Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-31 [2012/11/15 23:10]
Kristýna Fialová
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-31 [2012/12/31 03:20]
Michala Šmahelová [Pojem péče o zaměstnance]
Řádek 1: Řádek 1:
-**31. Péče o zaměstnance**+====== ​31. Péče o zaměstnance ​======
  
  
-** +===== Pojem péče o zaměstnance ​=====
-Pojem péče o zaměstnance**+
  
-  * každý zaměstnavatel potřebuje (kromě jiných zdrojů pracovní sílu, která bývá v tržním prostředí i ta nejdražší ​(především ta kvalifikovaná)+  * každý zaměstnavatel potřebuje (kromě jiných zdrojů) i pracovní sílu, která bývá v tržním prostředí i ta nejdražší ​-především ta kvalifikovaná
   * zaměstnavatel,​ který chce dosáhnout lepších výsledků, tak bude ve vlastním zájmu pozitivně ovlivňovat pracovní výkony svých zaměstnanců   * zaměstnavatel,​ který chce dosáhnout lepších výsledků, tak bude ve vlastním zájmu pozitivně ovlivňovat pracovní výkony svých zaměstnanců
   * **počátky sociální politiky lze nalézt již v 19. století:**   * **počátky sociální politiky lze nalézt již v 19. století:**
Řádek 20: Řádek 19:
         * //v širším smyslu// zahrnujeme pod tento pojem soubor práv a povinností směřující k vytvoření optimálních podmínek pro výkon práce         * //v širším smyslu// zahrnujeme pod tento pojem soubor práv a povinností směřující k vytvoření optimálních podmínek pro výkon práce
         * řadíme sem: //​opatření související s přijímáním nových zaměstnanců,​ s personální evidencí, s úrovní mezilidských vztahů na pracovišti,​ s bezpečností a ochranou zdraví při práci, se stravováním atd. //         * řadíme sem: //​opatření související s přijímáním nových zaměstnanců,​ s personální evidencí, s úrovní mezilidských vztahů na pracovišti,​ s bezpečností a ochranou zdraví při práci, se stravováním atd. //
-        * je žádoucí, aby docházelo nejen k vytváření podmínek nezbytných (bezpečnost práce), ale i k realizaci opatření, která by mohla zaměstnanci zpříjemnit trávení pracovní i mimo pracovní ​doby+        * je žádoucí, aby docházelo nejen k vytváření podmínek nezbytných (bezpečnost práce), ale i k realizaci opatření, která by mohla zaměstnanci zpříjemnit trávení pracovní i mimopracovní ​doby
         * některá opatření jsou zaměstnavateli udělována obligatorně zákonem, o způsobu trávení volného času  a mimo pracovní doby se ustanovení výslovně nevyjadřují )záleží na objemu finančních prostředků) -> poskytování bezúročných půjček, péče o bývalé pracovníky,​ přispívání na penzijní pojištění zaměstnanců,​...         * některá opatření jsou zaměstnavateli udělována obligatorně zákonem, o způsobu trávení volného času  a mimo pracovní doby se ustanovení výslovně nevyjadřují )záleží na objemu finančních prostředků) -> poskytování bezúročných půjček, péče o bývalé pracovníky,​ přispívání na penzijní pojištění zaměstnanců,​...
   * **shrnutí** -> péči o zaměstnance můžeme rozdělit do tří skupin:   * **shrnutí** -> péči o zaměstnance můžeme rozdělit do tří skupin:
Řádek 26: Řádek 25:
          - smluvní péče -> uvedena v podnikových kolektivních smlouvách          - smluvní péče -> uvedena v podnikových kolektivních smlouvách
          - dobrovolná péče -> je výrazem personální politiky zaměstnavatele          - dobrovolná péče -> je výrazem personální politiky zaměstnavatele
-** + 
-Právní úprava péče o zaměstnance**+ 
 +===== Právní úprava péče o zaměstnance ​=====
  
   * v užším smyslu chápeme poje péče o zaměstnance jako pracovněprávní vztahy upravené v desáté části zákoníku práce (dále jen ZPr), ani zde nenalezneme komplexní úpravu, některé instituty jsou totiž upraveny samostatně (př. bezpečnost a ochrana zdraví při práci)   * v užším smyslu chápeme poje péče o zaměstnance jako pracovněprávní vztahy upravené v desáté části zákoníku práce (dále jen ZPr), ani zde nenalezneme komplexní úpravu, některé instituty jsou totiž upraveny samostatně (př. bezpečnost a ochrana zdraví při práci)
   * úpravu v ZPr nalezneme v § 224 - § 247 -> zde jsou vymezeny pouze hlavní směry činnosti zaměstnavatele v oblasti péče o zaměstnance,​ předpokládá se jejich konkretizace v kolektivních smlouvách   * úpravu v ZPr nalezneme v § 224 - § 247 -> zde jsou vymezeny pouze hlavní směry činnosti zaměstnavatele v oblasti péče o zaměstnance,​ předpokládá se jejich konkretizace v kolektivních smlouvách
   * řadíme sem: //péči o pracovní podmínky zaměstnance,​ odborný rozvoj zaměstnanců a vytváření zvláštních pracovních podmínek pro některé zaměstnance//​   * řadíme sem: //péči o pracovní podmínky zaměstnance,​ odborný rozvoj zaměstnanců a vytváření zvláštních pracovních podmínek pro některé zaměstnance//​
-** + 
-Péče o pracovní podmínky zaměstnanců (§ 224 - § 226)**+===== Péče o pracovní podmínky zaměstnanců (§ 224 - § 226) =====
  
   * právo na uspokojivé pracovní podmínky vyplývá již z čl. 28 LPS, vytvářet zaměstnancům podmínky pro plnění jejich pracvoněprávních úkolů patří k základním povinnostem zaměstnavatelů v rámci pracovního závazku ( § 38 odst. 1 písm. a )   * právo na uspokojivé pracovní podmínky vyplývá již z čl. 28 LPS, vytvářet zaměstnancům podmínky pro plnění jejich pracvoněprávních úkolů patří k základním povinnostem zaměstnavatelů v rámci pracovního závazku ( § 38 odst. 1 písm. a )
Řádek 52: Řádek 52:
         * pokud na takto odložených věcech vznikne při plnění pracovních povinností škoda, odpovídá za ni zaměstnavatel dle § 267 ZPr - //​odpovědnost na odložených věcech//, zaměstnanec ale musí škodu ohlásit nejpozději do 15 dnů, kdy se o škodě dozvěděl, jinak nárok na náhradu škody zaniká         * pokud na takto odložených věcech vznikne při plnění pracovních povinností škoda, odpovídá za ni zaměstnavatel dle § 267 ZPr - //​odpovědnost na odložených věcech//, zaměstnanec ale musí škodu ohlásit nejpozději do 15 dnů, kdy se o škodě dozvěděl, jinak nárok na náhradu škody zaniká
  
-**Odborný rozvoj zaměstnanců (§ 227 - § 235)**+===== Odborný rozvoj zaměstnanců (§ 227 - § 235) =====
  
   * důležitý úkol zaměstnavatele,​ který je i v jeho zájmu   * důležitý úkol zaměstnavatele,​ který je i v jeho zájmu
Řádek 73: Řádek 73:
             * viz otázka 32             * viz otázka 32
  
-**Stravování zaměstnanců ( § 236 ZPr)**+===== Stravování zaměstnanců ( § 236 ZPr) =====
  
   * zaměstnavatel je povinen umožnit stravování svých zaměstnaců ve všech směnách   * zaměstnavatel je povinen umožnit stravování svých zaměstnaců ve všech směnách
Řádek 82: Řádek 82:
         * využití veřejných stravovacích zařízení         * využití veřejných stravovacích zařízení
  
-**Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců (§ 237 - § 247)**+===== Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců (§ 237 - § 247) ===== 
 + 
 +  ​viz otázka č. [[pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​skupina-ii:​otazka-24|]] 
  
   * čl 29 LPS: //právo// žen, mladistvých a osob zdravotně postižených na ochranu při práci a na //​zvláštní pracovní podmínky //   * čl 29 LPS: //právo// žen, mladistvých a osob zdravotně postižených na ochranu při práci a na //​zvláštní pracovní podmínky //
  
- **Zvláštní pracovní podmínky FO se zdravotním postižením (§237 ZPr)**+===== Zvláštní pracovní podmínky FO se zdravotním postižením (§237 ZPr) =====
  
-        ​* povinnosti zaměstnavatele zaměstnávat osoby se zdravotním postižením a k vytváření potřebných podmínek stanová zákon **č. 435/2OO4 Sb., o zaměstnanosti,​ § 67 - 84** - právo na pracovní rehabilitaci,​ chráněné pracovní místo, ...+  ​* povinnosti zaměstnavatele zaměstnávat osoby se zdravotním postižením a k vytváření potřebných podmínek stanová zákon **č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,​ § 67 - 84** - právo na pracovní rehabilitaci,​ chráněné pracovní místo, ...
  
-  * **Zvláštní pracovní podmínky zaměstnankyň,​ zaměstnankyň-matek,​ zaměstnanců pečující o děti a jiné FO (§ 238 - § 242 ZPr)**+===== Zvláštní pracovní podmínky zaměstnankyň,​ zaměstnankyň-matek,​ zaměstnanců pečující o děti a jiné FO (§ 238 - § 242 ZPr) =====
  
         * **Zaměstnanost žen**: ​         * **Zaměstnanost žen**: ​
Řádek 118: Řádek 121:
             * v souladu rovnoprávnosti žen a mužů ​ mohou požívat tuto ochranu oba rodiče při péči o totéž dítě, za předpokladu,​ že je splněna podmínka zákonem stanoveného věku (8 let)             * v souladu rovnoprávnosti žen a mužů ​ mohou požívat tuto ochranu oba rodiče při péči o totéž dítě, za předpokladu,​ že je splněna podmínka zákonem stanoveného věku (8 let)
  
-**Zvláštní pracovní podmínky mladistvých (§243 - §247)**+===== Zvláštní pracovní podmínky mladistvých (§243 - §247) ​=====
  
   * účelem je zajistit mladistvým v pracovněprávních vtazích rozvoj duševních a tělesných schopností   * účelem je zajistit mladistvým v pracovněprávních vtazích rozvoj duševních a tělesných schopností
Řádek 130: Řádek 133:
         * zaměstnavatel musí vést sezna mladistvých,​ kteří jsou u něj zaměstnáni         * zaměstnavatel musí vést sezna mladistvých,​ kteří jsou u něj zaměstnáni
   * **Zákazy zaměstnávání mladistvých některými pracemi**   * **Zákazy zaměstnávání mladistvých některými pracemi**
-   ml. jsou výslovně zakázány: (§ 245 a 246 ZPr):+       ​* ​ml. jsou výslovně zakázány: (§ 245 a 246 ZPr):
         * //práce přesčas// - absolutní zákaz         * //práce přesčas// - absolutní zákaz
         * //noční práce// - abs. zákaz pro mladistvé do 16 let, starší 16 let výjimečně noční práce, nepřesahující jednu hodinu, jestliže je to třeba k výkonu jejich povolání         * //noční práce// - abs. zákaz pro mladistvé do 16 let, starší 16 let výjimečně noční práce, nepřesahující jednu hodinu, jestliže je to třeba k výkonu jejich povolání
-        * //práce pod zemí při těžbě a ražení tunelů a što//- absolutní zákaz+        * //práce pod zemí při těžbě a ražení tunelů a štol// - absolutní zákaz
         * //práce pro mladistvé nebezpečné a škodlivé pro jejich zdraví//         * //práce pro mladistvé nebezpečné a škodlivé pro jejich zdraví//
         * //práce, při kterých jsou vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu//         * //práce, při kterých jsou vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu//
  
 +===== Prameny =====
  
----- +  ​BĚLINAMiroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6s. 378 - 395. 
-**Zdroje:​** +  ​* ​BĚLINAMiroslav//Zákoník práce: komentář//​. 1. vyd. Praha: C.H. Beck2012, xviii, 1616 s. ISBN 978-80-7179-251-2,​ s. 869 an.
-zákoník práce ​ - část 10§ 224 - § 247 +
-Pracovní právo, ​MBělina kolektiv2O12str. 378 - 395 +
-Komentář, ​Bělinastr869 + +
-Zákon o zaměstnanosti§ 67 § 84  +
- +
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code