Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-31 [2012/11/15 21:50]
Kristýna Fialová
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-31 [2013/01/03 14:31] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-**31. Péče o zaměstnance**+====== ​31. Péče o zaměstnance ​======
  
  
-** +===== Pojem péče o zaměstnance ​=====
-Pojem péče o zaměstnance**+
  
-  * každý zaměstnavatel potřebuje (kromě jiných zdrojů pracovní sílu, která bývá v tržním prostředí i ta nejdražší ​(především ta kvalifikovaná)+  * každý zaměstnavatel potřebuje (kromě jiných zdrojů) i pracovní sílu, která bývá v tržním prostředí i ta nejdražší ​-především ta kvalifikovaná
   * zaměstnavatel,​ který chce dosáhnout lepších výsledků, tak bude ve vlastním zájmu pozitivně ovlivňovat pracovní výkony svých zaměstnanců   * zaměstnavatel,​ který chce dosáhnout lepších výsledků, tak bude ve vlastním zájmu pozitivně ovlivňovat pracovní výkony svých zaměstnanců
   * **počátky sociální politiky lze nalézt již v 19. století:**   * **počátky sociální politiky lze nalézt již v 19. století:**
Řádek 20: Řádek 19:
         * //v širším smyslu// zahrnujeme pod tento pojem soubor práv a povinností směřující k vytvoření optimálních podmínek pro výkon práce         * //v širším smyslu// zahrnujeme pod tento pojem soubor práv a povinností směřující k vytvoření optimálních podmínek pro výkon práce
         * řadíme sem: //​opatření související s přijímáním nových zaměstnanců,​ s personální evidencí, s úrovní mezilidských vztahů na pracovišti,​ s bezpečností a ochranou zdraví při práci, se stravováním atd. //         * řadíme sem: //​opatření související s přijímáním nových zaměstnanců,​ s personální evidencí, s úrovní mezilidských vztahů na pracovišti,​ s bezpečností a ochranou zdraví při práci, se stravováním atd. //
-        * je žádoucí, aby docházelo nejen k vytváření podmínek nezbytných (bezpečnost práce), ale i k realizaci opatření, která by mohla zaměstnanci zpříjemnit trávení pracovní i mimo pracovní ​doby+        * je žádoucí, aby docházelo nejen k vytváření podmínek nezbytných (bezpečnost práce), ale i k realizaci opatření, která by mohla zaměstnanci zpříjemnit trávení pracovní i mimopracovní ​doby
         * některá opatření jsou zaměstnavateli udělována obligatorně zákonem, o způsobu trávení volného času  a mimo pracovní doby se ustanovení výslovně nevyjadřují )záleží na objemu finančních prostředků) -> poskytování bezúročných půjček, péče o bývalé pracovníky,​ přispívání na penzijní pojištění zaměstnanců,​...         * některá opatření jsou zaměstnavateli udělována obligatorně zákonem, o způsobu trávení volného času  a mimo pracovní doby se ustanovení výslovně nevyjadřují )záleží na objemu finančních prostředků) -> poskytování bezúročných půjček, péče o bývalé pracovníky,​ přispívání na penzijní pojištění zaměstnanců,​...
   * **shrnutí** -> péči o zaměstnance můžeme rozdělit do tří skupin:   * **shrnutí** -> péči o zaměstnance můžeme rozdělit do tří skupin:
Řádek 26: Řádek 25:
          - smluvní péče -> uvedena v podnikových kolektivních smlouvách          - smluvní péče -> uvedena v podnikových kolektivních smlouvách
          - dobrovolná péče -> je výrazem personální politiky zaměstnavatele          - dobrovolná péče -> je výrazem personální politiky zaměstnavatele
-** + 
-Právní úprava péče o zaměstnance**+ 
 +===== Právní úprava péče o zaměstnance ​=====
  
   * v užším smyslu chápeme poje péče o zaměstnance jako pracovněprávní vztahy upravené v desáté části zákoníku práce (dále jen ZPr), ani zde nenalezneme komplexní úpravu, některé instituty jsou totiž upraveny samostatně (př. bezpečnost a ochrana zdraví při práci)   * v užším smyslu chápeme poje péče o zaměstnance jako pracovněprávní vztahy upravené v desáté části zákoníku práce (dále jen ZPr), ani zde nenalezneme komplexní úpravu, některé instituty jsou totiž upraveny samostatně (př. bezpečnost a ochrana zdraví při práci)
   * úpravu v ZPr nalezneme v § 224 - § 247 -> zde jsou vymezeny pouze hlavní směry činnosti zaměstnavatele v oblasti péče o zaměstnance,​ předpokládá se jejich konkretizace v kolektivních smlouvách   * úpravu v ZPr nalezneme v § 224 - § 247 -> zde jsou vymezeny pouze hlavní směry činnosti zaměstnavatele v oblasti péče o zaměstnance,​ předpokládá se jejich konkretizace v kolektivních smlouvách
   * řadíme sem: //péči o pracovní podmínky zaměstnance,​ odborný rozvoj zaměstnanců a vytváření zvláštních pracovních podmínek pro některé zaměstnance//​   * řadíme sem: //péči o pracovní podmínky zaměstnance,​ odborný rozvoj zaměstnanců a vytváření zvláštních pracovních podmínek pro některé zaměstnance//​
-** + 
-Péče o pracovní podmínky zaměstnanců (§ 224 - § 226)**+===== Péče o pracovní podmínky zaměstnanců (§ 224 - § 226) =====
  
   * právo na uspokojivé pracovní podmínky vyplývá již z čl. 28 LPS, vytvářet zaměstnancům podmínky pro plnění jejich pracvoněprávních úkolů patří k základním povinnostem zaměstnavatelů v rámci pracovního závazku ( § 38 odst. 1 písm. a )   * právo na uspokojivé pracovní podmínky vyplývá již z čl. 28 LPS, vytvářet zaměstnancům podmínky pro plnění jejich pracvoněprávních úkolů patří k základním povinnostem zaměstnavatelů v rámci pracovního závazku ( § 38 odst. 1 písm. a )
Řádek 52: Řádek 52:
         * pokud na takto odložených věcech vznikne při plnění pracovních povinností škoda, odpovídá za ni zaměstnavatel dle § 267 ZPr - //​odpovědnost na odložených věcech//, zaměstnanec ale musí škodu ohlásit nejpozději do 15 dnů, kdy se o škodě dozvěděl, jinak nárok na náhradu škody zaniká         * pokud na takto odložených věcech vznikne při plnění pracovních povinností škoda, odpovídá za ni zaměstnavatel dle § 267 ZPr - //​odpovědnost na odložených věcech//, zaměstnanec ale musí škodu ohlásit nejpozději do 15 dnů, kdy se o škodě dozvěděl, jinak nárok na náhradu škody zaniká
  
-**Odborný rozvoj zaměstnanců (§ 227 - § 235)**+===== Odborný rozvoj zaměstnanců (§ 227 - § 235) =====
  
   * důležitý úkol zaměstnavatele,​ který je i v jeho zájmu   * důležitý úkol zaměstnavatele,​ který je i v jeho zájmu
Řádek 73: Řádek 73:
             * viz otázka 32             * viz otázka 32
  
-**Stravování zaměstnanců ( § 236 ZPr)**+===== Stravování zaměstnanců ( § 236 ZPr) =====
  
   * zaměstnavatel je povinen umožnit stravování svých zaměstnaců ve všech směnách   * zaměstnavatel je povinen umožnit stravování svých zaměstnaců ve všech směnách
Řádek 81: Řádek 81:
         * dovoz jídel         * dovoz jídel
         * využití veřejných stravovacích zařízení         * využití veřejných stravovacích zařízení
 +
 +===== Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců (§ 237 - § 247) =====
 +
 +  * viz otázka č. [[pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​skupina-ii:​otazka-24|]]
 +
 +
 +  * čl 29 LPS: //právo// žen, mladistvých a osob zdravotně postižených na ochranu při práci a na //​zvláštní pracovní podmínky //
 +
 +===== Zvláštní pracovní podmínky FO se zdravotním postižením (§237 ZPr) =====
 +
 +  * povinnosti zaměstnavatele zaměstnávat osoby se zdravotním postižením a k vytváření potřebných podmínek stanová zákon **č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,​ § 67 - 84** - právo na pracovní rehabilitaci,​ chráněné pracovní místo, ...
 +
 +===== Zvláštní pracovní podmínky zaměstnankyň,​ zaměstnankyň-matek,​ zaměstnanců pečující o děti a jiné FO (§ 238 - § 242 ZPr) =====
 +
 +        * **Zaměstnanost žen**: ​
 +            * v současné době tvoří ženy více jak 1/3 všech pracujících na světě
 +            * vysoká zaměstnanost žen má mnoho objektivních a subjektivních příčin: hospodářský rozvoj společnosti,​ zvyšování kvalifikace a vzdělanosti žen a jejich snaha o uplatnění tohoto vzdělání
 +            * realizace rovnoprávnosti žen s muži je nezbytné vytvořit ženám stejné podmínky, uskutečnění plné rovnoprávnosti též vyžaduje některé //​zvláštní pracovní podmínky žen//
 +        * **Zvláštní pracovní podmínky žen**:
 +            * //soubor práv žena a soubro povinností,​ jehož účelem je umožnit ženám plnění pracovních úkolům aniž by to bylo na újmu jejich zdravotního stavu a plnění dalších fnc (mateřství)//​
 +            * problémy vyplývající z toho, že žena má též nezastupitelnou funkci - fnc mateřskou -> potřebují zvýšenou ochranu
 +            * ZPr upravuje podmínky práce žen s ohledem na 2 důležité faktory: **biologický** (práce pro ženy fyzicky nepřiměřené,​ příliš hlučná a prašná pracoviště) a faktor **společenský** (péče o děti zatěžuje organismus, zapojení do práce by mohlo být překážkou pro plnění mateřského poslání)
 +            * zaměřeno především na ženy těhotné a ženy starající se o malé děti
 +        * **Zákazy některých prací a převedení na jinou práci**
 +            * § 238 ZPr, je zakázáno zaměstnávat zaměstnankyně,​ pokud by to ohrožovalo jejich mateřství
 +            * práce a pracoviště uvedená ve vyhlášce Min. Zdr. 
 +            * práce, pro které nejsou způsobilé dle lékařského posudku
 +            * práce přesčas - u těhotných žen
 +            * § 239: koná práci pro těhotné nebezpečnou,​ je zaměstnavatel povinen ji dočasně převést na práci jinou
 +        * **Další oprávnění zaměstnankyň a zaměstnanců (péče o dítě)**
 +            * absolutní zákaz práce přesčas těhotných zaměstnankyň
 +            * zaměstnankyním pečující o dítě nebo FO nemůže práci přesčas nařídit - dle § 241 odst.3 ZPr
 +            * pracovní cesta: těhotné, zaměstnankyně a zaměstnanci pečující o dítě do 8 let mohou na pracovní cestu jen se svým souhlasem
 +            * § 241 ZPr odst. 2 - podmínky, kdo a kdy může požádat zaměstnavatele o kratší pracovní dobu
 +            * § 242 ZPr - zaměstnavatel je povinen udělit kojící ženě přestávky na kojení, 2 půlhodinové pauzy na každé dítě do konce jednoho roku věku dítěte, v dalších 3 měsících už jen jedna půlhodinová přestávka
 +        * **Ochrana PP těhotných zaměstnankyň,​ + zam. pečující o děti**
 +            * ochrana proti rozvázání PP ze strany zaměstnavatele
 +            * výpověď v době těhotenství/​čerpání mateřské dovolené může dát jen zcela výjimečně - dle § 54 písm.a) ZPr a v případech § 52 písm.a)a b) - kdy se ruší zaměstnavatel,​ nebo jeho část (neplatí to ale při organizačních měnách - přemístění)
 +            * v souladu rovnoprávnosti žen a mužů ​ mohou požívat tuto ochranu oba rodiče při péči o totéž dítě, za předpokladu,​ že je splněna podmínka zákonem stanoveného věku (8 let)
 +
 +===== Zvláštní pracovní podmínky mladistvých (§243 - §247) =====
 +
 +  * účelem je zajistit mladistvým v pracovněprávních vtazích rozvoj duševních a tělesných schopností
 +  * mladistvý je zaměstnanec mladší 18 let
 +  * nelze ztotožňovat s pojmem nezletilý - zletilosti lze dosáhnout i jinak - uzavření manželství před 18 rokem věku, uzavře -li manželství,​ je zletilý, ale v pracovně právních vztazích má stále zvýšenou ochranu jako mladistvý
 +  * 2 faktory: **biologický** (aby nebyli přetěžováni) a faktor **společenský** (nemá dost zkušeností a nemusí se dobře orientovat v některých otázkách)
 +  * **Povinnosti zaměstnavatele**:​
 +        * § 243 ZPr - příznivé podmínky pro rozvoj ​ tělesných a duševních schopností
 +        * poskytování lékařské péče, podle § 247 ZPr jsou zaměstnavatelé povinni na své náklady zajisti ​ vyšetření mladistvých:​ **před nástupem do PP** nebo na jinou práci, **pravidelně dle potřeby** (nejméně 1x ročně)
 +        * pracovní doba mladistvých:​ u zam. mladších 18 let nesmí dle § 79a ZPr délka sěny  v jednotlivých dnech překročit 8 hodin, nesmí překročit 40 hodin týdně
 +        * zaměstnavatel musí vést sezna mladistvých,​ kteří jsou u něj zaměstnáni
 +  * **Zákazy zaměstnávání mladistvých některými pracemi**
 +       * ml. jsou výslovně zakázány: (§ 245 a 246 ZPr):
 +        * //práce přesčas// - absolutní zákaz
 +        * //noční práce// - abs. zákaz pro mladistvé do 16 let, starší 16 let výjimečně noční práce, nepřesahující jednu hodinu, jestliže je to třeba k výkonu jejich povolání
 +        * //práce pod zemí při těžbě a ražení tunelů a štol// - absolutní zákaz
 +        * //práce pro mladistvé nebezpečné a škodlivé pro jejich zdraví//
 +        * //práce, při kterých jsou vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu//
 +
 +===== Prameny =====
 +
 +  * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 378 - 395.
 +  * BĚLINA, Miroslav. //Zákoník práce: komentář//​. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, xviii, 1616 s. ISBN 978-80-7179-251-2,​ s. 869 an.
 +{{template>​pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​navigace}}
 +
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code