Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-33 [2012/12/18 22:29]
Petr Veselý
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-33 [2012/12/19 10:36]
Petr Veselý
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== 33. Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli ====== ====== 33. Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli ======
- +  ​* Upraveno v ZPr § 250 - 264 
-  ​* Upraveno v ZP §250 - 264 +  * **Odpovědnost za zavinění**,​ ZC odpovídá ve většině případů pouze omezeně, což odráží ochrannou funkci ​prac. práva. Důvodem omezeného rozsahu náhrady škody je alimentační funkce mzdy - u škod způsobených z nedbalosti není možné, aby byla náhradou škody ohrožena existence ​ZCe. U ZCe se také akcentuje především prevenční funkce náhrady škody. ​
-  * **Odpovědnost za zavinění**,​ ZC odpovídá ve většině případů pouze omezeně, což odráží ochrannou funkci ​pracovního ​práva. Důvodem omezeného rozsahu náhrady škody je alimentační funkce mzdy - u škod způsobených z nedbalosti není možné, aby byla náhradou škody ohrožena existence ​zaměstnance. U zaměstnance ​se také akcentuje především prevenční funkce náhrady škody. ​+
   * Výši náhrady škody určuje ZL; pokud ZC uzná závazek nahradit škodu, musí ZL výši požadované náhrady škody a obsah dohody o způsobu její úhrady (u škod přesahujících částku 1.000 Kč)projednat s odbory; pokud bude škoda placena z výdělku ZC, srážky nemohou být vyšší, než stanoví zákon v jiných případech (př. exekutor), tzn. minimum musí zůstat; pokud nedojde k dohodě o náhradě škody, ZL musí náhradu škody uplatnit v řízení před soudem. (**Zákaz postoupení pohledávky z pracovněprávních vztahů třetí osobě!**)   * Výši náhrady škody určuje ZL; pokud ZC uzná závazek nahradit škodu, musí ZL výši požadované náhrady škody a obsah dohody o způsobu její úhrady (u škod přesahujících částku 1.000 Kč)projednat s odbory; pokud bude škoda placena z výdělku ZC, srážky nemohou být vyšší, než stanoví zákon v jiných případech (př. exekutor), tzn. minimum musí zůstat; pokud nedojde k dohodě o náhradě škody, ZL musí náhradu škody uplatnit v řízení před soudem. (**Zákaz postoupení pohledávky z pracovněprávních vztahů třetí osobě!**)
   * Byla-li škoda způsobena také porušením povinností ze strany ZL, odpovědnost ZC se poměrně omezí   * Byla-li škoda způsobena také porušením povinností ze strany ZL, odpovědnost ZC se poměrně omezí
-  * To zda jde o pracovněprávní odpovědnost je rozhodné ​to, zda je zde pracovněprávní vztah a zda je zde **souvislost s plněním pracovních ​úkonů**.  +  * Pro to, zda jde o pracovněprávní odpovědnost je rozhodné, zda je zde PPV a zda je zde **souvislost s plněním pracovních ​úkolů**.  
-  * **Plnění pracovních úkolů** (__§273__):+  * **Plnění pracovních úkolů** (__§ 273__):
   * Plnění pracovních úkolů je:   * Plnění pracovních úkolů je:
-  - Výkon pracovních povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu ​(to co je obsahem závazku ​zaměstnance+  - Výkon pracovních povinností vyplývajících z PPV (toco je obsahem závazku ​ZCe
-  - Jiná činnost vykonávaná na příkaz ​zaměstnavatele ​(pokud ​zaměstnavatel ​přikáže konat něco mimo jeho závazek a zaměstnanec ​to vykoná)  +  - Jiná činnost vykonávaná na příkaz ​ZLe (pokud ​ZL přikáže konat něco mimo jeho závazek a ZC to vykoná)  
-  - Činnost, která je předmětem pracovní cesty bez zřetele k tomu zda jde o činnost, ke které se zaměstnanec ​zavázal v pracovní smlouvě nebo kterou mu zaměstnavatel ​přikázal vykonávat +  - Činnost, která je předmětem pracovní cesty bez zřetele k tomuzda jde o činnost, ke které se ZC zavázal v pracovní smlouvě nebo kterou mu ZL přikázal vykonávat 
-  - Činnosti vykonávané pro zaměstnavatele ​na popud odborů, ​rada zaměstnanců nebo zástupce pro oblast BOZP nebo jiných ​zaměstnanců +  - Činnosti vykonávané pro ZLe na popud odborů, ​rady zaměstnanců nebo zástupce pro oblast BOZP nebo jiných ​ZCů 
-  - Dále činnost, kterou ​zaměstnanec ​koná z vlastní iniciativy a to za předpokladu že nevykonává činnost, ke které potřebuje zvláštní oprávnění nebo že tak činní přes výslovný zákaz ​zaměstnavatele +  - Dále činnost, kterou ​ZC koná z vlastní iniciativy a to za předpokladu že nevykonává činnost, ke které potřebuje zvláštní oprávnění nebo že tak činí přes výslovný zákaz ​ZLe 
-  - Dobrovolná výpomoc organizovaná ​zaměstnavatelem+  - Dobrovolná výpomoc organizovaná ​ZLem
  
-  * **Přímá souvislost s plněním pracovních úkolů** (__§274__+  * **Přímá souvislost s plněním pracovních úkolů** (__§ 274__
-  - Úkony potřebné k výkonu práce (např. pohyb zaměstnance ​po areálu)+  - Úkony potřebné k výkonu práce (např. pohyb ZCe po areálu)
   - Úkony obvyklé před a po výkonu práce   - Úkony obvyklé před a po výkonu práce
-  - úkony ​obvyklé v době přestávky na jídlo a oddech to tehdy kdy jsou konány v objektu ​zaměstnavatele, vyšetření ve zdravotnických zařízeních prováděných na příkaz ​zaměstnavatele ​nebo v souvislosti s výkonem noční práce, ošetření při první pomoci a cesta k nim a zpět. Takovými úkony však nejsou cesta do práce a zpět, stravování,​ vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení ani cesta k nim a zpět, pokud není konána v objektu ​zaměstnavatele. +  - Úkony ​obvyklé v době přestávky na jídlo a oddech ​to tehdykdy jsou konány v objektu ​ZLe, vyšetření ve zdravotnických zařízeních prováděných na příkaz ​ZLe nebo v souvislosti s výkonem noční práce, ošetření při první pomoci a cesta k nim a zpět. Takovými úkony však nejsou cesta do práce a zpět, stravování,​ vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení ani cesta k nim a zpět, pokud není konána v objektu ​ZLe 
-  - Školení ​zaměstnanců organizované ​zaměstnavatelem ​nebo odbory pokud se jím sleduje zvýšení odborné připravenosti ​zaměstnanců. Není to cesta do zaměstnání a zpět, stravování či ošetření ve zdravotnickém zařízení pokud nejsou vykonávány v objektu zaměstnavatele. +  - Školení ​ZCů organizované ​ZLem nebo odbory pokud se jím sleduje zvýšení odborné připravenosti ​ZCů
  
 ===== Druhy odpovědnosti:​ ===== ===== Druhy odpovědnosti:​ =====
  
 +==== 1. Obecná odpovědnost (§ 250) ====
 +  * Škoda způsobená zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů
 +  * __Nutné předpoklady:​__ vznik škody na straně ZL + porušení právních povinností ze strany ZC (odpovídá i ZC, který škodu způsobil úmyslným jednáním proti dobrým mravům) + příčinná souvislost mezi škodou a porušením povinností + zavinění ZCe (úmysl či nedbalost)
 +  * Dělená odpovědnost = pokud je škoda způsobená více ZCi, každý odpovídá dle míry svého zavinění(nikoliv solidárně)
 +  * Výjimka z odpovědnosti:​ škoda způsobená při odvracení škody hrozící ZLi, nebezpečí přímo hrozící životu/​zdraví nebo jestliže tento stav sám úmyslně nevyvolal a počínal si způsobem přiměřeným okolnostem (§ 251 (2) ZPr)
 +  * Omezená výše náhrady škody: nesmí přesáhnout částku rovnající se **4,5 násobku** průměrného měsíčního platu (výpočet z průměru výdělků za předchozí kalendářní ¼ roku); omezení neplatí: A) škoda způsobena pod vlivem návykové látky, B) při úmyslně spáchané škodě může ZL navíc požadovat i náhradu ušlého zisku
 +  * Z důvodu zvláštního zřetele hodných může soud náhradu škody přiměřeně snížit (i pod hranici 4,5 násobku průměrného platu)
 +  * Odpovědnost ZCe musí prokázat ZL
  
-==== 1Obecná odpovědnost (§250) ====+==== 2Odpovědnost ​za nesplnění povinností k odvrácení škody ​(§ 251tzn. lhostejný ZC ==== 
 +  * ZC neupozorní vedoucího ZC na hrozící škodu či proti ní nezakročí (tj. nesplnil prevenční povinnost), ačkoliv by ke škodě jinak nedošlo = ZL může požadovat, aby se daný ZC podílel na náhradě škody 
 +  * __Nutné předpoklady:​__ vznik škody na straně ZL + porušení prevenční povinnosti upozornit (zakročit) na hrozící škodu + příčinná souvislost mezi škodou a porušením prevenční povinnosti + zavinění ZCe, alespoň ve formě vědomé nedbalosti (v případě nevědomé nedbalosti odpovědnost nevzniká) + skutečnost,​ že škodu nelze uhradit jinak = tzn. akcesorická odpovědnost (př. přímý škůdce nebyl zjištěn či vzhledem k omezené odpovědnosti neuhradil celou způsobenou škodu) 
 +  * Zmírněná odpovědnost:​ výše náhrady škody v tomto případě bude maximálně **3 násobek** průměrného měsíčního platu  
 +  * ZL musí znalost hrozby škody prokázat
  
-      * Škoda způsobená zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů +==== 3. Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat (§ 252) ==== 
-      * __Nutné předpoklady:​__ vznik škody na straně ZL + porušení právních povinností ze strany ZC(odpovídá i ZC, který škodu způsobil úmyslným jednáním proti dobrým mravům) + příčinná souvislost mezi škodou a porušením povinností + zavinění zaměstnance (úmysl či nedbalost) +  * Na základě „dohody o hmotné odpovědnosti“ 
-      * Dělená odpovědnost = pokud je škoda způsobená více ZC, každý odpovídá dle míry svého zavinění(nikoliv solidárně) +  * Po uzavření dohody má ZC odpovědnost za svěřenou hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu... (jde vždy o věci určené k obratu či oběhu). Tyto hodnoty je ZC povinen vyúčtovat a odpovídá za vzniklý schodek (tzn. tato dohoda se nevztahuje na poškození či zničení zboží - zde bude obecná odpovědnost;​ **pouze na chybějící**). 
-      * Výjimka z odpovědnosti:​ škoda způsobená při odvracení škody hrozící zaměstnavateli,​ nebezpečí přímo hrozící životu/​zdraví nebo jestliže tento stav sám úmyslně nevyvolal a počínal si způsobem přiměřeným okolnostem (251 odst.2) +  * __Nutné předpoklady:​__ vznik škody ve formě schodku + písemná dohoda o hmotné odpovědnosti (lze uzavřít pouze s ZCem starším 18 let, písemně, jinak neplatná) + zavinění ​ZCe - které je však presumováno (ZC se tedy může odpovědnosti zprostit, prokáže-li,​ že škodu nezavinil) 
-      * Omezená výše náhrady škody: nesmí přesáhnout částku rovnající se **4,5 násobku** průměrného měsíčního platu (výpočet z průměru výdělků za předchozí kalendářní ¼ roku); omezení neplatí: A) škoda způsobena pod vlivem návykové látky, B) při úmyslně spáchané škodě může ZL navíc požadovat i náhradu ušlého zisku +  * Typy: 
-      * Z důvodu zvláštního zřetele hodných může soud náhradu škody přiměřeně snížit (i pod hranici 4,5 násobku průměrného platu) +  - Individuální hm. odpovědnost – uzavřena s jedním ​ZCem 
-      * Odpovědnost ZC musí prokázat ZL +  - Společná (kolektivní) hm. odpovědnost – časté; v dohodě ujednáno, že ZC bude odpovídat za schodek společně s ostatními ​ZCi na pracovišti (př. ve skladech); lze odstoupit v případě nástupu nového ​ZCe či při ustanovení nového vedoucího ​ZCe 
-      +  * Zde je zavinění ​ZCe presumováno,​ ovšem jedná se o vyvratitelnou domněnku – při prokázání ​ZCe, že schodek vznikl zcela nebo z části bez jeho zavinění (př. zanedbáním povinnosti ​ZLe bylo ZCi znemožněno se svěřenými hodnotami nakládat) 
-  +  * Zpřísněná odpovědnost:​ 
-==== 2. Odpovědnost za nesplnění povinností k odvrácení škody (§251) tzn. lhostejný ZC ==== +  - Individuální hm. odpovědnost:​ ZC musí nahradit schodek v plné výši 
- +  - Společná hm. odpovědnost:​ jednotlivým ZC se určí podíly náhrady dle poměru jejich dosažených hrubých výdělků (výdělek jejich vedoucího a jeho zástupce se započítává ve dvojnásobné výši). Výše podílu nesmí překročit částku rovnající se jejich průměrnému měsíčnímu výdělku (výjimka vedoucí, zástupce). Pokud takto nedojde k celé úhradě škody, zbytek hradí vedoucí a zástupce poměrně) 
-      * ZC neupozorní vedoucího ZC na hrozící škodu či proti ní nezakročí (tj. nesplnil prevenční povinnost), ačkoliv by ke škodě jinak nedošlo = ZL může požadovat, aby se daný ZC podílel na náhradě škody +  * Soud může v konkrétních případech náhradu škody přiměřeně snížit
-      * __Nutné předpoklady:​__ vznik škody na straně ZL + porušení prevenční povinnosti upozornit (zakročit) na hrozící škodu + příčinná souvislost mezi škodou a porušením prevenční povinnosti + zavinění ZC, alespoň ve formě vědomé nedbalosti (v případě nevědomé nedbalosti odpovědnost nevzniká) + skutečnost,​ že škodu nelze uhradit jinak = tzn. akcesorická odpovědnost (př. přímý škůdce nebyl zjištěn či vzhledem k omezené odpovědnosti neuhradil celou způsobenou škodu) +
-      * Zmírněná odpovědnost:​ výše náhrady škody se v tomto případě bude maximálně **3 násobek** průměrného měsíčního platu  +
-      * ZL musí znalost hrozby škody prokázat +
- +
-==== 3. Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat ( § 252) ==== +
- +
-      ​* Na základě „dohody o hmotné odpovědnosti“ +
-      * Po uzavření dohody má ZC odpovědnost za svěřenou hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu ​… (jde vždy o věci určené k obratu či oběhu). Tyto hodnoty je ZC povinen vyúčtovat a odpovídá za vzniklý schodek (tzn. tato dohoda se nevztahuje na poškození či zničení zboží - zde bude obecná odpovědnost;​ **pouze na chybějící**). +
-      * __Nutné předpoklady:​__ vznik škody ve formě schodku + písemná dohoda o hmotné odpovědnosti (lze uzavřít pouze s ZC starší 18 let, písemně, jinak neplatná) + zavinění ​ZC - které je však presumováno (zaměstnanec ​se tedy může odpovědnosti zprostit, prokáže-li,​ že škodu nezavinil) +
-      * Typy: +
-      - Individuální hm.odpovědnost – uzavřena s jedním ​ZC +
-      - Společná (kolektivní) hm.odpovědnost – časté; v dohodě ujednáno, že ZC bude odpovídat za schodek společně s ostatními ​ZC na pracovišti (př. ve skladech); lze odstoupit v případě nástupu nového ​ZC či při ustanovení nového vedoucího ​ZC +
-      * Zde je zavinění ​ZC presumováno,​ ovšem jedná se o vyvratitelnou domněnku – při prokázání ​ZC, že schodek vznikl zcela nebo z části bez jeho zavinění (př. zanedbáním povinnosti ​ZL bylo ZC znemožněno se svěřenými hodnotami nakládat) +
-      * Zpřísněná odpovědnost:​ +
-      - Individuální hm.odpovědnost:​ ZC musí nahradit schodek v plné výši +
-      - Společná hm.odpovědnost:​ jednotlivým ZC se určí podíly náhrady dle poměru jejich dosažených hrubých výdělků (výdělek jejich vedoucího a jeho zástupce se započítává ve dvojnásobné výši). Výše podílu nesmí překročit částku rovnající se jejich průměrnému měsíčnímu výdělku (výjimka vedoucí, zástupce). Pokud takto nedojde k celé úhradě škody, zbytek hradí vedoucí a zástupce poměrně) +
-      * Soud může v konkrétních případech náhradu škody přiměřeně snížit +
- +
-==== 4. Odpovědnost za ztrátu svěřených věcí (§255) ====+
  
 +==== 4. Odpovědnost za ztrátu svěřených věcí (§ 255) ====
   * Obdobné s odpovědností za schodek   * Obdobné s odpovědností za schodek
-  * __Nutné předpoklady:​__ vznik škody ve formě ztráty svěřených věcí + písemné potvrzení o převzetí svěřených věcí (př. svěření nástrojů, ochranné prac.prostředky apod. ZC) + zavinění ​zaměstnance, které se presumuje +  * __Nutné předpoklady:​__ vznik škody ve formě ztráty svěřených věcí + písemné potvrzení o převzetí svěřených věcí (př. svěření nástrojů, ochranné prac. prostředky apod. ZCem) + zavinění ​ZCe, které se presumuje 
-  * Zpřísněná odpovědnost:​ ZC odpovídá za ztrátu v plné výši; věc, jejíž hodnota přesahuje 50.000 Kč, smí být ZC svěřena pouze na základě dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí (po dovršení 18 let, písemná)+  * Zpřísněná odpovědnost:​ ZC odpovídá za ztrátu v plné výši; věc, jejíž hodnota přesahuje 50.000 Kč, smí být ZCi svěřena pouze na základě dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí (po dovršení 18 let, písemná)
   * Zavinění znovu presumováno,​ ale dá se zprostit zčásti/​zcela,​ při prokázání nedostatku zavinění   * Zavinění znovu presumováno,​ ale dá se zprostit zčásti/​zcela,​ při prokázání nedostatku zavinění
   * Soud znovu může zmírnit náhradu škody   * Soud znovu může zmírnit náhradu škody
- 
  
 ===== Prameny ===== ===== Prameny =====
   * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 408 - 412.   * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 408 - 412.
   * Seminář doc. JUDr. Jana Pichrta, Ph.D. ze dne 18.10.2012   * Seminář doc. JUDr. Jana Pichrta, Ph.D. ze dne 18.10.2012
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code