Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-35 [2012/12/19 11:34]
Petr Veselý
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-35 [2013/01/03 14:31]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== 35. Odpovědnost za pracovní úraz a nemoc z povolání ====== 
-  * Obecně viz ot. [[pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​skupina-ii:​otazka-34|]] a [[pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​skupina-i:​otazka-33|]] 
  
-  * ZL, který škodu uhradil, má nárok na náhradu vůči všem ZLům, u nichž postižený ZC pracoval za podmínek, za nichž vzniká nemoc z povolání, kterou byl postižen, a to v rozsahu odpovídající době, po kterou pracoval u těchto ZLů za uvedených podmínek 
-  * Jedná se o odpovědnost za výsledek (škodnou událost) → předpokladem není porušení právní povinnosti 
-  * Řešeno přechodnými ustanoveními ZPr, neboť byl přijat zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců (266/2006 Sb.) – účinnost je však pravidelně odkládána 
-  * Nabytím účinnosti nového zákona o úrazovém pojištění se předpokládá zánik zvláštního druhu odpovědnosti za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání. Tento druh by měl být z pracovního práva převeden do systému sociálního zabezpečení. Jak to ale nakonec dopadne, je ve hvězdách 
- 
-===== Předpoklady odpovědnosti zaměstnavatele ===== 
-  * **Škoda na straně zaměstnance** (popř. pozůstalých) 
-  * **Pracovní úraz nebo nemoc z povolání** 
-  * **Příčinná souvislost** mezi pracovním úrazem (nemocí z povolání) a vznikem škody 
-  * **§ 380 (1) ZPr:** porušení zdraví, které bylo ZCi způsobeno při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním nezávisle na jeho vůli, krátkodobým,​ náhlým a násilným působením zevních vlivů = **pracovní úraz** 
-  * **§ 380 (2) ZPr:** také úraz, který ZC utrpěl pro plnění pracovních úkolů 
-  * **Nemocemi z povolání** jsou nemoci, které jsou zahrnuty v seznamu nemocí z povolání (nařízení vlády č. 290/1995), jestliže vznikly za podmínek v něm uvedených 
-  * Jako nemoc z povolání se odškodňuje i nemoc vzniklá před jejím zařazením do seznamu, a to od jejího zařazení a za dobu __nejvýše 3 let__ před jejím zařazením do seznamu 
-  * **Úraz** - odpovídá ZL, u něhož byl ZC v době úrazu v prac. poměru 
-  * **Nemoc z povolání** – odpovídá ZL, u něhož pracoval před jejím zjištěním v prac. poměru za podmínek, v nichž vzniká nemoc z povolání, kterou byl postižen 
-  * **Odpovědnost za výsledek** = ZL je povinen nahradit škodu, i když dodržel povinnosti vyplývající z právních předpisů k zajištění BOZP 
-  * **__Zaměstnavatel se může odpovědnosti zprostit zcela, prokáže-li,​ že__:** 
-    * Škoda byla způsobena tím, že postižený ZC svým zaviněním porušil právní nebo ostatní předpisy k zajištění BOZP, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány,​ nebo 
-    * Škodu si přivodil postižený ZC svou opilostí nebo v důsledku zneužití jiných návykových látek a ZL nemohl škodě zabránit 
-      * Aby se ZL zprostil odpovědnosti zcela, musí být uvedené skutečnosti jedinou příčinou škody 
-      * ZL se zprostí odpovědnosti zčásti, prokáže-li,​ že: 
-        * Postižený ZC porušil svým zaviněním právní nebo ostatní předpisy nebo pokyny k zajištění BOZP, ačkoliv s nimi byl řádným způsobem seznámen, a že toto porušení bylo jednou z příčin škody 
-        * Jednou z příčin byla opilost ZC nebo užití jiných návykových látek 
-        * ZCi vznikla škoda proto, že si počínal v rozporu s obvyklým způsobem chování tak, že je zřejmé, že ač neporušil právní nebo ostatní předpisy nebo pokyny k zajištění BOZP, jednal lehkomyslně a musel si být vzhledem ke své kvalifikaci vědom, že si může přivodit újmu na zdraví (v těchto případech ZL hradí alespoň 1/3 škody), za lehkomyslné jednání nelze považovat běžnou neopatrnost a jednání vyplývající z rizika práce 
-        * ZL se nemůže zprostit odpovědnosti,​ utrpěl-li ZC prac. úraz při odvrácení škody hrozící tomuto ZLi (pokud ZC tento stav úmyslně nevyvolal) 
-  * __**V rozsahu, ve kterém zaměstnavatel odpovídá, je povinen poskytnou náhradu za**:__ 
-    * **Ztrátu na výdělku** ​ 
-      * Jednak za dobu pracovní neschopnosti (činí rozdíl mezi průměrným výdělkem ZCe před vznikem škody způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a plnou výší náhrady mzdy nebo platu plněnou z nemocenského) a jednak po ukončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity nebo částečné invalidity (poskytuje se ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem po pracovním úrazu nebo nemoci z povolání s připočtením případného invalidního či částečně invalidního důchodu poskytovaného z téhož důvodu) 
-      * Přísluší ZCi po skončení pracovní neschopnosti nejdéle do konce kalendářního měsíce, ve kterém dovršil 65 let věku, nebo do data přiznání starobního důchodu z důchodového pojištění 
-    * **Bolest a ztížení společenského uplatnění** ​ 
-    * **Účelně vynaložené náklady spojené s léčením** 
-    * **Věcnou škodu** 
-  * __Pokud zaměstnanec vlivem tohoto **zemře**__,​ je ZL povinen (§ 375 ZPr) v rozsahu své odpovědnosti poskytovat: 
-    * **Náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením** 
-    * **Náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem** 
-    * **Náhradu nákladů na výživu pozůstalých** (ti, kterým ZC výživu poskytoval nebo byl povinen poskytovat) 
-    * **Jednorázové odškodnění pozůstalých** (nezaopatřenému dítěti přísluší ve výši nejméně 240 000 Kč, stejně jako pozůstalému manželovi) 
-    * **Náhradu věcné škody** 
-  * § 205d ZPr – institut zákonného pojištění odpovědnosti ZLe za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 
-  * Z důvodu vzniku malých a středních ZLů – takoví by nemuseli být ekonomicky dostatečně silní, aby mohli nahradit škody – to by ohrožovalo jak plnění ve prospěch ZCů, tak ekonomicky i ZLe 
-  * Z tohoto důvodu zákon přenáší riziko na pojišťovnu formou zákonného pojištění (každý ZL zaměstnávající alespoň jednoho ZCe) – to se nevztahuje na ZLe, kteří mají podle zákona postavení organizační složky státu 
-  * Pokud při zániku ZLe nepřejdou práva a povinnosti z PPV na jiného, má poškozený (pozůstalý) právo přímo vůči pojišťovně,​ aby mu škodu nahradila v rozsahu, v jakém mu byl povinen nahradit sám pojištěný ZL 
- 
-===== Prameny ===== 
-  * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 415 - 418. 
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code