Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-38 [2012/12/19 18:19]
Petr Veselý
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-38 [2013/01/03 14:31] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== 38. Pracovněprávní ​spory ======+====== 38. Kolektivní ​spory ====== 
 +  * Spor = střet protichůdných názorů min. dvou subjektů 
 +  * **Spor v právním slova smyslu** = střet názorů nositelů práv a povinností z konkrétních pr. vztahů, kdy alespoň jeden vystupuje v pr. zájmu a **ochrany svého subjektivního práva** 
 +      * Jednostranné pr. úkony mezi ZCem a ZLem jako výpověď, převedení na jinou práci nejsou pracovněpr. spory 
 +      * Subjekty musí vystupovat k ochraně svých subjektivních práv 
 +      * Např. řízení o neplatnosti výpovědi 
 +  * **Pracovněprávní spor** = spor mezi subjekty PPV (spor mezi jednotlivými spolupracovníky nelze nazvat pracovněpr. sporem) 
 +      * Musí se jednat čistě o spor na základě PPV, např. spor týkající se dávek nemocenského zabezpečení není pracovněpr. sporem 
 +      * Např. spor o náhradu mzdy, platbu, odměny z dohod konaných mimo pr. poměr při dočasné pracovní neschopnosti 
 +  * Spor ve vlastním slova smyslu vzniká až v okamžiku, kdy se ochrana subjektivního práva uplatní předepsanou formou před státním nebo jiný orgánem, který je oprávněn střet projednat
  
-  * spor = střet protichůdných názorů min. dvou subjektů +  * Střet názorů nositelů práv a povinností konkrétního ​PPV, kdy alespoň **jeden subjekt uplatní ochranu svého subjektivního práva** z daného ​PPV předepsanou formou **před orgánem**, který je oprávněn toto projednat a ukončit rozhodnutím nebo schválením smíru
-  * **spor v právním slova smyslu** = střet názorů nositelů práv a povinností z konkrétních pr. vztahů, kdy alespoň jeden vystupuje v pr. zájmu a **ochrany svého subjektivního práva** +
-      * jednostranné pr. úkony mezi ZC a ZL jako výpověď, převedení na jinou práci, nejsou pracovněpr. spory +
-      * subjekty musí vystupovat k ochraně svých subjektivních práv +
-      * např. řízení o neplatnosti výpovědi +
-  * **pracovněprávní spor** = spor mezi subjekty pracovněprávních vztahů (spor mezi jednotlivými spolupracovníky nelze nazvat pracovněpr. sporem) +
-      * musí se jednat čistě o spor na základě pracovněpr. vztahů, např. spor týkající se dávek nemocenského zabezpečení není pracovněpr. sporem +
-      * např. spor o náhradu mzdy, platbu, odměny z dohod konaných mimo pr. poměr při dočasné pracovní neschopnosti +
-  * spor ve vlastním slova smyslu vzniká až v okamžiku, kdy se ochrana subjektivního práva uplatní předepsanou formou před státním nebo jiný orgánem, který je oprávněn střet projednat +
- +
-  * střet názorů nositelů práv a povinností konkrétního ​pracovněpr. vztahu, kdy alespoň **jeden subjekt uplatní ochranu svého subjektivního práva** z daného ​pracovněpr. vztahu ​předepsanou formou **před orgánem**, který je oprávněn toto projednat a ukončit rozhodnutím nebo schválením smíru+
  
 ===== Druhy pracovněprávních sporů ===== ===== Druhy pracovněprávních sporů =====
- +  ​__Individuální__ 
-  ​__individuální__ +      *Spory z individuálních prac. vztahů, spory mezi ZLem ZCem o nároky vzniklé z PPV (řeší je obecné soudy, viz OPP) 
-      *spory z individuálních prac. vztahů, spory mezi ZL ZC o nároky vzniklé z pracovněpr. vztahů ​(řeší je obecné soudy, vizOPP) +  * __Kolektivní__ 
-  *__kolektivní__ +      * Spory z kolektivních prac. vztahů, spory mezi ZLem a kolektivem pracovníků,​ zastoupeným odborovými orgány 
-      *spory z kolektivních prac. vztahů, spory mez ZL a kolektivem pracovníků,​ zastoupeným odborovými orgány +      * Spor s radami ZC sem nepatří, neboť rada nemá právní subjektivitu
-      *spor s radami ZC zde nepatří, neboť rada nemá právní subjektivitu+
  
 === Kolektivní spory === === Kolektivní spory ===
- +  ​* **§ 10 zák. č. 2/1991 o kolektivním vyjednávání** 
-  ​***§ 10 zákona ​č. 2/1991 o kolektivním vyjednávání** +  ​* ​„Kolektivní spory podle tohoto zákona jsou spory o uzavření kolektivní smlouvy a spory o plnění závazků kolektivní smlouvy, ze kterých nevznikají nároky jednotlivých zaměstnanců.“ 
-„Kolektivní spory podle tohoto zákona jsou spory o uzavření kolektivní smlouvy a spory o plnění závazků kolektivní smlouvy, ze kterých nevznikají nároky jednotlivých zaměstnanců.“ +  * Řízení se zprostředkovatelem § 11 a 12, s rozhodcem § 13 
-  *řízení se zprostředkovatelem § 11 a 12, s rozhodcem § 13 +  * Spory o uzavření ​kol. sml. → nejde zde o ochranu subjektivního práva, nejedná se o právní spor, ale pro svou závažnost je podrobně upraven ​zák. o kolektivním vyjednávání
-  *spory o uzavření ​kolektivní smlouvy => nejde zde o ochranu subjektivního práva, nejedná se o právní spor, ale pro svou závažnost je podrobně upraven ​zákonem ​o kolektivním vyjednávání+
  
 === Spory o plnění závazků kolektivní smlouvy === === Spory o plnění závazků kolektivní smlouvy ===
- +  ​Řeší se prostřednictvím zprostředkovatelů a rozhodců 
-  ​*řeší se prostřednictvím zprostředkovatelů a rozhodců +  * Jedná ​se o spor mezi odbory a ZLi o závazky, které pro ně z kol. sml. vyplývají 
-  *jedná ​se o spor mezi odbory a zaměstnavateli ​o závazky, které pro ně z kol. smlouvy ​vyplývají +  *__Zprostředkovatel__ 
-  *__zprostředkovatel__ +      * Strany ​si jej mohou zvolit (jakákoliv FO způsobilá k pr. úkonům nebo PO, pokud souhlasí), když se nedohodnou, určí jej MPSV na návrh jedné ze stran ze seznamu vedeného ministerstvem 
-      *strany ​si jej mohou zvolit (jakákoliv FO způsobilá k pr. úkonům nebo PO, pokud souhlasí), když se nedohodnou, určí jej MPSV na návrh jedné ze stran ze seznamu vedeného ministerstvem +      * Nerozhoduje ​spor, sdělí návrh na řešení 
-      *nerozhoduje ​spor, sdělí návrh na řešení +      * Strany ​návrh akceptují nebo ne 
-      *strany ​návrh akceptují nebo ne +      * Náklady ​na řízení hradí obě strany rovným dílem 
-      *náklady ​na řízení hradí obě strany rovným dílem +      * Zpravidla ​do 20 dnů, pokud se strany nedohodnou jinak 
-      *zpravidla ​do 20 dnů, pokud se strany nedohodnou jinak +  *__Rozhodce__ 
-  *__rozhodce__ +      * Po neúspěšném řízení se zprostředkovatelem 
-      *po neúspěšném řízení se zprostředkovatelem +      * Pravomoc ​ve věci rozhodnout 
-      *pravomoc ​ve věci rozhodnout +      * Strany ​si jej mohou zvolit, ale pouze plnoletý občan způsobilý k pr. úkonům zapsaný v seznamu zprostředkovatelů a rozhodců MPSV, **když se nedohodnou, určí rozhodce MPSV** 
-      *strany ​si jej mohou zvolit,ale pouze plnoletý občan způsobilý k pr. úkonům zapsaný v seznamu zprostředkovatelů a rozhodců MPSV, **když se nedohodnou, určí rozhodce MPSV** +      * Doručení rozhodnutí stranám do 15 dnů od zahájení řízení 
-      *doručení rozhodnutí stranám do 15 dnů od zahájení řízení +      * Strany ​mají možnost podat do 15 dnů od doručení návrh na zrušení rozhodnutí 
-      *strany ​mají možnost podat do 15 dnů od doručení návrh na zrušení rozhodnutí +          * Rozhoduje ​krajský soud usnesením (je nepřípustné odvolání a obnova řízení) § 14 (1) 
-          *rozhoduje ​krajský soud usnesením (je nepřípustné odvolání a obnova řízení) § 14/+          * Zruší nebo změní napadené rozhodnutí,​ jestliže je v rozporu s právními předpisy nebo kolektivními smlouvami
-          *zruší nebo změní napadené rozhodnutí,​ jestliže je v rozporu s právními předpisy nebo kolektivními smlouvami+
  
 === Spory o uzavření kolektivní smlouvy === === Spory o uzavření kolektivní smlouvy ===
- +  ​Řeší se prostřednictvím zprostředkovatele nebo rozhodce 
-  ​*řeší se prostřednictvím zprostředkovatele nebo rozhodce +  * Jako krajní prostředek lze použít stávku nebo výluku ​- viz ot. [[pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​skupina-ii:​otazka-39|]] 
-  *jako krajní prostředek lze použít stávku nebo výluku +  * Neexistuje ​povinnost uzavřít ​kol. sml., ale její uzavření je v tomto případě výrazem sociálního smíru 
-  *neexistuje ​povinnost uzavřít ​kolektivní smlouvu, ale její uzavření je v tomto případě výrazem sociálního smíru +  * Povinnost ​zahájit jednání o uzavření nové kol. sml. min. 60 dní před skončením platnosti té stávající (zák. o kolektivním vyjednávání) 
-  *povinnost ​zahájit jednání o uzavření nové kolektivní smlouvy ​min. 60 dní před skončením platnosti té stávající (Zákon ​o kolektivním vyjednávání) +  * __Zprostředkovatel__ 
-  *__zprostředkovatel__ +      * Strany ​si jej mohou zvolit, když se nedohodnou (nejdříve však po 60 dnech od předložení návrhu na uzavření ​kol. sml.), určí jej na návrh jedné strany MPSV ze seznamu vedeného ministerstvem 
-      *strany ​si jej mohou zvolit, když se nedohodnou (nejdříve však po 60 dnech od předložení návrhu na uzavření ​kolektivní smlouvy), určí jej na návrh jedné strany MPSV ze seznamu vedeného ministerstvem +      * Náklady ​na řízení hradí obě strany rovným dílem 
-      *náklady ​na řízení hradí obě strany rovným dílem +  * __rozhodce__ 
-  *__rozhodce__ +    Po neúspěšném řízení se zprostředkovatelem 
-      *po neúspěšném řízení se zprostředkovatelem +      * **Strany ​se na rozhodci však musí dohodnout**,​ jinak k zahájení řízení nedojde 
-      ***strany ​se na rozhodci však musí dohodnout**,​ jinak k zahájení řízení nedojde +      * Doručení rozhodnutí stranám do 15 dnů od zahájení řízení 
-      *doručení rozhodnutí stranám do 15 dnů od zahájení řízení +      * Rozhodnutí ​nahrazuje vůli stran a doručením rozhodnutí je kol. sml. uzavřena
-      *rozhodnutí ​nahrazuje vůli stran a doručením rozhodnutí je kolektivní smlouva ​uzavřena +
  
 ===== Prameny ===== ===== Prameny =====
   * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 561 - 568.   * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 561 - 568.
   * HŮRKA, Petr a kol. //Pracovní právo//. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2,​ s. 490 - 493.   * HŮRKA, Petr a kol. //Pracovní právo//. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2,​ s. 490 - 493.
 +{{template>​pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​navigace}}
 +
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code