Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Toto je starší verze dokumentu!


32. Prohlubování a zvyšování kvalifikace

 • je součástí péče o odborný rozvoj zaměstnanců, která kromě prohlubování a zvyšování kvalifikace zahrnuje zejména: zaškolení a zaučení (odborná teoretická příprav a praktický výcvik), odbornou praxi absolventů škol (získání praktických zkušeností, posuzuje se jako výkon práce)…

Pojem kvalifikace

 • není v ZPr ani v prováděcích předpisech přesně definován
 • souhrn teoretických vědomostí, praktických dovedností a osobních vlastností, které vytvářejí předpoklady pro vykonávání určitých prací
 • jednou získaná kvalifikace není neměnná → člověk by měl průběžně obohacovat své teoretické vědomosti a praktické znalosti o nové zkušenosti. Funguje systém celoživotního vzdělávání (nadstavbové a specializační kurzy, atestace, rekvalifikační kurzy,…)

Prohlubování kvalifikace

 • její průběžné doplňování, které nemění její podstatu, a umožňuje výkon sjednané práce
 • za prohlubování se považuje i její udržování a obnovování
 • § 230 ZPr – zaměstnanec je povinen prohlubovat si soustavně kvalifikaci k výkonu sjednané práce
 • zaměstnavatel má právo vyžadovat, aby se zaměstnanec zúčastnil příslušných školení → účast je povinná a neomluvená absence je porušením pracovních povinností
 • účast na těchto školení nebo jiných formách přípravy nebo studium za účelem prohloubení kvalifikace se považuje za výkon práce → přísluší mzda nebo plat (není vyloučena ani práce přesčas)
 • náklady nese zaměstnavatel. Pokud ale zaměstnanec vyžaduje finančně náročnější formu, tak se může na nákladech podílet. Pokud jsou předpokládané náklady aspoň 75 000 Kč, je možné uzavřít dohodu obsahující závazek zaměstnavatele umožnit zaměstnanci prohloubení kvalifikace a závazek zaměstnance prohloubit si kvalifikaci a setrvat po určitou dobu u zaměstnavatele v pracovním poměru. Když nesetrvá, tak musí zaměstnavateli náklady uhradit. Takové prohloubení kvalifikace nejde zaměstnanci povinně uložit.

Zvyšování kvalifikace

 • změna hodnoty kvalifikace (studiem, školením,…) a také její získání nebo rozšíření (§231 ZPr)
 • rozhodnutí o zvyšování záleží jen na zaměstnanci → není to jeho povinností a zaměstnavatel mu to nemůže uložit; zaměstnavatel mu to může umožnit a může k tomu vytvořit podmínky – určité pracovní úlevy a náhrada mzdy či platu
 • pokud jde o účast na školení a studiu při zaměstnání, v nichž má zaměstnanec získat předpoklady pro řádný výkon práce a je to v souladu s potřebami zaměstnavatele a zasahuje to do pracovní doby, tak se jedná o překážku v práci na straně zaměstnance (přísluší náhrada mzdy či platu, § 205 ZPr)
 • zájem na zvyšování kvalifikace mají zaměstnavatelé (zaměstnanci mají lepší pracovní výsledky, snaha stabilizovat tyto zaměstnance a zajistit si tak návrat finančních nákladů) i zaměstnanci
 • Dohoda o zvýšení kvalifikace - kvalifikační dohoda
 • zaměstnavatel se zavazuje umožnit zaměstnanci zvýšení kvalifikace poskytováním pracovních úlev a náhrady mzdy (platu) a zaměstnanec přijímá závazek zvýšit si kvalifikaci a setrvat u zaměstnavatele po určitou dobu (nejdéle 5 let) v pracovním poměru, nebo mu uhradit náklady (i tehdy, když rozváže pracovní poměr ještě před zvýšením kvalifikace) → závazek zaměstnance je alternativní – buď setrvá, nebo zaplatí
 • písemná forma
 • náležitosti
 • druh kvalifikace a způsob jejího zvýšení
 • doba, po kterou zaměstnanec bude muset setrvat u zaměstnavatele v pracovním poměru
 • do této doby se nezapočítává doba nepřítomnosti v práci pro výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody a vazby, pokud došlo k pravomocnému odsouzení, a rodičovská dovolená (mateřská se započítává)
 • druhy nákladů, které bude muset zaměstnanec uhradit, když nesplní závazek setrvat
 • nejvyšší celková částka, kterou bude zaměstnanec povinen uhradit (maximum není stanoveno zákonem)
 • zaměstnavatel může zastavit poskytování pracovních úlev a náhrad, když (§ 233):
 • zaměstnanec se stal dlouhodobě nezpůsobilým pro výkon práce, pro niž si zvyšuje kvalifikaci
 • zaměstnanec (bez zavinění zaměstnavatele a bez vážného důvodu – tím by byla dlouhá nemoc,…) po delší dobu neplní povinnosti při zvyšování kvalifikace (neplní zkoušky, neúčastní se soustředění,………)
 • povinnost zaměstnance uhradit náklady není bezvýjimečná → výjimky stanoví taxativně § 235(3) + lze to rozšířit v kolektivní smlouvě nebo vnitřním předpisu
 • náklady se nenahrazují, ani když zaměstnanec svévolně přeruší nebo ukončí kvalifikační proces, ale dál setrvá u zaměstnavatele
 • zaměstnavatel má nárok na úhradu nákladů vynaložených na zvýšení kvalifikace ode dne, kdy platně skončí pracovní poměr zaměstnance

Prameny

 • BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6, s. 381 - 385.
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code