Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


32. Prohlubování a zvyšování kvalifikace

 • je součástí péče o odborný rozvoj zaměstnanců, která kromě prohlubování a zvyšování kvalifikace zahrnuje zejména: zaškolení a zaučení (odborná teoretická příprav a praktický výcvik), odbornou praxi absolventů škol (získání praktických zkušeností, posuzuje se jako výkon práce)…

Pojem kvalifikace

 • není v ZPr ani v prováděcích předpisech přesně definován
 • souhrn teoretických vědomostí, praktických dovedností a osobních vlastností, které vytvářejí předpoklady pro vykonávání určitých prací
 • jednou získaná kvalifikace není neměnná → člověk by měl průběžně obohacovat své teoretické vědomosti a praktické znalosti o nové zkušenosti. Funguje systém celoživotního vzdělávání (nadstavbové a specializační kurzy, atestace, rekvalifikační kurzy,…)

Prohlubování kvalifikace

 • její průběžné doplňování, které nemění její podstatu, a umožňuje výkon sjednané práce
 • za prohlubování se považuje i její udržování a obnovování
 • § 230 ZPr – zaměstnanec je povinen prohlubovat si soustavně kvalifikaci k výkonu sjednané práce
 • zaměstnavatel má právo vyžadovat, aby se zaměstnanec zúčastnil příslušných školení → účast je povinná a neomluvená absence je porušením pracovních povinností
 • účast na těchto školení nebo jiných formách přípravy nebo studium za účelem prohloubení kvalifikace se považuje za výkon práce → přísluší mzda nebo plat (není vyloučena ani práce přesčas)
 • náklady nese zaměstnavatel. Pokud ale zaměstnanec vyžaduje finančně náročnější formu, tak se může na nákladech podílet. Pokud jsou předpokládané náklady aspoň 75 000 Kč, je možné uzavřít dohodu obsahující závazek zaměstnavatele umožnit zaměstnanci prohloubení kvalifikace a závazek zaměstnance prohloubit si kvalifikaci a setrvat po určitou dobu u zaměstnavatele v pracovním poměru. Když nesetrvá, tak musí zaměstnavateli náklady uhradit. Takové prohloubení kvalifikace nejde zaměstnanci povinně uložit.

Zvyšování kvalifikace

 • změna hodnoty kvalifikace (studiem, školením,…) a také její získání nebo rozšíření (§231 ZPr)
 • rozhodnutí o zvyšování záleží jen na zaměstnanci → není to jeho povinností a zaměstnavatel mu to nemůže uložit; zaměstnavatel mu to může umožnit a může k tomu vytvořit podmínky – určité pracovní úlevy a náhrada mzdy či platu
 • pokud jde o účast na školení a studiu při zaměstnání, v nichž má zaměstnanec získat předpoklady pro řádný výkon práce a je to v souladu s potřebami zaměstnavatele a zasahuje to do pracovní doby, tak se jedná o překážku v práci na straně zaměstnance (přísluší náhrada mzdy či platu, § 205 ZPr)
 • zájem na zvyšování kvalifikace mají zaměstnavatelé (zaměstnanci mají lepší pracovní výsledky, snaha stabilizovat tyto zaměstnance a zajistit si tak návrat finančních nákladů) i zaměstnanci
 • Dohoda o zvýšení kvalifikace - kvalifikační dohoda
  • zaměstnavatel se zavazuje umožnit zaměstnanci zvýšení kvalifikace poskytováním pracovních úlev a náhrady mzdy (platu) a zaměstnanec přijímá závazek zvýšit si kvalifikaci a setrvat u zaměstnavatele po určitou dobu (nejdéle 5 let) v pracovním poměru, nebo mu uhradit náklady (i tehdy, když rozváže pracovní poměr ještě před zvýšením kvalifikace) → tento druhý závazek majetkoprávní povahy je podmíněn nesplněním závazku původního
  • písemná forma
  • náležitosti
   • druh kvalifikace a způsob jejího zvýšení
   • doba, po kterou zaměstnanec bude muset setrvat u zaměstnavatele v pracovním poměru
   • do této doby se nezapočítává doba nepřítomnosti v práci pro výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody a vazby, pokud došlo k pravomocnému odsouzení, a rodičovská dovolená (mateřská se započítává)
   • druhy nákladů, které bude muset zaměstnanec uhradit, když nesplní závazek setrvat
   • nejvyšší celková částka, kterou bude zaměstnanec povinen uhradit (maximum není stanoveno zákonem)
 • zaměstnavatel může zastavit poskytování pracovních úlev a náhrad, když (§ 233):
  • zaměstnanec se stal dlouhodobě nezpůsobilým pro výkon práce, pro niž si zvyšuje kvalifikaci
  • zaměstnanec (bez zavinění zaměstnavatele a bez vážného důvodu – tím by byla dlouhá nemoc,…) po delší dobu neplní povinnosti při zvyšování kvalifikace (neplní zkoušky, neúčastní se soustředění,………)
  • povinnost zaměstnance uhradit náklady není bezvýjimečná → výjimky stanoví taxativně § 235(3),kdy by jejich vymáhání nebylo vzhledem k okolnostem spravedlivé + lze to rozšířit v kolektivní smlouvě nebo vnitřním předpisu
  • náklady se nenahrazují, ani když zaměstnanec svévolně přeruší nebo ukončí kvalifikační proces, ale dál setrvá u zaměstnavatele
  • zaměstnavatel má nárok na úhradu nákladů vynaložených na zvýšení kvalifikace ode dne, kdy platně skončí pracovní poměr zaměstnance

Prameny

 • BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6, s. 381 - 385.

Navigace

Skupina A
1. Pojem, vymezení a obsah pracovního práva | 2. Postavení pracovního práva v systému práva | 3. Vztah pracovního a občanského práva | 4. Mezinárodní prvek v pracovním právu | 5. Evropské pracovní právo | 6. Prameny pracovního práva | 7. Vznik a vývoj pracovního práva | 8. Základní zásady pracovněprávních vztahů a jejich význam | 9. Ochranná funkce pracovního práva v její projevy v právní úpravě | 10. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu | 11. Pracovněprávní vztahy a jejich prvky | 12. Právní skutečnosti v pracovním právu | 13. Počítání času; lhůty a doby v pracovním právu | 14. Smlouvy v pracovním právu | 15. Vady pracovněprávních úkonů a jejich právní následky | 16. Účastníci individuálních pracovněprávních vztahů, jejich jednání a zastoupení | 17. Účastníci kolektivních pracovněprávních vztahů | 18. Pojem a druhy pracovního poměru | 19. Vznik pracovního poměru | 20. Změna pracovního poměru | 21. Dočasné přidělení | 22. Skončení pracovního poměru | 23. Závazky v pracovněprávních vztazích | 24. Zajištění závazků z pracovněprávních vztahů | 25. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance | 26. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci | 27. Flexibilní formy výkonu práce | 28. Vysílání zaměstnanců k výkonu práce do zahraničí | 29. Osobní práva zaměstnance a jejich ochrana při realizaci činnosti zaměstnavatele | 30. Doručování písemnosti | 31. Přechod práva a povinností z pracovněprávních vztahů | 32. Další právní vztahy účasti na práci | 33. Pojetí odpovědnosti v pracovním právu | 34. Základní rozdíly v postavení zaměstnanců v podnikatelské a v nepodnikatelské sféře | 35. Agenturní zaměstnávání | 36. Principy kolektivního vyjednávání | 37. Formy kolektivních pracovněprávních vztahů | 38. Zástupci zaměstnanců v kolektivních pracovněprávních vztazích | 39. Postavení odborů a zaměstnavatele - sociální dialog | 40. Rada zaměstnanců, zástupce pro BOZP a jejich úloha v procesu informování a projednání | 41. Právo na práci a zabezpečení v nezaměstnanosti | 42. Kontrolní činnost v oblasti pracovního práva

Skupina B

1. Práva a povinnosti stran před vznikem pracovního poměru | 2. Pracovní smlouva a její náležitosti | 3. Jmenování na vedoucí pracovní místo a odvolání z (vzdání se) pracovního místa vedoucího zaměstnance | 4. Pracovní poměr na dobu určitou (sjednání, skončení a důsledky protiprávního sjednání) | 5. Zkušební doba (sjednání, skončení pracovního poměru ve zkušební době) | 6. Omezení další výdělečné činnosti zaměstnance (v době trvání a po skončení základního pracovněprávního vztahu) | 7. Převedení na jinou práci | 8. Pracovní cesta, cestovní náhrady a přeložení | 9. Rozvázání pracovního poměru výpovědí | 10. Dohoda o rozvázání pracovního poměru | 11. Okamžité zrušení pracovního poměru | 12. Omezení při rozvazování pracovního poměru | 13. Hromadné propouštění a povinnosti zaměstnavatele | 14. Plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům při skončení pracovního poměru | 15. Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho právní následky | 16. Vedoucí zaměstnanci a jejich práva a povinnosti | 17. Dohoda o pracovní činnosti | 18. Dohoda o provedení práce | 19. Délka pracovní doby a její rozvržení | 20. Konto pracovní doby | 21. Doba odpočinku a její druhy | 22. Práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost | 23. Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP | 24. Pracovní podmínky žen a mladistvých | 25. Postavení zaměstnanců se zdravotním postižením a uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením | 26. Odměňování v podnikatelské sféře | 27. Odměňování v nepodnikatelské sféře | 28. Překážky v práci na straně zaměstnance | 29. Překážky v práci na straně zaměstnavatele | 30. Dovolená | 31. Péče o zaměstnance | 32. Prohlubování a zvyšování kvalifikace | 33. Odpovědnost zaměstnance za škodu | 34. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu | 35. Odpovědnost za pracovní úraz a nemoc z povolání | 36. Přístup k nadnárodním informacím | 37. Obsah kolektivní smlouvy | 38. Kolektivní spory | 39. Právo na stávku, výluka | 40. Zprostředkování zaměstnání | 41. Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci | 42. Nástroje podpory zaměstnávání

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code