Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Toto je starší verze dokumentu!


31. Péče o zaměstnance

Pojem péče o zaměstnance

 • každý zaměstnavatel potřebuje (kromě jiných zdrojů pracovní sílu, která bývá v tržním prostředí i ta nejdražší (především ta kvalifikovaná)
 • zaměstnavatel, který chce dosáhnout lepších výsledků, tak bude ve vlastním zájmu pozitivně ovlivňovat pracovní výkony svých zaměstnanců
 • počátky sociální politiky lze nalézt již v 19. století:
  • průmyslový rozvoj, jsou zaváděna opatření sloužící k prevenci pracovních úrazů
  • později se jednalo o sociální činnosti vyvíjené zaměstnavatelem za účelem získávání a reprodukce pracovní síly
  • 30. léta 20. st. → hospodářská krize, pouze ti nejsilnější zaměstnavatelé mohli dále rozvíjet podnikové sociální systémy (př. Baťa)
  • od 50. let se začaly výrazně podílet na realizaci podnikové sociální politiky odbory
 • podniková sociální politika dnes:
  • hl. úloha spočívá ve vytvoření a reprodukci výkonného pracovního kolektivu schopného plnit úkoly zaměstnavatele
  • zaměřovat by se měla především na vytvoření příznivých pracovních podmínek, zdokonalování životních podmínek zaměstnanců a na péči o určité skupiny zaměstnanců
  • dnes se podniková sociální politika projevuje především skrz institut péče o zaměstnance
 • péče o zaměstnance
  • smysl a rozsah péče o zaměstnance není jednotný
  • v širším smyslu zahrnujeme pod tento pojem soubor práv a povinností směřující k vytvoření optimálních podmínek pro výkon práce
  • řadíme sem: opatření související s přijímáním nových zaměstnanců, s personální evidencí, s úrovní mezilidských vztahů na pracovišti, s bezpečností a ochranou zdraví při práci, se stravováním atd.
  • je žádoucí, aby docházelo nejen k vytváření podmínek nezbytných (bezpečnost práce), ale i k realizaci opatření, která by mohla zaměstnanci zpříjemnit trávení pracovní i mimo pracovní doby
  • některá opatření jsou zaměstnavateli udělována obligatorně zákonem, o způsobu trávení volného času a mimo pracovní doby se ustanovení výslovně nevyjadřují )záleží na objemu finančních prostředků) → poskytování bezúročných půjček, péče o bývalé pracovníky, přispívání na penzijní pojištění zaměstnanců,…
 • shrnutí → péči o zaměstnance můžeme rozdělit do tří skupin:
  1. povinná péče → stanovena zákony a kolektivním smlouvami vyššího stupně
  2. smluvní péče → uvedena v podnikových kolektivních smlouvách
  3. dobrovolná péče → je výrazem personální politiky zaměstnavatele

Právní úprava péče o zaměstnance

 • v užším smyslu chápeme poje péče o zaměstnance jako pracovněprávní vztahy upravené v desáté části zákoníku práce (dále jen ZPr), ani zde nenalezneme komplexní úpravu, některé instituty jsou totiž upraveny samostatně (př. bezpečnost a ochrana zdraví při práci)
 • úpravu v ZPr nalezneme v § 224 - § 247 → zde jsou vymezeny pouze hlavní směry činnosti zaměstnavatele v oblasti péče o zaměstnance, předpokládá se jejich konkretizace v kolektivních smlouvách
 • řadíme sem: péči o pracovní podmínky zaměstnance, odborný rozvoj zaměstnanců a vytváření zvláštních pracovních podmínek pro některé zaměstnance

Péče o pracovní podmínky zaměstnanců (§ 224 - § 226)

 • právo na uspokojivé pracovní podmínky vyplývá již z čl. 28 LPS, vytvářet zaměstnancům podmínky pro plnění jejich pracvoněprávních úkolů patří k základním povinnostem zaměstnavatelů v rámci pracovního závazku ( § 38 odst. 1 písm. a )
 • pracovní prostředí: souhrn všech materiálních podmínek pracovní činnosti (vybavení, budovy,…). které produkují faktory působící na zaměstnance
 • § 224 odst 1 ZPr
  • povinnost zaměstnavatele zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zjišťovat preventivní péči
  • Úmluva MOP (Mezinárodní organizace práce) o závodních zdravotních službách: „… zaměstnavatel poskytuje pro své zaměstnance a pro osoby ucházející se o práci pracovnělékařské služby.“ - hodnocení vlivu pracovní činnosti na zdravotní stav,…
 • § 224 odst. 2 ZPr
  • zaměstnavatel může poskytnou zaměstnanci odměnu, která nesouvisí s odměňováním za vykonanou práci, ale s dosažením nějakého životního jubilea, skončení PP po přiznání invalidního důchodu či po nabytí nároku na starobní důchod
  • nebo odměnu ve formě ocenění osobní pomoci zaměstnance při mimořádných událostech (pomáhání při živelných pohromách) nebo při mimořádných okolnostech, kdy by ohl být ohrožen život, zdraví nebo majetek
 • § 225 ZPr - vytváření fondu kulturních a sociální potřeb
  • tvorba fondu a čerpání z něj upravuje vyhlášky č. 114/ 2002 o fondu kulturních a sociálních potřeb
  • o přídělu fondu spolurozhoduje odborová org.
  • fond je určen všem zaměstnancům, lze z něj poskytovat příspěvky na provoz zařízení sloužících kulturnímu nebo sociálnímu rozvoji zaměstnancům, čerpat z něj půjčky na pořízení a vybavení bytu, poskytovat sociální pomoc při tíživých situacích
 • § 226 - úschova svršků
  • patří k povinnostem zaměstnavatele
  • bezpečná úschova svršků a dalších osobních věcí, které se obvykle nosí do práce (př. oblečení, obuv, snubní prsten, hodinky, aktovky, kabelky, mobilní telefon atd.)
  • pokud na takto odložených věcech vznikne při plnění pracovních povinností škoda, odpovídá za ni zaměstnavatel dle § 267 ZPr - odpovědnost na odložených věcech, zaměstnanec ale musí škodu ohlásit nejpozději do 15 dnů, kdy se o škodě dozvěděl, jinak nárok na náhradu škody zaniká

Odborný rozvoj zaměstnanců (§ 227 - § 235)

 • důležitý úkol zaměstnavatele, který je i v jeho zájmu
 • § 227 vymezuje, co vše zahrnuje odborný rozvoj:
  • zaškolení a zaučení
   • § 228 ZPr
   • zaměstnavatel je povinen zabezpečit získávání kvalifikace zaškolením nebo zaučním tomu zaměstnanci, který vstupuje do PP bez kvalifikace nebo přechází na nový druh práce
   • zahrnuje odbornou teoretickou základu + praktický nácvik, výuka bývá ukončena zkouškou
   • zaměstnavatel vydá potvrzení o ukončeném zaškolení nebo zaučení
  • odborná praxe absolventů
   • § 229 ZPr
   • zabezpečení odborné praxe absolventům středních škol, konzervatoří, VOŠ a VŠ těm, kteří vstupují do PP
   • cílem je získání praktických dovedností a zkušeností pro výkon práce
   • v souladu s EU se považuje výkon praxe za výkon práce, za který náeží plat (mzda)
  • prohlubování kvalifikace
   • průběžné doplňování, udržování a obnovování
   • viz otázka 32
  • zvyšování kvalifikace
   • jedná se o změnu hodnoty kvalifikace, její získávání nebo rozšíření
   • viz otázka 32

Stravování zaměstnanců ( § 236 ZPr)

 • zaměstnavatel je povinen umožnit stravování svých zaměstnaců ve všech směnách
 • bližší konkretizace organizování stravovoání, způsobu jeho provádění a financování je ponechána na kolektivní smlouvě nebo vnitřním předpisu
 • realizace stravování:
  • příprava a výdej ve vlastním/sdružením zařízení závodního stravování
  • dovoz jídel
  • využití veřejných stravovacích zařízení

Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců (§ 237 - § 247)

 • čl 29 LPS: právo žen, mladistvých a osob zdravotně postižených na ochranu při práci a na zvláštní pracovní podmínky
 • Zvláštní pracovní podmínky FO se zdravotním postižením
  • povinnosti zaměstnavatele zaměstnávat osoby se zdravotním postižením a k vytváření potřebných podmínek stanová zákon č. 435/2OO4 Sb., o zaměstnanosti, § 67 - 84
 • Zvláštní pracovní podmínky zaměstnankyň, zaměstnankyň-matek, zaměstnanců pečující o děti a jiné FO
  • Zaměstnanost žen:
   • v současné době tvoří ženy více jak 1/3 všech pracujících na světě
   • vysoká zaměstnanost žen má mnoho objektivních a subjektivních příčin: hospodářský rozvoj společnosti, zvyšování kvalifikace a vzdělanosti žen a jejich snaha o uplatnění tohoto vzdělání
   • realizace rovnoprávnosti žen s muži je nezbytné vytvořit ženám stejné podmínky, uskutečnění plné rovnoprávnosti též vyžaduje některé zvláštní pracovní podmínky žen
  • Zvláštní pracovní podmínky žen:
   • soubor práv žena a soubro povinností, jehož účelem je umožnit ženám plnění pracovních úkolům aniž by to bylo na újmu jejich zdravotního stavu a plnění dalších fnc (mateřství)
   • problémy vyplývající z toho, že žena má též nezastupitelnou funkci - fnc mateřskou → potřebují zvýšenou ochranu
   • ZPr upravuje podmínky práce žen s ohledem na 2 důležité faktory: biologický (práce pro ženy fyzicky nepřiměřené, příliš hlučná a prašná pracoviště) a faktor společenský (péče o děti zatěžuje organismus, zapojení do práce by mohlo být překážkou pro plnění mateřského poslání)
   • zaměřeno především na ženy těhotné a ženy starající se o malé děti
  • Zákazy některých prací a převedení na jinou práci
   • § 238 ZPr, je zakázáno zaměstnávat zaměstnankyně, pokud by to ohrožovalo jejich mateřství
   • práce a pracoviště uvedená ve vyhlášce Min. Zdr.
   • práce, pro které nejsou způsobilé dle lékařského posudku
   • práce přesčas - u těhotných žen
   • § 239: koná práci pro těhotné nebezpečnou, je zaměstnavatel povinen ji dočasně převést na práci jinou
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code