Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Toto je starší verze dokumentu!


33. Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

 • Upraveno v ZP §250 - 264
 • Odpovědnost za zavinění, ZC odpovídá ve většině případů pouze omezeně, což odráží ochrannou funkci pracovního práva. Důvodem omezeného rozsahu náhrady škody je alimentační funkce mzdy - u škod způsobených z nedbalosti není možné, aby byla náhradou škody ohrožena existence zaměstnance. U zaměstnance se také akcentuje především prevenční funkce náhrady škody.
 • Výši náhrady škody určuje ZL; pokud ZC uzná závazek nahradit škodu, musí ZL výši požadované náhrady škody a obsah dohody o způsobu její úhrady (u škod přesahujících částku 1.000 Kč)projednat s odbory; pokud bude škoda placena z výdělku ZC, srážky nemohou být vyšší, než stanoví zákon v jiných případech (př. exekutor), tzn. minimum musí zůstat; pokud nedojde k dohodě o náhradě škody, ZL musí náhradu škody uplatnit v řízení před soudem. (Zákaz postoupení pohledávky z pracovněprávních vztahů třetí osobě!)
 • Byla-li škoda způsobena také porušením povinností ze strany ZL, odpovědnost ZC se poměrně omezí
 • To zda jde o pracovněprávní odpovědnost je rozhodné to, zda je zde pracovněprávní vztah a zda je zde souvislost s plněním pracovních úkonů.
 • Plnění pracovních úkolů (§273):
 • Plnění pracovních úkolů je:
 1. Výkon pracovních povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu (to co je obsahem závazku zaměstnance)
 2. Jiná činnost vykonávaná na příkaz zaměstnavatele (pokud zaměstnavatel přikáže konat něco mimo jeho závazek a zaměstnanec to vykoná)
 3. Činnost, která je předmětem pracovní cesty bez zřetele k tomu zda jde o činnost, ke které se zaměstnanec zavázal v pracovní smlouvě nebo kterou mu zaměstnavatel přikázal vykonávat
 4. Činnosti vykonávané pro zaměstnavatele na popud odborů, rada zaměstnanců nebo zástupce pro oblast BOZP nebo jiných zaměstnanců.
 5. Dále činnost, kterou zaměstnanec koná z vlastní iniciativy a to za předpokladu že nevykonává činnost, ke které potřebuje zvláštní oprávnění nebo že tak činní přes výslovný zákaz zaměstnavatele
 6. Dobrovolná výpomoc organizovaná zaměstnavatelem
 • Přímá souvislost s plněním pracovních úkolů (§274)
 1. Úkony potřebné k výkonu práce (např. pohyb zaměstnance po areálu)
 2. Úkony obvyklé před a po výkonu práce
 3. úkony obvyklé v době přestávky na jídlo a oddech to tehdy kdy jsou konány v objektu zaměstnavatele, vyšetření ve zdravotnických zařízeních prováděných na příkaz zaměstnavatele nebo v souvislosti s výkonem noční práce, ošetření při první pomoci a cesta k nim a zpět. Takovými úkony však nejsou cesta do práce a zpět, stravování, vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení ani cesta k nim a zpět, pokud není konána v objektu zaměstnavatele.
 4. Školení zaměstnanců organizované zaměstnavatelem nebo odbory pokud se jím sleduje zvýšení odborné připravenosti zaměstnanců. Není to cesta do zaměstnání a zpět, stravování či ošetření ve zdravotnickém zařízení pokud nejsou vykonávány v objektu zaměstnavatele.

Druhy odpovědnosti:

1. Obecná odpovědnost (§250)

 • Škoda způsobená zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů
 • Nutné předpoklady: vznik škody na straně ZL + porušení právních povinností ze strany ZC(odpovídá i ZC, který škodu způsobil úmyslným jednáním proti dobrým mravům) + příčinná souvislost mezi škodou a porušením povinností + zavinění zaměstnance (úmysl či nedbalost)
 • Dělená odpovědnost = pokud je škoda způsobená více ZC, každý odpovídá dle míry svého zavinění(nikoliv solidárně)
 • Výjimka z odpovědnosti: škoda způsobená při odvracení škody hrozící zaměstnavateli, nebezpečí přímo hrozící životu/zdraví nebo jestliže tento stav sám úmyslně nevyvolal a počínal si způsobem přiměřeným okolnostem (251 odst.2)
 • Omezená výše náhrady škody: nesmí přesáhnout částku rovnající se 4,5 násobku průměrného měsíčního platu (výpočet z průměru výdělků za předchozí kalendářní ¼ roku); omezení neplatí: A) škoda způsobena pod vlivem návykové látky, B) při úmyslně spáchané škodě může ZL navíc požadovat i náhradu ušlého zisku
 • Z důvodu zvláštního zřetele hodných může soud náhradu škody přiměřeně snížit (i pod hranici 4,5 násobku průměrného platu)
 • Odpovědnost ZC musí prokázat ZL

2. Odpovědnost za nesplnění povinností k odvrácení škody (§251) tzn. lhostejný ZC

 • ZC neupozorní vedoucího ZC na hrozící škodu či proti ní nezakročí (tj. nesplnil prevenční povinnost), ačkoliv by ke škodě jinak nedošlo = ZL může požadovat, aby se daný ZC podílel na náhradě škody
 • Nutné předpoklady: vznik škody na straně ZL + porušení prevenční povinnosti upozornit (zakročit) na hrozící škodu + příčinná souvislost mezi škodou a porušením prevenční povinnosti + zavinění ZC, alespoň ve formě vědomé nedbalosti (v případě nevědomé nedbalosti odpovědnost nevzniká) + skutečnost, že škodu nelze uhradit jinak = tzn. akcesorická odpovědnost (př. přímý škůdce nebyl zjištěn či vzhledem k omezené odpovědnosti neuhradil celou způsobenou škodu)
 • Zmírněná odpovědnost: výše náhrady škody se v tomto případě bude maximálně 3 násobek průměrného měsíčního platu
 • ZL musí znalost hrozby škody prokázat

3. Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat ( § 252)

 • Na základě „dohody o hmotné odpovědnosti“
 • Po uzavření dohody má ZC odpovědnost za svěřenou hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu … (jde vždy o věci určené k obratu či oběhu). Tyto hodnoty je ZC povinen vyúčtovat a odpovídá za vzniklý schodek (tzn. tato dohoda se nevztahuje na poškození či zničení zboží - zde bude obecná odpovědnost; pouze na chybějící).
 • Nutné předpoklady: vznik škody ve formě schodku + písemná dohoda o hmotné odpovědnosti (lze uzavřít pouze s ZC starší 18 let, písemně, jinak neplatná) + zavinění ZC - které je však presumováno (zaměstnanec se tedy může odpovědnosti zprostit, prokáže-li, že škodu nezavinil)
 • Typy:
 1. Individuální hm.odpovědnost – uzavřena s jedním ZC
 2. Společná (kolektivní) hm.odpovědnost – časté; v dohodě ujednáno, že ZC bude odpovídat za schodek společně s ostatními ZC na pracovišti (př. ve skladech); lze odstoupit v případě nástupu nového ZC či při ustanovení nového vedoucího ZC
 • Zde je zavinění ZC presumováno, ovšem jedná se o vyvratitelnou domněnku – při prokázání ZC, že schodek vznikl zcela nebo z části bez jeho zavinění (př. zanedbáním povinnosti ZL bylo ZC znemožněno se svěřenými hodnotami nakládat)
 • Zpřísněná odpovědnost:
 1. Individuální hm.odpovědnost: ZC musí nahradit schodek v plné výši
 2. Společná hm.odpovědnost: jednotlivým ZC se určí podíly náhrady dle poměru jejich dosažených hrubých výdělků (výdělek jejich vedoucího a jeho zástupce se započítává ve dvojnásobné výši). Výše podílu nesmí překročit částku rovnající se jejich průměrnému měsíčnímu výdělku (výjimka vedoucí, zástupce). Pokud takto nedojde k celé úhradě škody, zbytek hradí vedoucí a zástupce poměrně)
 • Soud může v konkrétních případech náhradu škody přiměřeně snížit

4. Odpovědnost za ztrátu svěřených věcí (§255)

 • Obdobné s odpovědností za schodek
 • Nutné předpoklady: vznik škody ve formě ztráty svěřených věcí + písemné potvrzení o převzetí svěřených věcí (př. svěření nástrojů, ochranné prac.prostředky apod. ZC) + zavinění zaměstnance, které se presumuje
 • Zpřísněná odpovědnost: ZC odpovídá za ztrátu v plné výši; věc, jejíž hodnota přesahuje 50.000 Kč, smí být ZC svěřena pouze na základě dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí (po dovršení 18 let, písemná)
 • Zavinění znovu presumováno, ale dá se zprostit zčásti/zcela, při prokázání nedostatku zavinění
 • Soud znovu může zmírnit náhradu škody

Prameny

 • BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6, s. 408 - 412.
 • Seminář doc. JUDr. Jana Pichrta, Ph.D. ze dne 18.10.2012
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code