Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Toto je starší verze dokumentu!


Odměňování v nepodnikatelské sféře

Právní úprava

 • Do roku 2007 (účinnost zákoníku práce) se odměňování řídilo Zákonem o platu
 • Nyní je úprava kompletně v Zákoníku práce 6.část §109 – 150
 • Hlava III 6. části – poskytování platu v rozpočtové sféře
 • Úprava odměňování je v tomto případě kogentní, kdy prostředky na platy jsou poskytovány z veřejných prostředků a je tedy nutná jejich regulace – mzdových prostředků i počtu zaměstnanců
 • Platí zásada: „co není dovoleno, je zakázáno“ = v oblasti odměňování není možné poskytnout nic, co není výslovně v zákoníku práce dovoleno (platit víc)

Plat

 • peněžité plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci, a to podle její složitosti, namáhavosti, výkonnosti a pracovních výsledků
 • Odměna v nepodnikatelské (rozpočtové) sféře
 • Nepovažuje se za něj náhrada mzdy, odstupné, cestovní náklady, odměna za pracovní pohotovost (nic z toho není odměna za vykonanou práci!) = nemzdová plnění
 • Plat poskytují pouze zaměstnavatelé vyjmenovaní v ZPr §109 odst.3
  • Stát
  • Územní samosprávní celek
  • Státní fond
  • Příspěvkové organizace
  • Školy
 • Sjednání platu
  • plat musí být sjednán písemně a před výkonem práce
  • plat určuje zaměstnavatel podle ZPr a nařízení vlády k jeho provedení a v jejich mezích podle kolektivní smlouvy nebo vnitřního předpisu v pracovní či jiné smlouvě se plat sjednává jen výjimečně – „smluvní plat“ u zaměstnanců ve 13. a vyšší platové třídě
 • výše platu
  • nesmí být nižší než minimální mzda a zaručená mzda (viz B-26)
  • kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis nemohou přiznat vyšší plat než obecně závazné právní předpisy!!!
  • Mohou pouze ovlivnit fakultativní složky platu – osobní příplatek, příplatek za vedení

Platový systém, katalogy prací §123

 • 16 třídní systém = 16 platových tříd (stanoveny platové tarify)
 • Charakteristiky jednotlivých platových tříd jsou uvedeny v příloze ZPr
 • nařízením vlády je stanoven podrobný katalog prací zařazených do jednotlivých tříd, kvalifikační předpoklady pro výkon práce v jednotlivých třídách
 • Zaměstnavatel potom zařadí zaměstnance do platové třídy podle druhu jeho práce – vždy podle té nejnáročnější, kterou má vykonávat
 • Platové třídy dále obsahuji 12.plat. stupňů podle do by dosažené praxe, péče o dítě..

Platové formy

 • Základní platová forma je určena ZPr = časová měsíční mzda
 • Doplňky mzdy ve formě prémií či 13.14. platů nejsou povoleny, možná odměna §134
 • Povinné příplatky – upraveny ZPr
  • Za práci přesčas, za práci ve svátek, za práci v noci, za práci v sobotu a neděli a za práci ve ztíženém prostředí
  • Navíc jsou to příplatek za vedení §124, za zastupování, za rozdělenou směnu..
 • Nepovinné příplatky = osobní příplatek §131 ZPr

Odměňování práce přesčas §127

 • Za hodinu práce přesčas přísluší část platového tarifu, osobního nebo zvláštního příplatku a příplatku za práci ve ztíženém prostředí připadajícího na 1 hodinu práce
 • Dále příplatek 25% průměrného hodinového výdělku a 50% pokud jde o dny nepřetržitého klidu
 • Příplatek nepřísluší, pokud je přesčas kompenzován náhradním volnem
 • Ten, kdo má příplatek za vedení, je mu plat stanoven včetně 150 hodin přesčas za rok

Odměňování svátků §135

 • Zaměstnanec dostane mzdu a náhradní volno v rozsahu práce vykonané ve svátek, poskytnuté do konce 3 měsíce násl.po výkonu práce ve svátek
 • Možnost dohody, že místo náhradního volna si zaměstnanec vezme příplatek ve výši svého průměrného hodinového výdělku (100% příplatek)
 • Pokud připadne svátek na obvyklý pracovní den zaměstnance a nepracuje, nekrátí se mu plat, ale taky ani nenáleží žádná náhrada

Odměňování práce ve ztíženém pracovním prostředí §128

 • Vymezení ztíženého pracovního prostředí stanoví vláda nařízením 567/2006
 • Výše příplatku je stanovena nařízením vlády č. 564/2006 na 400 – 1400 Kč měsíčně(5% minimální mzdy)
 • Zvláštní příplatek pro zaměstnance, který vykonává práci spojenou se zvýšenou neuropsychickou zátěží a rizikem ohrožení života

Odměňování práce v noci §125

 • Vymezení noční práce od 22:00 do 6:00
 • Příplatek 20% průměrného hodinového výdělku

Odměňování práce v sobotu a neděli §126

 • Příplatek 25% průměrného hodinového výdělku

Otázka B-26

 • Odměňování jiné než sjednané práce
 • Náhrada mzdy při překážkách v práci viz otázka
 • Odměna za pracovní pohotovost
 • Srážky z platu
 • Splatnost platu
 • Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce

Prameny

 • BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6, s. 293 - 335.
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code