Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-2 [2012/12/09 02:00]
Petr Veselý
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-2 [2013/01/03 14:31]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== 2. Pracovní smlouva a její náležitosti ====== 
-= dvoustranný právní úkon mezi zaměstnancem (fyzickou osobou) a zaměstnavatelem (fyzickou nebo právnickou osobou) 
  
-  * vyjadřuje princip svobodné volby zaměstnání a princip svobodné volby uzavřít pracovní poměr ​ 
-  * musí být písemná, totéž platí o změně pracovní smlouvy a o odstoupení od ní  
-  * je uzavřena, jakmile se smluvní strany shodly na celém jejím obsahu (tj. na všech jejích podstatných náležitostech a popř. na dalších náležitostech) 
-  * musí být uzavřena před nástupem zaměstnance do práce, tj. nejpozději v den nástupu do práce, a to ještě před započetím konání prací 
-  * pracovní smlouva uzavřená před 1.1.2012 zůstává v platnosti, i když byla uzavřena ústně nebo konkludentně 
-  * pracovní smlouva uzavřená po 1.1.2012 v jiné než písemné formě bude neplatná, nicméně se smluvním stranám dává možnost tuto vadu dodatečně odstranit (s výjimkou jednostranných právních úkonů a kolektivní smlouvy, které jsou pro vady právního úkonu vždy neplatné) 
-  * jedno vyhotovení pracovní smlouvy musí obdržet každá smluvní strana ​ 
-  * pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou ve všech případech,​ kdy není pracovní poměr založen jmenováním (v ZP taxativně vymezeno) 
-  * v pracovní smlouvě je možné si sjednat práva a povinnosti odchylně od ZP (pokud to ZP nezakazuje nebo to nevyplývá z povahy ustanovení,​ že není možné se od něj odchýlit -> v tom případě by byla smlouva v této části neplatná) 
-  * pracovní smlouvou je i smlouva, která splňuje všechny obsahové náležitosti pracovní smlouvy, ač není takto označena 
-  * jestliže pracovní smlouva neobsahuje informace o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, je zaměstnavatel povinen zaměstnance o nich písemně informovat, a to nejpozději do 1 měsíce od vzniku pracovního poměru (§ 37 ZP) 
- 
- 
-===== Náležitosti pracovní smlouvy ===== 
-====   1. podstatné ==== 
-  
-**druh práce** ​ 
-  * vymezuje okruh pracovních úkolů, ke kterým se zaměstnanec zavazuje 
-  * zaměstnanec není povinen konat práce jiného druhu, s výjimkou případů stanovených § 41 ZP (převedení na jinou práci) ​ 
-  * zákon nestanovuje,​ jak by měl být druh práce vymezen 
-  * pokud by byl druh práce určen příliš široce a umožňoval by zaměstnavateli přidělovat jakoukoliv práci, jednalo by se neurčitý právní úkon 
-  * lze sjednat i více druhů práce, je pak vhodné sjednat i jejich rozsah 
-  * druh práce lze specifikovat v „pracovní náplni“ – jednostranný příkaz zaměstnavatele vymezující úkoly zaměstnance v rámci sjednané práce ​ 
- 
-**místo/a výkonu práce** 
-  * pravidelným pracovištěm je místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě ​ 
-  * jako místo výkonu práce může být sjednáno konkrétní pracoviště,​ sídlo zaměstnavatele,​ obec, kraj, území ČR apod. 
-  * pokud je sjednáno šířeji než jedna obec, považuje se za pravidelné pracoviště místo, odkud nejčastěji začínají pracovní cesty (důležité pro náhrady při pracovních cestách) 
-  * pojem "​pravidelné pracoviště"​ ZP nedefinuje, ale rozumí se jím určitý prostor, kde má zaměstnanec zpravidla vykonávat přidělenou práci (např. dílna, kancelář, staveniště) 
-  * nelze přeložit zaměstnance k výkonu práce do jiného místa bez jeho souhlasu 
- 
-** 
-den nástupu do práce** 
-  * v tento den vzniká pracovní poměr 
-  * lze sjednat přesné datum nebo vázat na konkrétní skutečnost (např. sedmý den po skončení dosavadního zaměstnání);​ určení takového dne musí být natolik určité, aby nevzbuzovalo pochybnosti,​ navíc musí jít o skutečnost,​ která s určitostí nastane **X** takto sjednaný den nástupu do práce se liší od uzavření pracovní smlouvy s odkládací podmínkou, která nemusí být nikdy splněna a pracovní poměr tak nemusí vzniknout 
-  * lze sjednat i na den pracovního klidu (rozhodující při výpočtu nároku na dovolenou) 
- 
-==== 2. pravidelné==== 
-  * zkušební doba, konkurenční doložka, mzda, svolení zaměstnance s vysíláním na pracovní cesty, … 
- 
-==== 3. nahodilé==== 
-  * sjednání možnosti část pracovní doby vykonávat jako domácí pracovník (home working), … 
- 
-===== Možnost odstoupení od pracovní smlouvy ===== 
-  * nenastoupí-li zaměstnanec ve sjednaný den do práce, aniž mu v tom bránila překážka v práci, nebo se zaměstnavatel do týdne (= 7 po sobě následujících dnů) nedozví o této překážce,​ může zaměstnavatel od smlouvy odstoupit (§ 34 odst. 3 ZP) 
-  * odstoupit lze jen dokud zaměstnanec nenastoupil do práce (§ 34 odst. 2 ZP) 
-  * odstoupením smlouva zaniká ex tunc – hledí se na ní jakoby nevznikla 
- 
-===== Prameny =====  ​ 
-  * BĚLINA, Miroslav. //Zákoník práce: komentář//​. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, xviii, 1616 s. ISBN 978-80-7179-251-2,​ s. 218 - 227. 
-  * HŮRKA, Petr a kol. //Pracovní právo//. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2,​ s. 124 - 131. 
-  * Prezentace JUDr. Jakuba Morávka 
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code