Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-31 [2012/12/06 08:46]
Klára Švandelíková
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-31 [2013/01/03 14:31]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== 31. Péče o zaměstnance ====== 
  
- 
-===== Pojem péče o zaměstnance ===== 
- 
-  * každý zaměstnavatel potřebuje (kromě jiných zdrojů pracovní sílu, která bývá v tržním prostředí i ta nejdražší (především ta kvalifikovaná) 
-  * zaměstnavatel,​ který chce dosáhnout lepších výsledků, tak bude ve vlastním zájmu pozitivně ovlivňovat pracovní výkony svých zaměstnanců 
-  * **počátky sociální politiky lze nalézt již v 19. století:** 
-        * průmyslový rozvoj, jsou zaváděna opatření sloužící k prevenci pracovních úrazů 
-        * později se jednalo o sociální činnosti vyvíjené zaměstnavatelem za účelem získávání a reprodukce pracovní síly 
-        * 30. léta 20. st. -> hospodářská krize, pouze ti nejsilnější zaměstnavatelé mohli dále rozvíjet podnikové sociální systémy (př. Baťa) 
-        * od 50. let se začaly výrazně podílet na realizaci podnikové sociální politiky //odbory// 
-  * **podniková sociální politika dnes:** 
-        * hl. úloha spočívá ve vytvoření a reprodukci výkonného pracovního kolektivu schopného plnit úkoly zaměstnavatele 
-        * zaměřovat by se měla především na vytvoření příznivých pracovních podmínek, zdokonalování životních podmínek zaměstnanců a na péči o určité skupiny zaměstnanců 
-        * dnes se podniková sociální politika projevuje především skrz institut péče o zaměstnance 
-  *** péče o zaměstnance** 
-        * smysl a rozsah péče o zaměstnance není jednotný 
-        * //v širším smyslu// zahrnujeme pod tento pojem soubor práv a povinností směřující k vytvoření optimálních podmínek pro výkon práce 
-        * řadíme sem: //​opatření související s přijímáním nových zaměstnanců,​ s personální evidencí, s úrovní mezilidských vztahů na pracovišti,​ s bezpečností a ochranou zdraví při práci, se stravováním atd. // 
-        * je žádoucí, aby docházelo nejen k vytváření podmínek nezbytných (bezpečnost práce), ale i k realizaci opatření, která by mohla zaměstnanci zpříjemnit trávení pracovní i mimopracovní doby 
-        * některá opatření jsou zaměstnavateli udělována obligatorně zákonem, o způsobu trávení volného času  a mimo pracovní doby se ustanovení výslovně nevyjadřují )záleží na objemu finančních prostředků) -> poskytování bezúročných půjček, péče o bývalé pracovníky,​ přispívání na penzijní pojištění zaměstnanců,​... 
-  * **shrnutí** -> péči o zaměstnance můžeme rozdělit do tří skupin: 
-         - povinná péče -> stanovena zákony a kolektivním smlouvami vyššího stupně 
-         - smluvní péče -> uvedena v podnikových kolektivních smlouvách 
-         - dobrovolná péče -> je výrazem personální politiky zaměstnavatele 
- 
- 
-===== Právní úprava péče o zaměstnance ===== 
- 
-  * v užším smyslu chápeme poje péče o zaměstnance jako pracovněprávní vztahy upravené v desáté části zákoníku práce (dále jen ZPr), ani zde nenalezneme komplexní úpravu, některé instituty jsou totiž upraveny samostatně (př. bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 
-  * úpravu v ZPr nalezneme v § 224 - § 247 -> zde jsou vymezeny pouze hlavní směry činnosti zaměstnavatele v oblasti péče o zaměstnance,​ předpokládá se jejich konkretizace v kolektivních smlouvách 
-  * řadíme sem: //péči o pracovní podmínky zaměstnance,​ odborný rozvoj zaměstnanců a vytváření zvláštních pracovních podmínek pro některé zaměstnance//​ 
- 
-===== Péče o pracovní podmínky zaměstnanců (§ 224 - § 226) ===== 
- 
-  * právo na uspokojivé pracovní podmínky vyplývá již z čl. 28 LPS, vytvářet zaměstnancům podmínky pro plnění jejich pracvoněprávních úkolů patří k základním povinnostem zaměstnavatelů v rámci pracovního závazku ( § 38 odst. 1 písm. a ) 
-  * pracovní prostředí:​ souhrn všech materiálních podmínek pracovní činnosti (vybavení, budovy,​...). které produkují faktory působící na zaměstnance 
-  * **§ 224 odst 1 ZPr** 
-        * povinnost zaměstnavatele zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zjišťovat preventivní péči 
-        * Úmluva MOP (Mezinárodní organizace práce) o závodních zdravotních službách: "... //​zaměstnavatel poskytuje pro své zaměstnance a pro osoby ucházející se o práci pracovnělékařské služby."//​ - hodnocení vlivu pracovní činnosti na zdravotní stav,... 
-  * **§ 224 odst. 2 ZPr** 
-        * zaměstnavatel může poskytnou zaměstnanci odměnu, která nesouvisí s odměňováním za vykonanou práci, ale s dosažením nějakého životního jubilea, skončení PP po přiznání invalidního důchodu či po nabytí nároku na starobní důchod 
-        * nebo odměnu ve formě ocenění osobní pomoci zaměstnance při mimořádných událostech (pomáhání při živelných pohromách) nebo při mimořádných okolnostech,​ kdy by ohl být ohrožen život, zdraví nebo majetek 
-  * **§ 225 ZPr ** - **vytváření fondu kulturních a sociální potřeb** 
-        * tvorba fondu a  čerpání z něj upravuje vyhlášky č. 114/ 2002 o fondu kulturních a sociálních potřeb 
-        * o přídělu fondu spolurozhoduje odborová org.  
-        * fond je určen všem zaměstnancům,​ lze z něj poskytovat příspěvky na provoz zařízení sloužících kulturnímu nebo sociálnímu rozvoji zaměstnancům,​ čerpat z něj půjčky na pořízení a vybavení bytu, poskytovat sociální pomoc při tíživých situacích ​ 
-  * **§ 226 - úschova svršků** 
-        * patří k povinnostem zaměstnavatele 
-        * bezpečná úschova svršků a dalších osobních věcí, které se obvykle nosí do práce (př. oblečení, obuv, snubní prsten, hodinky, aktovky, kabelky, mobilní telefon atd.) 
-        * pokud na takto odložených věcech vznikne při plnění pracovních povinností škoda, odpovídá za ni zaměstnavatel dle § 267 ZPr - //​odpovědnost na odložených věcech//, zaměstnanec ale musí škodu ohlásit nejpozději do 15 dnů, kdy se o škodě dozvěděl, jinak nárok na náhradu škody zaniká 
- 
-===== Odborný rozvoj zaměstnanců (§ 227 - § 235) ===== 
- 
-  * důležitý úkol zaměstnavatele,​ který je i v jeho zájmu 
-  * **§ 227** vymezuje, co vše zahrnuje odborný rozvoj: 
-        * **zaškolení a zaučení** 
-            * **§ 228 ZPr** 
-            * zaměstnavatel je povinen zabezpečit získávání kvalifikace zaškolením nebo zaučním tomu zaměstnanci,​ který vstupuje do PP bez kvalifikace nebo přechází na nový druh práce 
-            * zahrnuje odbornou teoretickou základu + praktický nácvik, výuka bývá ukončena zkouškou 
-            * zaměstnavatel vydá potvrzení o ukončeném zaškolení nebo zaučení 
-        * **odborná praxe absolventů** 
-            * **§ 229 ZPr** 
-            * zabezpečení odborné praxe absolventům středních škol, konzervatoří,​ VOŠ a VŠ těm, kteří vstupují do PP 
-            * cílem je získání praktických dovedností a zkušeností pro výkon práce 
-            * v souladu s EU se považuje výkon praxe za výkon práce, za který náeží plat (mzda) 
-        * **prohlubování kvalifikace** 
-            * průběžné doplňování,​ udržování a obnovování ​ 
-            * viz otázka 32  
-        * **zvyšování kvalifikace** 
-            * jedná se o změnu hodnoty kvalifikace,​ její získávání nebo rozšíření 
-            * viz otázka 32 
- 
-===== Stravování zaměstnanců ( § 236 ZPr) ===== 
- 
-  * zaměstnavatel je povinen umožnit stravování svých zaměstnaců ve všech směnách 
-  * bližší konkretizace organizování stravovoání,​ způsobu jeho provádění a financování je ponechána na kolektivní smlouvě nebo vnitřním předpisu 
-  * realizace stravování:​ 
-        * příprava a výdej ve vlastním/​sdružením zařízení závodního stravování 
-        * dovoz jídel 
-        * využití veřejných stravovacích zařízení 
- 
-===== Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců (§ 237 - § 247) ===== 
- 
-  * viz otázka č. [[pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​skupina-ii:​otazka-24|]] 
- 
- 
-  * čl 29 LPS: //právo// žen, mladistvých a osob zdravotně postižených na ochranu při práci a na //​zvláštní pracovní podmínky // 
- 
-===== Zvláštní pracovní podmínky FO se zdravotním postižením (§237 ZPr) ===== 
- 
-  * povinnosti zaměstnavatele zaměstnávat osoby se zdravotním postižením a k vytváření potřebných podmínek stanová zákon **č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,​ § 67 - 84** - právo na pracovní rehabilitaci,​ chráněné pracovní místo, ... 
- 
-===== Zvláštní pracovní podmínky zaměstnankyň,​ zaměstnankyň-matek,​ zaměstnanců pečující o děti a jiné FO (§ 238 - § 242 ZPr) ===== 
- 
-        * **Zaměstnanost žen**: ​ 
-            * v současné době tvoří ženy více jak 1/3 všech pracujících na světě 
-            * vysoká zaměstnanost žen má mnoho objektivních a subjektivních příčin: hospodářský rozvoj společnosti,​ zvyšování kvalifikace a vzdělanosti žen a jejich snaha o uplatnění tohoto vzdělání 
-            * realizace rovnoprávnosti žen s muži je nezbytné vytvořit ženám stejné podmínky, uskutečnění plné rovnoprávnosti též vyžaduje některé //​zvláštní pracovní podmínky žen// 
-        * **Zvláštní pracovní podmínky žen**: 
-            * //soubor práv žena a soubro povinností,​ jehož účelem je umožnit ženám plnění pracovních úkolům aniž by to bylo na újmu jejich zdravotního stavu a plnění dalších fnc (mateřství)//​ 
-            * problémy vyplývající z toho, že žena má též nezastupitelnou funkci - fnc mateřskou -> potřebují zvýšenou ochranu 
-            * ZPr upravuje podmínky práce žen s ohledem na 2 důležité faktory: **biologický** (práce pro ženy fyzicky nepřiměřené,​ příliš hlučná a prašná pracoviště) a faktor **společenský** (péče o děti zatěžuje organismus, zapojení do práce by mohlo být překážkou pro plnění mateřského poslání) 
-            * zaměřeno především na ženy těhotné a ženy starající se o malé děti 
-        * **Zákazy některých prací a převedení na jinou práci** 
-            * § 238 ZPr, je zakázáno zaměstnávat zaměstnankyně,​ pokud by to ohrožovalo jejich mateřství 
-            * práce a pracoviště uvedená ve vyhlášce Min. Zdr.  
-            * práce, pro které nejsou způsobilé dle lékařského posudku 
-            * práce přesčas - u těhotných žen 
-            * § 239: koná práci pro těhotné nebezpečnou,​ je zaměstnavatel povinen ji dočasně převést na práci jinou 
-        * **Další oprávnění zaměstnankyň a zaměstnanců (péče o dítě)** 
-            * absolutní zákaz práce přesčas těhotných zaměstnankyň 
-            * zaměstnankyním pečující o dítě nebo FO nemůže práci přesčas nařídit - dle § 241 odst.3 ZPr 
-            * pracovní cesta: těhotné, zaměstnankyně a zaměstnanci pečující o dítě do 8 let mohou na pracovní cestu jen se svým souhlasem 
-            * § 241 ZPr odst. 2 - podmínky, kdo a kdy může požádat zaměstnavatele o kratší pracovní dobu 
-            * § 242 ZPr - zaměstnavatel je povinen udělit kojící ženě přestávky na kojení, 2 půlhodinové pauzy na každé dítě do konce jednoho roku věku dítěte, v dalších 3 měsících už jen jedna půlhodinová přestávka 
-        * **Ochrana PP těhotných zaměstnankyň,​ + zam. pečující o děti** 
-            * ochrana proti rozvázání PP ze strany zaměstnavatele 
-            * výpověď v době těhotenství/​čerpání mateřské dovolené může dát jen zcela výjimečně - dle § 54 písm.a) ZPr a v případech § 52 písm.a)a b) - kdy se ruší zaměstnavatel,​ nebo jeho část (neplatí to ale při organizačních měnách - přemístění) 
-            * v souladu rovnoprávnosti žen a mužů ​ mohou požívat tuto ochranu oba rodiče při péči o totéž dítě, za předpokladu,​ že je splněna podmínka zákonem stanoveného věku (8 let) 
- 
-===== Zvláštní pracovní podmínky mladistvých (§243 - §247) ===== 
- 
-  * účelem je zajistit mladistvým v pracovněprávních vtazích rozvoj duševních a tělesných schopností 
-  * mladistvý je zaměstnanec mladší 18 let 
-  * nelze ztotožňovat s pojmem nezletilý - zletilosti lze dosáhnout i jinak - uzavření manželství před 18 rokem věku, uzavře -li manželství,​ je zletilý, ale v pracovně právních vztazích má stále zvýšenou ochranu jako mladistvý 
-  * 2 faktory: **biologický** (aby nebyli přetěžováni) a faktor **společenský** (nemá dost zkušeností a nemusí se dobře orientovat v některých otázkách) 
-  * **Povinnosti zaměstnavatele**:​ 
-        * § 243 ZPr - příznivé podmínky pro rozvoj ​ tělesných a duševních schopností 
-        * poskytování lékařské péče, podle § 247 ZPr jsou zaměstnavatelé povinni na své náklady zajisti ​ vyšetření mladistvých:​ **před nástupem do PP** nebo na jinou práci, **pravidelně dle potřeby** (nejméně 1x ročně) 
-        * pracovní doba mladistvých:​ u zam. mladších 18 let nesmí dle § 79a ZPr délka sěny  v jednotlivých dnech překročit 8 hodin, nesmí překročit 40 hodin týdně 
-        * zaměstnavatel musí vést sezna mladistvých,​ kteří jsou u něj zaměstnáni 
-  * **Zákazy zaměstnávání mladistvých některými pracemi** 
-       * ml. jsou výslovně zakázány: (§ 245 a 246 ZPr): 
-        * //práce přesčas// - absolutní zákaz 
-        * //noční práce// - abs. zákaz pro mladistvé do 16 let, starší 16 let výjimečně noční práce, nepřesahující jednu hodinu, jestliže je to třeba k výkonu jejich povolání 
-        * //práce pod zemí při těžbě a ražení tunelů a štol// - absolutní zákaz 
-        * //práce pro mladistvé nebezpečné a škodlivé pro jejich zdraví// 
-        * //práce, při kterých jsou vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu// 
- 
-===== Prameny ===== 
- 
-  * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 378 - 395. 
-  * BĚLINA, Miroslav. //Zákoník práce: komentář//​. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, xviii, 1616 s. ISBN 978-80-7179-251-2,​ s. 869 an. 
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code