Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-31 [2012/12/06 00:03]
Petr Veselý
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-31 [2013/01/03 14:31] (aktuální)
Řádek 2: Řádek 2:
  
  
-**Pojem péče o zaměstnance**+===== Pojem péče o zaměstnance ​=====
  
----- +  ​* každý zaměstnavatel potřebuje (kromě jiných zdrojů) i pracovní sílu, která bývá v tržním prostředí i ta nejdražší ​-především ta kvalifikovaná
- +
- +
-  ​* každý zaměstnavatel potřebuje (kromě jiných zdrojů pracovní sílu, která bývá v tržním prostředí i ta nejdražší ​(především ta kvalifikovaná)+
   * zaměstnavatel,​ který chce dosáhnout lepších výsledků, tak bude ve vlastním zájmu pozitivně ovlivňovat pracovní výkony svých zaměstnanců   * zaměstnavatel,​ který chce dosáhnout lepších výsledků, tak bude ve vlastním zájmu pozitivně ovlivňovat pracovní výkony svých zaměstnanců
   * **počátky sociální politiky lze nalézt již v 19. století:**   * **počátky sociální politiky lze nalézt již v 19. století:**
Řádek 28: Řádek 25:
          - smluvní péče -> uvedena v podnikových kolektivních smlouvách          - smluvní péče -> uvedena v podnikových kolektivních smlouvách
          - dobrovolná péče -> je výrazem personální politiky zaměstnavatele          - dobrovolná péče -> je výrazem personální politiky zaměstnavatele
-** 
-Právní úprava péče o zaměstnance** 
  
----- 
  
 +===== Právní úprava péče o zaměstnance =====
  
   * v užším smyslu chápeme poje péče o zaměstnance jako pracovněprávní vztahy upravené v desáté části zákoníku práce (dále jen ZPr), ani zde nenalezneme komplexní úpravu, některé instituty jsou totiž upraveny samostatně (př. bezpečnost a ochrana zdraví při práci)   * v užším smyslu chápeme poje péče o zaměstnance jako pracovněprávní vztahy upravené v desáté části zákoníku práce (dále jen ZPr), ani zde nenalezneme komplexní úpravu, některé instituty jsou totiž upraveny samostatně (př. bezpečnost a ochrana zdraví při práci)
   * úpravu v ZPr nalezneme v § 224 - § 247 -> zde jsou vymezeny pouze hlavní směry činnosti zaměstnavatele v oblasti péče o zaměstnance,​ předpokládá se jejich konkretizace v kolektivních smlouvách   * úpravu v ZPr nalezneme v § 224 - § 247 -> zde jsou vymezeny pouze hlavní směry činnosti zaměstnavatele v oblasti péče o zaměstnance,​ předpokládá se jejich konkretizace v kolektivních smlouvách
   * řadíme sem: //péči o pracovní podmínky zaměstnance,​ odborný rozvoj zaměstnanců a vytváření zvláštních pracovních podmínek pro některé zaměstnance//​   * řadíme sem: //péči o pracovní podmínky zaměstnance,​ odborný rozvoj zaměstnanců a vytváření zvláštních pracovních podmínek pro některé zaměstnance//​
-** 
-Péče o pracovní podmínky zaměstnanců (§ 224 - § 226)** 
- 
----- 
  
 +===== Péče o pracovní podmínky zaměstnanců (§ 224 - § 226) =====
  
   * právo na uspokojivé pracovní podmínky vyplývá již z čl. 28 LPS, vytvářet zaměstnancům podmínky pro plnění jejich pracvoněprávních úkolů patří k základním povinnostem zaměstnavatelů v rámci pracovního závazku ( § 38 odst. 1 písm. a )   * právo na uspokojivé pracovní podmínky vyplývá již z čl. 28 LPS, vytvářet zaměstnancům podmínky pro plnění jejich pracvoněprávních úkolů patří k základním povinnostem zaměstnavatelů v rámci pracovního závazku ( § 38 odst. 1 písm. a )
Řádek 60: Řádek 52:
         * pokud na takto odložených věcech vznikne při plnění pracovních povinností škoda, odpovídá za ni zaměstnavatel dle § 267 ZPr - //​odpovědnost na odložených věcech//, zaměstnanec ale musí škodu ohlásit nejpozději do 15 dnů, kdy se o škodě dozvěděl, jinak nárok na náhradu škody zaniká         * pokud na takto odložených věcech vznikne při plnění pracovních povinností škoda, odpovídá za ni zaměstnavatel dle § 267 ZPr - //​odpovědnost na odložených věcech//, zaměstnanec ale musí škodu ohlásit nejpozději do 15 dnů, kdy se o škodě dozvěděl, jinak nárok na náhradu škody zaniká
  
-**Odborný rozvoj zaměstnanců (§ 227 - § 235)** +===== Odborný rozvoj zaměstnanců (§ 227 - § 235) =====
- +
----- +
  
   * důležitý úkol zaměstnavatele,​ který je i v jeho zájmu   * důležitý úkol zaměstnavatele,​ který je i v jeho zájmu
Řádek 84: Řádek 73:
             * viz otázka 32             * viz otázka 32
  
-**Stravování zaměstnanců ( § 236 ZPr)** +===== Stravování zaměstnanců ( § 236 ZPr) =====
- +
----- +
  
   * zaměstnavatel je povinen umožnit stravování svých zaměstnaců ve všech směnách   * zaměstnavatel je povinen umožnit stravování svých zaměstnaců ve všech směnách
Řádek 96: Řádek 82:
         * využití veřejných stravovacích zařízení         * využití veřejných stravovacích zařízení
  
-**Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců (§ 237 - § 247)** +===== Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců (§ 237 - § 247) =====
--->viz otázka č. 24+
  
-----+  * viz otázka č. [[pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​skupina-ii:otazka-24|]]
  
  
   * čl 29 LPS: //právo// žen, mladistvých a osob zdravotně postižených na ochranu při práci a na //​zvláštní pracovní podmínky //   * čl 29 LPS: //právo// žen, mladistvých a osob zdravotně postižených na ochranu při práci a na //​zvláštní pracovní podmínky //
  
- **Zvláštní pracovní podmínky FO se zdravotním postižením (§237 ZPr)** +===== Zvláštní pracovní podmínky FO se zdravotním postižením (§237 ZPr) =====
- +
----- +
- +
- +
-        * povinnosti zaměstnavatele zaměstnávat osoby se zdravotním postižením a k vytváření potřebných podmínek stanová zákon **č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,​ § 67 - 84** - právo na pracovní rehabilitaci,​ chráněné pracovní místo, ... +
- +
- ​**Zvláštní pracovní podmínky zaměstnankyň,​ zaměstnankyň-matek,​ zaměstnanců pečující o děti a jiné FO (§ 238 - § 242 ZPr)**+
  
-----+  * povinnosti zaměstnavatele zaměstnávat osoby se zdravotním postižením a k vytváření potřebných podmínek stanová zákon **č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,​ § 67 84** právo na pracovní rehabilitaci,​ chráněné pracovní místo, ...
  
 +===== Zvláštní pracovní podmínky zaměstnankyň,​ zaměstnankyň-matek,​ zaměstnanců pečující o děti a jiné FO (§ 238 - § 242 ZPr) =====
  
         * **Zaměstnanost žen**: ​         * **Zaměstnanost žen**: ​
Řádek 142: Řádek 121:
             * v souladu rovnoprávnosti žen a mužů ​ mohou požívat tuto ochranu oba rodiče při péči o totéž dítě, za předpokladu,​ že je splněna podmínka zákonem stanoveného věku (8 let)             * v souladu rovnoprávnosti žen a mužů ​ mohou požívat tuto ochranu oba rodiče při péči o totéž dítě, za předpokladu,​ že je splněna podmínka zákonem stanoveného věku (8 let)
  
-**Zvláštní pracovní podmínky mladistvých (§243 - §247)** +===== Zvláštní pracovní podmínky mladistvých (§243 - §247) ​=====
- +
-----+
  
   * účelem je zajistit mladistvým v pracovněprávních vtazích rozvoj duševních a tělesných schopností   * účelem je zajistit mladistvým v pracovněprávních vtazích rozvoj duševních a tělesných schopností
Řádek 164: Řádek 141:
  
 ===== Prameny ===== ===== Prameny =====
 +
   * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 378 - 395.   * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 378 - 395.
   * BĚLINA, Miroslav. //Zákoník práce: komentář//​. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, xviii, 1616 s. ISBN 978-80-7179-251-2,​ s. 869 an.   * BĚLINA, Miroslav. //Zákoník práce: komentář//​. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, xviii, 1616 s. ISBN 978-80-7179-251-2,​ s. 869 an.
 +{{template>​pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​navigace}}
 +
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code