Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-34 [2012/12/18 13:59]
Ondřej Hula [3. Odpovědnost při odvracení škody]
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-34 [2012/12/19 10:53]
Petr Veselý
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== 34. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu ====== ====== 34. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu ======
- +  ​* Obecně k pojmu odpovědnosti viz ot. [[pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​skupina-i:​otazka-33|]] 
-  ​* Obecně k pojmu odpovědnosti viz otázka ​[[pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​skupina-i:​otazka-33|]] +  * Na rozdíl od odpovědnosti ​ZCe za škodu je preventivně výchovná funkce nahrazena jednoznačně reparační funkcí s cílem nahradit ​ZCi plném rozsahu škodu, kterou utrpěl při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním 
-  * Na rozdíl od odpovědnosti ​zaměstnance ​za škodu je preventivně výchovná funkce nahrazena jednoznačně reparační funkcí s cílem nahradit ​zaměstnanci ​plném rozsahu škodu, kterou utrpěl při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. +  * Je vždy objektivní - to platí i o obecné odpovědnosti ​ZLe za škodu (narozdíl ​od OZ - obecná odpovědnost za škodu je subjektivní)
-  * Je vždy objektivní - to platí i o obecné odpovědnosti ​zaměstnavatele ​za škodu (narozdíl ​obč. zák.stanová-obecná odpovědnost za škodku je subjektivní)+
   * Nelze zde hovořit o škůdci, protože odpovědný subjekt nemusí být totožný s tím subjektem, který škodu způsobil   * Nelze zde hovořit o škůdci, protože odpovědný subjekt nemusí být totožný s tím subjektem, který škodu způsobil
-  * Zaměstnavatel ​je povinen hradit ​zaměstnanci ​skutečnou škodu, a to v penězích, pokud škodu neodčiní uvedením v předešlý stav +  * ZL je povinen hradit ​ZCi skutečnou škodu, a to v penězích, pokud škodu neodčiní uvedením v předešlý stav 
-  * Je-li škoda způsobena úmyslně, může ​zaměstnanec ​požadovat i náhradu jiné škody +  * Je-li škoda způsobena úmyslně, může ​ZC požadovat i náhradu jiné škody 
-  * Náhradu za ztrátu na výdělku vyplácí ​zaměstnavatel ​pravidelně jednou měsíčně +  * Náhradu za ztrátu na výdělku vyplácí ​ZL pravidelně jednou měsíčně 
-  * Pokud zaměstnavatel ​prokáže, že škodu zavinil také odpovědný zaměstnanec, jeho odpovědnost se poměrně omezí (zvláštní úprava platí při odpovědnosti za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání) +  * Pokud ZL prokáže, že škodu zavinil také poškozený ZC, jeho odpovědnost se poměrně omezí (zvláštní úprava platí při odpovědnosti za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání) 
-  * Zaměstnavatel ​má nárok na náhradu vůči tomu, kdo poškozenému za takovou škodu odpovídá podle občanského zákoníku +  * ZL má nárok na náhradu vůči tomu, kdo poškozenému za takovou škodu odpovídá podle OZ 
-  * Lze rozlišovat následující druhy odpovědnosti ​zaměstnavatele ​za škodu způsobenou ​zaměstnanci ​podle zákoníku práce:  +  * Lze rozlišovat následující druhy odpovědnosti ​ZLe za škodu způsobenou ​ZCi podle ZPr:  
-    * Obecná odpovědnost ​zaměstnavatele ​za škodu +    * Obecná odpovědnost ​ZLe za škodu 
-    * Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání (viz otázka ​[[pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​skupina-ii:​otazka-35|]])+    * Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání (viz ot. [[pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​skupina-ii:​otazka-35|]])
     * Odpovědnost za škodu na odložených věcech     * Odpovědnost za škodu na odložených věcech
-    * Odpovědnost za škodu vzniklou ​zaměstnanci ​při odvracení škody ​+    * Odpovědnost za škodu vzniklou ​ZCi při odvracení škody ​
  
-===== 1. Obecná odpovědnost za škodu ===== +===== Obecná odpovědnost za škodu ===== 
- +  * § 265 (1ZPr
-  * § 265 odst. 1 ZPr+
   * **Předpokladem obecné odpovědnosti:​**   * **Předpokladem obecné odpovědnosti:​**
-    - Vznik škody na straně ​zaměstnance ​při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním +    - **Vznik škody** na straně ​ZCe **při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním** (pojmy viz ot. [[pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​skupina-ii:​otazka-33|]]) 
-    - Porušení právních povinností (popř. úmyslné jednání proti dobrým mravům) ze strany kohokoliv (tj. i třetích osob) +    - **Porušení právních povinností** (popř. úmyslné jednání proti dobrým mravům) ze strany kohokoliv (tj. i třetích osob) 
-    - Příčinná souvislost mezi vznikem škody a porušením právních povinností +    - **Příčinná souvislost** mezi vznikem škody a porušením právních povinností
- +
-  * Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci též za škodu, která mu vznikla mimo plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, pokud tuto škodu způsobili porušením právních povinností v rámci plnění úkolů zaměstnavatele zaměstnanci jednající jeho jménem +
-  * Z odpovědnosti jsou vyňaty škody na dopravním prostředku,​ kterého Zec použil při plnění prac. úkolů (př. osobním automobilu zaměstnance),​ podobně také vlastní nářadí, zařízení nebo předmětů zaměstnance +
-  * Odpovědnosti za škodu na zdraví – NEJDE-LI o pracovní úraz nebo nemoc z povolání, pak se jedná o specifický typ odpovědnosti zaměstnavatele,​ který stanoví, že předpoklady odpovědnosti jsou posuzovány podle ustanovení obecné odpovědnosti,​ avšak pro způsob a rozsah náhrady škody platí ustanovení o pracovních úrazech +
- +
-===== 2. Odpovědnost za škodu na odložených věcech ===== +
- +
- +
-  * Zaměstnavatel odpovídá za škodu na věcech, které se obvykle nosí do práce a které si u tohoto zaměstnavatele zaměstnanec odložil při plnění pracovních úkolů nebo v přímě souvislosti s ním na místě k tomu určeném nebo obvyklém +
-  * Za věci, které se obvykle do práce nenosí a které zaměstnavatel nepřevzal do zvláštní úschovy, odpovídá zaměstnavatel jen do částky 10 000 Kč +
-  * Pokud by škoda byla způsobena jiným zaměstnancem zaměstnavatele,​ nebo převzal-li je do zvláštní úschovy, hradí škodu bez omezení +
-  * Nárok zaniká, pokud o škodě zaměstnanec neuvědomí zaměstnavatele nejpozději 15 dnů ode dne, kdy se o škodě dozvěděl+
  
-===== 3Odpovědnost při odvracení ​škody ​=====+  * ZL odpovídá ZCi též za škodu, která mu vznikla mimo plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, pokud tuto škodu způsobili porušením právních povinností v rámci plnění úkolů ZLe ZCi jednající jeho jménemKe škodě zde tedy nemusí dojít ​při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi ze strany poškozeného ZCe 
 +  * Z odpovědnosti jsou vyňaty škody na dopravním prostředku,​ kterého ZC použil při plnění prac. úkolů (př. osobním automobilu zaměstnance),​ podobně také vlastní nářadí, zařízení nebo předmětů zaměstnance 
 +  * Odpovědnosti za škodu na zdraví – NEJDE-LI o pracovní úraz nebo nemoc z povolání, pak se jedná o specifický typ odpovědnosti ZLe, který stanoví, že předpoklady odpovědnosti jsou posuzovány podle ustanovení obecné odpovědnosti,​ avšak pro způsob a rozsah náhrady ​škody ​platí ustanovení o pracovních úrazech
  
 +===== Odpovědnost za škodu na odložených věcech (§ 267) =====
 +  * ZL odpovídá za škodu na věcech, které se obvykle nosí do práce a které si u tohoto ZLe ZC odložil při plnění pracovních úkolů nebo v přímě souvislosti s ním na místě k tomu určeném nebo obvyklém
 +  * Za věci, které se obvykle do práce nenosí a které ZL nepřevzal do zvláštní úschovy, odpovídá ZL jen do částky 10 000 Kč
 +  * Pokud by škoda byla způsobena jiným ZCem ZLe, nebo převzal-li je do zvláštní úschovy, hradí škodu bez omezení
 +  * Nárok zaniká, pokud o škodě ZC neuvědomí ZLe nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se o škodě dozvěděl
  
-  ​* Nárok ​Zce na náhradu způsobené škody, jakož i na náhradu účelně vynaložených nákladů, jestliže škoda nevznikla úmyslným jednáním ​zaměstnance ​a počínal si přitom způsobem přiměřeným okolnostem ​+===== Odpovědnost při odvracení škody (§ 266) ===== 
 +  ​* Nárok ​ZCe na náhradu způsobené škody, jakož i na náhradu účelně vynaložených nákladů, jestliže škoda nevznikla úmyslným jednáním ​ZCe a počínal si přitom způsobem přiměřeným okolnostem ​
  
 ===== Prameny ===== ===== Prameny =====
   * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 412 - 418.   * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 412 - 418.
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code