Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-28 [2013/01/17 19:32]
David Bažant [Druhy překážek v práci]
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-28 [2013/01/17 19:44]
David Bažant [Překážky v práci na straně zaměstnance]
Řádek 88: Řádek 88:
     * mateřská a rodičovská dovolená     * mateřská a rodičovská dovolená
     * ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti v případech stanovených § 39 NemPoj     * ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti v případech stanovených § 39 NemPoj
-    * péče o dítě mladší než 10 let z důvodu stanovených § 39 NemPoj, nebo z důvodů, kdy se fyzická osoba, která o dítě jinak pečuje, podrobila vyšetření nebo ošetření ​ve zdravotnickém zařízení (od 1.4.2012 ​u poskytovatele zdravotnických služeb), které nebylo možno ​  * zabezpečit mimo pracovní dobu zaměstnance,​ a proto nemůže o dítě pečovat+    * péče o dítě mladší než 10 let z důvodu stanovených § 39 NemPoj, nebo z důvodů, kdy se fyzická osoba, která o dítě jinak pečuje, podrobila vyšetření nebo ošetření u poskytovatele zdravotnických služe, které nebylo možno zabezpečit mimo pracovní dobu zaměstnance,​ a proto nemůže o dítě pečovat
   * zaměstnanec musí existenci takové PVP prokázat   * zaměstnanec musí existenci takové PVP prokázat
   * ZP upravuje problematiku náhrady mzdy/​platu/​odměny z dohod při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v § 192-194 a problematiku mateřské a rodičovské dovolené v § 195-198   * ZP upravuje problematiku náhrady mzdy/​platu/​odměny z dohod při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v § 192-194 a problematiku mateřské a rodičovské dovolené v § 195-198
-  * Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod o pracovní činnosti při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) 
   * NemPoj dočasnou pracovní neschopností rozumí stav, který pro poruchu zdraví (nebo jiné důvody uvedené) neumožňuje pojištěnci vykonávat dosavadní pojištěnou činnost, a trvá-li déle než 180 kalend. dní, i jinou než dosavadní pojištěnou činnost   * NemPoj dočasnou pracovní neschopností rozumí stav, který pro poruchu zdraví (nebo jiné důvody uvedené) neumožňuje pojištěnci vykonávat dosavadní pojištěnou činnost, a trvá-li déle než 180 kalend. dní, i jinou než dosavadní pojištěnou činnost
   * vykonává-li několik pojištěných činností, lékař posuzuje pro každou samostatně   * vykonává-li několik pojištěných činností, lékař posuzuje pro každou samostatně
Řádek 102: Řádek 101:
   * náhrada mzdy/platu náležet pouze do dne vyčerpání podpůrčí doby dle zák. o nem. poj.    * náhrada mzdy/platu náležet pouze do dne vyčerpání podpůrčí doby dle zák. o nem. poj. 
   * výše náhrady mzdy po dobu dočasné pracovní neschopnosti činí 60 % (redukovaného) průměrného výdělku   * výše náhrady mzdy po dobu dočasné pracovní neschopnosti činí 60 % (redukovaného) průměrného výdělku
-  * pro účely stanovení náhrady mzdy/platu se průměrný výdělek, zjištěný obvyklým ​způsobem dle § 351 a násl. ZP (určující je hrubá mzda vyplacená v rozhodném období, kterým je předchozí kalendářní čtvrtletí),​ upraví obdobným způsobem, jakým se upravuje denní vyměřovací základ pro výpočet nemocenského z nemocenského pojištění (dle § 21 NemPoj), přičemž se přislušné redukční hranice stanovené pro účely nemocenského pojištění vynásobí koeficientem 0,175  poté zaokrouhlí na haléře směrem nahoru, vynásobením přísl. redukčních hranic stanovených pro účely nemocenského pojištění koeficientem 0,175 je dosaženo převedení redukčních hranic vázaných na kalendářní den (pro potřeby nemocenského) na „hodinové“ (pro potřeby náhrady mzdy)+  * pro účely stanovení náhrady mzdy/platu se zjišťuje ​průměrný výdělek způsobem dle § 351 a násl. ZP 
   * pokud má zaměstnanec za pracovní den právo na mzdu/plat za část pracovní doby, náleží mu poměrný díl náhrady mzdy/platu připadající na tu část pracovní doby, za kterou mu nenáleží mzda/plat (§ 192 odst. 2)   * pokud má zaměstnanec za pracovní den právo na mzdu/plat za část pracovní doby, náleží mu poměrný díl náhrady mzdy/platu připadající na tu část pracovní doby, za kterou mu nenáleží mzda/plat (§ 192 odst. 2)
   * náhrada mzdy/platu se snižuje o polovinu, pokud dle předpisů o nemocenském pojištění (§ 31 NemPoj) výše nemocenského za kalendářní den činí 50% výše nemocenského,​ bude tomu tak v případech,​ kdy si zaměstnanec přivodí dočasnou pracovní neschopnost a) zaviněnou účastí ve rvačce (vzájemné napadení či fyzický střet dvou nebo více osob, nejde-li o sebeobranu nebo pomoc napadenému,​ pokud se nejedná o případ uvedený níže pod písm. c), b) jako bezprostřední následek své opilosti nebo zneužití omamných prostředků nebo psychotropních látek nebo c) spáchání úmyslného trestného činu nebo úmyslně zaviněného přestupku   * náhrada mzdy/platu se snižuje o polovinu, pokud dle předpisů o nemocenském pojištění (§ 31 NemPoj) výše nemocenského za kalendářní den činí 50% výše nemocenského,​ bude tomu tak v případech,​ kdy si zaměstnanec přivodí dočasnou pracovní neschopnost a) zaviněnou účastí ve rvačce (vzájemné napadení či fyzický střet dvou nebo více osob, nejde-li o sebeobranu nebo pomoc napadenému,​ pokud se nejedná o případ uvedený níže pod písm. c), b) jako bezprostřední následek své opilosti nebo zneužití omamných prostředků nebo psychotropních látek nebo c) spáchání úmyslného trestného činu nebo úmyslně zaviněného přestupku
   *  zaměstnavatel oprávněn kontrolovat,​ zda zaměstnanec,​ uznán dočasně práce neschopným,​ dodržuje v prvních 14, resp. 21, kalend. dnech dočasné pracovní neschopnosti stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce,​ pokud jde o povinnost stanovenou § 56 odst. 2 písm. b) NemPoj, tzn. povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat rozsah a dobu povolených vycházek (vycházky, rozsah a dobu, povoluje lékař, pokud zdravotní stav a stanovený individuální léčebný postup tyto vycházky nevylučuje) a je povinen zaměstnavateli umožnit kontrolu dodržování těchto svých povinností   *  zaměstnavatel oprávněn kontrolovat,​ zda zaměstnanec,​ uznán dočasně práce neschopným,​ dodržuje v prvních 14, resp. 21, kalend. dnech dočasné pracovní neschopnosti stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce,​ pokud jde o povinnost stanovenou § 56 odst. 2 písm. b) NemPoj, tzn. povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat rozsah a dobu povolených vycházek (vycházky, rozsah a dobu, povoluje lékař, pokud zdravotní stav a stanovený individuální léčebný postup tyto vycházky nevylučuje) a je povinen zaměstnavateli umožnit kontrolu dodržování těchto svých povinností
-  * rozsah zaměstnavatelových oprávnění ​ení rozsáhlý, ale může dle § 65 odst. 2 NemPoj dát podnět přísl. orgánu nemocenského pojištění podnět ke kontrole důvodnosti trvání dočasné pracovní neschopnosti a ke kontrole dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce,​ jde-li o jeho zaměstnance ​+  * rozsah zaměstnavatelových oprávnění ​není rozsáhlý, ale může dle § 65 odst. 2 NemPoj dát podnět přísl. orgánu nemocenského pojištění podnět ke kontrole důvodnosti trvání dočasné pracovní neschopnosti a ke kontrole dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce,​ jde-li o jeho zaměstnance ​
   * kontrolu dodržování režimu provádí přísl. orgán nemocenského pojištění pověřenými zaměstnanci,​ podá-li podnět ošetřující lékař či zaměstnavatel,​ je povinen **kontrolu** provést **do 7 dnů od obdržení žádosti** a o výsledku kontroly neprodleně žadatele písemně informovat   * kontrolu dodržování režimu provádí přísl. orgán nemocenského pojištění pověřenými zaměstnanci,​ podá-li podnět ošetřující lékař či zaměstnavatel,​ je povinen **kontrolu** provést **do 7 dnů od obdržení žádosti** a o výsledku kontroly neprodleně žadatele písemně informovat
   * zaměstnavatel teoreticky může využít ke kontrole „komerční“ subjekty, jež by pak provedly kontrolu „jeho jménem“, za předpokladu,​ že budou dodrženy veškeré právní předpisy (z. č. 101/2000 Sb. o ochr. os. údajů)   * zaměstnavatel teoreticky může využít ke kontrole „komerční“ subjekty, jež by pak provedly kontrolu „jeho jménem“, za předpokladu,​ že budou dodrženy veškeré právní předpisy (z. č. 101/2000 Sb. o ochr. os. údajů)
Řádek 129: Řádek 128:
   * RD = důležitá osobní PVP   * RD = důležitá osobní PVP
   * matce přísluší RD po skončení MD a otci od narození dítěte, v rozsahu, o jaký požádají,​ na déle než do doby tří let věku dítěte   * matce přísluší RD po skončení MD a otci od narození dítěte, v rozsahu, o jaký požádají,​ na déle než do doby tří let věku dítěte
-  * institut RD do ZP zakotven s účinností od 1.1.2001 novelou provedenou zákonem č. 155/2000 Sb. v souladu se směrnicí ​Rasy ES 96/34 EEC o rodičovském volnu +  * institut RD do ZP zakotven s účinností od 1.1.2001 novelou provedenou zákonem č. 155/2000 Sb. v souladu se směrnicí ​Rady ES 96/34 EEC o rodičovském volnu 
   * podle této směrnice ​ právo na rodičovské volno pojímáno jako individuální a nepřenosné právo každého z rodičů, umožňující,​ aby o dítě pečovala matka, otec nebo oba současně, stejné právo přiznáno osobám, které převzaly dítě do své péče   * podle této směrnice ​ právo na rodičovské volno pojímáno jako individuální a nepřenosné právo každého z rodičů, umožňující,​ aby o dítě pečovala matka, otec nebo oba současně, stejné právo přiznáno osobám, které převzaly dítě do své péče
   * v ZP je RD koncipována tak, aby nárok na pracovní volno bez nároku na náhradu mzdy mohl vzniknout jak matce, tak otci a rovněž i fyzickým osobám, které převzaly dítě do své trvalé péče   * v ZP je RD koncipována tak, aby nárok na pracovní volno bez nároku na náhradu mzdy mohl vzniknout jak matce, tak otci a rovněž i fyzickým osobám, které převzaly dítě do své trvalé péče
Řádek 148: Řádek 147:
   * v souladu s NemPoj je ve stanovených případech možno poskytnout peněžitou pomoc i mužům, zejména těm ve složité životní situaci   * v souladu s NemPoj je ve stanovených případech možno poskytnout peněžitou pomoc i mužům, zejména těm ve složité životní situaci
   * nárok na peněžitou pomoc v mateřství má pojištěnec:​   * nárok na peněžitou pomoc v mateřství má pojištěnec:​
-    * převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě ​+    * převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí přísl. orgánu
-    * rozhodnutí přísl. orgánu+
     * pečuje o dítě, jehož matka zemřela     * pečuje o dítě, jehož matka zemřela
     * pečuje o dítě a je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud matka dítěte nemůže/​nesmí o dítě pečovat pro závažné dlouhodobé onemocnění,​ pro které byla uznána dočasně práce neschopnou a nemá nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství     * pečuje o dítě a je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud matka dítěte nemůže/​nesmí o dítě pečovat pro závažné dlouhodobé onemocnění,​ pro které byla uznána dočasně práce neschopnou a nemá nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code