Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-33 [2012/12/18 22:29]
Petr Veselý
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-33 [2013/01/03 14:31]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== 33. Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli ====== 
  
-  * Upraveno v ZP §250 - 264 
-  * **Odpovědnost za zavinění**,​ ZC odpovídá ve většině případů pouze omezeně, což odráží ochrannou funkci pracovního práva. Důvodem omezeného rozsahu náhrady škody je alimentační funkce mzdy - u škod způsobených z nedbalosti není možné, aby byla náhradou škody ohrožena existence zaměstnance. U zaměstnance se také akcentuje především prevenční funkce náhrady škody. ​ 
-  * Výši náhrady škody určuje ZL; pokud ZC uzná závazek nahradit škodu, musí ZL výši požadované náhrady škody a obsah dohody o způsobu její úhrady (u škod přesahujících částku 1.000 Kč)projednat s odbory; pokud bude škoda placena z výdělku ZC, srážky nemohou být vyšší, než stanoví zákon v jiných případech (př. exekutor), tzn. minimum musí zůstat; pokud nedojde k dohodě o náhradě škody, ZL musí náhradu škody uplatnit v řízení před soudem. (**Zákaz postoupení pohledávky z pracovněprávních vztahů třetí osobě!**) 
-  * Byla-li škoda způsobena také porušením povinností ze strany ZL, odpovědnost ZC se poměrně omezí 
-  * To zda jde o pracovněprávní odpovědnost je rozhodné to, zda je zde pracovněprávní vztah a zda je zde **souvislost s plněním pracovních úkonů**. ​ 
-  * **Plnění pracovních úkolů** (__§273__):​ 
-  * Plnění pracovních úkolů je: 
-  - Výkon pracovních povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu (to co je obsahem závazku zaměstnance) 
-  - Jiná činnost vykonávaná na příkaz zaměstnavatele (pokud zaměstnavatel přikáže konat něco mimo jeho závazek a zaměstnanec to vykoná) ​ 
-  - Činnost, která je předmětem pracovní cesty bez zřetele k tomu zda jde o činnost, ke které se zaměstnanec zavázal v pracovní smlouvě nebo kterou mu zaměstnavatel přikázal vykonávat 
-  - Činnosti vykonávané pro zaměstnavatele na popud odborů, rada zaměstnanců nebo zástupce pro oblast BOZP nebo jiných zaměstnanců. ​ 
-  - Dále činnost, kterou zaměstnanec koná z vlastní iniciativy a to za předpokladu že nevykonává činnost, ke které potřebuje zvláštní oprávnění nebo že tak činní přes výslovný zákaz zaměstnavatele 
-  - Dobrovolná výpomoc organizovaná zaměstnavatelem 
- 
-  * **Přímá souvislost s plněním pracovních úkolů** (__§274__) 
-  - Úkony potřebné k výkonu práce (např. pohyb zaměstnance po areálu) 
-  - Úkony obvyklé před a po výkonu práce 
-  - úkony obvyklé v době přestávky na jídlo a oddech to tehdy kdy jsou konány v objektu zaměstnavatele,​ vyšetření ve zdravotnických zařízeních prováděných na příkaz zaměstnavatele nebo v souvislosti s výkonem noční práce, ošetření při první pomoci a cesta k nim a zpět. Takovými úkony však nejsou cesta do práce a zpět, stravování,​ vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení ani cesta k nim a zpět, pokud není konána v objektu zaměstnavatele. 
-  - Školení zaměstnanců organizované zaměstnavatelem nebo odbory pokud se jím sleduje zvýšení odborné připravenosti zaměstnanců. Není to cesta do zaměstnání a zpět, stravování či ošetření ve zdravotnickém zařízení pokud nejsou vykonávány v objektu zaměstnavatele. 
- 
- 
-===== Druhy odpovědnosti:​ ===== 
- 
- 
-==== 1. Obecná odpovědnost (§250) ==== 
- 
-      * Škoda způsobená zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů 
-      * __Nutné předpoklady:​__ vznik škody na straně ZL + porušení právních povinností ze strany ZC(odpovídá i ZC, který škodu způsobil úmyslným jednáním proti dobrým mravům) + příčinná souvislost mezi škodou a porušením povinností + zavinění zaměstnance (úmysl či nedbalost) 
-      * Dělená odpovědnost = pokud je škoda způsobená více ZC, každý odpovídá dle míry svého zavinění(nikoliv solidárně) 
-      * Výjimka z odpovědnosti:​ škoda způsobená při odvracení škody hrozící zaměstnavateli,​ nebezpečí přímo hrozící životu/​zdraví nebo jestliže tento stav sám úmyslně nevyvolal a počínal si způsobem přiměřeným okolnostem (251 odst.2) 
-      * Omezená výše náhrady škody: nesmí přesáhnout částku rovnající se **4,5 násobku** průměrného měsíčního platu (výpočet z průměru výdělků za předchozí kalendářní ¼ roku); omezení neplatí: A) škoda způsobena pod vlivem návykové látky, B) při úmyslně spáchané škodě může ZL navíc požadovat i náhradu ušlého zisku 
-      * Z důvodu zvláštního zřetele hodných může soud náhradu škody přiměřeně snížit (i pod hranici 4,5 násobku průměrného platu) 
-      * Odpovědnost ZC musí prokázat ZL 
-      
-  
-==== 2. Odpovědnost za nesplnění povinností k odvrácení škody (§251) tzn. lhostejný ZC ==== 
- 
-      * ZC neupozorní vedoucího ZC na hrozící škodu či proti ní nezakročí (tj. nesplnil prevenční povinnost), ačkoliv by ke škodě jinak nedošlo = ZL může požadovat, aby se daný ZC podílel na náhradě škody 
-      * __Nutné předpoklady:​__ vznik škody na straně ZL + porušení prevenční povinnosti upozornit (zakročit) na hrozící škodu + příčinná souvislost mezi škodou a porušením prevenční povinnosti + zavinění ZC, alespoň ve formě vědomé nedbalosti (v případě nevědomé nedbalosti odpovědnost nevzniká) + skutečnost,​ že škodu nelze uhradit jinak = tzn. akcesorická odpovědnost (př. přímý škůdce nebyl zjištěn či vzhledem k omezené odpovědnosti neuhradil celou způsobenou škodu) 
-      * Zmírněná odpovědnost:​ výše náhrady škody se v tomto případě bude maximálně **3 násobek** průměrného měsíčního platu  
-      * ZL musí znalost hrozby škody prokázat 
- 
-==== 3. Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat ( § 252) ==== 
- 
-      * Na základě „dohody o hmotné odpovědnosti“ 
-      * Po uzavření dohody má ZC odpovědnost za svěřenou hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu … (jde vždy o věci určené k obratu či oběhu). Tyto hodnoty je ZC povinen vyúčtovat a odpovídá za vzniklý schodek (tzn. tato dohoda se nevztahuje na poškození či zničení zboží - zde bude obecná odpovědnost;​ **pouze na chybějící**). 
-      * __Nutné předpoklady:​__ vznik škody ve formě schodku + písemná dohoda o hmotné odpovědnosti (lze uzavřít pouze s ZC starší 18 let, písemně, jinak neplatná) + zavinění ZC - které je však presumováno (zaměstnanec se tedy může odpovědnosti zprostit, prokáže-li,​ že škodu nezavinil) 
-      * Typy: 
-      - Individuální hm.odpovědnost – uzavřena s jedním ZC 
-      - Společná (kolektivní) hm.odpovědnost – časté; v dohodě ujednáno, že ZC bude odpovídat za schodek společně s ostatními ZC na pracovišti (př. ve skladech); lze odstoupit v případě nástupu nového ZC či při ustanovení nového vedoucího ZC 
-      * Zde je zavinění ZC presumováno,​ ovšem jedná se o vyvratitelnou domněnku – při prokázání ZC, že schodek vznikl zcela nebo z části bez jeho zavinění (př. zanedbáním povinnosti ZL bylo ZC znemožněno se svěřenými hodnotami nakládat) 
-      * Zpřísněná odpovědnost:​ 
-      - Individuální hm.odpovědnost:​ ZC musí nahradit schodek v plné výši 
-      - Společná hm.odpovědnost:​ jednotlivým ZC se určí podíly náhrady dle poměru jejich dosažených hrubých výdělků (výdělek jejich vedoucího a jeho zástupce se započítává ve dvojnásobné výši). Výše podílu nesmí překročit částku rovnající se jejich průměrnému měsíčnímu výdělku (výjimka vedoucí, zástupce). Pokud takto nedojde k celé úhradě škody, zbytek hradí vedoucí a zástupce poměrně) 
-      * Soud může v konkrétních případech náhradu škody přiměřeně snížit 
- 
-==== 4. Odpovědnost za ztrátu svěřených věcí (§255) ==== 
- 
-  * Obdobné s odpovědností za schodek 
-  * __Nutné předpoklady:​__ vznik škody ve formě ztráty svěřených věcí + písemné potvrzení o převzetí svěřených věcí (př. svěření nástrojů, ochranné prac.prostředky apod. ZC) + zavinění zaměstnance,​ které se presumuje 
-  * Zpřísněná odpovědnost:​ ZC odpovídá za ztrátu v plné výši; věc, jejíž hodnota přesahuje 50.000 Kč, smí být ZC svěřena pouze na základě dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí (po dovršení 18 let, písemná) 
-  * Zavinění znovu presumováno,​ ale dá se zprostit zčásti/​zcela,​ při prokázání nedostatku zavinění 
-  * Soud znovu může zmírnit náhradu škody 
- 
- 
-===== Prameny ===== 
-  * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 408 - 412. 
-  * Seminář doc. JUDr. Jana Pichrta, Ph.D. ze dne 18.10.2012 
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code