Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-34 [2012/12/18 13:59]
Ondřej Hula [3. Odpovědnost při odvracení škody]
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-34 [2012/12/18 22:45]
Petr Veselý
Řádek 3: Řádek 3:
   * Obecně k pojmu odpovědnosti viz otázka [[pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​skupina-i:​otazka-33|]]   * Obecně k pojmu odpovědnosti viz otázka [[pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​skupina-i:​otazka-33|]]
   * Na rozdíl od odpovědnosti zaměstnance za škodu je preventivně výchovná funkce nahrazena jednoznačně reparační funkcí s cílem nahradit zaměstnanci plném rozsahu škodu, kterou utrpěl při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.   * Na rozdíl od odpovědnosti zaměstnance za škodu je preventivně výchovná funkce nahrazena jednoznačně reparační funkcí s cílem nahradit zaměstnanci plném rozsahu škodu, kterou utrpěl při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.
-  * Je vždy objektivní - to platí i o obecné odpovědnosti zaměstnavatele za škodu (narozdíl ​obč. zák.stanová-obecná odpovědnost za škodku je subjektivní)+  * Je vždy objektivní - to platí i o obecné odpovědnosti zaměstnavatele za škodu (narozdíl ​od OZ - obecná odpovědnost za škodu je subjektivní)
   * Nelze zde hovořit o škůdci, protože odpovědný subjekt nemusí být totožný s tím subjektem, který škodu způsobil   * Nelze zde hovořit o škůdci, protože odpovědný subjekt nemusí být totožný s tím subjektem, který škodu způsobil
   * Zaměstnavatel je povinen hradit zaměstnanci skutečnou škodu, a to v penězích, pokud škodu neodčiní uvedením v předešlý stav   * Zaměstnavatel je povinen hradit zaměstnanci skutečnou škodu, a to v penězích, pokud škodu neodčiní uvedením v předešlý stav
   * Je-li škoda způsobena úmyslně, může zaměstnanec požadovat i náhradu jiné škody   * Je-li škoda způsobena úmyslně, může zaměstnanec požadovat i náhradu jiné škody
   * Náhradu za ztrátu na výdělku vyplácí zaměstnavatel pravidelně jednou měsíčně   * Náhradu za ztrátu na výdělku vyplácí zaměstnavatel pravidelně jednou měsíčně
-  * Pokud zaměstnavatel prokáže, že škodu zavinil také odpovědný ​zaměstnanec,​ jeho odpovědnost se poměrně omezí (zvláštní úprava platí při odpovědnosti za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání)+  * Pokud zaměstnavatel prokáže, že škodu zavinil také poškozený ​zaměstnanec,​ jeho odpovědnost se poměrně omezí (zvláštní úprava platí při odpovědnosti za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání)
   * Zaměstnavatel má nárok na náhradu vůči tomu, kdo poškozenému za takovou škodu odpovídá podle občanského zákoníku   * Zaměstnavatel má nárok na náhradu vůči tomu, kdo poškozenému za takovou škodu odpovídá podle občanského zákoníku
   * Lze rozlišovat následující druhy odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci podle zákoníku práce: ​   * Lze rozlišovat následující druhy odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci podle zákoníku práce: ​
Řádek 20: Řádek 20:
   * § 265 odst. 1 ZPr   * § 265 odst. 1 ZPr
   * **Předpokladem obecné odpovědnosti:​**   * **Předpokladem obecné odpovědnosti:​**
-    - Vznik škody na straně zaměstnance při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním +    - **Vznik škody** na straně zaměstnance ​**při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním** (pojmy viz ot. č. [[pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​skupina-ii:​otazka-33|]] ​ 
-    - Porušení právních povinností (popř. úmyslné jednání proti dobrým mravům) ze strany kohokoliv (tj. i třetích osob) +    - **Porušení právních povinností** (popř. úmyslné jednání proti dobrým mravům) ze strany kohokoliv (tj. i třetích osob) 
-    - Příčinná souvislost mezi vznikem škody a porušením právních povinností+    - **Příčinná souvislost** mezi vznikem škody a porušením právních povinností
  
-  * Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci též za škodu, která mu vznikla mimo plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, pokud tuto škodu způsobili porušením právních povinností v rámci plnění úkolů zaměstnavatele zaměstnanci jednající jeho jménem+  * Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci též za škodu, která mu vznikla mimo plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, pokud tuto škodu způsobili porušením právních povinností v rámci plnění úkolů zaměstnavatele zaměstnanci jednající jeho jménem. Ke škodě zde nemusí dojít při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi ze strany poškozeného zaměstnance.
   * Z odpovědnosti jsou vyňaty škody na dopravním prostředku,​ kterého Zec použil při plnění prac. úkolů (př. osobním automobilu zaměstnance),​ podobně také vlastní nářadí, zařízení nebo předmětů zaměstnance   * Z odpovědnosti jsou vyňaty škody na dopravním prostředku,​ kterého Zec použil při plnění prac. úkolů (př. osobním automobilu zaměstnance),​ podobně také vlastní nářadí, zařízení nebo předmětů zaměstnance
   * Odpovědnosti za škodu na zdraví – NEJDE-LI o pracovní úraz nebo nemoc z povolání, pak se jedná o specifický typ odpovědnosti zaměstnavatele,​ který stanoví, že předpoklady odpovědnosti jsou posuzovány podle ustanovení obecné odpovědnosti,​ avšak pro způsob a rozsah náhrady škody platí ustanovení o pracovních úrazech   * Odpovědnosti za škodu na zdraví – NEJDE-LI o pracovní úraz nebo nemoc z povolání, pak se jedná o specifický typ odpovědnosti zaměstnavatele,​ který stanoví, že předpoklady odpovědnosti jsou posuzovány podle ustanovení obecné odpovědnosti,​ avšak pro způsob a rozsah náhrady škody platí ustanovení o pracovních úrazech
  
-===== 2. Odpovědnost za škodu na odložených věcech =====+===== 2. Odpovědnost za škodu na odložených věcech ​(§267) ​=====
  
  
Řádek 36: Řádek 36:
   * Nárok zaniká, pokud o škodě zaměstnanec neuvědomí zaměstnavatele nejpozději 15 dnů ode dne, kdy se o škodě dozvěděl   * Nárok zaniká, pokud o škodě zaměstnanec neuvědomí zaměstnavatele nejpozději 15 dnů ode dne, kdy se o škodě dozvěděl
  
-===== 3. Odpovědnost při odvracení škody =====+===== 3. Odpovědnost při odvracení škody ​(§266) ​=====
  
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code