Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-32 [2012/12/16 18:22]
Michala Šmahelová [Zvyšování kvalifikace]
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-32 [2013/01/03 14:31] (aktuální)
Řádek 25: Řádek 25:
   * pokud jde o účast na školení a studiu při zaměstnání,​ v nichž má zaměstnanec získat předpoklady pro řádný výkon práce a je to v souladu s potřebami zaměstnavatele a zasahuje to do pracovní doby, tak se jedná o //​překážku v práci na straně zaměstnance//​ (přísluší náhrada mzdy či platu, § 205 ZPr)   * pokud jde o účast na školení a studiu při zaměstnání,​ v nichž má zaměstnanec získat předpoklady pro řádný výkon práce a je to v souladu s potřebami zaměstnavatele a zasahuje to do pracovní doby, tak se jedná o //​překážku v práci na straně zaměstnance//​ (přísluší náhrada mzdy či platu, § 205 ZPr)
   * zájem na zvyšování kvalifikace mají zaměstnavatelé (zaměstnanci mají lepší pracovní výsledky, snaha stabilizovat tyto zaměstnance a zajistit si tak návrat finančních nákladů) i zaměstnanci   * zájem na zvyšování kvalifikace mají zaměstnavatelé (zaměstnanci mají lepší pracovní výsledky, snaha stabilizovat tyto zaměstnance a zajistit si tak návrat finančních nákladů) i zaměstnanci
-  * **Dohoda o zvýšení kvalifikace** - kvalifikační ​dohoda +  *__ **Dohoda o zvýšení kvalifikace** - kvalifikační ​dohoda__ 
-  * zaměstnavatel se zavazuje umožnit zaměstnanci zvýšení kvalifikace poskytováním pracovních úlev a náhrady mzdy (platu) a zaměstnanec přijímá závazek zvýšit si kvalifikaci a setrvat u zaměstnavatele po určitou dobu (nejdéle 5 let) v pracovním poměru, nebo mu uhradit náklady (i tehdy, když rozváže pracovní poměr ještě před zvýšením kvalifikace) -> závazek ​zaměstnance je alternativní – buď setrvá, nebo zaplatí +       ​* zaměstnavatel se zavazuje umožnit zaměstnanci zvýšení kvalifikace poskytováním pracovních úlev a náhrady mzdy (platu) a zaměstnanec přijímá závazek zvýšit si kvalifikaci a setrvat u zaměstnavatele po určitou dobu (nejdéle 5 let) v pracovním poměru, nebo mu uhradit náklady (i tehdy, když rozváže pracovní poměr ještě před zvýšením kvalifikace) -> tento druhý ​závazek ​majetkoprávní povahy je podmíněn nesplněním závazku původního 
-  * //​**písemná forma**// +       ​* //​**písemná forma**// 
-  * **//​náležitosti//​** +       ​* **//​náležitosti//​** 
-  * druh kvalifikace a způsob jejího zvýšení +            * druh kvalifikace a způsob jejího zvýšení 
-  * doba, po kterou zaměstnanec bude muset setrvat u zaměstnavatele v pracovním poměru +            * doba, po kterou zaměstnanec bude muset setrvat u zaměstnavatele v pracovním poměru 
-  * do této doby se nezapočítává doba nepřítomnosti v práci pro výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody a vazby, pokud došlo k pravomocnému odsouzení, a rodičovská dovolená (mateřská se započítává) +            * do této doby se nezapočítává doba nepřítomnosti v práci pro výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody a vazby, pokud došlo k pravomocnému odsouzení, a rodičovská dovolená (mateřská se započítává) 
-  * druhy nákladů, které bude muset zaměstnanec uhradit, když nesplní závazek setrvat +            * druhy nákladů, které bude muset zaměstnanec uhradit, když nesplní závazek setrvat 
-  * nejvyšší celková částka, kterou bude zaměstnanec povinen uhradit (maximum není stanoveno zákonem) +            * nejvyšší celková částka, kterou bude zaměstnanec povinen uhradit (maximum není stanoveno zákonem) 
-  * zaměstnavatel může zastavit poskytování pracovních úlev a náhrad, když (§ 233): +  * __zaměstnavatel může zastavit poskytování pracovních úlev a náhrad, když (§ 233):__ 
-  * zaměstnanec se stal dlouhodobě nezpůsobilým pro výkon práce, pro niž si zvyšuje kvalifikaci +       ​* zaměstnanec se stal dlouhodobě nezpůsobilým pro výkon práce, pro niž si zvyšuje kvalifikaci 
-  * zaměstnanec (bez zavinění zaměstnavatele a bez vážného důvodu – tím by byla dlouhá nemoc,…) po delší dobu neplní povinnosti při zvyšování kvalifikace (neplní zkoušky, neúčastní se soustředění,​………) +       ​* zaměstnanec (bez zavinění zaměstnavatele a bez vážného důvodu – tím by byla dlouhá nemoc,…) po delší dobu neplní povinnosti při zvyšování kvalifikace (neplní zkoušky, neúčastní se soustředění,​………) 
-  * povinnost zaměstnance uhradit náklady není bezvýjimečná -> výjimky stanoví taxativně § 235(3) + lze to rozšířit v kolektivní smlouvě nebo vnitřním předpisu +      * povinnost zaměstnance uhradit náklady není bezvýjimečná -> výjimky stanoví taxativně § 235(3),kdy by jejich vymáhání nebylo vzhledem k okolnostem spravedlivé ​+ lze to rozšířit v kolektivní smlouvě nebo vnitřním předpisu 
-  * náklady se nenahrazují,​ ani když zaměstnanec svévolně přeruší nebo ukončí kvalifikační proces, ale dál setrvá u zaměstnavatele +      * náklady se nenahrazují,​ ani když zaměstnanec svévolně přeruší nebo ukončí kvalifikační proces, ale dál setrvá u zaměstnavatele 
-  * zaměstnavatel má nárok na úhradu nákladů vynaložených na zvýšení kvalifikace ode dne, kdy platně skončí pracovní poměr zaměstnance+      * zaměstnavatel má nárok na úhradu nákladů vynaložených na zvýšení kvalifikace ode dne, kdy platně skončí pracovní poměr zaměstnance
  
  
 ===== Prameny ===== ===== Prameny =====
   * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 381 - 385.   * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 381 - 385.
 +{{template>​pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​navigace}}
 +
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code