Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Toto je starší verze dokumentu!


35. Odpovědnost za pracovní úraz a nemoc z povolání

 • ZL, který škodu uhradil, má nárok na náhradu vůči všem ZLům, u nichž postižený ZC pracoval za podmínek, za nichž vzniká nemoc z povolání, kterou byl postižen, a to v rozsahu odpovídající době, po kterou pracoval u těchto ZLů za uvedených podmínek
 • Jedná se o odpovědnost za výsledek (škodnou událost) → předpokladem není porušení právní povinnosti
 • Řešeno přechodnými ustanoveními ZPr, neboť byl přijat zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců (266/2006 Sb.) – účinnost je však pravidelně odkládána
 • Nabytím účinnosti nového zákona o úrazovém pojištění se předpokládá zánik zvláštního druhu odpovědnosti za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání. Tento druh by měl být z pracovního práva převeden do systému sociálního zabezpečení. Jak to ale nakonec dopadne, je ve hvězdách

Předpoklady odpovědnosti zaměstnavatele

 • Škoda na straně zaměstnance (popř. pozůstalých)
 • Pracovní úraz nebo nemoc z povolání
 • Příčinná souvislost mezi pracovním úrazem (nemocí z povolání) a vznikem škody
 • § 380 (1) ZPr: porušení zdraví, které bylo ZCi způsobeno při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním nezávisle na jeho vůli, krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů = pracovní úraz
 • § 380 (2) ZPr: také úraz, který ZC utrpěl pro plnění pracovních úkolů
 • Nemocemi z povolání jsou nemoci, které jsou zahrnuty v seznamu nemocí z povolání (nařízení vlády č. 290/1995), jestliže vznikly za podmínek v něm uvedených
 • Jako nemoc z povolání se odškodňuje i nemoc vzniklá před jejím zařazením do seznamu, a to od jejího zařazení a za dobu nejvýše 3 let před jejím zařazením do seznamu
 • Úraz - odpovídá ZL, u něhož byl ZC v době úrazu v prac. poměru
 • Nemoc z povolání – odpovídá ZL, u něhož pracoval před jejím zjištěním v prac. poměru za podmínek, v nichž vzniká nemoc z povolání, kterou byl postižen
 • Odpovědnost za výsledek = ZL je povinen nahradit škodu, i když dodržel povinnosti vyplývající z právních předpisů k zajištění BOZP
 • Zaměstnavatel se může odpovědnosti zprostit zcela, prokáže-li, že:
  • Škoda byla způsobena tím, že postižený ZC svým zaviněním porušil právní nebo ostatní předpisy k zajištění BOZP, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány, nebo
  • Škodu si přivodil postižený ZC svou opilostí nebo v důsledku zneužití jiných návykových látek a ZL nemohl škodě zabránit
   • Aby se ZL zprostil odpovědnosti zcela, musí být uvedené skutečnosti jedinou příčinou škody
   • ZL se zprostí odpovědnosti zčásti, prokáže-li, že:
    • Postižený ZC porušil svým zaviněním právní nebo ostatní předpisy nebo pokyny k zajištění BOZP, ačkoliv s nimi byl řádným způsobem seznámen, a že toto porušení bylo jednou z příčin škody
    • Jednou z příčin byla opilost ZC nebo užití jiných návykových látek
    • ZCi vznikla škoda proto, že si počínal v rozporu s obvyklým způsobem chování tak, že je zřejmé, že ač neporušil právní nebo ostatní předpisy nebo pokyny k zajištění BOZP, jednal lehkomyslně a musel si být vzhledem ke své kvalifikaci vědom, že si může přivodit újmu na zdraví (v těchto případech ZL hradí alespoň 1/3 škody), za lehkomyslné jednání nelze považovat běžnou neopatrnost a jednání vyplývající z rizika práce
    • ZL se nemůže zprostit odpovědnosti, utrpěl-li ZC prac. úraz při odvrácení škody hrozící tomuto ZLi (pokud ZC tento stav úmyslně nevyvolal)
 • V rozsahu, ve kterém zaměstnavatel odpovídá, je povinen poskytnou náhradu za:
  • Ztrátu na výdělku
   • Jednak za dobu pracovní neschopnosti (činí rozdíl mezi průměrným výdělkem ZCe před vznikem škody způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a plnou výší náhrady mzdy nebo platu plněnou z nemocenského) a jednak po ukončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity nebo částečné invalidity (poskytuje se ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem po pracovním úrazu nebo nemoci z povolání s připočtením případného invalidního či částečně invalidního důchodu poskytovaného z téhož důvodu)
   • Přísluší ZCi po skončení pracovní neschopnosti nejdéle do konce kalendářního měsíce, ve kterém dovršil 65 let věku, nebo do data přiznání starobního důchodu z důchodového pojištění
  • Bolest a ztížení společenského uplatnění
  • Účelně vynaložené náklady spojené s léčením
  • Věcnou škodu
 • Pokud zaměstnanec vlivem tohoto zemře, je ZL povinen (§ 375 ZPr) v rozsahu své odpovědnosti poskytovat:
  • Náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením
  • Náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem
  • Náhradu nákladů na výživu pozůstalých (ti, kterým ZC výživu poskytoval nebo byl povinen poskytovat)
  • Jednorázové odškodnění pozůstalých (nezaopatřenému dítěti přísluší ve výši nejméně 240 000 Kč, stejně jako pozůstalému manželovi)
  • Náhradu věcné škody
 • § 205d ZPr – institut zákonného pojištění odpovědnosti ZLe za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
 • Z důvodu vzniku malých a středních ZLů – takoví by nemuseli být ekonomicky dostatečně silní, aby mohli nahradit škody – to by ohrožovalo jak plnění ve prospěch ZCů, tak ekonomicky i ZLe
 • Z tohoto důvodu zákon přenáší riziko na pojišťovnu formou zákonného pojištění (každý ZL zaměstnávající alespoň jednoho ZCe) – to se nevztahuje na ZLe, kteří mají podle zákona postavení organizační složky státu
 • Pokud při zániku ZLe nepřejdou práva a povinnosti z PPV na jiného, má poškozený (pozůstalý) právo přímo vůči pojišťovně, aby mu škodu nahradila v rozsahu, v jakém mu byl povinen nahradit sám pojištěný ZL

Prameny

 • BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6, s. 415 - 418.
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code