Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


27. Odměňování v nepodnikatelské sféře

Právní úprava

 • Do roku 2007 (účinnost zákoníku práce) se odměňování řídilo Zákonem o platu
 • Nyní je úprava kompletně v Zákoníku práce 6.část §109 – 150
 • Hlava III 6. části – poskytování platu v rozpočtové sféře
 • Úprava odměňování je v tomto případě kogentní, kdy prostředky na platy jsou poskytovány z veřejných prostředků a je tedy nutná jejich regulace – mzdových prostředků i počtu zaměstnanců
 • Platí zásada: „co není dovoleno, je zakázáno“ = v oblasti odměňování není možné poskytnout nic, co není výslovně v zákoníku práce dovoleno (platit víc)

Plat

 • peněžité plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci, a to podle její složitosti, namáhavosti, výkonnosti a pracovních výsledků
 • Odměna v nepodnikatelské (rozpočtové) sféře
 • Nepovažuje se za něj náhrada mzdy, odstupné, cestovní náklady, odměna za pracovní pohotovost (nic z toho není odměna za vykonanou práci!) = nemzdová plnění
 • Plat poskytují pouze zaměstnavatelé vyjmenovaní v ZPr §109 odst.3
  • Stát
  • Územní samosprávní celek
  • Státní fond
  • Příspěvkové organizace
  • Školy
 • Sjednání platu
  • plat musí být sjednán písemně a před výkonem práce
  • plat určuje zaměstnavatel podle ZPr a nařízení vlády k jeho provedení a v jejich mezích podle kolektivní smlouvy nebo vnitřního předpisu v pracovní či jiné smlouvě se plat sjednává jen výjimečně – „smluvní plat“ u zaměstnanců ve 13. a vyšší platové třídě
 • výše platu
  • nesmí být nižší než minimální mzda a zaručená mzda (viz B-26)
  • kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis nemohou přiznat vyšší plat než obecně závazné právní předpisy!!!
  • Mohou pouze ovlivnit fakultativní složky platu – osobní příplatek, příplatek za vedení

Platový systém, katalogy prací §123

 • 16 třídní systém = 16 platových tříd (stanoveny platové tarify)
 • Charakteristiky jednotlivých platových tříd jsou uvedeny v příloze ZPr
 • nařízením vlády je stanoven podrobný katalog prací zařazených do jednotlivých tříd, kvalifikační předpoklady pro výkon práce v jednotlivých třídách
 • Zaměstnavatel potom zařadí zaměstnance do platové třídy podle druhu jeho práce – vždy podle té nejnáročnější, kterou má vykonávat
 • Platové třídy dále obsahuji 12.plat. stupňů podle do by dosažené praxe, péče o dítě..

Platové formy

 • Základní platová forma je určena ZPr = časová měsíční mzda
 • Doplňky mzdy ve formě prémií či 13.14. platů nejsou povoleny, možná odměna §134
 • Povinné příplatky – upraveny ZPr
  • Za práci přesčas, za práci ve svátek, za práci v noci, za práci v sobotu a neděli a za práci ve ztíženém prostředí
  • Navíc jsou to příplatek za vedení §124, za zastupování, za rozdělenou směnu..
 • Nepovinné příplatky = osobní příplatek §131 ZPr

Odměňování práce přesčas §127

 • Za hodinu práce přesčas přísluší část platového tarifu, osobního nebo zvláštního příplatku a příplatku za práci ve ztíženém prostředí připadajícího na 1 hodinu práce
 • Dále příplatek 25% průměrného hodinového výdělku a 50% pokud jde o dny nepřetržitého klidu
 • Příplatek nepřísluší, pokud je přesčas kompenzován náhradním volnem
 • Ten, kdo má příplatek za vedení, je mu plat stanoven včetně 150 hodin přesčas za rok

Odměňování svátků §135

 • Zaměstnanec dostane mzdu a náhradní volno v rozsahu práce vykonané ve svátek, poskytnuté do konce 3 měsíce násl.po výkonu práce ve svátek
 • Možnost dohody, že místo náhradního volna si zaměstnanec vezme příplatek ve výši svého průměrného hodinového výdělku (100% příplatek)
 • Pokud připadne svátek na obvyklý pracovní den zaměstnance a nepracuje, nekrátí se mu plat, ale taky ani nenáleží žádná náhrada

Odměňování práce ve ztíženém pracovním prostředí §128

 • Vymezení ztíženého pracovního prostředí stanoví vláda nařízením 567/2006
 • Výše příplatku je stanovena nařízením vlády č. 564/2006 na 400 – 1400 Kč měsíčně(5% minimální mzdy)
 • Zvláštní příplatek pro zaměstnance, který vykonává práci spojenou se zvýšenou neuropsychickou zátěží a rizikem ohrožení života

Odměňování práce v noci §125

 • Vymezení noční práce od 22:00 do 6:00
 • Příplatek 20% průměrného hodinového výdělku

Odměňování práce v sobotu a neděli §126

 • Příplatek 25% průměrného hodinového výdělku

Otázka B-26

 • Odměňování jiné než sjednané práce
 • Náhrada mzdy při překážkách v práci viz otázka
 • Odměna za pracovní pohotovost
 • Srážky z platu
 • Splatnost platu
 • Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce

Prameny

 • BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6, s. 293 - 335.

Navigace

Skupina A
1. Pojem, vymezení a obsah pracovního práva | 2. Postavení pracovního práva v systému práva | 3. Vztah pracovního a občanského práva | 4. Mezinárodní prvek v pracovním právu | 5. Evropské pracovní právo | 6. Prameny pracovního práva | 7. Vznik a vývoj pracovního práva | 8. Základní zásady pracovněprávních vztahů a jejich význam | 9. Ochranná funkce pracovního práva v její projevy v právní úpravě | 10. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu | 11. Pracovněprávní vztahy a jejich prvky | 12. Právní skutečnosti v pracovním právu | 13. Počítání času; lhůty a doby v pracovním právu | 14. Smlouvy v pracovním právu | 15. Vady pracovněprávních úkonů a jejich právní následky | 16. Účastníci individuálních pracovněprávních vztahů, jejich jednání a zastoupení | 17. Účastníci kolektivních pracovněprávních vztahů | 18. Pojem a druhy pracovního poměru | 19. Vznik pracovního poměru | 20. Změna pracovního poměru | 21. Dočasné přidělení | 22. Skončení pracovního poměru | 23. Závazky v pracovněprávních vztazích | 24. Zajištění závazků z pracovněprávních vztahů | 25. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance | 26. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci | 27. Flexibilní formy výkonu práce | 28. Vysílání zaměstnanců k výkonu práce do zahraničí | 29. Osobní práva zaměstnance a jejich ochrana při realizaci činnosti zaměstnavatele | 30. Doručování písemnosti | 31. Přechod práva a povinností z pracovněprávních vztahů | 32. Další právní vztahy účasti na práci | 33. Pojetí odpovědnosti v pracovním právu | 34. Základní rozdíly v postavení zaměstnanců v podnikatelské a v nepodnikatelské sféře | 35. Agenturní zaměstnávání | 36. Principy kolektivního vyjednávání | 37. Formy kolektivních pracovněprávních vztahů | 38. Zástupci zaměstnanců v kolektivních pracovněprávních vztazích | 39. Postavení odborů a zaměstnavatele - sociální dialog | 40. Rada zaměstnanců, zástupce pro BOZP a jejich úloha v procesu informování a projednání | 41. Právo na práci a zabezpečení v nezaměstnanosti | 42. Kontrolní činnost v oblasti pracovního práva

Skupina B

1. Práva a povinnosti stran před vznikem pracovního poměru | 2. Pracovní smlouva a její náležitosti | 3. Jmenování na vedoucí pracovní místo a odvolání z (vzdání se) pracovního místa vedoucího zaměstnance | 4. Pracovní poměr na dobu určitou (sjednání, skončení a důsledky protiprávního sjednání) | 5. Zkušební doba (sjednání, skončení pracovního poměru ve zkušební době) | 6. Omezení další výdělečné činnosti zaměstnance (v době trvání a po skončení základního pracovněprávního vztahu) | 7. Převedení na jinou práci | 8. Pracovní cesta, cestovní náhrady a přeložení | 9. Rozvázání pracovního poměru výpovědí | 10. Dohoda o rozvázání pracovního poměru | 11. Okamžité zrušení pracovního poměru | 12. Omezení při rozvazování pracovního poměru | 13. Hromadné propouštění a povinnosti zaměstnavatele | 14. Plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům při skončení pracovního poměru | 15. Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho právní následky | 16. Vedoucí zaměstnanci a jejich práva a povinnosti | 17. Dohoda o pracovní činnosti | 18. Dohoda o provedení práce | 19. Délka pracovní doby a její rozvržení | 20. Konto pracovní doby | 21. Doba odpočinku a její druhy | 22. Práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost | 23. Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP | 24. Pracovní podmínky žen a mladistvých | 25. Postavení zaměstnanců se zdravotním postižením a uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením | 26. Odměňování v podnikatelské sféře | 27. Odměňování v nepodnikatelské sféře | 28. Překážky v práci na straně zaměstnance | 29. Překážky v práci na straně zaměstnavatele | 30. Dovolená | 31. Péče o zaměstnance | 32. Prohlubování a zvyšování kvalifikace | 33. Odpovědnost zaměstnance za škodu | 34. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu | 35. Odpovědnost za pracovní úraz a nemoc z povolání | 36. Přístup k nadnárodním informacím | 37. Obsah kolektivní smlouvy | 38. Kolektivní spory | 39. Právo na stávku, výluka | 40. Zprostředkování zaměstnání | 41. Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci | 42. Nástroje podpory zaměstnávání

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code