konkrétního PPV, kdy alespoň jeden subjekt uplatní ochranu svého subjektivního práva z daného PPV předepsanou formou před orgánem, který je oprávněn toto projednat a ukončit rozhodnutím nebo schválením smíru

Druhy pracovněprávních sporů

 • Individuální
  • Spory z individuálních prac. vztahů, spory mezi ZLem a ZCem o nároky vzniklé z PPV (řeší je obecné soudy, viz OPP)
 • Kolektivní
  • Spory z kolektivních prac. vztahů, spory mezi ZLem a kolektivem pracovníků, zastoupeným odborovými orgány
  • Spor s radami ZC sem nepatří, neboť rada nemá právní subjektivitu

Kolektivní spory

 • § 10 zák. č. 2/1991 o kolektivním vyjednávání
 • „Kolektivní spory podle tohoto zákona jsou spory o uzavření kolektivní smlouvy a spory o plnění závazků kolektivní smlouvy, ze kterých nevznikají nároky jednotlivých zaměstnanců.“
 • Řízení se zprostředkovatelem § 11 a 12, s rozhodcem § 13
 • Spory o uzavření kol. sml. → nejde zde o ochranu subjektivního práva, nejedná se o právní spor, ale pro svou závažnost je podrobně upraven zák. o kolektivním vyjednávání

Spory o plnění závazků kolektivní smlouvy

 • Řeší se prostřednictvím zprostředkovatelů a rozhodců
 • Jedná se o spor mezi odbory a ZLi o závazky, které pro ně z kol. sml. vyplývají
 • Zprostředkovatel
  • Strany si jej mohou zvolit (jakákoliv FO způsobilá k pr. úkonům nebo PO, pokud souhlasí), když se nedohodnou, určí jej MPSV na návrh jedné ze stran ze seznamu vedeného ministerstvem
  • Nerozhoduje spor, sdělí návrh na řešení
  • Strany návrh akceptují nebo ne
  • Náklady na řízení hradí obě strany rovným dílem
  • Zpravidla do 20 dnů, pokud se strany nedohodnou jinak
 • Rozhodce
  • Po neúspěšném řízení se zprostředkovatelem
  • Pravomoc ve věci rozhodnout
  • Strany si jej mohou zvolit, ale pouze plnoletý občan způsobilý k pr. úkonům zapsaný v seznamu zprostředkovatelů a rozhodců MPSV, když se nedohodnou, určí rozhodce MPSV
  • Doručení rozhodnutí stranám do 15 dnů od zahájení řízení
  • Strany mají možnost podat do 15 dnů od doručení návrh na zrušení rozhodnutí
   • Rozhoduje krajský soud usnesením (je nepřípustné odvolání a obnova řízení) § 14 (1)
   • Zruší nebo změní napadené rozhodnutí, jestliže je v rozporu s právními předpisy nebo kolektivními smlouvami

Spory o uzavření kolektivní smlouvy

 • Řeší se prostřednictvím zprostředkovatele nebo rozhodce
 • Jako krajní prostředek lze použít stávku nebo výluku - viz ot. 39. Právo na stávku, výluka
 • Neexistuje povinnost uzavřít kol. sml., ale její uzavření je v tomto případě výrazem sociálního smíru
 • Povinnost zahájit jednání o uzavření nové kol. sml. min. 60 dní před skončením platnosti té stávající (zák. o kolektivním vyjednávání)
 • Zprostředkovatel
  • Strany si jej mohou zvolit, když se nedohodnou (nejdříve však po 60 dnech od předložení návrhu na uzavření kol. sml.), určí jej na návrh jedné strany MPSV ze seznamu vedeného ministerstvem
  • Náklady na řízení hradí obě strany rovným dílem
 • rozhodce
  • Po neúspěšném řízení se zprostředkovatelem
   • Strany se na rozhodci však musí dohodnout, jinak k zahájení řízení nedojde
   • Doručení rozhodnutí stranám do 15 dnů od zahájení řízení
   • Rozhodnutí nahrazuje vůli stran a doručením rozhodnutí je kol. sml. uzavřena

Prameny

 • BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6, s. 561 - 568.
 • HŮRKA, Petr a kol. Pracovní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2, s. 490 - 493.
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code