Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-29 [2012/12/05 13:53]
Klára Švandelíková
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-29 [2013/01/03 14:31]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== 29. Překážky v práci na straně zaměstnavatele ====== 
  
-  * Obecně viz otázka č. 28 [[pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​skupina-ii:​otazka-28|]] 
- 
-== Překážky v práci na straně zaměstnavatele == 
-  
-  * zaměstnavatel nepřiděluje nebo nemůže přidělovat ​ zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy 
-  * lze je dělit na dvě skupiny: 
-    * prostoje a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí (§ 207) 
-    * jiné překážky na straně zaměstnavatele (§ 208-210) 
- 
-**Prostoje a přerušená práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí** 
- 
-**Prostoj** 
-  * pokud zaměstnanec nemůže konat práci pro přechodnou závadu způsobenou poruchou na strojním zařízení (zaměstnancem nezaviněnou),​ v dodávce surovin nebo pohonné síly nebo způsobenou chybnými pracovními podklady nebo jinými provozními příčinami 
-  * mělo by se jednat o PVP náhlou, nepředvídatelnou a přechodnou 
-  * z důvodu prostoje může zaměstnance převést na jinou práci, pokud s tím souhlasí (§ 41 odst. 5), pokud za tuto práci přísluší nižší mzda/plat, tak mu náleží doplatek do výše průměrného výdělku před převedením nebo pokud k převedení nedošlo, tak mu přísluší náhrada mzdy/platu ve výši nejméně 80 % průměrného výdělku 
- 
-**Přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí** 
-  * zaměstnanci přísluší náhrada mzdy ve výši nejméně 60 % průměrného ​ výdělku, pokud nebyl převeden na jinou práci 
-  * pokud nepříznivé povětrnostní vlivy – může zaměstnance převést na jinou práci jen pokud s tím souhlasí a pokud za tuto práci přísluší nižší mzda/plat, tak mu náleží doplatek do výše průměrného výdělku před převedením 
-  * pokud živelní událost – převést může i bez souhlasu zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na jinou práci, pokud je to třeba k odvrácení živelní události nebo k zmírnění jejich bezprostředních následků, pokud za jinou práci přísluší nižší mzda/plat, tak mu náleží také doplatek do výše průměrného výdělku před převedením 
-  * pokud nemůže konat práci v důsledku přerušení práce způsobeného nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí a nebyl převeden na jinou práci, přísluší mu náhrada mzdy/platu ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku 
- 
-**Jiné překážky na straně zaměstnavatele** 
-  * zaměstnanci v tomto případě přísluší náhrada mzdy/platu ve výši průměrného výdělku, to neplatí, pokud bylo uplatněno konto pracovní doby 
-  * jde o jinou PVP na straně zaměstnavatele také pokud nemůže zaměstnanci přidělovat práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím vyskytovaných službách (částečná nezaměstnanost) § 209  
-  * na základě dohody mezi odborovou organizací a zaměstnavatelem může dojít k úpravě náhrady mzdy (jejímu snížení),​ která však nemůže činit méně, než 60 % průměrného výdělku 
-  * od 1.1.2012 může zaměstnavatel,​ u kterého nepůsobí odborová organizace, nahradit tuto dohodu vnitřním předpisem § 209 odst. 3 
-  * doba strávená na pracovní cestě mimo pravidelné pracoviště jinak než plněním pracovních úkolů, spadající do pracovní doby, se podle § 210 považuje za PVP na straně zaměstnavatele a zaměstnanci se mzda/plat nekrátí, za tuto dobu nemá nárok na náhradu mzdy/platu, ale přímo na mzdu/plat 
-  * jen pokud by zaměstnanci v důsledku způsobu odměňování mzda(plat) ušla, přísluší mu náhrada mzdy/platu ve výši průměrného výdělku 
- 
-===== Prameny ===== 
- 
-  * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 337 - 345; 362 - 366. 
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code