Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


30. Dovolená

 • je nejvýznamnější dobou odpočinku, realizuje se jí právo ZCE na dlouhodobější odpočinek v roce v rámci pp; účelem je reprodukce pracovní síly
 • poskytuje se za ni náhrada mzdy/platu (odlišné od jiných dob odpočinku, ty vyjma svátků poskytovány bez mzdy či náhrady mzdy), odlišná je i délka, která má zajistit čerpání zpravidla vcelku
 • nejde o prac. dobu (až na výjimky v ní nekoná a nemusí konat práci)
 • nárok na dovolenou vzniká všem ZCům v pp; vznik nároku a čerpání se posuzuje v každém pp samostatně

Druhy dovolené

 • různé podmínky pro čerpání, poskytnutí náhrady mzdy… v § 212 - 215
 • platí zásada „co není zakázáno, je dovoleno“ - lze sjednat či stanovit ve vnitřním předpisu i jiné druhy dovolené (vyjma ZLŮ v § 109 odst. 3 ZP)
 1. dovolená za kalendářní rok nebo její poměrnou část
  • podmínkou je nepřetržité trvání pp k témuž ZL, u kterého ZC odpracoval alespoň 60 dní (nepřetržitým trváním se výhradně pro případ dovolené rozumí i skončení dosavadního a navázání nového pp k témuž ZL nebo pokud na skončení pp navazují dny pracovního klidu a na ně nový pp; bezprostředně navazující pp se posuzují jako jeden celek)
  • rozhodující jednotkou je kalendářní rok
  • x pokud pp netrval celý rok (byl ukončen, navázán nebo trval jen část), vzniká ZCI nárok na poměrnou část dovolené za splnění podmínky odpracování 60 dnů (x jinak dovolená za odpracované dny)
  • poměrná část dovolené za každý celý kalendářní měsíc po který pp trval činí 1/12 dovolené za kalendářní rok
  • je nutno ve dni odpracovat převážnou část směny (části směn odpracované v různých dnes se ale nesčítají)
  • jako výkon práce se posuzují nejen fakticky odpracované doby, ale i případy v § 348 a § 216 odst. 2 (mateřská, pracovní úraz, nemoc z povolání atd.)
  • základní výměra dovolené:
   • min 4 týdny (reakce na směrnici 2003/88/ES o úpravě pracovní doby)
   • ZCŮM dle § 109(3) přísluší 5 týdnů (ZCI státu, samosprávných celků, …)
   • dovolená pedagogických a akademických pracovníků je 8 týdnů
  • s výjimkou § 109(3) lze všem ZCŮM prodloužit (nutno dodržet zásadu rovnosti)
  • poskytuje se v týdnech (7 po sobě jdoucích kalendářních dní), čerpat lze i po částech (záleží na tom, jak ZL určí nástup na dovolenou)
  • týden dovolené u ZCE s rovnoměrně rozvrženou dobou a s pětidenním týdenním pracovním režimem představuje 5 pracovních dnů, u ZCE s čtyřdenním pracovním režimem v týdnu 4 dny atd. X u nerovnoměrné doby – ZCI náleží tolik pracovních dnů dovolené, kolik jich dle rozvržení prac. doby na dobu jeho dovolené připadá v celoročním průměru (způsob výpočtu viz učebnice odstavec 402)
 2. dovolená za odpracované dny
  • náleží ZCI, který nesplnil podmínku pro vznik práva na dovolenou za kalendářní rok nebo její poměrnou část (tj. neodpracoval min. 60 dní)
  • přísluší mu 1/12 dovolené za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce; tento druh dovolené náleží v maximální výměře 2/12 (jinak splní podmínku odpracování 60 dnů)
  • odpracovaný den = den, ve kterém ZC odpracoval převážnou část své směny (části směn odpracované v různých dnech se nesčítají)
  • jako výkon práce se posuzují nejen fakticky odpracované doby, ale i případy v § 348 a § 216 odst. 2
  • využije se u krátkodobých pp nebo pokud ZC pro trvání překážky v práci nesplní podmínku odpracování 60 dnů
  • tato dovolená se může krátit jen pro neomluveně zmeškanou směnu
 3. dodatková dovolená
  • přísluší ZC, kteří pracují za zhoršených podmínek, např. ve zdravotně závadném prostředí, či konají práce zvlášť obtížné (kromě zotavení a odpočinku se jí sleduje i regulace pobytu ZCŮ v tomto prostředí)
  • čerpá se přednostně
  • § 215 určí okruh ZC, kteří na ni mají nárok:
   1. ZC, kteří pracují u téhož ZTLE po celý kalendářní rok pod zemí při ražení tunelů a štol, těžbě nerostů
   2. ZC, kteří vykonávají po celý kalendářní rok práce zvlášť obtížné (jsou to práce uvedené v § 215 odst. 2 - práce s infekčními materiály, alespoň 1 rok v tropech, potápěči za zvýšeného tlaku ve skafandrech…)
  • pracuje-li ZC v těchto podmínkách celý kalendářní rok, přísluší mu tato dovolená v délce 1 týdne v kalendářním roce; pokud nepracuje celý kalendářní rok, přísluší mu v délce 1/12 za každý 21 odpracovaných dní

Čerpání dovolené

 • nástup na dovolenou určuje výhradně ZL (výjimka – ve prospěch zaměstnankyně, která chce dovolenou tak, aby bezprostředně navazovala na skončení mateřské, nebo ZCE, který požádá o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala na skončení rodičovské do doby, po kterou je oprávněna žena čerpat mateřskou), a to tak, že konkrétnímu ZCI stanoví, že dovolenou čerpá v určeném termínu
 • požadavek, aby si ZC mohl vyčerpat dovolenou do konce kalendářního roku, ve kterém mu toto právo vzniklo, a to pokud možno vcelku (výjimečně, pokud ZLI brání v určení čerpání dovolené překážky na straně ZCE či jeho naléhavé provozní důvody, je povinen dovolenou určit ještě do konce následujícího kalendářního roku)
 • dobu čerpání dovolené určí ZL podle písemného rozvrhu čerpání dovolených (stanovený se souhlasem odborů a rady ZCŮ)
 • při určení nástupu na dovolenou je nutno dodržet zásady:
  1. povinnost oznámit ZCI určenou dobu čerpání dovolené min. 14 dní předem (nedohodnou-li se ZC a ZL jinak)
  2. pokud se dovolená poskytuje po částech, musí aspoň jedna činit 14 dní (nedohodnou-li se ZC a ZL jinak)
  3. dovolená nesmí být určena na dobu, kdy ZC koná (výjimečné) vojenské cvičení, je uznán dočasně práce neschopným, je na mateřské či rodičovské dovolené (na dobu ostatních překážek na straně ZCE je možné dovolenou určit pouze na žádost ZCE)
 • ZL má právo změnit určený nástup dovolené nebo ZC z dovolené odvolat, je pak ale povinen nahradit náklady, které ZCI vznikly (cestovné na cestu zpět do bydliště, storno poplatky u cestovek)
 • ZL může určit čerpání dovolené i v případě, kdy ZC ještě nesplnil podmínky k jejímu čerpání, ale dá se předpokládat, že je splní (do konce kalendářního roku, či do skončení pp)
 • ZL může po dohodě s odbory určit hromadné čerpání dovolené – vyžadují-li to provozní důvody ZLE a doba čerpání dovolené nesmí překročit 2 týdny (u uměleckých souborů 4 týdny)
 • přerušení dovolené - dochází k němu automaticky bez ohledu na vůli ZCE v případě překážek v práci ((výjimečné) vojenské cvičení, pracovní neschopnost, ošetřuje-li ZC nemocného člena rodiny, mateřská či rodičovská dovolená) nebo svátků
 • k přerušení dovolené nedochází při ošetřování nemocného člena rodiny či výkonu vojenského cvičení, pokud ZL určil dovolenou na tyto doby na žádost ZCE
 • připadne-li svátek v době dovolené na den, který je obvyklým prac. dnem ZCE, nezapočítává se do dovolené
 • určil-li ZL náhradní volno za práci přesčas/ve svátek, že by připadlo do doby dovolené, je povinen určit jej na jiný den
 • ZC si může určit dovolenou sám za podmínek v § 218 odst. 3, tj. čerpání dovolené (či její části), která nebyla dočerpána za předchozí kalendářní rok, nebylo ZLEM určeno do 30.6. následujícího kalendářního roku (musí to ZLI oznámit min. 14 dní předem)
 • pro případ změny ZLE (skončí jeden pp a naváže jiný bez zbytečného průtahu) je dán zvláštní postup v § 221 → ZC má možnost požádat o dovolenou, na kterou mu vzniklo právo u dosavadního ZLE, nového ZLE, a to za podmínky:
  1. ZC změní zaměstnání v průběhu kalendářního roku (skončí pp u dosavadního ZLE a bezprostředně naváže nový pp u nového ZLE)
  2. žádost podá ještě dosavadnímu ZLI nejpozději před skončením pp
  3. zúčastnění ZLÉ se dohodnou na úhradě vypláacené náhrady mzdy za dovolenou (x pokud ne, nelze dovolenou k novému ZLI převést; za nevyčerpanou dovolenou je dosavadní ZL povinen vyplatit náhradu mzdy)

Krácení dovolené v § 223

 • projevuje se u ZCE, který dovolenou již čerpal (povinen vrátit náhradu mzdy za tu část práva na dovolenou, kterou krácením dovolené ztratil) i u toho, který nečerpal (ztrácí na ni nárok do budoucna)
 • dovolená se krátí:
  1. pro překážky v práci na straně ZCE
  2. pro neomluvená zameškání pracovní doby
  3. pro výkon trestu odnětí svobody nebo vazby
  • dovolenou za kalendářní rok lze krátit z důvodu ad a) až c), za odpracované dny a dodatkové jen z důvodu ad b)
 • krátí se jen z důvodů, které vznikly v tom kalendářním roce, za který se dovolená poskytuje
 • dovolená za kalendář. rok či její poměrná část se krátí z důvodu překážek v práci, které se nepovažují pro účely dovolené za výkon (rodičovská dovolená v rozsahu mateřské dovolené matky atd.), krátí se za prvních 100 takto zameškaných pracovních dní o 1/12 a pak za každých dalších 21 dní o 1/12
 • ZCI, který byl ve výkonu trestu, se krátí dovolená za každých 21 tak zameškaných dnů o 1/12
 • nově nemá ZL povinnost dovolenou krátit pro důvody ad a) a c) (je to na jeho rozhodnutí)
 • krácení z důvodu ad b) má sankční charakter, je také na ZLI, zda krácení využije → za 1 den neomluvené nepřítomnosti lze zkrátit o 1-3 dny (zda jde o neomluvené zameškání, rozhoduje ZL po projednání s odbory)
 • ZCi, který u ZLE pracoval celý rok, musí po krácení zůstat alespoň 2 týdny dovolené (x v celém rozsahu lze dovolenou zkrátit jen pro trest odnětí svobody nebo vazbu!)

Náhrada mzdy za dovolenou

 • za dobu čerpání dovolené přísluší zaměstnanci náhrada mzdy/platu ve výši průměrného výdělku
 • dovolená přestavuje nárok na volno, ale také na náhradu výdělku (ZC si nemůže vydělávat)
 • mzda/náhrada, která by byla splatná v době dovolené, je splatná před nastoupením dovolené
 • náhradu mzdy za dodatkovou dovolenou nelze poskytnout – tato dovolená se poskytuje přednostně a náhrada nenáleží
 • náhrada za nevyčerpanou dovolenou se poskytuje ve výši průměrného výdělku, ZL ji smí poskytovat jen, pokud pp skončil

Prameny

 • BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6, s. 281 - 292.

Navigace

Skupina A
1. Pojem, vymezení a obsah pracovního práva | 2. Postavení pracovního práva v systému práva | 3. Vztah pracovního a občanského práva | 4. Mezinárodní prvek v pracovním právu | 5. Evropské pracovní právo | 6. Prameny pracovního práva | 7. Vznik a vývoj pracovního práva | 8. Základní zásady pracovněprávních vztahů a jejich význam | 9. Ochranná funkce pracovního práva v její projevy v právní úpravě | 10. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu | 11. Pracovněprávní vztahy a jejich prvky | 12. Právní skutečnosti v pracovním právu | 13. Počítání času; lhůty a doby v pracovním právu | 14. Smlouvy v pracovním právu | 15. Vady pracovněprávních úkonů a jejich právní následky | 16. Účastníci individuálních pracovněprávních vztahů, jejich jednání a zastoupení | 17. Účastníci kolektivních pracovněprávních vztahů | 18. Pojem a druhy pracovního poměru | 19. Vznik pracovního poměru | 20. Změna pracovního poměru | 21. Dočasné přidělení | 22. Skončení pracovního poměru | 23. Závazky v pracovněprávních vztazích | 24. Zajištění závazků z pracovněprávních vztahů | 25. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance | 26. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci | 27. Flexibilní formy výkonu práce | 28. Vysílání zaměstnanců k výkonu práce do zahraničí | 29. Osobní práva zaměstnance a jejich ochrana při realizaci činnosti zaměstnavatele | 30. Doručování písemnosti | 31. Přechod práva a povinností z pracovněprávních vztahů | 32. Další právní vztahy účasti na práci | 33. Pojetí odpovědnosti v pracovním právu | 34. Základní rozdíly v postavení zaměstnanců v podnikatelské a v nepodnikatelské sféře | 35. Agenturní zaměstnávání | 36. Principy kolektivního vyjednávání | 37. Formy kolektivních pracovněprávních vztahů | 38. Zástupci zaměstnanců v kolektivních pracovněprávních vztazích | 39. Postavení odborů a zaměstnavatele - sociální dialog | 40. Rada zaměstnanců, zástupce pro BOZP a jejich úloha v procesu informování a projednání | 41. Právo na práci a zabezpečení v nezaměstnanosti | 42. Kontrolní činnost v oblasti pracovního práva

Skupina B

1. Práva a povinnosti stran před vznikem pracovního poměru | 2. Pracovní smlouva a její náležitosti | 3. Jmenování na vedoucí pracovní místo a odvolání z (vzdání se) pracovního místa vedoucího zaměstnance | 4. Pracovní poměr na dobu určitou (sjednání, skončení a důsledky protiprávního sjednání) | 5. Zkušební doba (sjednání, skončení pracovního poměru ve zkušební době) | 6. Omezení další výdělečné činnosti zaměstnance (v době trvání a po skončení základního pracovněprávního vztahu) | 7. Převedení na jinou práci | 8. Pracovní cesta, cestovní náhrady a přeložení | 9. Rozvázání pracovního poměru výpovědí | 10. Dohoda o rozvázání pracovního poměru | 11. Okamžité zrušení pracovního poměru | 12. Omezení při rozvazování pracovního poměru | 13. Hromadné propouštění a povinnosti zaměstnavatele | 14. Plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům při skončení pracovního poměru | 15. Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho právní následky | 16. Vedoucí zaměstnanci a jejich práva a povinnosti | 17. Dohoda o pracovní činnosti | 18. Dohoda o provedení práce | 19. Délka pracovní doby a její rozvržení | 20. Konto pracovní doby | 21. Doba odpočinku a její druhy | 22. Práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost | 23. Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP | 24. Pracovní podmínky žen a mladistvých | 25. Postavení zaměstnanců se zdravotním postižením a uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením | 26. Odměňování v podnikatelské sféře | 27. Odměňování v nepodnikatelské sféře | 28. Překážky v práci na straně zaměstnance | 29. Překážky v práci na straně zaměstnavatele | 30. Dovolená | 31. Péče o zaměstnance | 32. Prohlubování a zvyšování kvalifikace | 33. Odpovědnost zaměstnance za škodu | 34. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu | 35. Odpovědnost za pracovní úraz a nemoc z povolání | 36. Přístup k nadnárodním informacím | 37. Obsah kolektivní smlouvy | 38. Kolektivní spory | 39. Právo na stávku, výluka | 40. Zprostředkování zaměstnání | 41. Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci | 42. Nástroje podpory zaměstnávání

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code