Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-34 [2012/12/18 22:45]
Petr Veselý
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-34 [2013/01/03 14:31]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== 34. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu ====== 
  
-  * Obecně k pojmu odpovědnosti viz otázka [[pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​skupina-i:​otazka-33|]] 
-  * Na rozdíl od odpovědnosti zaměstnance za škodu je preventivně výchovná funkce nahrazena jednoznačně reparační funkcí s cílem nahradit zaměstnanci plném rozsahu škodu, kterou utrpěl při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. 
-  * Je vždy objektivní - to platí i o obecné odpovědnosti zaměstnavatele za škodu (narozdíl od OZ - obecná odpovědnost za škodu je subjektivní) 
-  * Nelze zde hovořit o škůdci, protože odpovědný subjekt nemusí být totožný s tím subjektem, který škodu způsobil 
-  * Zaměstnavatel je povinen hradit zaměstnanci skutečnou škodu, a to v penězích, pokud škodu neodčiní uvedením v předešlý stav 
-  * Je-li škoda způsobena úmyslně, může zaměstnanec požadovat i náhradu jiné škody 
-  * Náhradu za ztrátu na výdělku vyplácí zaměstnavatel pravidelně jednou měsíčně 
-  * Pokud zaměstnavatel prokáže, že škodu zavinil také poškozený zaměstnanec,​ jeho odpovědnost se poměrně omezí (zvláštní úprava platí při odpovědnosti za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání) 
-  * Zaměstnavatel má nárok na náhradu vůči tomu, kdo poškozenému za takovou škodu odpovídá podle občanského zákoníku 
-  * Lze rozlišovat následující druhy odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci podle zákoníku práce: ​ 
-    * Obecná odpovědnost zaměstnavatele za škodu 
-    * Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání (viz otázka [[pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​skupina-ii:​otazka-35|]]) 
-    * Odpovědnost za škodu na odložených věcech 
-    * Odpovědnost za škodu vzniklou zaměstnanci při odvracení škody ​ 
- 
-===== 1. Obecná odpovědnost za škodu ===== 
- 
-  * § 265 odst. 1 ZPr 
-  * **Předpokladem obecné odpovědnosti:​** 
-    - **Vznik škody** na straně zaměstnance **při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním** (pojmy viz ot. č. [[pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​skupina-ii:​otazka-33|]] ​ 
-    - **Porušení právních povinností** (popř. úmyslné jednání proti dobrým mravům) ze strany kohokoliv (tj. i třetích osob) 
-    - **Příčinná souvislost** mezi vznikem škody a porušením právních povinností 
- 
-  * Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci též za škodu, která mu vznikla mimo plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, pokud tuto škodu způsobili porušením právních povinností v rámci plnění úkolů zaměstnavatele zaměstnanci jednající jeho jménem. Ke škodě zde nemusí dojít při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi ze strany poškozeného zaměstnance. 
-  * Z odpovědnosti jsou vyňaty škody na dopravním prostředku,​ kterého Zec použil při plnění prac. úkolů (př. osobním automobilu zaměstnance),​ podobně také vlastní nářadí, zařízení nebo předmětů zaměstnance 
-  * Odpovědnosti za škodu na zdraví – NEJDE-LI o pracovní úraz nebo nemoc z povolání, pak se jedná o specifický typ odpovědnosti zaměstnavatele,​ který stanoví, že předpoklady odpovědnosti jsou posuzovány podle ustanovení obecné odpovědnosti,​ avšak pro způsob a rozsah náhrady škody platí ustanovení o pracovních úrazech 
- 
-===== 2. Odpovědnost za škodu na odložených věcech (§267) ===== 
- 
- 
-  * Zaměstnavatel odpovídá za škodu na věcech, které se obvykle nosí do práce a které si u tohoto zaměstnavatele zaměstnanec odložil při plnění pracovních úkolů nebo v přímě souvislosti s ním na místě k tomu určeném nebo obvyklém 
-  * Za věci, které se obvykle do práce nenosí a které zaměstnavatel nepřevzal do zvláštní úschovy, odpovídá zaměstnavatel jen do částky 10 000 Kč 
-  * Pokud by škoda byla způsobena jiným zaměstnancem zaměstnavatele,​ nebo převzal-li je do zvláštní úschovy, hradí škodu bez omezení 
-  * Nárok zaniká, pokud o škodě zaměstnanec neuvědomí zaměstnavatele nejpozději 15 dnů ode dne, kdy se o škodě dozvěděl 
- 
-===== 3. Odpovědnost při odvracení škody (§266) ===== 
- 
- 
-  * Nárok Zce na náhradu způsobené škody, jakož i na náhradu účelně vynaložených nákladů, jestliže škoda nevznikla úmyslným jednáním zaměstnance a počínal si přitom způsobem přiměřeným okolnostem ​ 
- 
-===== Prameny ===== 
-  * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 412 - 418. 
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code