Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


34. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu

 • Obecně k pojmu odpovědnosti viz ot. 33. Pojetí odpovědnosti v pracovním právu
 • Na rozdíl od odpovědnosti ZCe za škodu je preventivně výchovná funkce nahrazena jednoznačně reparační funkcí s cílem nahradit ZCi plném rozsahu škodu, kterou utrpěl při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním
 • Je vždy objektivní - to platí i o obecné odpovědnosti ZLe za škodu (narozdíl od OZ - obecná odpovědnost za škodu je subjektivní)
 • Nelze zde hovořit o škůdci, protože odpovědný subjekt nemusí být totožný s tím subjektem, který škodu způsobil
 • ZL je povinen hradit ZCi skutečnou škodu, a to v penězích, pokud škodu neodčiní uvedením v předešlý stav
 • Je-li škoda způsobena úmyslně, může ZC požadovat i náhradu jiné škody
 • Náhradu za ztrátu na výdělku vyplácí ZL pravidelně jednou měsíčně
 • Pokud ZL prokáže, že škodu zavinil také poškozený ZC, jeho odpovědnost se poměrně omezí (zvláštní úprava platí při odpovědnosti za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání)
 • ZL má nárok na náhradu vůči tomu, kdo poškozenému za takovou škodu odpovídá podle OZ
 • Lze rozlišovat následující druhy odpovědnosti ZLe za škodu způsobenou ZCi podle ZPr:
  • Obecná odpovědnost ZLe za škodu
  • Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání (viz ot. 35. Odpovědnost za pracovní úraz a nemoc z povolání)
  • Odpovědnost za škodu na odložených věcech
  • Odpovědnost za škodu vzniklou ZCi při odvracení škody

Obecná odpovědnost za škodu

 • § 265 (1) ZPr
 • Předpokladem obecné odpovědnosti:
  1. Vznik škody na straně ZCe při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním (pojmy viz ot. 33. Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli)
  2. Porušení právních povinností (popř. úmyslné jednání proti dobrým mravům) ze strany kohokoliv (tj. i třetích osob)
  3. Příčinná souvislost mezi vznikem škody a porušením právních povinností
 • ZL odpovídá ZCi též za škodu, která mu vznikla mimo plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, pokud tuto škodu způsobili porušením právních povinností v rámci plnění úkolů ZLe ZCi jednající jeho jménem. Ke škodě zde tedy nemusí dojít při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi ze strany poškozeného ZCe
 • Z odpovědnosti jsou vyňaty škody na dopravním prostředku, kterého ZC použil při plnění prac. úkolů (př. osobním automobilu zaměstnance), podobně také vlastní nářadí, zařízení nebo předmětů zaměstnance
 • Odpovědnosti za škodu na zdraví – NEJDE-LI o pracovní úraz nebo nemoc z povolání, pak se jedná o specifický typ odpovědnosti ZLe, který stanoví, že předpoklady odpovědnosti jsou posuzovány podle ustanovení obecné odpovědnosti, avšak pro způsob a rozsah náhrady škody platí ustanovení o pracovních úrazech

Odpovědnost za škodu na odložených věcech (§ 267)

 • ZL odpovídá za škodu na věcech, které se obvykle nosí do práce a které si u tohoto ZLe ZC odložil při plnění pracovních úkolů nebo v přímě souvislosti s ním na místě k tomu určeném nebo obvyklém
 • Za věci, které se obvykle do práce nenosí a které ZL nepřevzal do zvláštní úschovy, odpovídá ZL jen do částky 10 000 Kč
 • Pokud by škoda byla způsobena jiným ZCem ZLe, nebo převzal-li je do zvláštní úschovy, hradí škodu bez omezení
 • Nárok zaniká, pokud o škodě ZC neuvědomí ZLe nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se o škodě dozvěděl

Odpovědnost při odvracení škody (§ 266)

 • Nárok ZCe na náhradu způsobené škody, jakož i na náhradu účelně vynaložených nákladů, jestliže škoda nevznikla úmyslným jednáním ZCe a počínal si přitom způsobem přiměřeným okolnostem

Prameny

 • BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6, s. 412 - 418.

Navigace

Skupina A
1. Pojem, vymezení a obsah pracovního práva | 2. Postavení pracovního práva v systému práva | 3. Vztah pracovního a občanského práva | 4. Mezinárodní prvek v pracovním právu | 5. Evropské pracovní právo | 6. Prameny pracovního práva | 7. Vznik a vývoj pracovního práva | 8. Základní zásady pracovněprávních vztahů a jejich význam | 9. Ochranná funkce pracovního práva v její projevy v právní úpravě | 10. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu | 11. Pracovněprávní vztahy a jejich prvky | 12. Právní skutečnosti v pracovním právu | 13. Počítání času; lhůty a doby v pracovním právu | 14. Smlouvy v pracovním právu | 15. Vady pracovněprávních úkonů a jejich právní následky | 16. Účastníci individuálních pracovněprávních vztahů, jejich jednání a zastoupení | 17. Účastníci kolektivních pracovněprávních vztahů | 18. Pojem a druhy pracovního poměru | 19. Vznik pracovního poměru | 20. Změna pracovního poměru | 21. Dočasné přidělení | 22. Skončení pracovního poměru | 23. Závazky v pracovněprávních vztazích | 24. Zajištění závazků z pracovněprávních vztahů | 25. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance | 26. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci | 27. Flexibilní formy výkonu práce | 28. Vysílání zaměstnanců k výkonu práce do zahraničí | 29. Osobní práva zaměstnance a jejich ochrana při realizaci činnosti zaměstnavatele | 30. Doručování písemnosti | 31. Přechod práva a povinností z pracovněprávních vztahů | 32. Další právní vztahy účasti na práci | 33. Pojetí odpovědnosti v pracovním právu | 34. Základní rozdíly v postavení zaměstnanců v podnikatelské a v nepodnikatelské sféře | 35. Agenturní zaměstnávání | 36. Principy kolektivního vyjednávání | 37. Formy kolektivních pracovněprávních vztahů | 38. Zástupci zaměstnanců v kolektivních pracovněprávních vztazích | 39. Postavení odborů a zaměstnavatele - sociální dialog | 40. Rada zaměstnanců, zástupce pro BOZP a jejich úloha v procesu informování a projednání | 41. Právo na práci a zabezpečení v nezaměstnanosti | 42. Kontrolní činnost v oblasti pracovního práva

Skupina B

1. Práva a povinnosti stran před vznikem pracovního poměru | 2. Pracovní smlouva a její náležitosti | 3. Jmenování na vedoucí pracovní místo a odvolání z (vzdání se) pracovního místa vedoucího zaměstnance | 4. Pracovní poměr na dobu určitou (sjednání, skončení a důsledky protiprávního sjednání) | 5. Zkušební doba (sjednání, skončení pracovního poměru ve zkušební době) | 6. Omezení další výdělečné činnosti zaměstnance (v době trvání a po skončení základního pracovněprávního vztahu) | 7. Převedení na jinou práci | 8. Pracovní cesta, cestovní náhrady a přeložení | 9. Rozvázání pracovního poměru výpovědí | 10. Dohoda o rozvázání pracovního poměru | 11. Okamžité zrušení pracovního poměru | 12. Omezení při rozvazování pracovního poměru | 13. Hromadné propouštění a povinnosti zaměstnavatele | 14. Plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům při skončení pracovního poměru | 15. Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho právní následky | 16. Vedoucí zaměstnanci a jejich práva a povinnosti | 17. Dohoda o pracovní činnosti | 18. Dohoda o provedení práce | 19. Délka pracovní doby a její rozvržení | 20. Konto pracovní doby | 21. Doba odpočinku a její druhy | 22. Práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost | 23. Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP | 24. Pracovní podmínky žen a mladistvých | 25. Postavení zaměstnanců se zdravotním postižením a uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením | 26. Odměňování v podnikatelské sféře | 27. Odměňování v nepodnikatelské sféře | 28. Překážky v práci na straně zaměstnance | 29. Překážky v práci na straně zaměstnavatele | 30. Dovolená | 31. Péče o zaměstnance | 32. Prohlubování a zvyšování kvalifikace | 33. Odpovědnost zaměstnance za škodu | 34. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu | 35. Odpovědnost za pracovní úraz a nemoc z povolání | 36. Přístup k nadnárodním informacím | 37. Obsah kolektivní smlouvy | 38. Kolektivní spory | 39. Právo na stávku, výluka | 40. Zprostředkování zaměstnání | 41. Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci | 42. Nástroje podpory zaměstnávání

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code