Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


38. Kolektivní spory

 • Spor = střet protichůdných názorů min. dvou subjektů
 • Spor v právním slova smyslu = střet názorů nositelů práv a povinností z konkrétních pr. vztahů, kdy alespoň jeden vystupuje v pr. zájmu a ochrany svého subjektivního práva
  • Jednostranné pr. úkony mezi ZCem a ZLem jako výpověď, převedení na jinou práci nejsou pracovněpr. spory
  • Subjekty musí vystupovat k ochraně svých subjektivních práv
  • Např. řízení o neplatnosti výpovědi
 • Pracovněprávní spor = spor mezi subjekty PPV (spor mezi jednotlivými spolupracovníky nelze nazvat pracovněpr. sporem)
  • Musí se jednat čistě o spor na základě PPV, např. spor týkající se dávek nemocenského zabezpečení není pracovněpr. sporem
  • Např. spor o náhradu mzdy, platbu, odměny z dohod konaných mimo pr. poměr při dočasné pracovní neschopnosti
 • Spor ve vlastním slova smyslu vzniká až v okamžiku, kdy se ochrana subjektivního práva uplatní předepsanou formou před státním nebo jiný orgánem, který je oprávněn střet projednat
 • Střet názorů nositelů práv a povinností konkrétního PPV, kdy alespoň jeden subjekt uplatní ochranu svého subjektivního práva z daného PPV předepsanou formou před orgánem, který je oprávněn toto projednat a ukončit rozhodnutím nebo schválením smíru

Druhy pracovněprávních sporů

 • Individuální
  • Spory z individuálních prac. vztahů, spory mezi ZLem a ZCem o nároky vzniklé z PPV (řeší je obecné soudy, viz OPP)
 • Kolektivní
  • Spory z kolektivních prac. vztahů, spory mezi ZLem a kolektivem pracovníků, zastoupeným odborovými orgány
  • Spor s radami ZC sem nepatří, neboť rada nemá právní subjektivitu

Kolektivní spory

 • § 10 zák. č. 2/1991 o kolektivním vyjednávání
 • „Kolektivní spory podle tohoto zákona jsou spory o uzavření kolektivní smlouvy a spory o plnění závazků kolektivní smlouvy, ze kterých nevznikají nároky jednotlivých zaměstnanců.“
 • Řízení se zprostředkovatelem § 11 a 12, s rozhodcem § 13
 • Spory o uzavření kol. sml. → nejde zde o ochranu subjektivního práva, nejedná se o právní spor, ale pro svou závažnost je podrobně upraven zák. o kolektivním vyjednávání

Spory o plnění závazků kolektivní smlouvy

 • Řeší se prostřednictvím zprostředkovatelů a rozhodců
 • Jedná se o spor mezi odbory a ZLi o závazky, které pro ně z kol. sml. vyplývají
 • Zprostředkovatel
  • Strany si jej mohou zvolit (jakákoliv FO způsobilá k pr. úkonům nebo PO, pokud souhlasí), když se nedohodnou, určí jej MPSV na návrh jedné ze stran ze seznamu vedeného ministerstvem
  • Nerozhoduje spor, sdělí návrh na řešení
  • Strany návrh akceptují nebo ne
  • Náklady na řízení hradí obě strany rovným dílem
  • Zpravidla do 20 dnů, pokud se strany nedohodnou jinak
 • Rozhodce
  • Po neúspěšném řízení se zprostředkovatelem
  • Pravomoc ve věci rozhodnout
  • Strany si jej mohou zvolit, ale pouze plnoletý občan způsobilý k pr. úkonům zapsaný v seznamu zprostředkovatelů a rozhodců MPSV, když se nedohodnou, určí rozhodce MPSV
  • Doručení rozhodnutí stranám do 15 dnů od zahájení řízení
  • Strany mají možnost podat do 15 dnů od doručení návrh na zrušení rozhodnutí
   • Rozhoduje krajský soud usnesením (je nepřípustné odvolání a obnova řízení) § 14 (1)
   • Zruší nebo změní napadené rozhodnutí, jestliže je v rozporu s právními předpisy nebo kolektivními smlouvami

Spory o uzavření kolektivní smlouvy

 • Řeší se prostřednictvím zprostředkovatele nebo rozhodce
 • Jako krajní prostředek lze použít stávku nebo výluku - viz ot. 39. Právo na stávku, výluka
 • Neexistuje povinnost uzavřít kol. sml., ale její uzavření je v tomto případě výrazem sociálního smíru
 • Povinnost zahájit jednání o uzavření nové kol. sml. min. 60 dní před skončením platnosti té stávající (zák. o kolektivním vyjednávání)
 • Zprostředkovatel
  • Strany si jej mohou zvolit, když se nedohodnou (nejdříve však po 60 dnech od předložení návrhu na uzavření kol. sml.), určí jej na návrh jedné strany MPSV ze seznamu vedeného ministerstvem
  • Náklady na řízení hradí obě strany rovným dílem
 • rozhodce
  • Po neúspěšném řízení se zprostředkovatelem
   • Strany se na rozhodci však musí dohodnout, jinak k zahájení řízení nedojde
   • Doručení rozhodnutí stranám do 15 dnů od zahájení řízení
   • Rozhodnutí nahrazuje vůli stran a doručením rozhodnutí je kol. sml. uzavřena

Prameny

 • BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6, s. 561 - 568.
 • HŮRKA, Petr a kol. Pracovní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2, s. 490 - 493.

Navigace

Skupina A
1. Pojem, vymezení a obsah pracovního práva | 2. Postavení pracovního práva v systému práva | 3. Vztah pracovního a občanského práva | 4. Mezinárodní prvek v pracovním právu | 5. Evropské pracovní právo | 6. Prameny pracovního práva | 7. Vznik a vývoj pracovního práva | 8. Základní zásady pracovněprávních vztahů a jejich význam | 9. Ochranná funkce pracovního práva v její projevy v právní úpravě | 10. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu | 11. Pracovněprávní vztahy a jejich prvky | 12. Právní skutečnosti v pracovním právu | 13. Počítání času; lhůty a doby v pracovním právu | 14. Smlouvy v pracovním právu | 15. Vady pracovněprávních úkonů a jejich právní následky | 16. Účastníci individuálních pracovněprávních vztahů, jejich jednání a zastoupení | 17. Účastníci kolektivních pracovněprávních vztahů | 18. Pojem a druhy pracovního poměru | 19. Vznik pracovního poměru | 20. Změna pracovního poměru | 21. Dočasné přidělení | 22. Skončení pracovního poměru | 23. Závazky v pracovněprávních vztazích | 24. Zajištění závazků z pracovněprávních vztahů | 25. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance | 26. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci | 27. Flexibilní formy výkonu práce | 28. Vysílání zaměstnanců k výkonu práce do zahraničí | 29. Osobní práva zaměstnance a jejich ochrana při realizaci činnosti zaměstnavatele | 30. Doručování písemnosti | 31. Přechod práva a povinností z pracovněprávních vztahů | 32. Další právní vztahy účasti na práci | 33. Pojetí odpovědnosti v pracovním právu | 34. Základní rozdíly v postavení zaměstnanců v podnikatelské a v nepodnikatelské sféře | 35. Agenturní zaměstnávání | 36. Principy kolektivního vyjednávání | 37. Formy kolektivních pracovněprávních vztahů | 38. Zástupci zaměstnanců v kolektivních pracovněprávních vztazích | 39. Postavení odborů a zaměstnavatele - sociální dialog | 40. Rada zaměstnanců, zástupce pro BOZP a jejich úloha v procesu informování a projednání | 41. Právo na práci a zabezpečení v nezaměstnanosti | 42. Kontrolní činnost v oblasti pracovního práva

Skupina B

1. Práva a povinnosti stran před vznikem pracovního poměru | 2. Pracovní smlouva a její náležitosti | 3. Jmenování na vedoucí pracovní místo a odvolání z (vzdání se) pracovního místa vedoucího zaměstnance | 4. Pracovní poměr na dobu určitou (sjednání, skončení a důsledky protiprávního sjednání) | 5. Zkušební doba (sjednání, skončení pracovního poměru ve zkušební době) | 6. Omezení další výdělečné činnosti zaměstnance (v době trvání a po skončení základního pracovněprávního vztahu) | 7. Převedení na jinou práci | 8. Pracovní cesta, cestovní náhrady a přeložení | 9. Rozvázání pracovního poměru výpovědí | 10. Dohoda o rozvázání pracovního poměru | 11. Okamžité zrušení pracovního poměru | 12. Omezení při rozvazování pracovního poměru | 13. Hromadné propouštění a povinnosti zaměstnavatele | 14. Plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům při skončení pracovního poměru | 15. Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho právní následky | 16. Vedoucí zaměstnanci a jejich práva a povinnosti | 17. Dohoda o pracovní činnosti | 18. Dohoda o provedení práce | 19. Délka pracovní doby a její rozvržení | 20. Konto pracovní doby | 21. Doba odpočinku a její druhy | 22. Práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost | 23. Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP | 24. Pracovní podmínky žen a mladistvých | 25. Postavení zaměstnanců se zdravotním postižením a uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením | 26. Odměňování v podnikatelské sféře | 27. Odměňování v nepodnikatelské sféře | 28. Překážky v práci na straně zaměstnance | 29. Překážky v práci na straně zaměstnavatele | 30. Dovolená | 31. Péče o zaměstnance | 32. Prohlubování a zvyšování kvalifikace | 33. Odpovědnost zaměstnance za škodu | 34. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu | 35. Odpovědnost za pracovní úraz a nemoc z povolání | 36. Přístup k nadnárodním informacím | 37. Obsah kolektivní smlouvy | 38. Kolektivní spory | 39. Právo na stávku, výluka | 40. Zprostředkování zaměstnání | 41. Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci | 42. Nástroje podpory zaměstnávání

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code